settings icon
share icon
ⵙⵓⴰⵍ

ⵎⴰⵜⴰ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⴻⵏⴻⵙ ⴰⵢⵉⵍⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵎoⵏⴽⵉⴷ ⴻⵍ ⵛⵀⴰⴽⵀⵙⵉ ⴻⵏⴻⴽ?

ⵉⵊⴰⴱⴰ


ⵟⵀⴰⴽⴱⵍⴻⵜ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⴰⵜⵀⵢⵉⵍⵉ ⴰⵎ ⴻⵍ ⵎoⵏⴽⵉⴷ ⴻⵍ ⵛⵀⴰⴽⵀⵙⵉ ⴻⵏⴻⴽ? Bⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⴰⴼⵀⵎⴻⵜⵀ ⵙoⴰⵍ ⴰⵢⵉ ⵎⵍⵉⵀ, ⵍⴰⵣⵎⴻⴽ ⴽⴱⴻⵍ ⴰⵜⴰⴼⵀⴰⵎⵜⵀ “ⵖⴰⵙⵓⴻ” “ⴰⵍ ⵛⵀⴰⴽⵀⵙⵉ” ⵜⵀⴰ “ⴻⵍ ⵎoⵏⴽⵉⴷ”

ⵎⴰⵏⵀo ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ? ⵅⵀⵉⵔⵍⴰ ⵏⴻ ⴻⵍ ⴰⴱⴻⴷ ⵙⵜⴰⵔⴰⴼⴻⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵜⵀⴰⵔⵢⴰⵣ ⵢⴰⵀⵍⴰ, ⴰⵎoⴰⵍⴻⵎ ⴰⴷⵉⵎ, ⴳⵀⴻⵏ ⵀⴰⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵏⴰⴱⵉ ⵏⴻ ⵕⴰⴱ. ⵜⵀⵉⴳⵀⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢⵉ ⵜⵉⵙⵀⵉⵀⵉⵏ ⴼⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ, ⴱⴰⵙⴰⵀ ⵀⴰⵎⴻⵏ ⴱⴰⴻⴷ oⴽⴰⵔⵏⵛⵀⴰ ⵏⵜⴰ ⵎⴰⵜⴰ ⵜⵀⵉ ⵙⴰⵀ. ⴻⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⵉⴽⴰⵔⴰⴽⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵔⴰⴱ ⵜⵀⵉ ⴻⵍ ⵊⴰⵙⴰⴷ, ⵉⵍⴰⵀ ⵜⵀⵉ ⴰⵍ ⵀⴰⵢⴰ ⵏⴻ ⴰⵍ ⴰⴱⴻⴷ (ⴰⴽⴻⵍ ⵖoⵀⵏⴰ 1:1 14). ⵕⴰⴱ ⵢoⵙⵉⴷ ⴻⵍ ⵜⴰⵎoⵔⵜⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⴽⵀⴻⵏ ⵉⴰⵍⴻⵎ, ⴰⴽⵀⴻⵏ ⵢⴰⵛⵀⴼⴰ, ⴰⴽⵀⴻⵏ ⵉⵙⴰⵀⴰⵀ, ⴰⴽⵀⴻⵏ ⵉⵙⴰⵎⴰⵀ- oⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⴰⵎⴻⵜⵀ ⵎⴰⵏⵊⴰⵍ ⴻⵏⴻⴽⵀ! ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵔⴰⴱ, ⴻⵍ ⴽⵀⴰⵍⵉⴽ, ⵙⴰⵢⴻⴷ ⴻⵍ ⵉⵍⴰⵀ. ⵟⵀⴰⴽⴱⴻⵍⵜ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴰⵢⵉ?

ⵎⴰⵜⴰ ⴰⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⴻⵏⴻⵙ ⴻⵍ ⵎoⵏⴽⵉⴷ, oⵎⴰⵣⵉ ⵏⴰⵀⵜⴰⵊ ⴻⵍ ⵎoⵏⴽⵉⴷ? ⴻⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⵉⴽⴰⵔⴰⴽⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ oⴽoⵍ ⵏⵙⴰⵡⴰ ⵜⵀⵏoⴱ; oⴽoⵍ ⵏⵙⴰⵡⴰ ⵜⵀⵉⴳⵀⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⴻ ⵛⵀⴰⵔ (ⵕⵓⵎⵉⴰⵜ 3:10-15). ⵄⵎ ⵏⴰⵜⵉⵊⴰ ⵏⴻ ⵜⵀⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽⵀ, oⴽoⵍ ⵏⴰⵙⵜⴰⵀⴻⵍ ⴻⵍ ⴰⴷⴰⴱ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵕⴰⴱ. ⴻⵍ oⴽoⴱⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵏⴰⵙⵜⴰⵀⵍⵉⵜ ⴼⴻ ⵜⵀⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽⵀ ⵙⴳⵀⴻⵍ ⴻⵍ ⵕⴰⴱ ⵏⵜⴰⵜⵀ ⴱⴰⵍⴰ ⵏⵉⵀⴰⵢⴰ (ⵕⵓⵎⵉⴰⵜ 6:23; ⵕⵓⵢⴰ 20:11-15). ⵟⵀⴰⵢⵉ ⵎⴰⵣⵉ ⵏⴰⵀⵜⴰⵊ ⴻⵍ ⵎoⴽⵉⴷ!

ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ Mⴰⵙⵉⵀ ⵢoⵙⵉⴷ ⴻⵍ ⵜⴰⵎoⵔⵜⵀ oⵢⴰⵎoⵜⵀ ⵜⵀⵉ ⴷⴰⵍⴻⵜ ⴻⵏⴻⴽⵀ ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ? ⵟⴰⵎⴰⵜⴰⵏⴻⵜ ⵏⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵜⵀⴰⵍⴰ ⵜⵀⴻ ⵙⵍⴰⴽ ⴼⴻ ⵜⵀⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽⵀ (ⵛoⵔⵉⵏⵜⵀⵉⴰⵏ 5:21). ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵎoⵜⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⵙⴰⵍⴻⴽ ⴼⴻ ⵜⵀⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽⵀ (ⵕⵓⵎⵉⴰ 5:8). ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵙⴰⵍⴻⴽ ⴼⴻ ⵜⵀⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ oⵏⵜⴰⵙⴰⵍⵉⴽⵛⵀⴰ ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ. ⵎⴰⵏⴻⴽ ⵢⴰⵙⵓⴻ ⵉⴽⴰⵔⴻⴷ ⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⴻⵜ ⵢⴰⵜⵀⴱⵜⴰⴽⵀⴻⴷ ⴱⴰⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⴻⵜ ⴻⵏⴻⵙ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴰⴽⴼo ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⵙⴰⵍⴻⴽ ⴼⴻ ⵜⵀⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽⵀ. ⵟⵀⴰⵢⵉ ⵎⴰⵣⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵎoⵏⴽⵉⴷ ⵏⴻⴽⵀ ⴻⵍ ⵡⴰⵀⵉⴷ (ⵖoⵀⵏⴰ 14:6; ⵄⴻⵎⴰⵍ ⵄⵍⵔⵓⵙⵓⵍ 4:12)! ⵟⵀⴰⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵜ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵎoⵏⴽⵉⴷ ⴰⵍ ⵛⵀⴰⴽⵀⵙⵉ ⴻⵏⴻⴽ?

ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵎoⵏⴽⵉⴷ ⵛⵀⴰⴽⵀⵙⵉ ⴻⵏⴻⴽ? ⵅⵀⵉⵔⵍⴰ ⵏⴻ ⴰⴱⴻⴷ ⵜⴰⴽⴰⵍⴻⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉⵢⴰ ⵏⴰⵜⴰⵜⵀ ⴰⵜⵔoⵀⴻⵜⵀ ⴻⵍ ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ, ⴰⵜⵙⴰⵡⵉⵜⵀ ⵜoⴽoⵙ, ⴳⵀⴻⵏ oⵜⵙⴰⵡⵉⵜⵛⵀ ⵜⵀⵏoⴱ. ⵟⵀⴰⵢⵉ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉⵢⴰ. ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉⵢⴰ ⵜⵀⴰⵙⵀⵉⵀⴻⵜⵀ ⵏⵜⴰⵜⵀ ⵜⵀⴻ ⴰⵍⴰⴽⴰ ⵛⵀⴰⴽⵀⵙⵉⵢⴰ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ. ⵄⵜⴰⴽⴱⵍⴻⵜⵀ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴰⵎ ⴻⵍ ⵎoⵏⴽⵉⴷ ⴻⵍ ⵛⵀⴰⴽⵀⵙⵉ ⴻⵏⴻⴽ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⴻⵏⴻⵙ ⴰⵜⵙⴰⵔⵙⴻⵜⵀ ⴻⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⴻⵏⴻⴽ ⵜⵀⴻ ⵜⵀⵉⴽⴰ ⴻⵏⴻⴽ ⵜⵀⵉⵙ ⵏⵜⴰ. ⵃⴰⴷⵉⵍⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏⵊo ⵙⴻ ⴻⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⵜⵀⵉ ⵍⴰⴱⴻⴷ ⵉⵏⵎⴰ. ⵃⴰⴷⵉⵍⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜⵡⴰⴳⵀⴼⴻⵔ ⵙⵉⵜⵀⴳⵀⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⴻⵏ. ⴻⵍ ⵜⴰⵔⵉⴽⴰ ⴰⵍ ⵡⴰⵀⵉⴷⴰ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵉⴽⵀⴰⵍⵙ ⵏⵜⴰⵜⵀ ⴰⵜⴽⴰⴱⴻⵍⵜ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴰⵎ ⴻⵍ ⵎoⵏⴽⵉⴷ ⴰⵏⴻⴽ, ⴰⵜⴰⵎⴻⵏⵜⵀ ⵙⴻ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⴻⵜ ⴻⵏⴻⵙ ⴱⴰⵍⵉ ⵜⵀⴻ ⵙⵍⴰⴽ ⴼⴻ ⵜⵀⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⴽⵉⵢⴰⵎⴰ ⴻⵏⴻⵙ ⴱⴰⵍⴰⵉ ⵜⵀⴰⴷⵎⴰⵏⴻⵜ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⴰⴱⴰⴷⵉⵢⴰ (ⵖoⵀⵏⴰ 3:16). ⵚⴰⵀ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵎoⵏⴽⵉⴷ ⴻⵏⴻⴽ?

ⵎⴰⵍⴰ ⵜⵀⴰⴱⴳⵀⵉⵜⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⴰⴽⴱⴰⵍⴻⵜ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴰⵎ ⴻⵍ ⵎoⵏⴽⵉⴷ ⴻⵍ ⵛⵀⴰⴽⵀⵙⵉ ⴻⵏⴻⴽ, ⵉⵏⵉ ⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⴰⵢⵉ ⵉ ⵕⴰⴱ. ⵜⴼⴰⴽⴻⵔ ⴱⴰⵍⵉ ⴰⵜⵉⵏⵉⵜⵀ ⵣⴰⵍⵉⵜ ⴰⵢⵉ ⴳⵀⴻⵏ ⵎⴰⵍⴰⵛⵀⴰ ⵏⴻⵜⵀⵉⵜ ⴰⵛⵀⴻⴽⴰⵢⴻⵏ oⵜⵎⴰⵏⴰⵜⵛⵀⴰ. ⵅⵀⴰⵜⵉ ⴷⴰⴳⵀⴰ ⴰⵜⴰⵎⵏⴻⵜ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ Mⴰⵙⵉⵀ ⵜⵀⴻ ⵍⴰⴽⵀⴷⴻⵎⵜⵀ ⴻⵏⴻⵙ ⵣⴰⵏⵉ ⵙⴰⵍⵉⴱ ⵎⴰⵏⵊⴰⵍ ⴻⵏⴻⴽ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴱⴰⵛⵀⴻⴽ ⵢⴰⵎⵏⴻⴰ ⵙⵉ ⵜⵀⵏoⴱ. ⵥⴰⵍⵉⵜ ⴰⵢⵉ ⴰⵜⴰⵢⴻⵏ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⴰⵛⵀⴽⵔⴻⵜⵀ ⵉⵙ ⵕⴰⴱ ⴼⴻ ⴻⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⵉⵙ ⵜⵀⴻ ⵜⴰⴷⴱⵉⵔ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵉⵍⴽⵀⴰⵙ ⴻⵏⴻⴽ.” ⵕⴰⴱⵉ, ⴰⵍⴰⴱⴰⵍⵉ ⴱⴰⵍⵉ ⵙⴰⵡⵉⴽⵀ ⵜⵀⵏoⴱ oⵙⵜⴰⵀⴻⵍⴽⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵡⴰⴰⴷⴱⴻⴽⵀ, ⴱⴰⵙⴰⵀ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⴽⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵉⵜⵡⴰⴰⴷⴻⴱ ⵜⵀⵉ ⴷⴰⵍⴻⵜ ⵉⵏo ⵙⴻ ⴻⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⵉⵏo ⵜⵀⵉⵙ ⴽⴰⴷⴻⵔⴽⵀ ⴰⵜⵡⴰⴳⵀⴼⴻⵔⴽⵀ. ⵖoⵙⵍⴰⵢⴻⴷ ⴻⵍ ⴰⵔⴻⴷ ⵏⴻ ⵙⵎⴰⵀ oⵙⴰⵡⵉⴽⵀ ⵜⵀⵉⴽ ⴻⵍ ⵜⵀⵉⴽⴰ ⵉⵏo ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⵙⵉⴳⵀⴻⵜⵀ ⴻⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ ⴻⵏⴻⴽ. ⵅⴰⴱⵍⴻⴽⵀ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⵉⵍⵉ ⴻⵍ ⵎoⵏⴽⵉⴷ ⴻⵍ ⵛⵀⴰⴽⵀⵙⵉ ⵉⵏo! ⵚⴰⵀⵉⵜ ⴼⴻ ⴻⵍ ⵔⴰⵀⵎⴻⵜⵀ ⴻⵏⴻⴽ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⴻⵏⴻⴽ-ⴻⵍ ⵀⴰⴷⵉⵢⴰ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵀⴰⵢⴰⵜ ⴰⴱⴰⴷⵉⵢⴰ! ⵄⵎⴻⵏ!”

ⵙⴰⵡⵉⵜⵀ ⵔⴰⵢ ⵙⵉⵎⴰⵜⴰ ⵜⵀⴰⴽⵔⵉⵜⵀ ⵜⵀⴰⵢ ⴼ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⴳⵀⵏ ⵡⴰⵍⴰⴷ? ⵎⴰⵍⴰ ⵉⵀ, ⵛⵍⵉⴽⴰ ⵜⵀⵉ ⵜⵀⴰⴽⴰⴼⵍⵜ ⴰⵢⵉ “ⴽⴱⴰⵍⴽⵀ ⵙ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵡⴰⵙⴰ”.

Englishⵡⴰⵍⴰ ⴳⵀⵍ ⵙⴰⴼⵀⴰ ⵔⴰⵉⵙⵉⴰ ⵏ ⵙⵀⴰⵡⵉⵢⴰ

ⵎⴰⵜⴰ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⴻⵏⴻⵙ ⴰⵢⵉⵍⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵎoⵏⴽⵉⴷ ⴻⵍ ⵛⵀⴰⴽⵀⵙⵉ ⴻⵏⴻⴽ?
© Copyright Got Questions Ministries