settings icon
share icon
ⵙⵓⴰⵍ

ⵎⴰⵜⴰ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⵏⴻ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ?

ⵉⵊⴰⴱⴰ


ⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⵏⴻ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ ⵜⵀⵉ ⴻⵍ ⴽⴰⵎoⵙ ⴱⴰⵢⵉⵍⵉ ⵜⴳⵀⴰⵡⵙⴰ ⵀⴰⵎⴰ “ⴻⵍ ⴰⴱⴻⴷ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⵜⴰⵎⴰⵏ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⴳⵀⴻⵏ ⵜⵀⵉ ⴷⵉⵏ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵀⵉⵙ ⵜⴰⴰⵍⵉⵎ ⵏⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ.”ⵟⵀⴰⵢⵉ ⵜⵀⴻ ⵏoⴽⵜⴰ ⵜⵀⴰⵀⵍⴰ ⴼⴰⵍ ⴱⵉⴷⴰⵢⴰ, ⴰⵎ ⴽⵀⵉⵔⵍⴰ ⵏⴻ ⵜⴰⴰⵔⵉⴼ ⵜⵀⵉ ⴻⵍ ⴽⴰⵡⴰⵎⵉⵙ, ⴻⵍ ⵎoⵀⵉⵎ ⵜⵀⴰⵜⵡⴰⵙⴻⵍ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⴰⵙⵀⵉⵀ ⵏⴻ ⵎⴰⵜⴰⵡⴰ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵉⵍⵉⵜⵀ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ. ⵄⵡⴻⵍ “ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ” ⴻⵙⵜⴰⴰⵎⴰⵍⵏⵉⵜⵀ ⵜⵀⵍⴰⵜⵀⴰ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵔⴰⵜⵀ ⵜⵀⵉ ⴻⵍ ⴰⵀⴻⴷ ⴰⵊⴷⵉⴷ (ⵄⴻⵎⴰⵍ ⵄⵍⵔⵓⵙⵓⵍ 11:26; 26:28; 1 ⴻⵜⵔⵓⵙ 4:16). ⵍ ⴰⵜⴱⴰⴰ ⵏⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ Mⴰⵙⵉⵀ ⴼⴻ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔo ⵍⴰⵏ ⵜⵙⵎⴰⵏⴰⵙⴻⵏ “ⵎⴰⵙⵉⵀⵉⵢⴻⵏ” ⵜⵀⵉ ⵄⵏⵜⴰⴽⵉⴰ (ⵄⴻⵎⴰⵍ ⵄⵍⵔⵙⵓⵍ 11:26) ⴰⵍⴰⴽⵀⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵍⴰⴽⵀⴷⴻⵎⵜⵀ ⴻⵏⵙⴻⵏ ⵜⵀⴻ ⵍⴰⴼⴰⵢⴻⵍ ⴻⵏⵙⴻⵏ ⵜⵀⴻ ⵛⵀⵢⴰⴽⵀⴻⵜⵀ ⴻⵏⵙⴻⵏ ⵜⵀⴰⵍⴰ ⴰⵎ ⵎⴰⵙⵉⵀ. ⵄⵡⴻⵍ “ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ” ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⴻⵏⴻⵙ, “ⴰⵜⵉⵍⵉⵜⵀ ⵜⵀⴻ ⵜⴰⴱⴻⴰ ⴰⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ” ⴳⵀⴻⵏ “ⵜⴰⴱⴻⴰ ⵏⴻ ⴰⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ.”

ⴰⴻⴷ ⴽⵀⵉⵔⵍⴰ ⵏoⵙⴰⵏ ⴰⵡⴻⵍ “ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ” ⵢⴰⴽⵀⵙⴻⵔ ⴽⵀⵉⵔⵍⴰ ⵙⵉ ⴻⵍ ⴽⵉⵎⵜⵀ ⴻⵏⴻⵙ ⵙⴰⴰⵜ ⵙⵜⴰⵎⴰⵏⵍⵉⵜⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵀⵉⵏⵉⵏ ⴼⵓⵉⵜ ⴱⴰⵍⵉ ⵜⵀⵉⵎⴷⴰⵢⴻⵏ ⴳⵀⴻⵏ ⴳⵀⴻⵔⵙ ⴽⵀⵉⵔⵎⵍⴰ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⴱⴰⴷⵉ ⵜⵀⴻ ⴰⵍ ⴽⴰⵢⴻⵎ ⴱⴰⵙⴰⵀ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵜⵀⴰ ⵎoⵜⴰⴱⵉⴻ ⵜⵀⴰⵙⵀⵉⵀ ⵏⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ. ⵅⵀⵉⵔⵍⴰ ⵏⴻ ⴻⵍ ⴰⴱⴻⴷ oⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵏⵛⵀⴰ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ oⵀⴰⵙⴱⴻⵏ ⴰⵔⵡⴰⵀⴰⵜⵀ ⴻⵏⵙⴻⵏ ⵜⵀⵉ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉⵢⴻⵏ ⴰⵍⴰⴽⵀⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵜⵔoⵀⴰⵏ ⴰⵍ ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ ⴳⵀⴻⵏ ⵜⴰⵛⵀⴻⵏ ⵜⵀⵉ ⴻⵍ ⵎoⵊⵜⴰⵎⴻⴰ “ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ” ⵜⵀⴰⵢⴻⵏ. ⴰⵙⴰⵀ ⴰⵍ ⵎⴰⵔⵡⴰⵀ ⴰⵍ ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ, ⵡⴰⵜⴰⴽⵀⴷⴻⵎⵜⵀ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵀⵉ ⵎⴰⵙⴽⵉⵏⴻⵏ, ⴳⵀⴻⵏ ⴰⵜⵉⵍⵉⵜⵀ ⵜⵀⴻ ⴰⵍ ⴰⴱⴻⴷ ⵢⴰⵀⵍⴰ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⴻⵏⴻⵙ ⵜⵀⴰⵢⴻⵏ ⵜⵀⴰⵡⴰⵍⵉⵜⵀ ⵜⵀⴰ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ. ⵎⴰⵔⵡⴰⵔⵀ ⴻⵍ ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⴻⵏⴻⵙ ⵜⵀⴰⵡⵉⵜⵀ ⵜⵀⴻ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ ⴽⵉⵛⵀⴻⴽⵀⵍ ⵜⵔoⵀⵉⵜⵀ ⴻⵍ ⴳⴰⵔⴰⴳⴻ ⴱⴻⵔⴽ ⵜⵀⴰⵢⴻⵏ ⵜⵀⵡⴰⵍⵉⵜⵀ ⵜⵀⴰⴽⵀⴰⴷⴻⵎ ⵏⵜoⵎoⴱⵉⵍⴰⵜⵀ. ⵄⵜⴰⵍⵉⵜⵀ ⵡⵉⵜ ⵙⵉ ⴻⵍ ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ, ⵜⵔoⵀⵉⵜⵀ ⴷⵉⵎⴰ, oⵜⵀⴰⴽⵀⴷⴻⵎⵜⵀ ⵜⵀⵉ ⴰⵍ ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ ⵉⵏⵉⵜⵀⵙⴻⵏ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⴻⵏⴻⵙ ⵜⵀⴰⵢⴻⵏ ⵜⵀⵡⴰⵍⵉⵜⵀ ⵜⵀⴰ ⵎⴰⵙⵀⵉ.

ⵉⵏⵊⵍ ⵉⵜⴰⵍⵎⴰⴽⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⵍⴰⴽⵀⴷⴻⵎⵜⵀ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵏⴽⵀⴰⴷⵎⵉⵜ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⴻⵏⴻⵙ ⵏⵡⴰⵍⴰ ⵜⵀⵉ ⵎⴰⵀⴱoⴱⴻⵏ ⴳⵀⴻⵍ ⵕⴰⴱ. ⵟⵉⵜⵓⵙ 3:5 ⵉⴽⴰⵔ, “ⵏⵜⴰ ⵉⵏⴰⵊⵡⴰⴽⵀⴻⴷ, ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵙⵉ ⵜⵀⵉⴳⵀⴰⵡⵙⵉⵡⵉ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴰⵀⵍⴰⵏⴻⵜ ⵏⵙⴰⵡⵀⴻⵏ, ⴱⴰⵙⴰⵀ ⵙⵉ ⵔⴰⵀⵎⴻⵜⵀ ⴻⵏⴻⵙ. Iⵏⴰⵊⵡⴰⴽⵀⴻⴷ ⵙⴻ ⴰⵎⵙⴰⵀ ⵏⴻ ⵜⵀⵏoⴱ ⵜⵀⴻ ⴰⵍⵎⴰⴰⵙⵉ ⵙⴻ ⵔoⵓⵀ ⵏⴻ ⴻⵍ ⴽoⴷoⵙ. “ⵎⴰⵍⴰ,ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵡⵉⵜ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⴰⵡⴻⴷ ⵉⵍoⵍⴻⴷ ⵜⵀⴰⵊⴷⵉⴷ ⵙⴻⴳⵀⴻⵍ ⵕⴰⴱ (ⵖoⵀⵏⴰ 3:3 ⵖoⵀⵏⴰ 3:7; 1 ⴻⵜⵔⵓⵙ 1:23) oⵢⴰⵙⴻⵔⵙⴻ ⴻⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⴻⵏⴻⵙ ⵜⵀⵉ ⴰⵍ ⴽⴷⴻⵔ ⴻⵏⴻⵙ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ. ⵄⴼⵙⵉⵙ 2:8 ⵉⴽⴰⵔⴰⴽⵀ ⴱⴰⵍⵉ “... ⵙⴻ ⵏⵉⵎⴻⵜⵀ ⵏⴰⵊⵡⵉⴷ ⵛⵀoⵎⵉ, ⵙⴻ ⴻⵍ ⵉⵎⴰⵏ oⵎⴰⵛⵀⵉ ⵙⴳⵀⴰⵔⵡⴻⵏ ⵛⵀoⵎⵉ, ⵜⵀⴰⵢⵉ ⵜⵀⴻ ⵀⴰⴷⵉⵢⴰ ⵙⴻⴳⵀⴻⵍ ⵕⴰⴱ.”

ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ ⴰⵙⵀⵉⵀ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⴰⴱⴻⴷ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⵜⴰⵎⴰⵏ ⵙⴻ ⴻⵍ ⴰⴱⴻⴷ ⵜⵀⴻ ⵍⴰⴽⵀⴷⴻⵎⵜⵀ ⵏⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ, ⴰⵎ ⵜⵀⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜⵀ ⴻⵏⴻⵙ ⵣⴰⵏⵉ ⵙⴰⵍⵉⴱ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⵢⴰⵎⵀⴰ ⵜⵀⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽ ⵜⵀⴻ ⵜⴰⴷⵀⵉⵢⴰ ⴻⵏⴻⵙ ⵜⵀⴻ ⵡⴰⵙⴻ ⵜⵀⴰⵍⴻⵜⵀ. ⵖoⵀⵏⴰ 1:12 ⵉⴽⴰⵔⴰⴽⵀ, “ⵄⴳⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵜⴰⴽⴰⴱⴰⵍⵏⵉⵜⵀ, ⵜⵀⴻ ⵢⴰⵢ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ oⵎⵏⴻⵏ ⵙⴻ ⵉⵙⴻⵎ ⴻⵏⴻⵙ, ⴳⵀⴻⵔⵙ ⴻⵍ ⵀⴰⴽ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⵉⵍⵉ ⵜⵀⴻ ⵎⴰⵎⵉⵙ ⵏⴻ ⵕⴰⴱ.” ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ ⴰⵙⵀⵉⵀ ⵏⵜⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⵜⵀⴰⵎⴻⵍ ⴻⵍ ⴽⵀⵉⵔ ⵉⵍⴰⴱⴻⴷ oⵢⵜⴰⵎⴰⵏ ⵙⴻ ⴰⵡⴻⵍ ⵏⴻ ⵕⴰⴱ (1 ⵖoⵀⵏⴰ 2:4, 10). ⵎⴰⵙⵀⵉ ⴰⵙⵀⵉⵀ ⵏⵜⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵀⴻ ⵎⴰⵎⵉⵙ ⵏⴻ ⵕⴰⴱ, ⵙⵉ ⴰⵢⵍⴻⵜⵀ ⵏⴻ ⵕⴰⴱ, ⵜⵀⴻ ⵡⴰⵢⵉ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵙⵉⴳⵀⵏⴰⵙ ⵍⴰⵀⴰⵢⵜⵀ ⵜⴰⵊⴷⵉⴷⵜⵀ ⵜⵀⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ.

ⵙⴰⵡⵉⵜⵀ ⵔⴰⵢ ⵙⵉⵎⴰⵜⴰ ⵜⵀⴰⴽⵔⵉⵜⵀ ⵜⵀⴰⵢ ⴼ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⴳⵀⵏ ⵡⴰⵍⴰⴷ? ⵎⴰⵍⴰ ⵉⵀ, ⵛⵍⵉⴽⴰ ⵜⵀⵉ ⵜⵀⴰⴽⴰⴼⵍⵜ ⴰⵢⵉ “ⴽⴱⴰⵍⴽⵀ ⵙ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵡⴰⵙⴰ”.

Englishⵡⴰⵍⴰ ⴳⵀⵍ ⵙⴰⴼⵀⴰ ⵔⴰⵉⵙⵉⴰ ⵏ ⵙⵀⴰⵡⵉⵢⴰ

ⵎⴰⵜⴰ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⵏⴻ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ?
© Copyright Got Questions Ministries