settings icon
share icon
ⵙⵓⴰⵍ

ⵢⴰⵍⴰ ⵔⴰⴱ ⴳⵀⵏ ⵓⵍⴰⵛⵀ?

ⵉⵊⴰⴱⴰ


ⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵍⴰ ⵔⴰⴱ ⴳⵀⵏ ⵓⵍⴰⵛⵀ ⴰⵜⵀⴰⵢⵏ ⵜⵀ ⵙⵓⴰⵍ ⴰⵢ ⵡⵉⵜ ⵉⴽⴰⴷⵔ ⴰⵜⵀⵉⵙⴰⴽⵙⴰ. ⵍⴰⵏ ⴽⵀⵉⵔⵍⴰ ⵏ ⵍ ⴰⵔⴰ, ⴱⴰⵙⴰⵀ ⵍ ⵉⵊⴰⴱⴰ ⴼ ⵙⵓⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⵍⴰ ⵔⴰⴱ ⴳⵀⵏ ⵓⵍⴰⵛⵀ? ⵢⴰⵀⵜⴰⵊ ⴰⴽⵜⵀⵔ ⵏ ⵜⵀⴰⵡⴰⵏⵉ ⵏ ⵍ ⵉⵏⵜⵉⴱⴰⵀ ⵓⵢⴰⵀⵜⴰⵊ ⴽⵀⵉⵔⵍⴰ ⵏ ⵍ ⴰⴼⴽⴰⵔ ⵜⵀ ⵍ ⴰⴷⵉⵍⴰ. ⵟⵀⵉ ⵏⵉⵀⴰⵢⴰ ⵎⴰⵜⴰ ⵏⵜⴰⴽⴰⵍ ⵜⵀⵉ ⵜⴰⵊⵔⵉⴱⴰ ⵏ ⵍ ⵉⵏⵙⴰⵏ, ⵍ ⵉⵍⵎ, ⵍ ⵡⴰⴽⵉ, ⵜⵀ ⵜⴰⵔⵉⴽⵀ ⵉⵜⵡⴰⵙⵍⴰⵀⴽ ⵍ ⵉⵊⴰⴱⴰ: ⵉⵀ, ⵍ ⵔⴰⴱ ⵢⴰⵍⴰ.

ⵙⴰⴰⵜ ⵙⵓⴰⵍ ⵉⵜⴰⵙⴷ ⵀⴰⵎⴰ “ⴱⴰⵢⵏⴰⵢⴷ ⴱⴰⵍⵉ ⵔⴰⴱ ⵢⴰⵍⴰ?” ⵍ ⵎⵓⵛⵀⴽⵍ ⵏⵜⴰ, ⵜⵀⵉ ⵙⴰⵀ ⵢⴰⴽⵎⵍ, ⵓⵣⵉⴷ ⵓⵍⴰⵛⵀ ⵜⵓⵍⵢⴰ ⴱⵍⴰ ⵍ ⵀⴰⴽⵉⴽⴰ ⵍ ⵎⵓⵜⴰⴽⴰ ⵍⴰ ⵍ ⵡⴰⴽⵉ ⴽⵀⴰⵔⵊ ⵍ ⵔⵉⵢⴰⴷⵉⵢⴰⵜ. ⴼ ⵙⴰⴱⵜⵀ ⴰⵢⵉ, ⵜⵀⵉ ⵍ ⵎⴰⵀⴽⴰⵎⴰⵜⵀ ⵓⵜⴰⵙⴽⵙⵉⵏⵛⵀⴰ ⴼ ⴷⴰⵍⵉⵍ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⴰⴱⴽⵏ ⵍ ⵀⵓⴽⵎ ⵏⵙⵏ; ⵜⵡⴰⵍⴰⵏ ⵎⴰⵍⴰ ⵜⵀⴰⵡⵙⵏ ⴼ ⵜⴰⴱⴷⵉⴷ “ⵛⵀⴰⴽ ⵍ ⵎⴰⴰⴽⵓⵍ” ⵓⵜⵙⴰⵡⵏ ⵎⴰⵜⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⵙⴰⵍⵀⴰⵙⵏ ⵜⵀⵉ ⵍ ⵉⵀⵉⵜⵎⴰⵍ.”

ⴰⵀⵡⵙ ⴼ “ⴷⴰⵍⵉⵍ” ⵏ ⵔⴰⴱ ⵀⴰⴷⵉⵍⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵢⴰⴽⴷⵔ ⴰⵜⵀⵢⴰⵍⴳⵀⴰ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵎⴰⵏⵜⵉⴽⵉ. ⵓⵍⴰⵛⵀ ⵏ ⴷⴰⵍⵉⵍ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⴽⵀⴰⴷⵎ ⵀⴰⵎⴰ ⴳⵀⵏ ⵜⵀ ⴰⴱⴷ ⵜⵀⵉ ⴰⵍ ⴰⵍⵎ ⴰⵢⵉ. ⵎⵓⵡⴰⵊⴰⵀⴰ ⵏ ⵍ ⵀⴰⴽⵉⴽⴰ ⵡⴰⵜⴰⴽⴰⴱⵍⵜⵀ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⴽⵉⴼⴽⵉⴼ.

ⴳⵀⵔⴽ ⵍ ⵀⵓⵊⴰⵊ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵀ ⵙⴰⵍⵉⵎⴰ ⵓⵜⴽⴰⴷⵔⵜⵛⵀ ⴰⵜⴰⴽⵏⴰⵜⵀ ⵉⵙ ⵉⴷⵉⵏ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵓⴱⴳⵀⵉⵏⵛⵀⴰ ⴰⵜⵀⴰⵎⵏⴻⵏ. ⵢⴰⵢ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵡⴰⵍⴰⴷ ⵛⵀⵓⴽⵏ ⵡⴰⵢⵉ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵜⵀ “ⴷⴰⵍⵉⵍ” ⵀⴰⵜⴰ ⵎⴰⵍⴰ ⵜⵀⴰⴽⵏⴰⵜⵀ ⵍⴰⴱⴷ ⵓⴽⵓⵍ. ⵏⴰⵢⵜⵀ ⵏⴱⴰⵏⴷⵎ ⴰⵜⴰⵢⵏ ⴰⴽⵜⵀⵔ ⵏ ⴰⵢ ⴷⴰⵍⵉⵍ ⵜⵀ ⴳⵀⴰⵡⵙⴰ ⵉⵜⵏ.

ⵡⴰⵢⵉ ⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⵏⵙ ⵍⴰⵣⵎ ⴰⵜⵀⵢⵉⵍⵉ ⴽⵍⵉ ⵏ “ⵍ ⵉⵎⴰⵏ” ⵓⵎⴰⵛⵀⵉ ⴱⴰⵔⴽ ⴼ ⵍ ⵡⵓⵊⵓⴷ ⵏ ⵔⴰⴱ. ⵍ ⵎⴰⴰⵔⵉⴼⴰ ⵍ ⴽⴰⵎⵉⵍⴰ ⵣⴰⵏⵉ ⵍ ⴽⵓⴷⵔⵜⵀ ⵏⴽⵀ. ⵍ ⵉⵏⵀⵉⵢⴰⵣ ⵜⵀ ⵜⴰⴰⵙⵓⴱ ⴱⴰⴽⵀⵏ ⵢⴰⴷⵊ ⵓⵏⵣⴰⵔⵛⵀⴰ ⵎⵍⵉⵀ. ⴹⵉⵎⴰ ⴱⴰⵜⵉⵍⵉ ⵍ ⴼⴰⵊⵡⴰ ⵊⴰⵔ ⵎⴰⵜⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ “ⵏⴰⵙⵉⵏ” ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴰⴳⵍⴰⵏ “ⵏⵜⴰⵎⴰⵏ.” ⵓⵡⴰⵢⵉ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⵢⴰⵏⵜⴰⴱⴽ ⴼ ⵢⴰⵢ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵛⵀⵓⴽⵏ ⵜⵀ ⵢⴰⵢ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵏ. ⵓⵏⴽⴰⴷⵔⵛⵀⴰ ⴰⵏⵉⵍⵉ ⴰⵍⴰⴱⴰⵍⵏⴰ ⵜⵀⵉ ⵜⴰⴼⴰⵙⵉⵍ ⵓⴽⵓⵍ ⵜⵀⵉ ⴽⵓⵍ ⵎⴰⵔⴰⵜⵀ ⴰⵏⴰⴽⵉⵎ ⵜⵀⵉ ⵍ ⴽⵓⵔⵙⵉ, ⴰⵏⴰⵜⵛⵀ ⵍ ⵎⴰⴽⵍⵜ, ⴳⵀⵏ ⴰⵏⴰⵜⵍⴰ ⵜⵀⵉ ⵙⴽⴰⵍⵉⵢⴰⵜⵀ. ⵍ ⴰⵎⴰⵍ ⴰⵢⵉ ⵓⴽⵍ ⵜⴰⴱⵔⵏ ⴼ ⴽⵍⵉ ⵏ ⵍ ⵉⵎⴰⵏ. ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ ⵏⴰⵜⵙⴰⵡⴰ ⴰⵎ ⵎⴰⵏⴽ ⵎⴰⵍⴰⴱⴰⵍⵏⴰⵛⵀ, ⴰⵍⴰⴽⵀⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵙⵉ ⵎⴰⵜⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵏⴰⵙⵉⵏ. ⵡⴰⵢⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵊⴰⵡⵀⵔ ⵏ ⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⵍ ⴽⵉⵜⴰⴱⵉ, ⵜⵀ ⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⵙ ⵍ ⵡⵓⵊⵓⴷ ⵏ ⵔⴰⴱ ⵜⵀⴰⵏⵉ. ⵏⵜⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵎⴰⵜⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵏⴰⵙⵉⵏ, ⵓⵎⵏ ⴱⴰⴷ ⵏⴰⴱⴷⴰ ⵏⴽⵀⴰⴷⵎ, ⵓⴰⴷⴰⴽⵉⵏ ⵓⵏⴰⴼⵀⵉⵎⵛⵀⴰ ⵎⵍⵉⵀ ⵍ ⵎⴰⵏⵜⵉⴽ ⵏⵙⵏ (ⵉⴱⵔⵉ 11:6).

ⵍ ⵎⵓⵀⵉⵎ ⵢⴰⵜⴰⵔⴼ ⵡⵉⵜ ⵙ ⵔⴰⴱ ⴳⵀⵏ ⴰⵀⴰ, ⵍ ⴽⴰⵔⴰⵔ ⵢⴰⵀⵜⴰⵊ ⵍ ⵉⵎⴰⵏ. ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⴰⵎⴰⵏⵜ ⵙ ⵔⴰⴱ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵍⴰⵣⵎ ⴰⵜⵉⵍⵉⵜⵀ ⵜⵀⴰⵎⵉⵜⵀ (ⵢⵓⵀⵏⴰ 20:29), ⴱⴰⵙⴰⵀ ⵓⵜⴽⴰⴷⵔⵜⵛⵀⴰ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⴰⵜⴰⴳⵀⵍⴱⵜⵀ ⴼ ⵎⵓⴽⴰⵡⴰⵎⴰ ⵍ ⴽⵀⴰⴱⵉⵜⵀⴰ (ⵢⵓⵀⵏⴰ 5:39-40). ⵟⴰⵣⵉⵣ ⵏ ⵍ ⴽⵀⵉⴱⵔⴰ ⵍ ⴱⴰⵛⵀⴰⵔⵉⵢⴰ ⴰⵜⵀⴰⵢⵏ ⵜⵀ ⵎⴰⵏⵜⵉⴽ ⵜⵀ ⴷⴰⵍⵉⵍ ⵜⴰⵊⵔⵉⴱⵉ, ⵡⴽⵓⵍ ⵜⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵊⴰⵡⴱⵏ ⴼ ⵙⵓⴰⵍ ⵢⴰⵍⴰ ⵔⴰⴱ ⴳⵀⵏ ⵓⵍⴰⵛⵀ?

ⵢⴰⵍⴰ ⵔⴰⴱ ⴳⵀⵏ ⵓⵍⴰⵛⵀ? ⵟⴰⵊⵔⵉⴱⴰ ⵍ ⵉⵏⵙⴰⵏⵉⵢⴰ

ⵍ ⵎⵓⵏⴰⴽⴰⵛⵀⴰ ⵏ ⵍ ⵡⵓⵊⵓⴷ ⵏ ⵔⴰⴱ ⴷⵉⵎⴰ ⵜⵀⴰⴱⴰⴷⵜ ⵙ ⵍ ⵀⵓⵊⴰⵊ ⵍ ⵎⴰⵏⵜⵉⴽⵉⵢⴰ. ⵡⴰⵢⵉ ⴳⵀⵔⵙ ⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ, ⴱⴰⵙⴰⵀ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵀⴰⵎⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵙⴰⵡⵏ ⵍⴰⴱⴷ. ⵀⴰⴷⵉⵍⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵢⴰⴱⴷⴰ ⵍⴰ ⵍ ⵎⴰⵏⴷⵓⵔ, ⴼⵉⵏⵜⵉⴷⴰⵔ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⵜⴰⴱⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴳⵀⵔⵙ ⴽⵍⵉ ⵏ ⴰⵍⴽⴰⵍ ⴱⵍⴰⵎⴰ ⴰⵢⵙⴰⵡⴰ ⵔⴰⵢ. ⵍⴰⴱⴷ ⵜⴼⴰⵙⵔ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⴼ ⵎⴰⵜⴰ ⵜⴰⵛⵀⵏ ⵏⴰⵀⵏⵉ. ⵎⴰⵍⴰ ⵍⴰⵣⵎ ⴰⵢⴱⴷⴰ ⵍ ⵡⵓⵊⵓⴷ ⵏ ⵔⴰⴱ ⵙⵉ ⵍ ⵎⴰⵏⴷⵓⵔ ⵏ ⵍ ⴽⵀⵉⴱⵔⴰ. ⵓⵎⵏⴱⴰⴷⴰ, ⴰⵏⴰⴽⴷⵔ ⴰⵏⵙⴰⵡⴰ ⵍ ⵡⴰⴽⵉ ⵉⵎⴰⵏⴷⵓⵔ ⴰⵢⵉ.

ⴹⴰⵍⵉⵍ ⵏ ⵍ ⵡⵓⵊⵓⴷ ⵏ ⵔⴰⴱ ⵜⵀⵉ ⵜⴰⵊⵔⵉⴱⴰ ⵍ ⵢⴰⵡⵎⵉⵢⴰ ⵏ ⵍ ⵉⵏⵙⴰⵏⵉⵢⴰ (ⵔⵓⵎⵉⴰⵜ 1:19-20; ⵎⴰⵣⵎⵓⵔ 19:1; ⵊⴰⵎⵉⴰⵜ 3:11). ⴰⵔⵏⵢⴰⵙ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⵍ ⵉⵀⵙⴰⵙ ⵏⴽⵀ ⵙ ⵍ ⴰⴽⵀⵍⴰⴽ. ⵟⴰⵏⵜⴰⴱⴰⴽ ⴼ ⵜⴰⵙⵎⵉⵎ ⵏ ⵍ ⴽⴰⵡⴰⵎ ⵜⵀⴰⵏⵉ. ⵍ ⵀⴰⵢⴰⵜⵀ ⵍ ⵉⵙⴰⵏⵉⵢⴰ ⵜⵀⴰⵊⴱⵔ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵏⴰⵎⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⵍ ⵀⴰⴽⵉⴽⴰ, ⵍⴰⴽⵀⴰⴷ, ⵍⵀⵓⴱ, ⵍⴽⴰⵔⵀ, ⵍⴽⵀⵉⵔ, ⵛⵀⴰⵔ… ⵢⴰⵢ ⵜⵀⴰⵙⴰⵀ ⵓⴳⵀⵔⵙⵏ ⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ. ⴽⵀⵉⵔⵍⴰ ⵏ ⵍ ⴰⴱⴷ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵙⵉ ⴱⴰⴽⵔⵉ ⴱⴰⴷ ⵓⵏⴰⵀⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⵍ ⵡⴰⴽⵉ ⴰⴽⵜⵀⵔ ⵏ ⵍ ⵎⴰⴷⵉ.

ⵟⴰⵊⴰⵔⵉⴱ ⵏⴽⵀ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵜⵀ ⴷⴰⵍⵉⵍ ⵢⴰⴽⵎⴰⵍ ⴰⴽⵉⴷ ⵙ ⵍ ⴰⴽⵙ ⵍ ⵔⴰⴱ ⵢⴰⵙⵜⴰⴽⵀⴷⴰⵎ ⵍ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵍⴰⵎ ⴰⵎ ⴷⴰⴰⵡⴰ (ⵔⵓⵢⴰ 3:20). ⵍ ⵀⴰⴷⴼ ⵏ ⵜⴰⵊⴰⵔⵉⴱ ⵛⵀⴰⵉⴰ ⵏⵜⴰ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⴰⴽⴷ ⴱⴰⵍⵉ ⵍⴰⵣⵎⴰⴽⵀ ⴰⵏⵀⴰⵡⵙ ⴼ ⵉⵊⴰⴱⴰⵜⵀ ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ ⵜⵀⴰⵏⵉ (ⵎⴰⵜⵜⵀⵡ 7:7-8). ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵊⴰⵀⵍⵏ ⴷⴰⵡⵜⵀ ⵏ ⵔⴰⴱ ⴳⵀⵏ ⵜⴰⵎⵙⴽⵀⵉⵔⵏ ⵉⵙ ⵓⵀⵏⵜⵓⵍⵎⵛⵀⴰ ⵜⴱⴰⵏⴻⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⵜⵀⵉ ⵍ ⵊⴰⵀⵍⵉⵏ (ⵔⵓⵎⵉⴰⵜ 1:18; ⵎⴰⵣⵎⵓⵔ 14:1).

ⵢⴰⵍⴰ ⵔⴰⴱ ⴳⵀⵏ ⵓⵍⴰⵛⵀ? ⵍ ⵎⴰⵏⵜⵉⴽ ⵏ ⵍ ⴱⴰⵛⵀⵔⵉⵢⴰ

ⵟⵀⵍⴰⵜⵀⴰ ⵙⵉ ⵍ ⵉⴽⵜⵉⵔⴰⵜⵀ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴰⴽⵡⴰⵏ ⴼ ⵍ ⵡⵓⵊⵓⴷ ⵏ ⵔⴰⴱ ⵏⴰⵀⵏⵉ ⵍ ⵀⵓⵊⴰⵊ ⵍ ⴽⴰⵡⵏⵉⵢⴰ ⵍ ⴳⵀⴰⵉⵢⴰ ⵍ ⴰⴽⵀⵍⴰⴽⵉⵢⴰ.

ⵍ ⵀⵓⵊⴰⵊ ⵍ ⴽⴰⵡⵏⵉⵢⴰ ⵜⵀ ⵍ ⵎⴰⴱⴷⴰ ⵏ ⵙⴰⴱⴰⴱ ⵜⵀ ⵏⴰⵜⵉⵊⴰ. ⴽⵓⵍ ⵜⴰⵜⵀⵉⵔ ⴰⵜⵀⴰⵢⵏ ⵜⵀ ⵏⴰⵜⵉⵊⴰ ⵏⵜⴳⵀⴰⵡⵙⴰ ⵡⴽⵓⵍ ⵙⴰⴱⴰⴱ ⴰⵜⵀⴰⵢⵏ ⵙⵉ ⵏⴰⵜⵉⵊⴰ ⵙⴰⴱⵉⴽⴰ. ⵀⴰⵎⵏ ⴱⴰⴷ ⵍ ⴰⵙⴱⴰⴱ ⴰⵢⵉ ⴽⴰⴷⵔⵏ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⴽⴰⵎⵍⵏ ⵀⴰⵎⴰ ⴱⵍⴰ ⵏⵉⵀⴰⵢⴰ, ⴳⵀⵏ ⵜⵀⵉⵙⴰⵍⵙⵜ ⵎⴰⴰⴷ ⴰⵜⴰⴱⴷⴰ. ⵍ ⵡⴰⴽⵉ ⵢⴰⴱⴳⵀⴰ ⴳⵀⴰⵡⵙⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴷⵉⵎⴰ ⵜⵀⴰⵍⴰ ⵓⵡⴰⵢⵉ ⴱⴰⴷ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵙⵉ ⵜⴰⵜⵀⵉⵔ ⵏⴰⵜⴳⵀⴰⵡⵙⴰ ⵉⵏⵎⴰ. ⵍ ⴽⴰⵡⵏ ⵏⴽⵀ ⴰⵜⵀⴰⵢⵏ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵜⵀ ⵍ ⴰⴱⴰⴷⵉ ⵓⵎⴰⵛⵀⵉ ⵜⵀⵉⵎⵙⴰⴱⴰⴱ. ⵍ ⵎⴰⵏⵜⵉⴽ ⵉⵜⵡⴰⵊⵀ ⵍ ⵔⴰⴱ: ⵍ ⵎⵉⴽⵢⴰⵙ ⴰⵍ ⴰⴱⴰⴷⵉ ⴽⵀⴰⵢⵔ ⵎⴰⴽⵀⵍⵓⴽ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵍ ⵡⴰⴽⵉ ⵏⴽⵀ.

ⵍ ⵀⵓⵊⴰ ⵍ ⴳⵀⴰⵉⵢⴰ ⵜⴰⴷⵔⵓⵙ ⵍ ⴱⵉⵏⵢⴰ ⵏ ⵍ ⴽⴰⵡⵏ. ⴰⴽⴱⵔ ⵜⴰⴽⵉⵏ ⵏ ⵍ ⵎⴰⵊⴰⵔⴰⵜⵀ, ⵍ ⵏⵉⴷⴰⵎ ⴰⵛⵀⴰⵎⵙⵉ ⵏⴽⵀ, ⵍ ⵀⵉⵎⴷⵀ ⵏⴰⵡⴰⵡⵉ ⵏⴽⵀ, ⵊⵓⵙⴰⵢⵎⵉⵢⴰⵜ ⴷⴰⵔⵉⴰ- ⴽⵓⵍⵛⵀⵉ ⵉⴰⵙⴰⴳⵀⴰ ⵍ ⵎⴰⴷⵀⵔ ⴱⴰⵍⵉ ⵓⵊⴷⴰⵏ ⴱⴰⴷ ⵙⴰⴷⴰⵎⵜⵀ. ⵍ ⵀⵓⵊⴰⵜⵀ ⴰⵢⵉ ⵜⵀⴰⴽⵡⴰ ⵎⵍⵉⵀ ⴱⴰⴷ ⵀⴰⵜⴰ ⵍ ⵎⵓⵍⵀⵉⴷⵉⵏ ⵢⴰⵙⴰⴱ ⴼⴰⵍⵙⵏ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵀⴼⴰⵙⵔⵏ ⵍ ⵛⵀⴰⴽⵍ ⴰⵢⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵎ.

ⵡⴰⵍⵓ ⵙⵉ ⵊⵓⵙⴰⵢⵎⵉⵢⴰⵜ ⴷⴰⵔⵉⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⴽⴰⴷⵔ ⴰⵢⴱⴰⵢⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⵍⴰⵣⵎ ⴰⵜⵀⵉⵍⵉⵏ ⵀⴰⵎⴰ. ⵀⴰⵎⵏ ⴱⴰⴷ ⵎⴰⵍⴰ ⵓⵍⵉⵏⵛⵀⴰ ⵎⴰⵏⴽ ⵍⴰⵏ, ⵍ ⵎⴰⴷⴰ ⵍ ⵎⵓⴰⴽⴰⴷⴰ ⵜⵀ ⵍⴰⵀⴰⵢⴰⵜⵀ ⴱⴰⵜⵉⵍⵉ ⵎⵓⵙⵜⴰⵀⵉⵍⴰ. ⴽⵀⵉⵔⵍⴰ ⵏ ⵜⵀⴰⵡⴰⴱⵉⵜ ⵍ ⴽⴰⵡⵏⵉⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵔⵉⴳⵍⵏ ⵎⵍⵉⵀ ⵙⵀⴰⵔⴰⵢⵏ ⴽⵀⴰⵜⵉ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⴷⵊⵏ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⵜⵀⴰⵍⴰ. ⵍ ⵉⵍⵎ ⵊⴰⵎⵉ ⵉⵛⵀⴰⵔⵀⴰⴽⵀⴷ ⵎⴰⵏⴽ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⵜⵀⴰⴱⴷⴰⴷ ⵙⵉ ⵓⵍⴰⵛⵀ ⵓⵀⴰⵎⵏ ⴱⴰⴷ ⵉⵙⴰⵏⴰⵜⵀ ⵍ ⴽⴰⵉⵏⴰⵜⵀ ⵍ ⵀⴰⵢⴰ ⵎⵓⴰⴽⴰⴷⴰ. ⵍ ⴼⴰⵔⵉⴽ ⵏ ⵍ ⵓⵍⴰⵎⴰ ⵏ ⵍ ⴰⵜⵀⴰⵔ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵣⵔⵉⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵜⵛⵀ ⵜⵀⴰⵢⵉ ⵜⵀⵉ ⵍ ⵀⵉⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⴼ ⵢⴰⴼⵜⴰⵔⴷ ⴰⵍⴰⵎⵉⵢⴰⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⵉⵙⵏⴰⵙ. ⵍ ⵀⵉⵎⴷⵀ ⵍ ⵏⴰⵡⴰⵡⵉ ⵏ ⵍ ⴰⴱⴷ ⵢⴰⵜⵎⴰⵜⵀⵍ ⵍ ⴱⵉⵏⵢⴰ ⵜⵉⵎⵛⵀⴰⴼⵔⵜ ⴰⴽⵜⵀⵔ ⵏ ⵍ ⴽⵓⴷⵔⴰ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵏⴷⵙⵏ. ⵍ ⵡⴰⵣⵏ ⵏ ⴷⴰⵍⵉⵍ ⴰⵢⵉ ⵍ ⵎⴰⵏⵜⵉⴽ ⵏ ⵍ ⴼⵉⴽⵔⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⵍ ⵎⵓⵙⴰⵎⵉⵎ ⴰⵜⵀⵢⵏ ⵜⵀ ⵍ ⴼⴰⵀⵎ -ⵔⴰⴱ- ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵜⴰⴼⵙⵉⵔ.

ⵍ ⵀⵓⵊⴰ ⵍ ⴰⴽⵀⵍⴰⴽⵉⵢⴰ ⵜⵀⴰⵜⴱⴰⵢⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⵍ ⵎⴰⴼⴰⵀⵉⵎ ⵏ ⵍ ⴽⵀⵉⵔ ⵜⵀ ⵛⵀⴰⵔ, ⵍ ⴰⴽⵀⵍⴰⴽ ⵡⴰⴳⵀⴰⵢⵔⵉⵉⵀⴰ. ⵍ ⵏⵉⴽⴰⵛⵀⴰⵜⵀ ⴰⵢⵉ ⴰⵀⵏⴰⵢⵏ “ⵎⴰⵜⴰ ⵍⴰⵣⵎ ⴰⵢⵉⵍⵉ”, ⵎⴰⵛⵀⵉ ⴱⴰⵔⴽ “ⵎⴰⵜⴰⵡⴰ ⵏⵜⴰ.” ⵍ ⵎⴰⴱⴰⴷⵉ ⵍ ⴰⴽⵀⵍⴰⴽⵉⵢⴰ ⵜⴰⵏⴼⴰⵙⵍ ⴼ ⵜⴰⴼⴽⵉⵔ ⵍ ⴰⵏⴰⵏⵉ ⵍ ⴽⴰⵙⵉ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⵜⵡⴰⴽⵉⵜⵀ ⵡⵉⵜ ⵜⵀⴰⵎⴰⴽⵀⵍⵓⴽ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⴰⴽⵉⵎ ⴰⵢⴰⵛⵀ ⵜⵓⵍⵢⴰ ⵎⴰⵢⵛⵀⵜⴰ ⵎⴰⵜⴰ. ⵍ ⴼⵉⴽⵔⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵀⴰⴽⴰⵔ ⴱⴰⵍⵉ ⵍⴰⴱⴷ ⵜⴼⴰⴽⵔⵏ ⵙⵉ ⵍ ⵎⴰⵏⴷⵓⵔ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵜⵀ ⵍ ⴰⴽⵀⵍⴰⴽⵉ ⵙⴰⵀⴰⵔⴰⵢ ⴱⴰⴷ. ⵓⵣⵉⴷ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⵍ ⵎⵓⵀⵜⴰⵡⴰ ⵍ ⴰⵙⴰⵙⵉ ⵏ ⴰⵍ ⴰⴽⵀⵍⴰⴽ ⵏ ⵍ ⴱⴰⵛⵀⴰⵔⵉⵢⴰ ⵜⵀⴰⴱⵉⵜ ⴼ ⵜⴰⵔⵉⴽⵀ ⵓⵊⴰⵔ ⵜⵀⴰⴽⴰⴼⴰⵜ.

ⵓⵣⵉⴷ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⵍ ⵎⵓⵏⴰⴽⴰⵛⵀⴰ ⵏ ⵍⴰⴼⴽⴰⵔ ⵜⵀⴰⵜⵡⴰⵙⵍ ⴷⵉⵎⴰ ⴰⵍ ⵎⵓⴼⵜⴰⵔⴽ ⵏⵉⴱⵔⵉⴷⵏ. ⵢⴰⵜⵉⵍⵉ ⵍ ⴰⴼⴽⴰⵔ ⵏⴽ ⴰⴽⵀⵍⴰⴽⵉⵢⴰ ⴳⵀⵏ ⴰⵏⵀⴰⴱⵙ ⵛⵀⵢⴰⴽⵀⵜⵀ ⴰⵢⵉ ⵓⵏⵔⴰⵏⵉⵛⵀⴰ ⴰⵜⵊⴰⴱⴷⵜⵀ ⴼⴰⵍⴰⵙ ⵎⴰⵍⴰ ⵛⵀⴽ ⴱⵍⴰ ⵍ ⵎⴰⴱⴰⴷⵉ. ⵍ ⵜⴰⵊⵔⵉⴱⴰ ⵏ ⵍ ⵉⵏⵙⴰⵏⵉⵢⴰ ⵓⵜⴰⵡⴰⵏⵛⵀⴰ ⵜⵀⴰⵢⵉ ⴱⴰⵍⵉ ⵍ ⵎⴰⴱⵉ ⵓⵍⴰⵛⵀ ⴳⵀⵔⵙ ⵏ ⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ. ⵟⴰⴼⵙⵉⵔ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴳⵀⵔⵙ ⵍ ⵎⴰⵏⵜⵉⴽ ⵉⵎⴰⵣⵉ ⵍⴰⴱⴷ ⵜⴽⵀⴰⵎⴻⵎⵏ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵎⵍⵉⵀ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵍ ⴽⴰⵏⵓⵏ ⴰⴽⵀⵍⴰⴽⵉ ⴳⵀⵔⵙ ⴰⵎⵓⵛⵀⴰⵔⵉ ⵏⵙ ⴰⵎ ⵔⴰⴱ.

ⵢⴰⵍⴰ ⵔⴰⴱ ⴳⵀⵏ ⵓⵍⴰⵛⵀ? - ⵍ ⵉⵍⵎ ⵏ ⵍ ⴱⴰⵛⵀⴰⵔⵉⵢⴰ

ⵍ ⵀⵓⵊⴰⵊ ⵍ ⵎⴰⵏⵜⵉⴽⵉⵢⴰ ⵙⴰⵏⵊ ⴰⵀⴰⵏⴻⵏ ⵙⵉ ⵍ ⵎⵓⵍⴰⵀⴰⴷⴰⵜ. ⵍ ⵎⴰⴼⴰⵀⵉⵎ ⴰⵎ ⵏⴰⴷⵔⵉⵢⴰ ⵏ ⵍ ⵉⵏⴼⵉⵊⴰⵔ ⴰⵎⴰⴽⵔⴰⵏ ⵜⴱⴰⵢⵏ, ⴼ ⴰⴽⴰⵍ ⵜⴰⴽⴷⵉⵔ, ⵍ ⵙⴰⵍⴰⵀⵉⵢⴰ ⵍ ⵉⵍⵎⵉⵢⴰ ⵉⵍⴰⴽⵡⵏ ⵉⵜⵡⴰⴽⵀⴰⵍⴽⴷ ⵓⵎⴰⵛⵀⵉ ⴰⴱⴰⴷⵉ. ⵀⴰⵜⴰ ⵍ ⵀⵉⵎⴷⵀ ⵍ ⵏⴰⵡⴰⵉ ⵜⵀⴰⵏⵉ. ⵍ ⴱⴰⵢⴰⵏⴰⵜⵀ ⵍ ⵜⴰⵊⵔⵉⴱⵉⵢⴰ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⵜⵀⴰⵙⵉⴳⵀ ⵍ ⵎⵉⵙⴷⴰⴽⵉⵢⴰ ⵍⴼⵉⴽⵔⴰ ⵏ ⵍ ⴽⵀⴰⵍⵉⴽ ⵍ ⴽⵉⵜⴰⴱⵉ ⵓⵜⵀⴰⵜⴰⵔⴰⴷ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵜⴰⴼⵙⵉⵔⴰⵜ ⵍ ⴱⴰⴷⵉⵍⴰ, ⴰⵎ ⵍ ⴽⴰⵡⵏ ⵍ ⴰⴱⴰⴷⵉ ⴳⵀⵏ ⵏⵓⵛⵀⵓ ⵍ ⵀⴰⵢⴰⵡⵉ.

ⵓⵍⴰⵎⴰ ⵏ ⵍ ⴰⵜⵀⴰⵔ ⴷⴰⵉⵎⵏ ⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ. ⵍⴰⴱⴷ, ⵍ ⴰⵀⴷⴰⵜⵀ, ⵜⵀⵉ ⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵡⴰⵙⴰⵔⵏ ⵜⵀⵉ ⵍⴰⴽⵜⴰⴱ ⵍ ⵎⵓⴽⴰⴷⵙ ⵙⵉ ⵍ ⵉⴽⵜⵉⵛⵀⴰⴼⴰⵜ ⴷⵓⵏⵢⴰⵡⵉⵢⴰ. ⵡⴰⵊⵀⵏ ⴳⵀⵔⵙ ⴰⵎ ⵎⴰⵏⴽ ⵍⴰⴽⴰⵏ ⴽⵀⵉⵔⵍⴰ ⵏⵉ ⵎⵓⵛⵀⴰⴽⴰⴽ ⴱⴰⵍⵉ ⵔⵉⵡⴰⵢⴰⵜⵀ ⵏ ⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⵍⴰⵏ ⵙⵉ ⵍ ⴽⵀⴰⵢⴰⵍ.

ⵟⴰⵔⵉⴽⵀ ⵜⵀ ⵍ ⴰⴷⴱ, ⵙⵉ ⵊⴰⵏⴱ ⵏⵙⵏ, ⵜⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵍ ⵡⵓⵊⵓⴷ ⵏ ⵔⴰⴱ. ⵍ ⵎⵓⵀⴰⴼⴰⴷⴰ ⴼ ⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⴰⵜⵀⴰⵢⵏ ⵙⵉ ⵍ ⴰⵎⵜⵀⵉⵍⴰ: ⵎⴰⵏⴽ ⵏⴰⴽⴷⵔ ⴰⵏⵀⴰⴼⴷ ⴼ ⵍⴰⴽⵜⴰⴱ ⵍ ⵎⵓⴽⴰⴷⵉⵙ ⴰⵍ ⵡⴰⴽⵜⵀ ⵢⴰⴽⵔⴱ ⵙⵉ ⴰⵍ ⴰⵀⴷⴰⵜⵀ ⴰⵍ ⴰⵙⵍⵉⵢⴰ ⵏ ⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ. ⵟⴰⵜⵀⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵀⵓⴷⵉ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ ⴼ ⵜⴰⵀⴽⴰⴼⴰ ⵜⵀ ⵍ ⴰⴽⵀⵍⴰⴽ ⵏ ⵜⵀ ⵍ ⵀⵓⴽⵓⴽ ⵏ ⵍ ⴰⴱⴷ ⵜⵀ ⵍ ⵎⵉⵍⴰⴷ ⵏ ⵍ ⵉⵍⵎ ⴰⵊⴷⵉⴷ ⵉⵜⵡⴰⵊⴰⵀ ⵍ ⵏⴰⵀⵊ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵍ ⵀⴰⴽⵉⴽⴰ.

ⵢⴰⵍⴰ ⵔⴰⴱ ⴳⵀⵏ ⵓⵍⴰⵛⵀ? - ⵔⴰⴱ ⵜⵀⵉⵏⴽⵀ

ⴽⵓⵍ ⴼⵉⴰ ⵙⵉ ⵍ ⴼⵉⴰⵜ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴰⴷⴰⵏ ⴼⴰⵍⴰⴽⵀ ⵏⴰⵀⵏⵉ ⵏ ⵍ ⵎⴰⵊⴰⵍ ⵏ ⴽⴰⵎⵍ ⵍ ⴷⵉⵔⴰⵙⴰⵜⵀ ⵓⵣⵉⴷ ⵜⵀ ⵍ ⵎⴰⵡⴷⵓ ⵏ ⴰⵍⴰⴼ ⵏ ⴽⵉⵜⴰⴱⴰⵜⵀ. ⵓⵀⴰⵎⵏ ⴱⴰⴷ ⵜⴱⴰⵢⵏⴻⵏ ⵍ ⵡⵓⵊⵓⴷ ⵏ ⵔⴰⴱ ⵉⵍⴰⴱⴷ ⵓⴽⵓⵍ ⵜⵀⵉ ⵍ ⵜⴰⵊⵔⵉⴱⴰ ⵍ ⵛⵀⴰⴽⵀⵙⵉⵢⴰ. ⴱⴰⵍⴰⴽ ⴰⵜⴰⵢⵏ ⵙⵉ ⵍ ⵎⵓⵙⵜⴰⵀⵉⵍ ⴱⴰⵛⵀⴰ “ⴰⵜⵀⴰⴱⵜⴻⵜⵀ” ⵉⵍⴰⴱⴷ ⴱⴰⴽⵉ ⵛⵀⴰⴽ ⵜⵀⴰ ⴼⴰⵔⵀⴰⵏ, ⴰⵍⴰ ⵙⴰⴱⵉⵍ ⵍ ⵎⵉⵜⵀⴰⵍ ⴱⴰⵙⴰⵀ ⵡⴰⵢⵉ ⵓⵢⴰⵜⴱⴰⴷⴰⵍⵛⵀⴰ ⵍ ⵀⴰⴽⵉⴽⴰ ⵏ ⵎⴰⵜⴰ ⵛⵀⴰⴽ ⴼⴰⵍⴰⵙ. ⵡⴰⵢⵉ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⵏⵙ ⴱⴰⵍⵉ ⵍ ⵎⴰⵏⴷⵓⵔ ⵍ ⴷⴰⴽⵀⵉⵍⵉ ⵢⴰⴳⴷⵔ ⴼ ⵍ ⵀⴰⴽⵉⴽⴰ ⵍ ⵎⴰⵡⴷⵓⵉⵢⴰ, ⴱⴰⵙⴰⵀ ⵍ ⵀⴰⴽⵉⴽⴰ ⵍ ⵎⵓⴰⴽⴰⴷⴰ ⵙⴰⴰⵜ ⵜⴰⵡⴰⵏⵉⵜ ⵍ ⵜⴰⵊⴰⵔⵉⴱ ⵍ ⴼⴰⵔⴷⵉⵢⴰ ⵙ ⵍ ⴽⴰⵡⵜⵀ ⴱⴰⴷ. ⵍⴰⵀⵢⴰⵜ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵀⴰⴷⴱⴰⴷⵍ ⵜⵀ ⵍ ⵎⴰⵡⴰⴽⵉⴼ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵡⴰⵙⵍⴰⵀⵏ ⵜⵀⵉ ⵍ ⵉⵊⴰⴱⴰⵜⵀ ⵏ ⵣⴰⵍⵉⵜ ⵓⴽⵓⵍ ⵙⵉ ⵜⴰⵙⴰⵡⵔ ⵏⴽⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⵔⴰⴱ ⵢⴰⵍⴰ.

ⵍ ⵉⵀⵙⴰⵙ ⵍ ⵛⵀⴰⴽⵀⵙⵉ ⵙ ⵍ ⵀⴰⴽ ⴰⵜⵀⴰⵢⵏ ⵜⵀ ⴷⴰⵍⵉⵍ ⴱⴰⵍⵉ ⵔⴰⴱ ⵢⴰⵍⴰ, ⵓⵜⵀⴰⵏⴰⵢⵜⵀ ⵏ ⵔⴰⴱ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⵍⴰⴱⴷ ⵓⴽⵓⵍ ⴰⵊⴰⵔⴱⵏ ⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⴰⵢⵉ. ⵔⴰⴱ ⵢⵓⵙⵉⴷ ⵍ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵀ ⵙ ⵔⵓⵀ ⵏⵙ, ⴰⵎ ⵍⴰⴱⴷ (2 ⵛⵓⵔⵉⵏⵜⵀⵉⴰⵏⵙ 4:6), ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵉⵍⵉ ⴳⵀⵔⵏⴽⵀ ⵍ ⴰⵍⴰⴽⴰ ⵛⵀⴰⴽⵀⵙⵉⵢⴰ ⵉⵏⵉⵜⵀⵙ (ⵢⵓⵀⵏⴰ 14:6). ⵢⴰⵢ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵀⴰⵡⵙⵏ ⴼ ⵔⴰⴱ ⴱⴰⵜⵀⵍⴰⴽⴰⵏ (ⵎⴰⵜⵜⵀⵡ 7:7-8), ⵓⵀⴰⵎⵏ ⵎⴰⵏⴽ ⴱⴰⴷⵢⴰⵙ ⵍ ⵔⵓⵀ ⵏ ⵍ ⴽⵓⴷⵓⵙ (ⵢⵓⵀⵏⴰ 14:26-27).

ⵙⵓⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⵍⴰ ⵔⴰⴱ ⴳⵀⵏ ⵓⵍⴰⵛⵀ? ⵓⵏⴽⴰⴷⵔⵛⵀⴰ ⴰⵏⵊⴰⵡⴱ ⴼⴰⵍⴰⵙ ⵙ ⴷⴰⵍⵉⵍ ⵍ ⵎⵓⵜⵍⵉⴽ, ⴱⴰⵙⴰⵀ ⵏⴽⴰⴷⵔ ⴰⵏⴰⴽⵍ ⵍ ⴰⴷⵉⵍⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⴱⴰⵢⵏⴻⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⵢⴰⵍⴰ. ⵍ ⴽⵓⴱⵓⵍ ⵙ ⵍ ⵡⵓⵊⵓⴷ ⵏ ⵔⴰⴱ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⴱⴰⵜⵏⴰⴳⵣⵜⵀ ⵜⵀⵉ ⵜⵀⴰⵍⴰⵙⵜⵀ. ⴰⵜⴰⵢⵏ ⵜⵀ ⵍ ⴽⵀⵓⵜⵡⴰ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵔⵉⵜⵀ ⵙⵉ ⵜⵀⴰⵍⴰⵙⵜⵀ ⵡⴰⵜⴰⴷⴼⵜⵀ ⴰⵍ ⵏⵓⵔ ⵎⴰⵏⵉ ⴱⴰⴽⵉⴷⴱⴰⵏ ⴽⵀⵉⵔⵍⴰ ⵏⴰⵜⴳⵀⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ.

Englishⵡⴰⵍⴰ ⴳⵀⵍ ⵙⴰⴼⵀⴰ ⵔⴰⵉⵙⵉⴰ ⵏ ⵙⵀⴰⵡⵉⵢⴰ

ⵢⴰⵍⴰ ⵔⴰⴱ ⴳⵀⵏ ⵓⵍⴰⵛⵀ?
© Copyright Got Questions Ministries