settings icon
share icon
ⵙⵓⴰⵍ

ⵄⵏⵛⵀⴰⵢⴻⵏ ⵡⴰⵍⵉⴽⵀ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⴽⵀ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ... ⵍoⴽ ⵎⴰⵜⴰⵡⴰ?

ⵉⵊⴰⴱⴰ


ⵎⴰⴱⵔoⴽ ⴼⴰⵍⴰⴽ! ⵄⵛⵀⴽⴰⵢⴻⵏ ⵙⴰⵡⵉⵜⵀ ⴻⵍ ⴽⴰⵔⴰ ⴱⵉⴽⴰⴱⴰⴷⴻⵍ ⵍⴰⵀⴰⵢⴰⵜⵀ! ⴱⴰⵍⴰⴽ ⴰⵛⵀⴽⴰⵢⴻⵏ ⵜⵙⴰⴽⵙⵉⵜⵀ, "ⵍoⴽ ⵎⴰⵜⴰⵡⴰ? ⵎⴰⵏⴽⴻ ⴱⴰⴱⴷⵉⴽⵀ ⵔⵉⵀⵍⴰⵜⵀ ⵉⵏo ⵉⵏⵉⵜⵀ ⴱⴰⴱ?" ⵅⵀⴰⵎⵙⴰ ⵏⴻ ⴻⵍ ⴽⵀoⵜoⵡⴰⵜⵀ ⴰⵢⵉ ⴱⴰⴽⴰⵙⵉⴳⵀⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵎⴰⵏⴻⴽ ⴱⴰⵜⵙⴰⵡⵉⵜⵀ ⵙⵉ ⴻⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ. ⴻⴰⴳⵀⴰ ⴰⵜⵀⵉⵍⵉⵏ ⴳⵀⴻⵔⴽ ⴻⵍ ⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⵀⵉ ⵔⵉⵀⵍⴰ ⴻⵏⴻⴽ, ⴰⵔⵡⴰⵀ ⵜⵀⴰⵢⵉ : https://www.gotquestions.org/Tamashek

1. ⵍⴰⵣⴻⵎ ⴰⵜⵉⵍⵉⵜⵀ ⵜⵀⴰⴼⵀⴰⴻⵜⵀ ⵎⵍⵉⵀ ⴻⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ.

1 ⵖoⵀⵏⴰ 5:13 ⵉⴽⴰⵔⴰⴽⵀ, " ⴰⴽⵜⴰⴱⴻⴽⵀ ⵜⵀⵉⴳⵀⴰⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢⵉ ⵉⵛⵀoⵎⵉ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵎ ⵙⴻ ⵉⵙⴻⵎ ⵏⴻ ⵎⴻⵎⵉⵙ ⴻ ⴱⴰⴱ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵉⵍⵉⵎ ⴰⵍⴰⴱⴰⵍⴻⴽoⵎ ⴱⴰⵍⵉ ⴳⵀⴰⵔⵡⴻⵏ ⵀⴰⵢⴰⵜ ⴰⴱⴰⴷⵉⵢⴰ." ⴱⴰⴱ ⵢⴰⴱⴳⵀⴰⴽⵀ ⴰⵏⴰⴼⵀⴻⵎ ⴻⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ. ⴱⴰⴱ ⵢⴰⴱⴳⵀⴰⴽⵀ ⴰⵏⵙⴰⵡⴰ ⵜⵀⵉⴽⴰ ⵡⴰⵏⵉⵍⵉ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⴰⵍⴰⴱⴰⵍⵏⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ ⴱⴰⵏⴰⵏⵊo. ⴱⵉⴽⵀⵜⵉⵙⴰⵔ, ⴰⵀⵏⴰⵢⴻⵏ ⴻⵍ ⵏⵉⴽⴰⵜ ⴻⵍ ⵎoⵀⵉⵎⴰ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ:

ⴰ) oⴽoⵍ ⵏⵙⴰⵡⴰ ⵜⵀⵏoⴱ. Oⴽoⵍ ⵏⵙⴰⵡⴰ ⵜⵀⵉⴳⵀⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ oⵀⵍⵉⵏⵜⴰⵛⵀ ⵉⵔⴰⴱ (ⴱⵓⵎⵉⴰⵜ 3:23).

(ⴱ) ⵚⵉ ⴻⵍ ⵜⵀⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽⵀ, ⵏⴰⵙⵜⴰⵀⴻⵍ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵏⴰⵜⵡⴰⴷⴻⴱ ⵙⴻ ⴻⵍ ⵉⵏⴼⵉⵙⴰⵍ ⴰⵍ ⴰⴱⴰⴷⵉ ⴼⴻ ⴱⴰⴱ (ⴱⵓⵎⴰⵉⵜ 6:23).

(ⵛ) ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵎoⵜⵀ ⵣⴰⵏⵉ ⵙⴰⵍⵉⴱ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⵙⴰⵍⴻⴽ ⴼⴻ ⵜⵀⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽⵀ (ⵕⵓⵎⴰⵉⵜ 5:8; 2 ⵛoⵔⵉⵏⵜⵀⵉⴰⵏⵙ 5:21). ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵎoⵜⵀ ⵜⵀⵉ ⴷⴰⵍⴻⵜ ⴻⵏⴻⴽⵀ, ⵉⵜⵡⴰⴻⴷⴱ ⵙⴻ ⴻⵍ ⴰⴷⴰⴱ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵏⴰⵙⵜⴰⵀⵍⵉⵜⵀ ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ. ⴻⵍ ⴽⵉⵢⴰⵎⴰ ⴻⵏⴻⵙ ⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⴻⵜ ⵜⵀⴰⵍⴰ ⵜⵀⴰⴽⴼo ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵙⴰⵍⴻⴽ ⴼⴻ ⵜⵀⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽⵀ.

(ⴷ)ⴱⴰⴱ ⵢⴰⴳⵀⴼⴻⵔ oⵢⴰⵙⵉⴳⵀ ⴻⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ ⵉⵢⴰⵢ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ oⴽoⵍ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ - ⵡⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⴻⵜ ⴻⵏⴻⵙ ⵜⵀⴰⵍⴰ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⵙⴰⵍⴻⴽ ⴼⴻ ⵜⵀⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽⵀ (ⵖoⵀⵏⴰ 3:16; ⵕⵓⵎⵉⴰⵜ 5:1; ⵕⵓⵎⴰⵉⵜ 8:1).

ⵟⵀⴰⵢⵉ ⵏⵜⴰⵜⵀ ⴻⵍ ⵔⵉⵙⴰⵍ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ! ⵎⴰⵍⴰ ⵙⴰⵡⵉⵜⵀ ⴻⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⴻⵏⴻⴽ ⵜⵀⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⴰⵎ ⴻⵍ ⵎoⴽⵀⵍⵉⵙ ⴻⵏⴻⴽ, ⴰⵛⵀⴽⴰⵢⴻⵏ ⵜⵀⴰⵏⵊoⵜⵀⴻⴷ! ⵟⵀⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽ oⴽoⵍ ⵜⵀⵉⵎⴰⴳⵀⴼoⵔⴻⵏ, ⵕⴰⴱ oⵛⵀⴻⴽ ⵉⵜⴰⴷⵊⵉⵛⵀⴰ oⵛⵀⴻⴽ ⵉⴽⵀⴰⵜⵉⵛⵀⴰ (ⵕⵓⵎⴰⵉⵜ 8:38-39; ⵎⴰⵜⵜⵀⴻⵡ 28:20). ⵄⵜⴼⴰⴽⴻⵔ ⴱⴰⵍⵉ ⴻⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ ⴻⵏⴻⴽ ⴰⵜⵀⴰⵢⴻⵏ ⵜⵀⴰⵎⴰⵀⵎⵉ ⵜⵀⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ (ⵢoⵀⵏⴰ 10:28-29). ⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵜ ⵙⴻ ⵖⴰⵓⵙⴻ ⵡⴰⵀⴷⴻⵙ ⴰⵎ ⴻⵍ ⵎoⵏⴽⵉⴷ ⴻⵏⴻⴽ, ⵙⴰⵡⴰ ⵜⵀⵉ ⴻⵍ ⴱⴰⵍ ⴻⵏⴻⴽ ⴱⴰⵍⵉ ⴰⵛⵀⴽⴰⵢⴻⵏ ⴱⴰⵜⴰⴽⵉⵎⵜⵀ ⵜoⵍⵉⴰ ⵜⵀⵉ ⴻⵍ ⵊⴰⵏⴻⵜⵀ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⴻⵍ ⵕⴰⴱ!

2. ⵄⴽⴻⵍ ⵎⴰⵍⴰⵛⵀⴰ ⵏⴻ ⴻⵍ ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵍⵉⵎ ⴻⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ.

ⵟⴽⵀⴰⵎⵉⵎⵛⵀⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⴻⵍ ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ ⴰⵜⴰⵢⴻⵏ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⴱⵉⵏⴰⵢⴰ ⴱⴻⵔⴽ. ⵍ ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ ⴰⵜⴰⵢⴻⵏ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⴰⴱⴻⴷ. ⵄⴳⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ Mⴰⵙⵉⵀ ⵢⴰⵀⵍⴰ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵀⵉⵍⵉⵏ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⴱⴰⴷⴰⵀⴻⵎ. Wⴰⵢⵉ ⵙⵉ ⴻⵍ ⴰⵙⴱⴰⴱ ⵉⵎⵉⵣⵡⵉⵔⴰ ⵏⴻ ⴻⵍ ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ. Loⴽ ⵎⴰⵏⴻⴽ ⵙⴰⵡⵉⵜⵀ ⴻⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⴻⵏⴻⴽ ⵜⵀⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ Mⴰⵙⵉⵀ, ⴰⴽⴻⵍ ⵀⴰⵡⴻⵙ ⴼⴻ ⵎⴰⵍⴰⵛⵀⴰ ⵏⴻ ⴻⵍ ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵍⵉⵎⴻⵏ ⴻⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵀⴰⵙⴽⴻⵏⵜ ⵜⵀⴻⵛⵀⴰⴽⵀⴻⵜⵀ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⴻⵍ ⴽⵉⵙⵉⵙ. Iⵏⴰⵙ ⴱⴰⵍⵉ ⵜⵀⴰⵡⵍⵉⵜⵀ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵜ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ.

ⴻⵍ ⵙⴰⴱⴰⴱ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⵏⴻ ⴻⵍ ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ ⵏⵜⴰ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⴰⵍⵎⴻⵏ ⴻⵍ ⵉⵊⵉⵍ. ⵅⴰⴷⴻⵔⵜⵀ ⴰⵜⴰⵍⵎⴻⵜⵀ ⵎⴰⵏⴻⴽ ⴱⴰⵜⵉⵍⵉⵜⵀ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵜ ⵙⴻ ⵕⴰⴱ ⵜⵀⵉ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⴻⵏⴻⴽ. ⴻⴰⴳⵀⴰ ⴰⵜⴰⴼⵀⴻⵎⵜⵀ ⴻⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⴱⴰⵜⵡⴰⵍⴰ ⴳⵀⴻⵔⴽ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉⵢⴰ ⵜⵀⴰⵀⵍⴰ oⵜⵀⵏⴰⵊⵀⴰ. 2 ⵟⵉⵎoⵜⵀⵢ 3:16-17 ⵉⴽⴰⵔ, “ⵍⴰⴽⵜⴰⴱ ⴻⵍ ⵎoⴽⴰⴷⵉⵙ ⴰⵜⵀⴰⵢⴻⵏ oⴽoⵍ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵡⴰⵀⴻⵢ ⵙⴳⵀⴻⵍ ⴻⵍ ⵔⴰⴱ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⴰⵍⵎⴻⵜⵀ, ⴰⵜⵡⴰⴱⴰⴽⵀⴻⵜⵀ, ⵡⴰⵜⵙⴰⵀⴰⵀⴻⵜⵀ ⵡⴰⵜⴷⴰⵔⴰⴱⴻⵜⵀ ⴼⴻ ⴻⵍ ⵀⴰⴽ, ⴱⴰⵛⴰⵀ ⴰⵢⵉⵍⵉ ⴻⵍ ⴰⴱⴻⴷ ⵏⴻ ⵕⴰⴱ ⵢⴰⵔⴼⴻⴷ ⵙⴻ ⵍⴰⴽⵀⴷⴰⵎⵜⵀ ⵉⴳⵉⵀⵍⴰⵏ.”

ⴻⵍ ⵙⴰⴱⴰⴱ ⵜⵀⴰⵍⵉⵜⵀ ⵏⴻ ⴻⵍ ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ ⵏⵜⴰ ⴻⵍ ⵉⴱⴰⴷⴰ. ⴻⵍ ⵉⴱⴰⴷⴰ ⵏⵜⴰⵜⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⴰⵛⵀⴽⴻⵔⵜⵀ ⵕⴰⴱ ⴼⴻ ⵎⴰⵜⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰ! ⵕⴰⴱ ⵉⵏⴰⵊⵡⴰⴽⵀⴻⴷ. ⵕⴰⴱ ⵉⵜⵀⴰⵎⴰⵍⴰⵀⴽ. ⵕⴰⴱ ⵉⵔⴰⵣⴽⴰⴽⵀⴻⴷ. ⵕⴰⴱ ⵉⵙⴰⵏⴰⵜⵀⴰⴽⵀⴻⴷ oⵢⴰⵜⵡⴰⵊⵀⴰⴽⵀ. ⵎⴰⵏⴻⴽ ⵜⵀⴰⵏ ⵛⵀⴰⴽⴻⵔⵛⵀⴰ? ⵕⴰⴱ ⵜⵀⴰ ⵎoⴽⴰⴷⴻⵙ, ⵙⴰⵍⵉⵀ, ⵎoⵀⵉⴱ, ⵔⴰⵀⵉⵎ, oⵢⴰⵜⵛⵀoⵔ ⵙⴻ ⵏⵉⵎⴰⵜⵀ. ⵕⵓⵢⴰ 4:11 ⵉⴽⴰⵔ; “ⵜⵀⴰⵙⵜⴰⵀⴻⵍⵜ, ⵉⵍⴰⵀ ⵔⴰⴱ ⴻⵏⴻⴽⵀ, ⴻⵍ ⵎⴰⵊⴻⴷ ⴻⵍ ⴽⴰⵔⴰⵎ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⴽⴰⵡⴻⵜⵀ, ⴰⵍⴰⴽⵀⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵜⵀⴰⴽⵀⵍⴰⴽⵜⵀⴻⴷ ⴽoⵍⵛⵀ, oⵙⴰⵍ ⵉⵔⴰⴷⴰ ⴻⵏⴻⴽ ⵜⵡⴰⴽⵀⵍⴰⴽⴰⵏⴻⴷ oⵡⴰⵍⴰⵏ ⵜⴱⴰⵏⴻⵏ.”

3. ⵚⴰⵡⴰ ⴻⵍ ⵡⴰⴽⵜⵀ ⵀⴰⵎⴰ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵡⴰⵍⵉⵜⵀ ⵜⵔⴰⴽⵣⴻⵜⵀ ⴼⴻ ⵕⴰⴱ.

ⵄⵜⵀⴰⵢⴻⵏ ⵢⴰⵀⵍⴰ ⴽⵀⵉⵔⵍⴰ ⵉⵏⴰⵛⵀⵏⵉ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵏⵙⴰⵡⴰ ⴻⵍ ⵡⴰⴽⴻⵜⵀ ⵀⴰⵎⴰ ⴰⵏⵔⴰⴽⴻⵣ ⵜⵀⵉⵙ ⴼⴻ ⵕⴰⴱ. ⵍⴰⵏ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵙⴰⵎⴰⵏⴰⵙ ⵉⵍ ⵡⴰⴽⵜⵀ ⴰⵢⵉ “ⵡⴰⴽⴻⵜ ⴻⵍ ⴽⴰⵍⵎ.” ⵍⴰⵏ ⵉⵜⴻⵏ ⵜⵙⴰⵎⴰⵏⴰⵙ “ⴻⵍ ⵉⴱⴰⴷⴰ,” ⴰⵍⴰⴽⵀⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵡⴰⴽⴻⵜ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵏⴰⴱⴻⴷ ⵜⵀⵉⵙ ⵕⴰⴱ. ⵍⴰⵏ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵀⴰⵎⴰⵍⴻⵏ ⴰⴷⵊⴻⵏ ⴻⵍ ⵡⴰⴽⴻⵜ ⴰⵢⵉ ⵜⵀⵉ ⵜⵀⴰⵙⴰⴱⵀⵉⵜⵀ, ⵡⵍⴰⵏ ⴰⴳⵍⴰⵏ ⵜⵀⴰⵎⴰⵍⴻⵏ ⵜⵀⴰⵛⵀⵡⵉⵜⵀ. ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵎoⵀⵉⵎ ⵎⴰⵜⴰ ⵜⵙⴰⵎⵉⵜⵀ ⴻⵍ ⵡⴰⴽⵜ ⴰⵢⵉ ⴳⵀⴻⵏ ⵎⴰⵍⵎⵉ ⵜⵙⴰⵡⵉⵜⵀⵉⵜⵀ. ⴻⵍ ⵎoⵀⵉⵎ ⴷⵉⵎⴰ ⴰⵜⵙⴰⴷⵉⵜⵀ ⴻⵍ ⵡⴰⴽⴻⵜ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵕⴰⴱ. ⵎⴰⵜⴰⵡⴰ ⵏⴰⵀⵏⵉ ⴻⵍ ⴰⵀⴷⴰⵜⵀ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵙⴰⵡⴻⵏ ⴻⵍ ⵡⴰⴽⴻⵜⵀ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵕⴰⴱ?

(ⴰ) ⵥⴰⵍⵉⵜ, ⵣⴰⵍⵉⵜ ⵏⵜⴰⵜⵀ ⴰⵜⵛⵀⴰⴽⵀⴻⵜⵀ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵕⴰⴱ. ⴰⵜⵛⵀⴰⴽⵀⴻⵜⵀ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵕⴰⴱ ⴼⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵛⵀⴰⴽⴻⵍ ⴻⵏⴻⴽ. ⵄⵙⵜⵀⵉⵏⵉⵜⵀ ⴰⴽⵉⴷⵉⵙⵉⴳⵀ ⴻⵍ ⵀⵉⴽⵎⴰ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵀⵉⴷⴰⵢⴰ. ⵄⵙⵜⵀⵉⵏⵉⵜⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵛⵀⴻⴽ ⵢⴰⵔⵣⴻⴽ. ⵄⵙⵜⵀⵉⵏⵉⵜⵀ ⵕⴰⴱ ⴽⴰⵎ ⵜⵀⴰⵎⴰⵍⵜⵉⵜⵀ oⵎⴰⵏⴻⴽ ⵜⵀⴰⵜⴽⴰⴷⴻⵔⵜⵀ ⵎⴰⵜⴰⵡⴰ ⵉⵜⵙⴰⵡⴰ ⵉⵛⵀⴻⴽ. ⵟⵀⴰⵢⵉ ⵏⵜⴰⵜⵀ ⵎⴰⵜⴰ ⵣⴰⵍⵉⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵜ.

(ⴱ) ⵄⵜⴰⴽⵔⵉⵜⵀ ⴻⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ. ⵄⵛⵀⴽⴰⵢⴻⵏ ⵢⴰⴽⵀⵉ ⵜⴰⵍⵉⵎⴻⵜⵀ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⵜⵀⵉ ⴰⵍ ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ, ⵜⵀ ⴻⵍ ⵎⴰⴷⵔⴰⵙⴰ ⵏⴻ ⴻⵍ ⴰⵀⴻⴷ ⴳⵀⴻⵏ ⵜⵀⵉ ⴷⵉⵔⴰⵙⴰⵜ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ - ⵍⵣⴰⵎⴰⴽ ⴰⵜⴰⴽⵔⵉⵜⵀ ⴻⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⵉⵔoⵀ ⴻⵏⴻⴽ. ⴻⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⵜⵀⵉⵙ ⴽoⵍⵛⵀⵉ ⵎⴰⵜⴰ ⵜⵀⴰⵀⵜⴰⵊⴻⵜⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⵜⴰⵍⵉⵜⵀ ⴰⵍⴰⴱⴰⵍⴻⴽ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵉⵍⵉ ⴳⵀⴻⵔⴽ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉⵢⴰ ⵜⵀⴻ ⵏⴰⵊⵀⴰ. ⵟⵀⵉⵙ ⴻⵍ ⵉⵔⵛⵀⴰⴷⴰⵜⵀ ⵎⴰⵏⴻⴽ ⴱⴰⵜⵙⴰⵡⵉⵜⵀ ⴻⵍ ⴽⴰⵔⴰⵔⵜ ⵀⴰⴽⵉⵎⴰ, ⵎⴰⵏⴻⴽ ⴱⴰⵜⵙⴰⵏⴻⵜⵀ ⴻⵍ ⵉⵔⴰⴷⴰ ⵏⴻ ⵇⴰⴱ, ⵎⴰⵏⴻⴽ ⴱⴰⵜⴽⵀⴷⴻⵎⵜⵀ ⵉⵏⵎⴰ, oⵎⴰⵏⴻⴽ ⴱⴰⵜⴽⴰⴱⴻⵔⵜⵀ ⵙⴻ ⵔoⵓⵀ ⴻⵏⴻⴽ. ⴻⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⴰⵜⵀⴰⵢⴻⵏ ⵜⵀⴻ ⴰⵡⴻⵍ ⵏⴻ ⵇⴰⴱ ⵉⵏⴰⵛⵀⵏⵉ. ⴻⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⴰⵜⵀⴰⵢⴻⵏ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵉⵔⵛⵀⴰⴷⴰⵜⵀ ⵙⴳⵀⴻⵍ ⵕⴰⴱ ⵎⴰⵏⴻⴽ ⴱⴰⵏⴰⵛⵀ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⴻⵏⴽⵀ ⵙⴻ ⵜⴰⵔⵉⴽⴰ ⴱⴰⵜⵔⴷⴰ ⵏⵜⴰ oⴱⴰⴽⵀⴻⵏ ⵜⵀⴰⵏⴽⵏⴰ ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ ⵜⵀⴰⵏⵉ.

4. ⵚⴰⵡⴰ ⴻⵍ ⴰⵍⴰⴽⴰⵜⵀ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵍⴰⴱⴻⴷ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴱⴰⴽⴷⴻⵔⵏ ⴰⵛⵀⴻⴽ ⴰⵡⵏⴻⵏ ⵔoⵀⵉⵢⴰⵏ.

1 ⵛoⵔⵉⵏⵜⵀⵉⴰⵏⵙ 15:33 ⵉⴽⴰⵔⴰⴽⵀ, “ⵜⴰⴷⵊⴰⵀⴻⵏ ⴰⵛⵀⴻⴽ ⴽⵀⴰⴷⴻⵏ: ‘ⵚoⵀⴱⴻⵜⵀ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ oⵜⴰⵀⵍⵉⵛⵀⴰ ⵙⴽⵀⴰⵙⴻⵔ ⵛⵀⴰⴽⵀⵙⵉⵢⴰ ⵉⴳⵉⵀⵍⴰⵏ.” ⴻⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⵉⵜⵛⵀoⵔ ⵙⴻ ⵜⴰⵀⴷⵉⵔⴰⵜ ⵏⴻ ⵜⴰⵜⵀⵉⵔ ⴼⴻ ⴻⵍⵍ ⴰⴱⴻⴷ “oⵀⵍⵉⵏⵛⵀⴰ” ⵎⴰⵜⴰ ⴽⴰⴷⴻⵔⵏ ⴰⴽⵀⴻⵏ ⵙⴰⵡⴻⵏ. ⵄⵜⵙⴰⴷⵉⵜⵀ ⴻⵍ ⵡⴰⴽⴰⵜⵀ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵢⴰⵢ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵙⴰⵡⴻⵏ ⵜⵀⵏoⴱ ⴱⴰⵛⵀⴻⴽ ⵢⴰⴷⵊⴻ ⵛⵀⴻⴽ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⴰⵜⴽⵀⴰⵎⴰⵎⴻⵜⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵀⴻⵏ ⵙⴰⵡⵉⵜⵀ. ⵛⵀⴰⴽⵀⵙⵉⵢⴰ ⵏⴻ ⵢⴰⵢⵉ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴰⵏⵛⵀⵏⵉ ⵉⵜⵀⵙⴻⵏ ⴰⵀⴻⵏ “ⴱⴰⴽⵀⴻⵏ ⴰⴽⴰⵔⴻⵏ” ⵜⵀⵉⴽⵀ ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ. ⵟⵀⴰⵢⵉ ⵎⴰⵣⵉ ⵍⴰⵣⴻⵎ ⴰⵏⵉⵍⵉ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵍⴰⴱⴻⴷ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵀⴰⵎⴰⵍⴻⵏ ⴻⵍ ⵉⵍⴰⵀ oⴰⴱⴷⵏⵉⵜⵀ.

ⵃⴰⵡⴻⵍ ⴰⵜⵍⴰⴽⵉⵜⵀ ⴰⵎⴷoⴽⴻⵍ ⴳⵀⴻⵏ ⵙⴰⵏ. ⴱⴰⵍⴰⴽ ⵜⵀⵉ ⴻⵍ ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ, ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴱⴰⵛⵀⴻⴽ ⵉⴰⵡⴻⵏ oⴱⴰⵛⵀⴻⴽ ⵉⵛoⵔⴳⴻ (ⵉⴱⵔⵉ 3:13; 10:24). ⵚⴰⴽⵙⴰ ⵉⵎⴷoⴽⴰⵍ ⴻⵏⴻⴽ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵛⵀⴻⴽ ⵀⴰⵙⴱⴻⵏ ⴼⴻ ⵡⴰⴽⴻⵜ ⵏⴻ ⵛⴰⵍⵎ, ⵛⵀⴻⴳⵀⴰⵍⴻⵜ ⴻⵏⴻⴽ, ⵜⵀⴻ ⵜⵀⴰⴱⵢⵉⵜⵀ ⴻⵏⴻⴽ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵇⴰⴱ. ⵙⴰⴽⵙⴰ ⵎⴰⵍⴰ ⴽⴰⴷⴻⵔⵜⵀ ⴰⵜⵙⴰⵡⵉⵜⵀ ⵀⴰⵎⴻⵏ ⵉⵏⴰⵀⵏⵉ ⵜⵀⴰⵏⵉ. ⵟⵀⴰⵢⵉ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⴻⵏⴻⵙ ⴱⴰⵜⵙⴰⵎⴰⵀⴻⵜⵀ ⵜⵀⵉ ⵉⵎⴷoⴽⴰⵍ ⴻⵏⴻⴽ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ oⵙⵉⵏⴰⵏⵛⵀⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⵉⵍⴰⵀ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵎoⵏⴽⵉⴷ ⴻⵏⵙⴻⵏ. ⵅⴰⵎⴻⵍ ⴽⵉⵎ ⵜⵀⴰⵎⴷoⴽⴻⵍ ⴻⵏⵙⴻⵏ oⵀⵉⴱⵉⵀⴻⵏ. ⵄⴷⵊⵉⵀⴻⵏ ⴱⴰⵔⴻⴽ ⴰⵜⵀⵉⵍⵉⵏ ⴰⵍⴰⴱⴰⵍⵀoⵎ ⴱⴰⵍⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⴱⴰⴷⵍⴰⴽ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ oⵜⴽⴰⴷⴻⵔⵜⴰⵛⵀ ⵍoⴽ ⴰⵜⵙⴰⵡⵉⵜⵀ ⵜⵀⵉⴳⵀⴰⵡⵙⵉⵏ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵀⴰⵍⵉⵜⵀ ⵜⵙⴰⵡⵉⵜⵀⵉⵀⴻⵏ ⵎⴰⵏⴻⴽ ⵜⵀⴰⵍⵉⵜⵀ ⴱⴰⴻⴷ. ⵄⴷⴻo ⵇⴰⴱ ⴰⴽⵉⵙⵉⴳⵀ ⴻⵍ ⴼoⵔⵙⴰ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵛⵀⴰⵔⴻⴽⵜⵀ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵉⵎⴷoⴽⴰⵍ ⴻⵏⴻⴽ.

5. Iⵍⵉ ⵜⵀⴰⵔⴽⵀⴰⴼⴻⵜⵀ.

ⵅⵀⵉⵔⵍⴰ ⵏⴻ ⴻⵍ ⴰⴱⴻⴷ oⴼⵀⵉⵎⴰⵏⵛⵀⴰ ⵎⴰⵜⴰ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⴻⵏⴻⵙ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵉⵍⵉⵜⵀ ⵜⵀⴰⵔⴽⵀⴰⴼⴻⵜⵀ. ⵄⵡⴻⵍ ⵜⵀⴰⵔⴽⵀⴰⴼⴻⵜⵀ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⴻⵏⴻⵙ “ⴰⵜⴰⴳⵀⵜⴻⵙⵜⵀ ⵜⵀⵉ ⴰⵎⴰⵏ” ⴰⵔⴰⴽⵀⴼⴰⵏ ⴰⵜⵀⵢⴻⵏ ⵜⵀⴻ ⵜⴰⵔⵉⴽⴰ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⴱⴰⵢⴻⵏⵜⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⵛⵀⴻⴽ ⵍoⴽ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵜⵀ ⵙⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵉⵍⵜⵉⵣⴰⵎ ⵉⵙ. ⴹⴰⴳⵀⴰ ⴰⵛⵀⴻⴽ ⴳⵀⴰⵜⵙⴻⵏ ⵜⵀⵉ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⴻⵏⴻⵙ ⴰⵛⵀⴽⴰⵢⴻⵏ ⵜⵀⴰⵜⵡⴰⴷⴼⴻⵏⵜ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ. ⴹⴰⴳⵀⴰ ⴰⴷⵔⵉⵜⵀ ⵙⵉ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴽⵉⵛⵀⴳⵀⴻⵍ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⴽⵉⵢⴰⵎⴰ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ. ⴻⵍ ⵔⴰⴽⵀⴼⴰⵏ ⵉⵜⴱⴰⵢⴻⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⵛⵀⴻⴽ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⴻⵜ ⵏⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ, ⴷⴰⴼⴻⵏ, ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⴽⵉⵢⴰⵎⴰ ⴻⵏⴻⵙ (ⵇⵓⵎⵉⴰⵜ 6:3-4).

ⴻⵍ ⵔⴰⴽⵀⴼⴰⵏ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵏⵜⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴱⴰⵛⵀⴻⴽ ⵢⴰⵏⴽⴻⴷ. ⴻⵍ ⵔⴰⴽⵀⴼⴰⵏ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⴱⴰⵢⴰⵎⵙⴻⵀ ⵜⵀⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽ. ⴻⵍ ⵔⴰⴽⵀⴼⴰⵏ ⴰⵜⵀⴻⵢⵏ ⵜⵀⴻ ⴽⵀoⵜⵡⴰ ⵏⴻ oⴱoⴷⵉⴰ, ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵉⵍⴰⵏ ⴼⴻ ⴻⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⴻⵏⴻⴽ ⵙⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵡⴰⵀⴷⴻⵙ ⵎⴰⵏⵊⴰⵍ ⴻⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ. ⴻⵍ ⵔⴰⴽⵀⴼⴰⵏ ⵜⵀⴰⵍ ⵎoⵀⵉⵎ ⴰⵍⴰⴽⵀⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴰⵜⵀⴰⵢⴻⵏ ⵜⵀⴻ ⴽⵀoⵜⵡⴰ ⵏⴻ oⴱoⴷⵉⴰ - ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵉⵍⴰⵏ ⴼⴻ ⴻⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⴻⵏⴻⴽ ⵙⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵉⵍⵜⵉⵣⴰⵎ ⴻⵏⴻⴽ ⵉⵙ. ⵎⴰⵍⴰ ⵜⵀoⵊⴰⴷⴻⵜⵀ ⴱⴰⵛⵀ ⴰⵜⵉⵍⵉⵜⵀ ⵜⵀⴰⵔⴽⵀⴰⴼⴻⵜⵀ, ⵍⴰⵣⵎⴰⴽ ⴰⵜⵛⵀⴰⴽⵀⴻⵜⵀ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⴽⵉⵙⵉⵙ.

Englishⵡⴰⵍⴰ ⴳⵀⵍ ⵙⴰⴼⵀⴰ ⵔⴰⵉⵙⵉⴰ ⵏ ⵙⵀⴰⵡⵉⵢⴰ

ⵄⵏⵛⵀⴰⵢⴻⵏ ⵡⴰⵍⵉⴽⵀ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⴽⵀ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ... ⵍoⴽ ⵎⴰⵜⴰⵡⴰ?
© Copyright Got Questions Ministries