settings icon
share icon
ⵙⵓⴰⵍ

ⵢⴰⵙⵓ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ? ⵎⴰⵍⴰⵛⵀⴰ ⵏⵡⴰⵙ ⵉⵏⴰ ⵢⴰⵙⵓ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ?

ⵉⵊⴰⴱⴰ


ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵓⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵏⵛⵀⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⵢⴰⵙⵓ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ ⵏⴰⵀⵏⵉ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴽⴰⵔⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⵢⴰⵙⵓ ⵊⴰⵎⵉ ⵢⴰⵏⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ. ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴰⵙⵀⵉⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⵊⴰⵎⵉ ⵢⴰⵏⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⵢⴰⵙⵓ ⵉⵏⴰ, “ⵏⵜⵛⵀⵀ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ” ⵡⴰⵢⵉ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⵏⵙ ⴱⴰⵍⵉ ⵢⴰⵙⵓ ⵓⵢⴰⵏⵉⵛⵀⴰ ⵜⵓⵍⵢⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ.

ⵢⴰⵙⵓ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ? - ⵢⴰⵙⵓ ⵉⵏⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ.

ⴰⵡⵉ ⴰⵡⴰⵍⵏ ⴰⵢⵉ ⵏ ⵢⴰⵙⵓ ⵜⵀⵉ ⵢⵓⵀⵏⴰ 10:30, “ⵏⵜⵛⵀ ⵜⵀ ⵍ ⴰⴱ ⵡⵉⵜ.” ⵏⴰⴱⴳⵀⴰ ⴽⵀⴰⵜⵉ ⴰⵏⴰⴽⵍ ⵍ ⵔⴰⵢ ⵏ ⵍⵉⵀⵓⴷ ⴼ ⵜⴰⵙⵔⵉⵀ ⵏⵙ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵏⴰⴼⵀⵎ ⴱⴰⵍⵉ ⵢⴰⵍⴰ ⵉⴽⴰⵔ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ. ⴰⴱⴳⵀⴰⵏ ⴰⵜⵀⵔⴰⵊⵎⵏ ⴼ ⵙⴰⴱⴰⵜⵀ ⴰⵢⵉ: “ⵛⵀⴽ, ⵜⵀ ⵍ ⴰⴱⴷ ⴱⴰⵔⴽ, ⵓⵜⵀⴰⴽⵔⵜⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ” (ⵢⵓⵀⵏⴰ 10:33, ⵙ ⵛⵀⴰⴷⵜⵀ). ⵍⵉⵀⵓⴷ ⴼⴰⵀⵎⵏ ⵎⵍⵉⵀ ⵎⴰⵜⴰ ⵢⴰⵙⵓ ⵉⵍⴰ ⵉⴽⴰⵔ - ⵍ ⵓⵍⵓⵀⵉⵢⴰ. ⵎⴰⵏⴽ ⵢⴰⵙⵓ ⵉⵏⴰ, “ⵏⵜⵛⵀ ⵜⵀ ⵍ ⴰⴱ ⵡⵉⵜ,” ⵢⴰⵍⴰ ⵢⴰⵜⵎⴰⴰⵏⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵍ ⴰⴱ ⵙⵉ ⵏⴰⴼⵙ ⵍ ⵊⴰⵡⵀⵔ. ⵢⵓⵀⵏⴰ 8:58 ⴰⵜⵀⴰⵢⵏ ⵜⵀ ⵎⵉⵜⵀⴰⵍ ⵜⵀⴰⵏⵉ. ⵢⴰⵙⵓ ⵉⵏⴰ, “ⴰⴽⵉⵏⵉⴽⵀ ⵙⴰⵀ … ⴽⴱⵍ ⵍ ⵎⵉⵍⴰⴷ ⵏ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ, ⵏⵜⵛⵀ ⴰⵍⵉⴽⵀ!” ⵡⴰⵢⵉ ⵜⵀ ⵎⴰⵔⵊⴰ ⵏ ⵍ ⴽⵉⵜⴰⴱ ⵅⵓⴷⵓⵙ 3:14 ⵎⴰⵏⴽ ⵔⴰⴱ ⵢⵏⴷ ⵔⵓⵀ ⵏⵙ ⴰⵎ “ⵏⵜⵛⵀ”. ⵍⵉⵀⵓⴷ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵙⵍⵉⵏ ⵙ ⵊⵓⵎⵍⴰ ⴰⵢⵉ ⵔⴰⴼⴷⵏ ⵉⵔⴰⵙⴰⴼ ⵓⴱⴳⵀⴰⵏ ⴰⵜⵀⴰⵏⴳⵀⵏ ⵙ ⵜⵓⵀⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵊⴷⵉⴼ, ⴰⵎ ⵎⴰⵏⴽ ⵉⵙⵉⵏⴰ ⵏⴰⵎⵓⵙ ⵉⵎⵓⵙⴰ (ⵍⴹⵉⵜⵉⵛⵓⵙ 24:16).

ⵢⴰⵙⵓ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ? - ⴰⵍ ⴰⵜⴱⴰ ⵏⵙ ⵙⴰⵡⴰⵏⵉⵜⵀ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ.

ⵢⵓⵀⵏⴰ ⵉⴰⵡⴷ ⵍ ⵎⴰⴼⵀⵓⵎ ⵏ ⵓⵍⵓⵀⵉⵢⴰ ⵏ ⵢⴰⵙⵓ: “ⴰⵡⵍ ⵏ [ⵢⴰⵙⵓ] ⵢⴰⵍⴰ ⵔⴰⴱ” ⵜⵀ “ⴰⵡⵍ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵜⵀ ⵊⴰⵙⴷ” (ⵢⵓⵀⵏⴰ 1:1, 14). ⵍ ⴰⵢⴰⵜ ⴰⵢⵉ ⵜⴱⴰⵢⵏⴻⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⵢⴰⵙⵓ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ ⵜⵀⵉ ⵍ ⵊⴰⵙⴷ. ⴰⵎⴰⵍ ⴰⵍⵔⵓⵙⵓⵍ 20:28 ⵉⴽⴰⵔⴰⴽⵀ, “ⵉⵍⵉⵎ ⵜⵀ ⵍ ⵀⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ ⵏ ⵔⴰⴱ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⵙⴳⵀⵉⵜ ⵙⵉ ⵉⴷⴰⵎⵏ ⵏⵙ.” ⵏⴰⵙⴳⵀⴰ ⵍ ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ ⵙⵉ ⵉⴷⴰⵎⵏ ⵏⵙ? ⵢⴰⵙⵓ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ. ⵍ ⴰⵢⴰ ⵜⵀⵢⵉ ⴱⴰⴷ ⵜⵀⴰⴽⴰⵔ ⴱⴰⵍⵉ ⵔⴰⴱ ⵢⴰⵙⴳⵀⴰ ⵍ ⴽⴰⵉⵙⴰ ⵙⵉ ⵉⴷⴰⵎⵏ ⵏⵙ. ⵎⴰⵍⴰ, ⵢⴰⵙⵓ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ.

ⵟⵀⵓⵎⴰⵙ ⵍ ⵜⵉⵍⵎⵉⴷ ⵉⵏⴰ ⴼ ⵢⴰⵙⵓ, “ⵢⴰ ⵉⵍⴰⵀ ⵉⵏⵓ ⵓ ⵢⴰ ⵔⴰⴱ ⵉⵏⵓ” (ⵢⵓⵀⵏⴰ 20:28). ⵢⴰⵙⵓ ⵓⵜⵀⵉⵙⴰⵀⵉⵀⵛⵀⴰ. ⵟⵉⵜⵓⵙ 2:13 ⵜⵀⴰⴽⴰⵔⴽⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵏⵔⴰⵊⴰ ⵍ ⵉⵍⴰⵀ ⵏⴽⵀ ⵜⵀ ⵀⴰⵎⵉ ⵏⴽⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⴷⵢⴰⵙ, ⵢⴰⵙⵓ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ (ⴰⴽⵍ ⵜⵀⴰⵏⵉ 2 ⴱⵜⵔⵓⵙ 1:1). ⵟⵀⵉ ⵉⴱⵔⵉ 1:8, ⵍ ⴰⴱ ⵢⴰⵍⵏ ⴼ ⵢⴰⵙⵓ, “ⴱⴰⵙⵀ ⴼ ⵍ ⵉⴱⵏ ⵉⵏⴰ, ‘ⵍ ⴰⵔⵛⵀ ⵏⴽ, ⵢⴰ ⵔⴰⴱ, ⴱⴰⵢⴰⴽⵉⵎ ⵜⵓⵍⵢⴰ, ⵜⵀ ⵍ ⵀⴰⴽ ⴱⴰⵢⵉⵍⵉ ⵜⵀⴰⵙⵓⵍⵊⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵎⵍⴰⴽⴰ ⵏⴽ.”’ ⵍ ⴰⴱ ⵉⵜⵡⴰⵊⵀ ⵍ ⵢⴰⵙⵓ ⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ, ⴱⴰⵍⵉ ⵢⴰⵙⵓ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵙⴰⵀ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ.

ⵟⵀⵉ ⵔⵓⵢⴰ, ⵍ ⵎⴰⵍⴰⴽ ⵉⵏⴰⵙ ⵉⵔⴰⵙⵓⵍ ⵢⵓⵀⵏⴰ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⴰⴱⴷ ⵔⴰⴱ (ⵜⵀⴰⵢⵏ ⵔⵓⵢⴰ 19:10). ⴽⵀⵉⵔⵍⴰ ⵏ ⵍⵎⴰⵔⴰⵜⵀ ⵜⵀⵉ ⵍ ⴽⵉⵜⴰⴱ ⵍ ⵎⵓⴽⴰⴷⵉⵙ ⵢⴰⵙⵓ ⵍ ⵉⴱⴰⴷⴰ (ⵎⴰⵜⵜⵀⵡ 2:11; 14:33; 28:9, 17; ⵍⵓⵇⴰ 24:52; ⵢⵓⵀⵏⴰ 9:38). ⵊⴰⵎⵉ ⵉⵡⴰⴱⴽⵀ ⵍⴰⴱⴷ ⴼ ⵍ ⵉⴱⴰⴷⴰ ⵏⵙⵏ. ⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵙⵓ ⵉⵍⴰ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵏⵜⴰ ⵔⴰⴱ, ⴱⴰⵜⵍⴰⴽⵉⵜⵀ ⵉⵏⴰⵙⵏ ⵉⵍⴰⴰⴱⴷ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⵓⵜⵀⴰⴱⴷⵏⵛⵀⴰ, ⴰⵎ ⵎⴰⵏⴽ ⵉⵙⴰⵡⴰ ⵍ ⵎⴰⵍⴽ ⵜⵀⵉ ⵔⵓⵢⴰ. ⵓⵣⵉⴷ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⵍⴰⵏ ⴽⵀⵉⵔⵍⴰ ⵏ ⴰⵢⴰⵜ ⴽⵉⵜⴰⴱⵉⵢⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴽⴰⵔⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⵢⴰⵙⵓ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ.

ⵢⴰⵙⵓ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ? - ⵍ ⴰⵙⴱⴰⴱ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴽⴰⵔⵏ ⵢⴰⵙⵓ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ.

ⴰⵀⵎ ⵙⴰⴱⴰⴱ ⴱⴰⵍⵉ ⵢⴰⵙⵓ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ ⵏⵜⴰ, ⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ, ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ ⵏⵙ ⵓⵜⴰⴽⴼⵓⵛⵀⴰ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵙⴰⵍⴽ ⴼ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵏ ⵍ ⴰⵍⵎ ⵓⴽⵓⵍ (1 ⵢⵓⵀⵏⴰ 2:2). ⵍ ⴰⴱⴷ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵢⴰⵍ ⵢⴰⵙⵓ ⴱⴰⵢⵍⵉⵍ ⵎⴷⴰ ⵓⴷⵢⵓⵙⵉⵛⵀⴰ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ, ⵓⵢⴰⴽⴷⵔⵛⵀⴰ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⵙⴰⵍⴽ ⴼ ⵍ ⵓⴽⵓⴱⴰ ⴱⵍⴰⵏⵉⵀⴰⵢⴰ ⵔⴰⴱ ⴱⴰⵍ ⵏⵉⵀⴰⵢⴰ. ⴽⵀⴰⵜⵉ ⵍ ⵔⴰⴱ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⴽⴰⴷⵔ ⴰⵢⵙⴰⵍⴽ ⴼ ⵍ ⴽⵀⴰⵜⵉⴰ ⴰⵎ ⵜⵀⴰⵢⵉ. ⴽⵀⴰⵜⵉ ⵍ ⵔⴰⴱ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⴽⴰⴷⵔ ⴰⵢⴰⵡⵉ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵏ ⵍ ⴰⵍⵎ (2 ⵛⵓⵔⵉⵏⵜⵀⵉⴰⵏⵙ 5:21), ⵉⵎⵓⵜⵀ, ⵓⵢⴰⵀⵢⴰⴷ, ⵓⵢⴰⵜⵀⴱⵜⵀ ⵍ ⵉⵏⵜⵉⵙⴰⵔ ⵏⵙ ⴼ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵜⵀ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ.

ⵢⴰⵙⵓ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ? ⵉⵀ. ⵢⴰⵙⵓ ⵉⵏⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ. ⵍ ⴰⵜⴱⴰ ⵏⵙ ⴰⵏⴰⵏ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ. ⵜⴰⴼⵉⵔ ⵏ ⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ ⴱⴰⵢⵉⵍⵉ ⴽⵀⴰⵜⵉ ⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵙⵓ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ. ⵢⴰⵙⵓ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ ⵍ ⵎⵓⵜⴰⵊⴰⵙⵉⴷ, ⵍ ⴰⵍⵉⴼ ⵜⵀ ⵢⴰ ⵍ ⴰⴱⴰⴷⵉ (ⵔⵓⵢⴰ 1:8; 22:13), ⵜⵀ ⵔⴰⴱ ⵍ ⵀⴰⵎⵉ ⵏⴽⵀ (2 ⴱⵜⵔⵓⵙ 1:1).

Englishⵡⴰⵍⴰ ⴳⵀⵍ ⵙⴰⴼⵀⴰ ⵔⴰⵉⵙⵉⴰ ⵏ ⵙⵀⴰⵡⵉⵢⴰ

ⵢⴰⵙⵓ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ? ⵎⴰⵍⴰⵛⵀⴰ ⵏⵡⴰⵙ ⵉⵏⴰ ⵢⴰⵙⵓ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ?
© Copyright Got Questions Ministries