settings icon
share icon
ⵙⵓⴰⵍ

ⴳⵀⵔⴽ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜ ⵍ ⴰⴱⴰⴷⵉⵢⴰ?

ⵉⵊⴰⴱⴰ


ⵉⵊⴰⴱⴰ: ⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⵉⵜⴱⴰⵢⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵙⵀⵉⵀ ⵍ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜ ⴰⴱⴰⴷⵉⵢⴰ. ⴼ ⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵍⴰⵣⵎ ⴰⵏⴰⴼⴰⵀⵎ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⴰⴳⵀⵍⴰⵜ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵔⴰⴱ: “ⵓⴽⵓⵍ ⵙⴰⵡⵏ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵓⵢⵔⴰⵀⵎⵉⵀⵏ ⵔⴰⴱ ⵙ ⵔⴰⵀⵎⵜⵀ ⵏⵙ” (ⵔⵓⵎⵉⴰⵜ 3:23). ⵓⴽⵓⵍ ⵏⵙⴰⵡⴰ ⵜⵀⵉⴳⵀⴰⵙⵉⵡⵏ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵓⵢⵔⴰⴷⵉⵛⵀⴰ ⴼⵍⴰⵙⵏ ⵍ ⵔⴰⴱ, ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⴷⵊⴰⵏⴰⴽⵀ ⵏⴰⵙⵜⴰⵀⵍ ⵍ ⴰⴷⴰⴱ. ⵎⴰⴷⴰⵎⵉⵏ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵏⴽⵀ ⴰⵀⵏⴰⵢⵏ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵉⵍⴰⵀ ⴰⴱⴰⴷⵉ, ⴽⵀⴰⵜⵉ ⵍ ⴰⴷⴰⴱ ⵍ ⴰⴱⴰⴷⵉ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴱⴰⵢⴰⴽⴼⵓ. “ⵍⴰⵀⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵏⴽⵀ ⵏⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ, ⴱⴰⵙⴰⵀ ⵍ ⵀⴰⴷⵉⵢⴰ ⵏ ⵔⴰⴱ ⵏⵜⴰⵜⵀ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜ ⴰⴱⴰⴷⵉⵢⴰ ⴼ ⵢⴰⵙⵓ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵔⴰⴱ ⵏⴽⵀ” (ⵔⵓⵎⵉⴰⵜ 6:23).

ⵓⵀⴰⵎⵏ ⴱⴰⴷ ⵢⴰⵙⵓ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵓⵢⴽⵀⴰⵜⵉⵛⵀⴰ (1 ⴱⵜⵔⵓⵙ 2:22), ⵎⴰⵎⵉⵙ ⵏ ⵔⴰⴱ ⵍ ⴰⴱⴰⴷⵉ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵜⵀ ⵍ ⴰⴱⴷ (ⵢⵓⵀⵏⴰ 1:1, 14) ⵓⵢⴰⵎⵓⵜⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⵙⴰⵍⴽ ⴼ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵏⴽⵀ. “ⵔⴰⴱ ⵉⵜⴱⴰⵢⵏⴰⴽⵀⴷ ⵍ ⵎⴰⵀⴰⴱⴰ ⵏⵙ ⵜⵀⴰⵢⵉ: ⵎⴰⵏⴽ ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ ⵡⴰⵍⴷ ⵜⵀⵉ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵏⴽⵀ, ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵉⵎⵓⵜⵀ ⵎⴰⵏⵊⴰⵍ ⵏⴽⵀ” (ⵔⵓⵎⴰⵉⵜ 5:8). ⵢⴰⵙⵓ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵉⵎⵓⵜⵀ ⵣⴰⵏⵉ ⵙⴰⵍⵉⴱ (ⵢⵓⵀⵏⴰ 19:31-42), ⵉⵜⵡⴰⴰⴷⴱ ⵙ ⵍ ⴰⴷⴰⴱ ⴰⴳⵍⴰⵏ ⵏⴰⵙⵜⴰⵀⵍⵉⵜⵀ ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ (2 ⵛⵓⵔⵉⵏⵜⵀⵉⴰⵏⵙ 5:21). ⴱⴰⴷ ⵜⵀⵍⴰⵜⵀⴰ ⵏⵓⵙⴰⵏ ⵉⴽⴰⵔⴷ ⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ (ⵛⵓⵔⵉⵏⵜⵀⵉⴰⵙ 15:1-4), ⵢⴰⵜⵀⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ ⵏⵙ ⴼ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵜⵀ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ. “ⵟⵀⵉ ⵔⴰⵀⵎⵜⵀ ⵏⵙ ⵉⵙⵉⴳⵀⴰⴽⵀ ⵍ ⵎⵉⵍⴰⴷ ⵜⵀⴰⵊⴷⵉⴷ ⵙ ⵍ ⴽⵉⵢⴰⵎⴰ ⵏⵙ ⵏ ⵢⴰⵙⵓ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ” (1 ⴱⵜⵔⵓⵙ 1:3).

ⵙ ⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⵍⴰⵣⵎ ⴰⵏⴱⴰⴷⵍ ⵜⴰⴼⴽⵉⵔ ⵏⴽⵀ ⴼ ⵢⴰⵙⵓ - ⵎⴰⵏⵀⵓ ⵏⴰⵜⴰ, ⵎⴰⵜⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰ, ⵓⵎⴰⵣⵉ - ⵎⴰⵏⵊⴰⵍ ⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ (ⴰⵎⴰⵍ ⴰⵍⵔⵓⵙⵓⵍ). ⵎⴰⵍⴰ ⵏⵙⴰⵡⴰ ⵜⵀⵉⵙ ⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⴽⵀ, ⵓⵏⵓⵎⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ ⵏⵙ ⵣⴰⵏⵉ ⵙⴰⵉⵍⴱ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⵙⴰⵍⴽ ⴼ ⵜⵀⵏⵓ ⵏⴽⵀ, ⴱⴰⴽⵀⵏ ⵢⴰⵜⵡⴰⴳⵀⴼⵔ ⵓⴱⴰⵏⴰⵛⵀ ⵜⵀⵉ ⵊⴰⵏⵜⵀ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜ ⴰⴱⴰⴷⵉⵢⴰ. “ⴰⵍⴰⴽⵀⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵀⴰⵎⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⵀⵉⴱ ⵔⴰⴱ ⴷⵓⵏⵉⵜⵀ ⵉⵙⵉⴳⵀ ⵉⵎⴰⵎⵉⵙ ⵍ ⵡⴰⵀⵉⴷ, ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵏ ⵓⴽⵓⵍ ⵉⵙ ⴱⴰⵀⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⴰⵛⵀⵏ ⵜⵓⵍ ⵜⵀⵉ ⵍⴰⵀⴰⵢⵜⵀ” (ⵢⵓⵀⵏⴰ 3:16). “ⵎⴰⵍⴰ ⵜⵀⴰⵏⵉⵜⵀ ⵙⵉⵎⵏⴽ, ‘ⵢⴰⵙⵓ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵍ ⵉⵍⴰⵀ; ⵓⵜⵀⴰⵜⴰⵎⵏⵜ ⵜⵀⵓ ⵢⵓⵍ ⵏⴽ ⴱⴰⵍⵉ ⵔⴰⴱ ⴰⵏⵜⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵢⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ, ⴰⵛⵀⴽⴰⵢⵏ ⴱⴰⵜⴰⵎⴰⵏⵜⵀ’ (ⵔⵓⵎⵉⴰⵜ 10:9). ⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⵡⴰⵀⴷⵙ ⵙ ⵍⴰⴽⵀⴷⴷⵎⵜⵀ ⵏ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵣⴰⵏⵉ ⵙⴰⵍⵉⴱ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴰⴱⵔⵉⴷ ⵍ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜ ⴰⴱⴰⴷⵉⵢⴰ! “ⵙ ⵏⵉⵎⴰⵜⵀ ⴰⵛⵀⵓⵎⵉ ⵜⵀⴰⵎⵏⴰⴷ, ⵙ ⵍ ⵉⵎⴰⵏ - ⵓⵡⴰⵢⵉ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵙⴳⵀⴰⵔⵏ, ⴰⵜⴰⵢ ⵜⵀ ⵀⴰⴷⵉⵢⴰ ⵏ ⵔⴰⴱ - ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵙ ⵍⴰⴽⵀⴷⴰⵎⵜⵀ, ⴱⴰⵛⵀ ⵀⴰⴷⵉⵍⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰ ⴱⴰⵢⴼⵓⴽⵀ ⵉⵙ” (ⵒⵀⵙⵉⴰⵏⵙ 2:8-9).

ⵎⴰⵍⴰ ⵜⵀⴰⴱⴳⵀⵉⵜⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⴰⴽⴱⴰⵍⵜ ⵙ ⵢⴰⵙⵓ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⴰⵎ ⵍ ⵎⵓⵏⴽⵉⴷ ⵍ ⵛⵀⴰⴽⵀⵙⵉ ⵏⴽ, ⵀⴰⵜⵏ ⵣⴰⵉⵜ ⵜⵀⴰⵙⴰⵀⵍ. ⵜⴼⴰⴽⵔ ⴱⴰⵍⵉ ⴰⵜⵉⵏⵉⵜⵀ ⵣⴰⵍⵉⵜ ⴰⵢⵉ ⴳⵀⵏ ⵎⴰⵍⴰⵛⵀⴰ ⵏⵜⵀⵉⵜ ⴰⵛⵀⴽⴰⵢⵏ ⵓⵜⵎⴰⵏⴰⵜⵛⵀⴰ. ⴽⵀⴰⵜⵉ ⴷⴰⴳⵀⴰ ⴰⵜⴰⵎⵏⵜ ⵙ ⵢⴰⵙⵓ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵜⵀ ⵍⴰⴽⵀⴷⵎⵜⵀ ⵏⵙ ⵣⴰⵏⵉ ⵙⴰⵍⵉⴱ ⵎⴰⵏⵊⴰⵍ ⵏⴽ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴱⴰⵛⵀⴽ ⵢⴰⵎⵏⴰ ⵙⵉ ⵜⵀⵏⵓⴱ. ⵥⴰⵍⵉⵜ ⴰⵢⵉ ⴰⵜⴰⵢⵏ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⴰⵛⵀⴽⵔⵜⵀ ⵉⵙ ⵔⴰⴱ ⴼ ⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⵉⵙ ⵜⵀ ⵜⴰⴷⴱⵉⵔ ⵏ ⵍ ⵉⵍⴽⵀⴰⵙ ⵏⴽ.” ⵔⴰⴱⵉ, ⴰⵍⴰⴱⴰⵍⵉ ⴱⴰⵍⵉ ⵙⴰⵡⵉⴽⵀ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵓⵙⵜⴰⵀⵍⴽⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵡⴰⴰⴷⴱⴽⵀ, ⴱⴰⵙⴰⵀ ⵜⴰⵎⴰⵏⴽⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⵢⴰⵙⵓ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵉⵜⵡⴰⴰⴷⴱ ⵜⵀⵉ ⴷⴰⵍⵜ ⵉⵏⵓ ⵙ ⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⵉⵏⵓ ⵜⵀⵉⵙ ⴽⴰⴷⵔⴽⵀ ⴰⵜⵡⴰⴳⵀⴼⵔⴽⵀ. ⵙⴰⵡⵉⴽⵀ ⵜⵀⵉⴽ ⵍ ⵜⵀⵉⴽⴰ ⵉⵏⵓ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⵙⵉⴳⵀⵜⵀ ⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ ⵏⴽ. ⵙⴰⵀⵉⵜ ⴼ ⵍ ⵔⴰⵀⵎⵜⵀ ⵏⴽ ⵜⵀ ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⵏⴽ-ⵍ ⵀⴰⴷⵉⵢⴰ ⵏ ⵍ ⵀⴰⵢⴰⵜ ⴰⴱⴰⴷⵉⵢⴰ! ⴰⵎⵏ!”

ⵙⴰⵡⵉⵜⵀ ⵔⴰⵢ ⵙⵉⵎⴰⵜⴰ ⵜⵀⴰⴽⵔⵉⵜⵀ ⵜⵀⴰⵢ ⴼ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⴳⵀⵏ ⵡⴰⵍⴰⴷ? ⵎⴰⵍⴰ ⵉⵀ, ⵛⵍⵉⴽⴰ ⵜⵀⵉ ⵜⵀⴰⴽⴰⴼⵍⵜ ⴰⵢⵉ “ⴽⴱⴰⵍⴽⵀ ⵙ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵡⴰⵙⴰ”.

Englishⵡⴰⵍⴰ ⴳⵀⵍ ⵙⴰⴼⵀⴰ ⵔⴰⵉⵙⵉⴰ ⵏ ⵙⵀⴰⵡⵉⵢⴰ

ⴳⵀⵔⴽ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜ ⵍ ⴰⴱⴰⴷⵉⵢⴰ?
© Copyright Got Questions Ministries