settings icon
share icon
ⵙⵓⴰⵍ

ⴰⵡⵉⴷ ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ? ⵎⴰⵏⴽ ⴱⴰⴷⴰⵡⵉⴽⵀ ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⵙⴳⵀⵍ ⵍ ⵔⴰⴱ?

ⵉⵊⴰⴱⴰ


ⴰⵎⴰⵍ ⴰⵍⵔⵓⵙⵓⵍ 13:38 ⵉⴽⴰⵔ, “ⴱⴳⵀⵉⴽⵀ ⵛⵀⵓⵎⵉ ⴰⵜⵉⵍⵎ ⴰⵍⴰⴱⵍⴽⵎ ⴰⵢⴰⵢⵜⵀⵎⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⴼ ⵢⴰⵙⵓ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵏⵓⵏ ⴱⴰⵜⵀⵉⵍⵉⵏ ⵜⵀⵉ ⵎⴰⴳⵀⴼⵓⵔⵏ.”

ⵎⴰⵜⴰⵡⴰ ⵍ ⴰⵎⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⵓⵎⴰⵣⵉ ⵀⵜⴰⵊⴽⵀⵉⵜ?

ⴰⵡⴰⵍ ⵏ “ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ” ⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⵏⵙ ⴰⵜⴰⵎⵙⵀⵜⵀ ⵜⵀⴰⵍⵡⵉⵀⵜⵀ ⵜⵀ ⴰⵍ ⴰⴼⵡ ⵜⵀ ⴰⵎⵙⴰⵀ ⵏ ⴷⵉⵏ. ⴹⴰⴳⵀⴰ ⴰⵏⴰⴳⵀⵍⵜ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵡⵉⵜ ⵏⴰⴱⴳⵀⴰ ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⵏⵙ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵡⴰⵍⴰ ⴳⵀⵔⵏⴽⵀ ⵍ ⴰⵍⴰⴽⴰ. ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵜⴰⵎⴰⴷⵎⵓⵏⵜ ⴰⵍⴰⴽⵀⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴰⵍ ⴰⴱⴷ ⴰⵢⵉ ⵢⴰⵙⵜⴰⵀⵍ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵙⵏⴰⴳⵀⴼⵔ. ⵀⴰⴷⵉⵍⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵢⴰⵙⵜⴰⵀⵍ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵙⵏⴰⴳⵀⴼⵔ. ⴰⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⴰⵜⴰⵢⵏ ⵜⵀ ⵊⴰⵙⵜ ⵏ ⵍ ⵀⵓⴱ, ⵔⴰⵀⵎⴰ ⵜⵀ ⵏⵉⴰⵎⴰ ⵜⵀⴰⵏⵉ. ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⴰⵜⴰⵢⵏ ⵜⵀ ⴽⴰⵔⴰⵔ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵓⵜⴰⴼⵛⵀⴰ ⴼ ⵎⴰⵍⴰⵛⵀⴰ ⵏⵡⵉⵜ, ⴼ ⵎⴰⵜⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰ ⵜⵀⵉ ⵍ ⵀⴰⴽ ⵏⴽ.

ⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⵉⴽⴰⵔⴽⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ ⵓⴽⵓⵍ ⵏⴰⵀⵜⴰⵊ ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⵙⴳⵀⵍ ⵔⴰⴱ. ⵓⴽⵓⵍ ⵏⵙⴰⵡⴰ ⵜⵀⵏⵓⴱ. ⵛⵛⵍⵙⵉⴰⵙⵜⵙ 7:20 ⵜⵀⴰⴽⴰⵔ, “ⵓⵍⴰⵛⵀ ⵏ ⵍ ⴰⴱⴷ ⵜⵀⵉ ⴷⵓⵏⵉⵜⵀ ⴰⵢⵉ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⵜⵙⴰⵡⴰ ⵍ ⵀⴰⴽ ⵓⵊⴰⵎⵉ ⵉⵙⴰⵡⴰ ⵜⵀⵏⴱ.” 1 ⵢⵓⵀⵏⴰ 1:8 ⵉⴽⴰⵔ, “ⵎⴰⵍⴰ ⵏⵙⴰⵡⴰ ⵜⵀⵉ ⵍ ⴱⴰⵍ ⵏⴽⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ ⴱⵍⴰ ⵜⵀⵏⵓⴱ, ⵀⴰⵎⵏ ⴰⵏⴰⵛⵀⵏⵉ ⵏⴽⵀⴰⴷⴰ ⵜⵀⵉ ⴰⵔⵡⴰⵀ ⵏⴽⵀ ⵓⵙⴰⵀ ⵓⵍⴰⵛⵀ ⵜⵀⵉⵏⴽⵀ.” ⵜⵀⵉ ⵏⵉⵀⴰⵢⴰ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵓⴽⵓⵍ ⴰⵀⵏⴰⵢⵏ ⴽⵓⵏⵜⵔ ⵍ ⵔⴰⴱ ⵏⴽⵀ (ⵎⴰⵣⵎⵓⵔ 51:4). ⴰⵎ ⵏⴰⵜⵉⵊⴰ ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ ⵏⴰⵀⵜⴰⵊ ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⵏ ⵔⴰⴱ. ⵎⴰⵍⴰ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵏⴽⵀ ⵓⵜⵡⴰⴳⵀⴼⵉⵔⵏⵛⵀⴰ, ⴱⴰⵏⴽⵉⵎ ⴷⵉⵎⴰ ⵏⴰⵜⴰⵏⴰ ⵙⵉ ⵏⴰⵜⵊⵉⴰ ⵏ ⴰⵍ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵏⴽⵀ (ⵎⴰⵜⵜⵀⵡ 25:46; ⵢⵓⵀⵏⴰ 3:36).

ⵍ ⵎⴰⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ - ⵎⴰⵏⴽ ⴱⴰⵜⵉⴷⴰⵡⵉⴽⵀ?

ⵍⵓⵀⵓⵙⵏ ⵍ ⵀⴰⴷ, ⵔⴰⴱ ⵜⵀⴰⵍⴳⵀⴰⴼⵓⵔ ⵓⵜⵀⴰⵔⴰⵀⵉⵎ - ⵢⴰⵀⵔⵙ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⴽⵀⵏ ⵢⴰⴳⵀⴼⵔ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵏⴽⵀ! 2 ⴱⵜⵔⵓⵙ 3:9 ⵉⴽⴰⵔⴰⴽⵀ, “...ⴰⵜⵀⴰⵢⵏ ⵢⴰⵙⴱⵔ ⵉⵏⵉⵜⵀⴽ, ⵓⵢⴰⴱⴳⵀⵉⵛⵀⴰ ⵀⴰⴷⵉⵍⴰ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⴰⵀⵍⴽ, ⴱⴰⵙⴰⵀ ⵢⴰⴱⴳⵀⴰⵀⵏ ⵓⴽⵓⵍ ⴰⵜⵓⴱⵏ.” ⵔⴰⴱ ⵢⴰⴱⴳⵀⴰ ⴰⴽⵀⵏ ⵢⴰⴳⵀⴼⵔ, ⴼⵜⴰⴷⵉⵏ ⵎⴰⵣⵉ ⵉⵙⵉⴳⵀⴰⴽⵀ ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ.

ⵍ ⵓⴽⵓⴱⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴱⴰⵜⴰⴽⴼⵓ ⴼ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵏⴽⵀ ⵏⵜⴰⵜⵀ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ. ⴰⵣⵉⵏ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵔⵓⵎⵉⴰⵜ 6:23 ⵉⴽⴰⵔ, “ⵍ ⴰⵊⵔ ⵏ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵏⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ…” ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ ⴰⴱⴰⴷⵉⵢⴰ ⵎⴰⵜⴰ ⴱⴰⵏⴽⵙⴱ ⵙⵉ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵏⴽⵀ. ⵔⴰⴱ, ⵜⵀⵉ ⵍ ⴽⵀⵓⵜⴰ ⵏⵙ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵜⵀ ⴰⵍ ⴰⴱⴷ - ⵢⴰⵙⵓ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ (ⵢⵓⵀⵏⴰ 1:1,14). ⵢⴰⵙⵓ ⵉⵎⵓⵜⵀ ⵣⴰⵏⵉ ⵙⴰⵍⵉⴱ, ⵉⵡⵉ ⴰⵍ ⴰⴷⴰⴱ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵏⴰⵙⵜⴰⵀⵍⵉⵜⵀ ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ - ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ. 2 ⵛⵓⵔⵉⵏⵜⵀⵉⴰⵏⵙ 5:2 ⵉⵜⴰⵍⴰⵎⴰⴽⵀ ⴱⴰⵍⵉ, “ⵔⴰⴱ ⵉⵙⴰⵡⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵓⵍⴰⵛⵀ ⴳⵀⵔⵙ ⵏⴰⵍ ⴽⵀⴰⵜⵉⴰ ⵜⵀⵡⴰⵍⴰ ⴳⵀⵔⵙ ⴰⵍ ⴽⵀⴰⵜⵉⴰ ⵉⵏⴰⵛⵀⵏⵉ, ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵏⵉⵍⵉ ⵜⵀ ⴱⵉⵔ ⵏ ⵔⴰⴱ ⵜⵀⵉⵙ ⵏⵜⴰ.” ⵢⴰⵙⵓ ⵉⵎⵓⵜⵀ ⵣⴰⵏⵉ ⵍ ⵙⴰⵍⵉⴱ, ⵉⵡⵉ ⴰⵍ ⴰⴷⴰⴱ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵏⴰⵙⵜⴰⵀⵍⵉⵜⵀ ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ! ⴰⵎ ⵔⴰⴱ, ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⴰⵙⵓ ⵜⵀⵡⴰⴼⵔⴰⴽⵀⵜ ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⵉⵏⴰⵛⵀⵏⵉ ⵓⴽⵓⵍ ⴰⵍⵎ. 1 ⵢⵓⵀⵏⴰ 2:2 ⵉⴰⴽⵔ, “ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵜⴰⴽⴰⴼⵔⵜⵀ ⵏ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵏⴽⵀ, ⵓⵎⴰⵛⵀⵉ ⵏⴽⵀ ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ ⴱⵔⴽ ⵍ ⴰⵍⵎ ⵓⴽⵓⵍ.” ⵢⴰⵙⵓ ⵉⴽⴰⵔⴷ ⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ, ⴱⴰⵍⵉ ⵢⴰⵏⵜⴰⵙⵔ ⴼ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵜⵀ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ (1 ⵛⵓⵔⵉⵏⵜⵀⵉⴰⵏⵙ 15:1-28). ⵙⴰⴱⵀ ⵍ ⵔⴰⴱ, ⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ ⵜⵀ ⴽⵉⵢⴰⵎ ⵏ ⵢⴰⵙⵓ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ, ⵍ ⵊⵓⵣ 2 ⵙⵉ ⵔⵓⵎⵉⴰⵜ 6:23 ⵜⵀⴰⵙⵀⵉⵀ, “...ⴱⴰⵙⴰⵀ ⵍ ⵀⴰⴷⵉⵢⴰ ⵏ ⵔⴰⴱ ⵏⴰⵜⴰⵜⵀ ⵀⴰⵢⴰⵜ ⴱⵍⴰ ⵏⵉⵀⴰⵢⴰ ⴼ ⵢⴰⵙⵓ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵍ ⵉⵍⴰⵀ ⵏⴽⵀ.”

ⵟⵀⴰⴱⴳⵀⵉⵜⵀ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵏⴽ ⴰⵜⴰⵡⴰⵎⵙⵀⵏ? ⵙⵀⵓⵙⴰⵢⵜⵀ ⵙ ⵜⵀⵏⴱ ⴼ ⵎⴰⵍⴰⵛⵀⴰ ⵏⴰⵜⴳⵀⴰⵡⵙⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵓⵜⴰⴽⴷⵉⵔⵜⵛⵀⴰ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⴰⵜⵓⵜⵀ? ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⵉⵜⵀⵓⵏⵓⴱ ⵏⴽ ⴰⵜⴰⵢⵏ ⵜⵀⴰⵍⴰ ⵎⴰⵍⴰ ⴱⴰⵜⴰⵎⵏⵜ ⵙ ⵢⴰⵙⵓ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵙ ⵍ ⵀⴰⵎⵉ ⵏⴽ. ⵒⵀⵙⵉⴰⵏⵙ 1:7 ⵜⵀⴰⴽⴰⵔ, “ⵜⵀⵉ ⵜⴰⴷⵀⵉⵢⴰ ⵏⵙ ⵏⵜⴰ ⴳⵀⵔⵏⴽⵀ ⵍ ⵙⵎⴰⵀ ⵏ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵏⴽⵀ ⵜⵀ ⵍ ⴳⵀⵉⴰ ⵙ ⵔⴰⵀⵎⵜⵀ ⵏ ⵔⴰⴱ.” ⵢⴰⵙⵓ ⵉⵙⴰⵍⴽ ⴼ ⵍ ⴽⵀⴰⵜⴰⵢⴰ ⵏⴽⵀ, ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵏⵉⵍⵉ ⵜⵀⵉ ⵎⴰⴳⵀⴼⵓⵔⵏ. ⴽⵓⵍ ⵎⴰⵜⴰ ⴳⵀⵔⴽ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵙⴰⵡⵉⵜⵀ ⵏⵜⴰ ⴰⵜⴷⵓⵜⵀ ⵔⴰⴱ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⴽⵉⴳⵀⴼⵔ ⴼ ⵢⴰⵙⵓ, ⴰⵜⴰⵎⵏⵜⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⵢⴰⵙⵓ ⵉⵎⵓⵜⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⵙⴰⵍⴽ ⴼ ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⵏⴽ - ⵓⴱⴰⴽⵉⵙⵎⵀ! ⵢⵓⵀⵏⴰ 3:16-17 ⵜⵀⵉ ⵔⵉⵙⴰⵍⴰ ⴰⵢⵉ, “ⴰⵍⴰⴽⵀⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵀⴰⵎⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⵀⵉⴱ ⵔⴰⴱ ⴷⵓⵏⵉⵜⵀ ⵉⵙⵉⴳⵀ ⵉⵎⴰⵎⵉⵙ ⵍ ⵡⴰⵀⵉⴷ, ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵏ ⵓⴽⵓⵍ ⵉⵙ ⴱⴰⵀⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⴰⵛⵀⵏ ⵜⵓⵍ ⵜⵀⵉ ⵍⴰⵀⴰⵢⵜⵀ. ⵍ ⵔⴰⴱ ⵓⵢⴷⵓⵣⵊⵛⵀⴰ ⵎⴰⵎⵉⵙ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⴰⵀⵍⴽ ⵍ ⴰⵍⵎ ⵉⴷⵓⵣⵉⵜⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵀⵏ ⵉⵀⴰⵏⴰ.

ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⵣⴰⵎⴰ ⵜⵀⴰⵙⵀⵍ ⵀⴰⵎⴰ ⵓⴽⵓⵍ?

ⵉⵀ ⵜⵀⴰⵙⵀⵍ ⵀⴰⵎⵏ ⵓⴽⵓⵍ! ⵓⵜⴽⴰⴷⵔⵜⵛⵀⴰ ⴰⵜⴰⵔⴱⵀⵜⵀ ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⵙⴳⵀⵍ ⵔⴰⴱ. ⵓⵜⴽⴰⴷⵔⵜⵛⵀ ⴰⵜⵙⴰⵍⴽⵜⵀ ⴼ ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⵙⴳⵀⵍ ⵔⴰⴱ. ⴽⴰⴷⵔⵜⵀ ⴽⵀⴰⵜⵉ ⴰⵜⵀⴰⵙⵍⵜ ⴼⴰⵍⴰⵙ, ⵙ ⵍ ⵉⵎⴰⵏ, ⵙ ⵏⵉⴰⵎⴰⵜⵀ ⵜⵀ ⵔⴰⵀⵎⵜⵀ ⵏ ⵔⴰⴱ. ⵎⴰⵍⴰ ⵜⵀⴰⴱⴳⵀⵉⵜⵀ ⴰⵜⴰⴽⴱⵍⵜ ⵙ ⵢⴰⵙⵓ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⴰⵎ ⵍ ⵀⴰⵎⵉ ⵏⴽ ⵡⴰⵜⵀⴰⵙⵍⵜ ⴼ ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⵙⴳⵀⵍ ⵍ ⵔⴰⴱ, ⴰⵜⴰⵢⵏ ⵣⴰⵍⵉⵜ ⴽⴰⴷⵔⵜⵀ ⴰⵜⵣⴰⵍⵜ. ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵉⵏⵉⵜⵀ ⵎⴰⵍⴰⵛⵀⴰ ⵏⴰⵜⵣⴰⵍⵉⵜⵀ ⴱⵍⴰ ⵜⵀⴰⵢⵉ ⴰⵛⵀⴽ ⵓⵜⵎⴰⵏⴰⵜⵛⵀⴰ. ⴰⵜⴰⵢⵏ ⴽⵀⴰⵜⵉ ⴷⴰⴳⵀⴰ ⴰⵜⴰⵎⵜⵀ ⵙ ⵢⴰⵙⵓ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⴽⴰⴷⵔ ⴰⵢⴰⴳⵀⴼⵔ ⵉⵜⵀⵏⵓⴱ. ⵥⴰⵍⵉⵜ ⴰⵢⵉ ⴰⵜⴰⵢⵏ ⴽⵀⴰⵜⵉ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵉⵍⵉⵜⵀ ⵜⴰⵎⴰⵏⵜ ⵙ ⵔⴰⴱ ⵜⵀ ⵛⵀⵓⴽⵔ ⴼ ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⵙⵉⴳⵀⴰⴽⵜⵉⵜⵀ. “ⵔⴰⴱⵉ ⴰⵍⴰⴱⴰⵍⵉ ⴱⴰⵍⵉ ⴰⵏⵛⵀⴰⵢⵏ ⵙⴰⵡⵉⴽⵀ ⵜⵀⵏⵓⴱ ⵓⵙⵜⴰⵀⴰⵍⴽⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵡⴰⴰⴷⴱⴽⵀ. ⴱⴰⵙⴰⵀ ⵢⴰⵙⵓ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵉⵜⴰⵡⴰⴷⴱ ⵜⵀⵉ ⴷⴰⵍⵜ ⵉⵏⵓ ⴰⵍⴰⴽⵀⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴰⵜⴰⵎⴰⵏⴽⵀ ⵉⵙ ⴱⴰⵢⴰⴳⵀⴼⵔ ⵉⵏⵜⵛⵀ. ⵙⴰⵡⵉⴽⵀ ⵜⵀⵉⴽ ⵜⵀⵉⴽⴰ ⵉⵏⵓ ⴼ ⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ. ⵙⴰⵀⵉⵜ ⴼ ⵏⵉⴰⵎⴰⵜⵀ ⵏⴽ ⵉⴳⵉⵀⵍⴰⵏ ⵜⵀ ⴰⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⵏⴽ! ⴰⵎⵏ”

ⵙⴰⵡⵉⵜⵀ ⵔⴰⵢ ⵙⵉⵎⴰⵜⴰ ⵜⵀⴰⴽⵔⵉⵜⵀ ⵜⵀⴰⵢ ⴼ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⴳⵀⵏ ⵡⴰⵍⴰⴷ? ⵎⴰⵍⴰ ⵉⵀ, ⵛⵍⵉⴽⴰ ⵜⵀⵉ ⵜⵀⴰⴽⴰⴼⵍⵜ ⴰⵢⵉ “ⴽⴱⴰⵍⴽⵀ ⵙ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵡⴰⵙⴰ”.

Englishⵡⴰⵍⴰ ⴳⵀⵍ ⵙⴰⴼⵀⴰ ⵔⴰⵉⵙⵉⴰ ⵏ ⵙⵀⴰⵡⵉⵢⴰ

ⴰⵡⵉⴷ ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ? ⵎⴰⵏⴽ ⴱⴰⴷⴰⵡⵉⴽⵀ ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⵙⴳⵀⵍ ⵍ ⵔⴰⴱ?
© Copyright Got Questions Ministries