settings icon
share icon
ⵙⵓⴰⵍ

ⵎⴰⵜⴰⵡⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ?

ⵉⵊⴰⴱⴰ


ⵟⵀⴰⵍoⵣⴻⵜⵀ ⴳⵀⴻⵏ? Mⴰⵛⵀⵉ ⵜⵀⴰⵍoⵣⴻⵜⵀ ⴼⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⴽⴻⵍⵜ, ⵜⵀⴰⵍoⵣⴻⵜⵀ ⴼⴻ ⵜⴳⵀⴰⵡⵙⴰ ⵉⵜⴻⵏ ⵜⵀⵉ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⴻⵏⴻⴽ? ⵎⴰⵍⴰⵛⵀⴰ ⵏⴻⵜⴳⵀⴰⵡⵙⴰ ⵙⴻⴷⴰⴽⵀⴻⵍ ⴻⵏⴻⴽ oⵜⴰⴽⵏⵉⵛⵀⴰ? ⵎⴰⵍⴰ ⵉⵀ, ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵀⴰⵍ! ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵏⴰ, “ⵏⴻⵜⵛⵀ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⴽⵀoⴱⴻⵣ ⵏⴻ ⴷoⵏⵉⵜⵀ. ⵄⴳⴰⵍⴰⵏ ⴱⴰⴷⵢⴰⵙ ⴰⴳⵀⵔⵉ ⵎⴰⴰⴷ ⴰⵜⵀⵉⵍoⵣ, ⵡⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⵉⵜⴰⵎⴻⵏ ⵉⵙⵉ ⵎⴰⴰⴷ ⴰⵜⵀⵉⴻⵜⵛⵀ” (ⵖoⵀⵏⴰ 6:35).

ⵟⵀⴻⵀⴰⵔⴻⵜⵀ ⴳⵀⴻⵏ? Oⵜⴰⴽⴷⵉⵔⵜⵛⵀⴰ ⴰⵜⵍⴰⴽⵉⵜⵀ ⴻⵔoⵓⵀ ⴻⵏⴻⴽ ⵜⵀⵉ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ? ⵟⴱⴰⵏⴻⴷ ⴱⴰⵍⵉ ⵎⴰⵍⴰⵛⵀⴰ ⵏⵡⵉⵜ ⵉⵙⴰⴽⵀⵙⵉ ⴷⴰⵡⴻ ⴼⴰⵍⴻⴽ oⵜⵍⴰⴽⵉⵜⵛⵀ ⵎⴰⵏⴻⴽ ⴱⴰⵜⴰⵡⴻⴷⴻⵜⵀ ⴰⵜⵛⵀⴰⵍⴻⵜⵀ? Mⴰⵍⴰ ⵉⵀ, ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ! ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵏⴰ, “ⵏⴻⵜⵛⵀ ⵜⵀⴻ ⵏoⵓⵔ ⵏⴻ ⴻⵍ ⴰⵍⴻⵎ. ⵄⴳⴰⵍⴰⵏ ⴱⴰⵢⵜⴰⴱⴰⴻ ⵎⴰⴰⴷ ⴰⵢoⵢⴻⵔ ⵜⵀⵉ ⵜⵀⴰⵍⴰⵙⴻⵜⵀ, oⴱⴰⵜⵉⵍⵉ ⴳⵀⵔⴻⵙ ⵏoⵓⵔ ⵏⴻ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ” (ⵖoⵀⵏⴰ 8:12).

ⵎⴰⵍⴰⵛⵀⴰ ⵏⵡⴻⵙ ⵙⵀoⵙⴻⵜⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⵜⵀⴰⴽⴻⵏⵜ ⵜⵀⵉ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⴻⵏⴻⴽ? Jⴰⵔⴰⴱⴻⵜⵀ ⴽⵀⵉⵔⵍⴰ ⵏⴻ ⴻⵍⴱⵉⴱⴰⵏ, ⴱⴰⵙⴰⵀ oⴽoⵍ ⵜⵀⵍⴰⴽⵉⵜⵀⵉⵀⴻⵏ ⵜⵀⴻ ⴰⵍ ⴼⴰⵔⴳⵀⵉⵏ oⵍⴰⵙⵀ ⴳⵀⴻⵔⵙⴻⵏ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ? ⵟⵀⴰⵡⵙⴻⵜⵀ ⴼⴻ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⴰⵜⵉⵍⵉ ⵜⵀⴰⵀⵍⴰ? Mⴰⵍⴰ ⵉⵀ, ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ! ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵏⴰ, “ⵏⴻⵜⵛⵀ ⵜⵀⴰ ⴷⴰⴽⵀⴻⵍⵜ; ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴱⴰⵢⴰⴷⴻⴼ ⴼⴰⵍⴰ ⴱⴰⵢⴰⵎⵏⴰⴻ. ⴰⵢⴰⴷⴻⴼ oⴱⴰⵢⴰⵔⵉ, ⴱⴰⵢⵍⴰⴽⴰ ⴻⵍ ⵎⴰⵔⴰⴰ” (ⵖoⵀⵏⴰ 10:9).

ⴰⴱⴰⴷ ⴷⵉⵎⴰ ⴱⴰⴽⵀⵍⴻⵏ ⵛⵀⴻⴽ? ⵍ ⴰⵍⴰⴽⴰⵜⵀ ⴻⵏⴻⴽ ⴱⵍⴰ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ oⵜⵀⴰⵍⴼⴰⵔⴳⵀⵉⵏ? ⵟⴱⴰⵏⴰⴽⴻⴷ ⴱⴰⵍⵉ oⴽoⵍ ⴱⴳⵀⴰⵏ ⴰⵛⵀⴻⴽ ⵙⵜⴰⴳⵀⵍⴻⵏ? ⵎⴰⵍⴰ ⵉⵀ, ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ! ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵏⴰ, “ⵎⴻⵜⵛⵀ ⴰⵙⴰⵔⴰⵀ ⵉⴳⵉⵀⵍⴰⵏ. ⵄⵙⴰⵔⴰⵀ ⵉⴳⵉⵀⵍⴰⵏ ⵉⵜⴰⵛⵀ ⵉⵢⴰⴽⵀⴼⴰⵡⴻⵏ ⴻⵏⴻⵙ. ⵎⴻⵜⵛⵀ ⴰⵙⴰⵔⴰⵀ ⵉⴳⵉⵀⵍⴰⵏ; ⵙⴰⵏⴻⴽⵀ ⵉⴽⵀⴼⴰⵡⴻⵏ ⵉⵏo oⵏⴰⵀⵏⵉ ⵜⵀⴰⵏⵉⵉ ⵙⴰⵏⴰⵢ” (ⵖoⵀⵏⴰ 10:11, 14).

ⵄⵍⴰⴱⴰⵍⴻⴽ ⵎⴰⵜⴰ ⴱⴰⵢⵙⵔⴰⵏ ⴱⴰⴻⴷ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⴰⵢⵉ? ⵟⵀⴰⴽⴰⵔⵀⴻⵜⵀ ⴰⵜⴰⵛⵀⴻⵜⵀ ⵎⴰⵏⵊⴰⵍ ⵜⵀⵉⴳⵀⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵣoⵏⵊⵔⴻⵏ oⵜⴰⴼⵉⵏⴻⵏ ⵜⵀⴰⵢⴻⵏ? ⵚⴰⴰⵜ ⵜⵀⴻⵀⴰⵔⴻⵜⵀ ⵎⴰⵍⴰ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⴰⵢⵉ ⴳⵀⵔⴻⵙ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⴳⵀⴻⵏ oⵓⵍⴰⵛⵀ? ⵟⵀⴰⴱⴳⵀⵉⵜⵀ ⴰⵜⴰⵛⵀⴻⵜⵀ ⴱⴰⴻⴷ ⵎⴰ ⴰⵜⴰⵎⴰⵜⵀⴻⵜ? ⵎⴰⵍⴰ ⵉⵀ, ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ! ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵏⴰ, “ⵎⴻⵜⵛⵀ ⵜⵀⴻ ⵍⴰⴽⵀⴻⵔⵜⵀ ⵏⴻⵜⵀ ⵜⵀⴻ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ. ⵄⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⵜⴰⵎⴰⵏ ⵉⵙⵉ ⴱⴰⵢⴰⵛⵀ, ⵀⴰⵜⴰ ⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵎoⵜⵀ; ⵡⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⵜⴰⵛⵀ oⵢⴰⵜⴰⵎⴰⵏ ⵉⵙⵉ ⵎⴰⴰⴷ ⴰⵢⴰⵎⴻⵜⵀ” (ⵖoⵀⵏⴰ 11:25-26).

ⵎⴰⵜⴰⵡⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ? ⵎⴰⵜⴰⵡⴰ ⵙⴰⵀ? Mⴰⵜⴰⵡⴰ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ? ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵊⴰⵡⴱⴻⴷ, “ⵎⴻⵜⵛⵀ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙⴰⵀ ⵜⵀⵉ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ. ⵃⴰⴷⵉⵍⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴱⴰⴷⵢⴰⵙ ⴻⵍ ⴷⴰⴷⴰ ⴱⵍⴰ ⵏⴻⵜⵛⵀ” (ⵖoⵀⵏⴰ 14:6).

ⵟⵀⵍⴰⵣⵉⵜ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵙⵀoⵙⴰⵢⴻⵜⵀ ⵉⵙⴻ ⴰⵜⴰⵢⴻⵏ ⵜⴰⵔoⵀⵉⵜⵀ, ⴽⵀⴰⵜⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⴽⴰⴷⴻⵔ ⴰⵛⵀⴻⴽ ⵉⵙⴰⵔⵡⴰ. ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴽⵀⴰⵜⵉ ⵏⵜⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⴽⴰⴷⴻⵔ ⴰⵢⴰⵔⴼⴰⴷ ⵜⵀⴰⵍⴰⵙⴻⵜⵀ. ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⵜⵀⴰⵀⵍⴰ oⵢⵜⵀⴰⴷⴰⵢⵎⴰ. ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵜⵀⴰⵎⴷoⴽⴻⵍ ⴻⵏⴻⴽ ⵜⵀⴻ ⴰⵙⴰⵔⴰⵀ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵀⴰⵍⵉⵜⵀ ⵜⵀⴰⵡⵙⴻⵜⵀ ⴼⴰⵍⴰⵙ. ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ— ⵜⵀⵉ ⴷoⵏⵉⵜⵀ ⴰⵢⵉ ⵡⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴱⴰⴻⴷ. ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ!

ⵚⴰⴱⴻⵜⵀ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵀⴰⴷⵊⴰ ⵛⵀⴻⴽ ⵜⵀⴰⵍoⵣⴻⵜⵀ, ⵙⴰⴱⴰⵜⵀ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵀⴰⴷⵊⴰ ⵛⵀⴻⴽ ⴰⵜⵙⵀoⵙⴻⵜⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⴷⴰⴻⵜ ⵜⵀⵉ ⵜⵀⴰⵍⴰⵙⴻⵜⵀ, ⵙⴰⴱⴰⵜⵀ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵀⴰⴷⵊⴰ ⵛⵀⴻⴽ oⵜⵍⴰⴽⵉⵜⵛⵀⴰ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⵜⵀⵉ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ, ⵏⴰⵜⴰⵜⵀ ⴰⵍⴰⴽⵀⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵜⵀⴱⴰⴻⵜ ⴽⵀⵉⵔⵍⴰⴰ ⴼⴻ ⵕⴰⴱ. Eⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⵉⴽⴰⵔⴰⴽⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⴰⵛⵀⵏⵉ oⴽoⵍ ⵏⴰⴰⵙⴰ ⴼⵜⴰⴷⵉⵏ ⵎⴰⵣⵉ ⵏⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵀⵉⴱⵉⴷⴻⵏ ⴼⴻ ⵕⴰⴱ (Jⴰⵎⵉⴻⴰⵜ 7:20 ; ⵕⵓⵎⵉⴰⵜ 3:23). Lⴰⴼⵔⴰⴳⵀ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵀⵉ oⵍⴻⵏⴻⴽ ⴰⵍⴰⴽⵀⵔⴰⵛⵀ ⵜⵀⴰⴱⴻⵜ ⴽⵀⵉⵔⵍⴰ ⴼⴻ ⵕⴰⴱ ⵜⵀⵉ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⴻⵏⴻⴽ. ⵟⵀⴻⵜⵡⴰⴽⵀⵍⴻⴽⵜⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵉⵍⵉ ⴳⵀⴻⵔⴽ ⴻⵍ ⴰⵍⴰⴽⴰ ⵜⵀⴰⵀⵍⴰ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵕⴰⴱ. Bⴰⵙⴰⵀ ⵙⵉ ⵜⵀoⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽ, ⵛⵀⴻⴽ ⵍoⴽ ⵜⵡⴰⴼⵙⴻⵍⵜ ⵙⵉ ⴻⵍ ⴰⵍⴰⴽⴰ. Eⵍ ⵎoⵛⵀⴽⴻⵍ ⴰⵎⴰⴽⵔⴰⵏ, ⵜⵀⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽ ⴱⴰⵛⵀⴻⴽ ⴰⴷⵊⴻⵏ ⵜⵡⴰⴼⵙⴻⵍⵜ ⴼⴻ ⵕⴰⴱ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⴻⵏⴻⴽ oⴽoⵍ, ⵜⵀⵉ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⴰⵢⵉ ⵜⵀⴻ ⴱⴰⴷⴻⵙ (ⵔⵓⵎⵉⴰⵜ 6:23 ; ⵢoⵀⵏⴰ 3:36).

Mⴰⵏⴻⴽ ⴱⴰⵢⵜⵡⴰⵀⴻⵍ ⴻⵍ ⵎoⵛⵀⴽⴻⵍ ⴰⵢⵉ? ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ! ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵙⴰⵔⵙ ⵜⵀⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽ ⴼⴰⵍⴰⵙ (2 ⴽⵓⵔⵏⵉⵜⵀⵓⵙ 5:21). ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵎoⵜⵀ ⵜⵀⵉ ⴷⴰⵍⴻⵜ ⴻⵏⴻⴽ (ⵕⵓⵎⵉⴰⵜ 5:8), ⵉⵜⵡⴰⴰⴷⴻⴱ ⵜⵀⵉ ⴷⴰⵍⴻⵜ ⴻⵏⴻⴽ. Bⴰⴻⴷ ⵜⵀⵍⴰⵜⵀⵉⵢⴰⵎ, ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⴽⴰⵔⴻⴷ ⵙⵉ ⵜⵀⴰⵎⴰⵜⴰⵏⴻⵜ, ⵢⴰⵜⵀⴱⴻⵜ ⴻⵍ ⵉⵏⵜⵉⵙⴰⵔ ⴻⵏⴻⵙ ⴼⴻ ⵜⵀⵏoⴱ ⵜⵀⴰⵎⴰⵜⵏⴻⵜ (ⵕⵓⵎⵉⴰⵜ 6:4-5).

Mⴰⵣⵉ ⵉⵙⴰⵡⴻⵜ? ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵊⴰⵡⴻⴱⴻⴷ ⴼⴻ ⵙoⴰⵍ ⴰⵢⵉ ⵙⴻ ⵔoⵓⵀ ⴻⵏⴻⵙ ⴱⴰⴻⴷ: “oⵍⴰⵛⵀ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵀoⴱ ⵢⴰⴽⵡⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⵢⵉ ⵢⴰⴷⴰⵀⴰ ⵙⴻ ⵔoⵓⵀ ⴻⵏⴻⵙ ⵎⴰⵏⵊⴰⵍ ⵉⵎⴷoⴽⴰⵍ ⴻⵏⴻⵙ” (ⵖoⵀⵏⴰ 15:19). ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵎoⵜⵀ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⴰⵛⵀⴻⵜⵀ ⵛⵀⴻⴽ. ⴹⴰⴳⵀⴰ ⴰⵜⴰⵙⴻⵔⵙⴻⵜⵀ ⴻⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⴻⵏⴻⴽ ⵜⵀⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ, ⵡⴰⵜⴰⵎⴻⵏⵜⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⵜⵀⴰⵎⴰⵜⴰⵏⴻⵜ ⴻⵏⴻⵙ ⵎⴰⵏⵊⴰⵍ ⵜⵀⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽ, ⵟⵀoⵏoⴱ ⴻⵏⴻⴽ oⴽoⵍ ⴱⴰⵜⵡⴰⴳⵀⴼⵔⴻⵏ oⴱⴰⵎⵙⴻⵀⴻⵏ. Mⴰⵏ ⴱⴰⴻⴷ ⵔoⵓⵀ ⴻⵏⴻⴽ ⴱⴰⵜⵔⵡⴰ. Eⵍ ⵏoⵓⵔ ⴱⴰⵢⴰⵡⴻⴷ ⴰⵢⴰⵛⵀⴰⵍ. Bⴰⵜⵡⴰⵍⴰ ⴳⵀⴻⵔⴽ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⴳⵀⴻⵔⵙ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ. Bⴰⵜⴰⵙⴻⵏⵜⵀ ⴰⵎⴷoⴽⴻⵍ ⴻⵏⴻⴽ ⴰⵙⵀⵉⵀ ⴰⵙⴰⵔⴰⵀ ⵉⴳⵉⵀⵍⴰⵏ. Bⴰⵜⴰⵙⴻⵏⵜⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⴱⴰⵜⵉⵍⵉ ⴳⵀⴻⵔⴽ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⴱⴰⴻⴷ ⵜⵀⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ– ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ ⵜⵀⵉ ⴷⴰⵢⵎⴰ ⵜⵀⵉ ⴻⵍ ⵊⴰⵏⴻⵜⵀ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵖⴰⵙⵓⴻ!

“ⵄⵍⴰⴽⵀⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵀⴰⵎⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⵀⵉⴱ ⵕⴰⴱ ⴷoⵏⵉⵜⵀ ⵉⵙⵉⴳⵀ ⵉⵎⴰⵎⵉⵙ ⴻⵍ ⵡⴰⵀⵉⴷ, ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵏ oⴽoⵍ ⵉⵙ ⴱⴰⵀⵢⴰⵏ oⴱⴰⴰⵛⵀⴻⵏ ⵜoⵍ ⵜⵀⵉ ⵍⴰⵀⴰⵢⵜⵀ” (ⵖoⵀⵏⴰ 3:16).

ⵙⴰⵡⵉⵜⵀ ⵔⴰⵢ ⵙⵉⵎⴰⵜⴰ ⵜⵀⴰⴽⵔⵉⵜⵀ ⵜⵀⴰⵢ ⴼ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⴳⵀⵏ ⵡⴰⵍⴰⴷ? ⵎⴰⵍⴰ ⵉⵀ, ⵛⵍⵉⴽⴰ ⵜⵀⵉ ⵜⵀⴰⴽⴰⴼⵍⵜ ⴰⵢⵉ “ⴽⴱⴰⵍⴽⵀ ⵙ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵡⴰⵙⴰ”.

Englishⵡⴰⵍⴰ ⴳⵀⵍ ⵙⴰⴼⵀⴰ ⵔⴰⵉⵙⵉⴰ ⵏ ⵙⵀⴰⵡⵉⵢⴰ

ⵎⴰⵜⴰⵡⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ?
© Copyright Got Questions Ministries