settings icon
share icon
ⵙⵓⴰⵍ

ⵎⴰⵏⵀo ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ?

ⵉⵊⴰⴱⴰ


ⵎⴰⵛⵀⵉ ⴰⵎ ⵙoⴰⵍ ⵏⴻ “ⵢⴰⵍⴰ ⵕⴰⴱ?” ⵙoⴰⵍ ⵏⴻ ⵎⴰⵍⴰ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⴰⵍⴰ ⴳⵀⴻⵏ ⴰⵀⴰ ⵙⴰⴽⵙⴰⵏⵉⵜⵀ ⴽⵍⵉ ⵏⴻ ⴻⵍ ⴰⴱⴻⴷ. ⵅⵀⵉⵔⵍⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵢⴰⵍⴰ ⵜⵀⴰⵔⵢⴰⵣ ⵉⴰⵛⵀ ⵜⵀⵉ Iⵙⵔⴰⴻⵍ ⴽⴰⴱⴻⵍ ⵏⴻ 2,000 ⵏⴻ ⴰⵍ ⴰⵡⴻⵎ. Lⴰⵀⴽⴰⵢⵜⵀ ⵜⵀⴰⴱⴷⴰ ⴼⴻ ⴻⵍ ⵀⴰⵡⵉⵢⴰ ⵏⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵜⵀⴰⴽⵎⴻⵍ. ⵟⴰⴽⵔⵉⴱ ⴻⵍ ⴰⴷⵢⴰⵏ oⴽoⵍ ⵜⴰⵍⵉⵎⴻⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵍⴰ ⵜⵀⴰ ⵔⴰⵙoⵍ ⴳⵀⴻⵏ ⵎoⴰⵍⴻⵎ ⵜⵀⴰⵔⵢⴰⵣ ⵉⵀⵍⴰ. ⵙⴻⵀ ⴻⵍ Iⵏⵊⵉⵍ ⵉⴽⴰⵔⴰⴽⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵢⴰⵍⴰ ⴰⴽⵜⵀⴻⵔ ⵏⴻ ⵔⴰⵙoⵍ, ⵜⵀⴰ ⵎoⴰⵍⴻⵎ ⵢⴰⵀⵍⴰ, ⴳⵀⴻⵏ ⵜⵀⴰⵔⵢⴰⵣ ⵉⵍⴰⵀⵉ.

ⵛ. ⵚ. ⵍⴻⵡⵉⵙ ⵜⵀⵉ ⵍⴰⴽⵜⴰⴱ ⴻⵏⴻⵙ “ⵎⴻⵔⴻ ⵛⵀⵔⵉⵙⵜⵉⴰⵏⵉⵜⵢ” ⵢⴰⴽⵜⴻⴱ: “ⵏⴻⵜⵛⵀ ⵜⵀⴰⵢⵉ ⵜⵀⴰⵡⴻⵍⴽⵀ ⴰⵛⵀoⵎⵉ ⴰⴷⵊⴻⴽⵀ oⵜⴰⴽⴰⵔⵎⵛⵀⴰ ⵜⵀⵉⴳⵀⴰⵡⵙⵉⵡⵉ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ oⵀⵍⵉⵏⵜⵛⵀⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴽⵀⵉⵔⵍⴰ ⴽⴰⵔⵏⵉⵀⴻⵏ ⴼⴰⵍⴰⵙ [ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ Mⴰⵙⵉⵀ]: ‘ⵏⴻⵜⵛⵀ ⵎoⵙⵜⴰⵉⴷ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⴽⴱⴰⵍⴻⴽⵀ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ oⵙⵜⴰⴷ, ⴱⴰⵙⴰⵀ oⵜⴰⵎⴰⵏⴽⵀⵛⵀⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵕⴰⴱ.’ ⵜⵀⴰⵢⵉ ⵏⴰⵜⴰⵜⵀ ⴳⵀⴰⵡⴰⵙⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵍⴰⵣⴻⵎ oⵏⴰⴽⴰⵔⵛⵀⴰ. ⵄⵔⵢⴰⵣ ⴰⴳⵍⴰⵏ ⵢⴰⵍⴰ ⵜⵀⴰⵔⵢⴰⵣ ⴱⴻⵔⴽ oⵢⴰⵏⴰ ⵜⵀⵉⴳⵀⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⵏⴰⵀⴻⵜ ⵖⴰⵙⵓⴻ oⵢⴰⵜⵉⵍⵉⵛⵀⴰ ⵜⵀⴰ ⵎoⴰⵍⴻⵎ ⵏⴻ ⴰⵍ ⴰⴽⵀⵍⴰⴽ. Bⴰⵍⴰⴽ ⴱⴰⵢⵉⵍⵉ ⵜⵀⴰ ⵎⴰⵊⵏoⵏ–ⴰⵎ ⵡⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⴽⴰⵔ ⵏⴻⵜⵛⵀ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵍⴻⵜ ⵜⵀoⵎⴰ ⵜⵀⵉ ⵡⴰⵎⴰⵏ–ⴳⵀⴻⵏ ⴱⴰⵢⵉⵍⵉ ⵜⵀⴻ ⵛⵀⵉⵜⴰⵏ ⵏⴻ ⵊⴰⵀⴰⵏⴰⵎⴰ. Lⴰⵣⴻⵎ ⴰⵜⵙⴰⵡⵉⵜⵀ ⴻⵍ ⴽⵀⵉⵢⴰⵔ ⴻⵏⴻⴽ. ⵎⴰⵍⴰ ⴰⵔⵢⴰⵣ ⴰⵢⵉ ⵢⴰⵍⴰ, oⵏⵜⴰ, ⵜⵀⴻ ⵎⴰⵎⵉⵙ ⵏⴻ ⵕⴰⴱ, ⴳⵀⴻⵏ ⵜⵀⴰⵎⴰⵊⵏoⵏ ⴳⵀⴻⵏ ⵜⴳⵀⴰⵡⵙⴰ ⵉⵜⴻⵏ. ⵅⴰⴷⴻⵔⵜⵀ ⴰⵙⵜⵀⵉⵏⵉⵜⵀ ⵙoⵙⴻⵎ, ⴽⴰⴷⴻⵔⵜⵀ ⴰⵜⵙoⵙⴼⴻⵜⵀ ⴼⴰⵍⴰⵙ ⵡⴰⵜⴰⵏⴳⵀⴻⵜⵀ ⴰⵎ ⵛⵀⵉⵜⴰⵏ; ⴳⵀⴻⵏ ⴰⵜⴰⵔⴽⴰⵜⵀ ⴰⵍⵉⴼⴰⴷⴻⵏ ⴻⵏⴻⵙ ⵡⴰⵙⵜⵉⵏⵉⵜⵀ ⵉⵍⴰⵀⵉ ⵕⴰⴱⵉ. ⵎⴰⵙⴰⵀ ⴰⴷⵊⴰⴽⵀ oⵏⵜoⵛⵀⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵎoⴰⵍⴻⵎ ⵏⴻ ⴰⵍ ⴰⴱⴻⴷ ⴰⵢⵉ ⵉⴳⵉⵀⵍⴰⵏ. ⵎⴽⵀⴻⵏ ⵉⴷⵊⵉⵛⵀⴰ ⴻⵍ ⴽⵀⵉⵢⴰⵔ ⴰⵢⵉ ⵉⵏⴰⵛⵀⵏⵉ. Oⵢⵙⴰⵡⵉⵛⵀⴰ ⴱⴰⴻⴷ” (ⵎⴰⵛⵎⵉⵍⵍⴰⵏ, 1952, ⵒ. 55–56).

ⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵜⴰ ⵢⴰⵏⴰ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ? ⵎⴰⵜⴰ ⵉⴽⴰⵔ ⴻⵍ Iⵏⵊⵉⵍ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ? ⴻⵎⴰⵣⵡⴰⵔo ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵕⴰⴱ ⵜⵀⵉ ⵊⴰⵙⴻⴷ. ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵏⴰ ⵜⵀⵉ ⵖoⵀⵏⴰ 10:30, “ⵏⴻⵜⵛⵀ ⵜⵀⴻ ⴰⵍ ⴰⴱ ⵡⴰⵀⴻⴷ.” ⵜⵀⵉ ⴻⵍ ⴱⵉⴷⴰⵢⴰ oⵢⴰⵜⴱⴰⵏⵛⵀⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵕⴰⴱ. ⴱⴰⵙⴰⵀ, ⴰⴽⴻⵍ ⴰⵍ ⵎⴰⵢ ⵏⴻ ⵉⵀoⴷ ⴼⴻ ⵜⴰⵙⵔⵉⵀ ⴻⵏⴻⵙ. ⴰⵏ ⴱⴰⵜⵀⵔⴰⵊⵎⴻⵏ ⵙⵉ ⴰⵙⴰⴼ “ⴼⴻ ⴽⴰⴼⴻⵔ ⴻⵏⴻⵙ ⴰⵍⴰⴽⵀⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵛⵀⴻⵛⴽ ⵜⵀⴻ ⴰⴱⴻⴷ ⵎⴰⵏⴻⴽ ⴱⴰⵜⵉⵏⵉⵜⵀ ⴱⴰⵍⵉ ⵛⵀⴻⴽⴽ ⵜⵀⴻ ⵕⴰⴱ” (ⵖoⵀⵏⴰ 10:33). ⵍⵉⵀoⴷ ⴼⴰⵀⵎⴻⵏ ⵜⴰⵙⵔⵉⵀ ⴻⵏⴻⵙ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵉⵏⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⵜⵀⴻ ⵕⴰⴱ. ⵜⵀⵉ ⴰⵙⵜoⵔⴻⵏ ⴰⵢⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ oⵢⵙⴰⵀⵉⵀⵛⵀⴰ ⵉⵀoⴷ ⴼⴻ ⵜⴰⵙⵔⵉⵀ ⴻⵏⴻⵙ. ⵎⵜⴰ oⵢⵉⵏⵉⵛⵀⴰ, “oⵜⵀⴰⵏⵉⴽⵀⵛⵀⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⴻⵜⵛⵀ ⵜⵀⴻ ⵕⴰⴱ.” ⵎⴰⵏⴻⴽ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵏⴰ, “ⵏⴻⵜⵛⵀ ⵜⵀⴻ ⴰⵍ ⴰⴱ ⵡⵉⵜ” (ⵖoⵀⵏⴰ 10:30), ⵉⵍⴰ ⵉⴽⴰⵔ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵕⴰⴱ ⴽⵉⴼⴽⵉⴼ.

ⵟⵀⵉ ⵖoⵀⵏⴰ 8:58 ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⴽⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⵢⴰⵍⴰ ⴷⴻⵊⴰ ⵎⴰⵏ ⴽⴱⴻⵍ, oⵜⵀⴰⵢⵉ ⵜⵀⴻ ⵙⵉⴼⴰ ⵏⴻ ⵕⴰⴱ: “ⴰⴽⵉⵏⵉⴽⵀ ⵙⴰⵀ, ‘ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵊⴰⵡⴱⴻⴷ, ⴽⴰⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⴱⴰⵀⵉⵎ ⵉⵍoⵍⴻⴷ, ⵏⴻⵜⵛⵀ’” ⴻⵍ ⵊⴰⵡⴰⴱ ⴼⴻ ⵜⴰⵙⵔⵉⵀ ⴰⵢⵉ, ⵉⵀoⴷ ⵡⵉⵏⴻⴷ ⵉⵎⴰⵙⴻⴼ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵎⴰⵊⵎⴻⵏ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵜⵀⴰⵏⵉ (ⵖoⵀⵏⴰ 8:59). ⵟⵀⵉ ⵜⴰⵙⵉⵀ ⵏⴻ ⴻⵍ oⵊoⴷ, ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵙⵉⴳⵀ ⵉⵎ ⵀ ⴻⵏⴻⵙ ⴻⵍ ⵉⵙⴻⵎ ⵏⴻ ⵕⴰⴱ–ⵏⴻⵜⵛⵀ (ⴰⴽⴻⵍ ⵏⵓⵣⵓⵀ 3:14). ⵍⵉⵀoⴷ ⴽⴱⵉⵍⵏⵛⵀⴰ ⴱⴰⵍⵉ ⵢⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵕⴰⴱ, ⴱⴰⵙⴰⵀ ⴼⴰⵀⵎⴻⵏ ⵎⵍⵉⵀ ⵎⴰⵜⴰ ⵢⴰⵍⴰ ⵢⴰⵜⵛⵀⴰⴽⵀ.

ⴰⴽⵜⴰⴱⴻⵜⵀ ⵉⵏⵎⴰ ⴽⴰⵔⴻⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵕⴰⴱ ⵜⵀⵉ ⵊⴰⵙⴻⴷ ⵏⴻ ⵖoⵀⵏⴰ 1:1, ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⴽⴰⵔ, “ⴰⵡⴻⵍ ⵉⵍⴰ ⵜⵀⴻ ⵕⴰⴱ,” ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵉⵏⵉⵜⵀ ⵖoⵀⵏⴰ 1:14, ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⴽⴰⵔ, “ⴰⵡⴻⵍ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵜⵀⴻ ⴰⵍ ⵊⴰⵙⴻⴷ.” ⵟⵀoⵎⴰⵙ ⵜⵉⵍⵎⵉⴷ ⵉⵏⴰⵙ ⵖⴰⵙⵓⴻ, “ⵉⵍⴰⵀⵉ ⵜⵀⴻ ⵕⴰⴱ” (ⵖoⵀⴰ 20:28), ⵖⴰⵙⵓⴻ oⵜⵀⵉⵙⴰⵀⵉⵀⵛⵀⴰ. ⵎⵍ ⵔⴰⵙoⵍ ⴰⵓⵍ ⵢoⵙⴼⴻⴷ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴱⴰⵍⵉ “ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵕⴰⴱ ⴻⵏⴻⴽⵀ ⵜⵀⴻ ⴰⵍ ⵀⴰⵎⵉ, ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ Mⴰⵙⵉⵀ” (ⵟⵉⵜⵓⵙ 2:13). ⵍ ⵔⴰⵙoⵍ ⴻⵜⵔoⵙ ⵉⴽⴰⵔ ⴽⵉⴼⴽⵉⴼ, ⵉⵙⴰⵎⴰ ⵖⴰⵙⵓⴻ “ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵕⴰⴱ ⴻⵏⴻⴽⵀ ⵜⵀⴻ ⴰⵍ ⵀⴰⵎⵉ” (2 ⴻⵜoⵙ 1:1).

ⵄⵎ ⵕⴰⴱ ⵉⵛⵀⴰⵀⴻⴷ ⴼⴻ ⴻⵍ ⵀⴰⵡⵉⵢⴰ ⵏⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴰⵏⵉ: “ⴱⴰⵙⴰⵀ ⴼⴻ ⵎⴰⵎⵉⵙ ⵉⵏⴰ, ‘ⴻⵍ ⴽoⵔⵙⵉ ⴻⵏⴻⴽ ⴰⵍ ⴰⴱⴻⴷ ⵢⴰ ⵕⴰⴱⵉ ⴱⴰⵢⴽⵉⵎ ⴷⵉⵎⴰ ⵡⴻ ⴻⵍ ⵀⴰⴽ ⴱⴰⵢⵉⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴰ ⵙⴰⵍⵎoⵏ ⵏⴻ ⵎⴰⵎⵍⴰⴽⴰ ⴻⵏⴻⴽ’” (Iⴱⵔⵉ 1:8; ⵛⴼ. ⵎⴰⵣⵎⵓⵔ 45:6) ⵜⴰⵏⴰⴱoⴰⵜⵀ ⵏⴻ ⴻⵍ ⴰⵀⴻⴷ ⴰⴽⴷⵉⵎ ⴰⵎ Iⵙⴰⵉⴰⵀ 9:6 ⴼⴻ oⵍoⵀⵉⴰ ⵏⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ: “ⵉⵏⴰⵛⵀⵏⵉ ⴰⵀⵢoⵢ ⵉⵍoⵍⴻⴷ, ⵉⵏⴰⵛⵀⵏⵉ ⵙⵉⴳⵀⵏⴰⴽⵀⴻⴷ ⴰⵀⵢoⵢ, ⵎⴰⵍⵀoⴽoⵎⴰ ⴱⴰⵜⵉⵍⵉ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⵜⵀⵉ ⵍⴰⴽⵜⴰⴼ ⴻⵏⴻⵙ. Oⴱⴰⵙⴰⵎⴰⵏ ⴻⵍ ⵎoⵙⵜⴰⵛⵀⴰⵔ ⵉⴳⵉⵀⵍⴰⵏ, ⵉⵍⴰⵀ ⴽⴰⴷⵉⵔ, ⴰⵍ ⴰⴱ ⴰⴱⴰⴷⵉ, ⵎⴰⵍⵉⴽ ⵏⴻ ⵙⴰⵍⴰⵎ” (ⴰⵔⵏⵢⴰⵙ ⵛⵀⴰⴷⴰ)

ⵎⴰⵜⴰⵡⴰ ⴻⵍ ⴰⵀⴰⵎⵉⵢⴰ ⵏⴻ ⵙoⴰⵍ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵀⴰⵡⵉⵢⴰ ⵏⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ? ⵎⴰⵣⵉ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵎoⵀⵉⵎ ⵎⴰⵍⴰ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵕⴰⴱ? ⵅⵀⵉⵔⵍⴰ ⵏⴰⵍ ⴰⵙⴱⴰⴱ:

• ⵎⴰⵏⴻⴽ ⵉⵡⴰⴷⵀⴻⴷ ⵛ. ⵚ. Lⴻⵡⵉⵙ ⵎⴰⵍⴰ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵎⴰⵛⵀⵉⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵎⴰⴱ, ⵎⴰⵍⴰ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴰⴽⴰⴷⴰⴱ ⴰⵎⴰⴽⵔⴰⵏ ⵡⴰⴳⴰⵍⴰⵏ oⵜⵙⴰⵡⵉⵏⵛⵀⴰ ⵜⵀⵉⵙ ⵍⴰⵎⴰⵏ.

• ⵎⴰⵍⴰ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵕⴰⴱ, ⴻⵍ ⵔoⵙoⵍ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⵎⴰⵍⴰ ⵍⴰⵏ ⵙⴽoⴷⵉⴱⴻⵏ.

• ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵍⴰ ⵍⴰⵣⴻⵎ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⵉⵍⵉ ⵜⵀⴻ ⵔⴰⴱ ⴰⵍⴰⴽⵀⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵎⴻⵙⵙⵉⴰⵀ ⵉⵜⵡⴰⵡⴻⴷ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⵉⵍⵉ “ⴻⵍ ⵎoⴽⴰⴷⵉⵙ” (ⵎⴰⵣⵎⵓⵔ 16:5, ⵏⵄⵚⴱ). ⵎⴰⴷⴰⵎⵉⵏ ⵀⴰⴷⵉⵍⴰ ⵜⵀⵉ ⵜⵀⴰⵎoⵔⵜⵀ ⴳⵀⴻⵔⵙ ⴻⵍ ⵀⴰⴽ ⴼⴻ ⵕⴰⴱ (ⵎⴰⵣⵎⵓⵔ 53:1; 143:2), ⵕⴰⴱ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⵉⵍⴰ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵢⴰⴷⴻⴼ ⴰⵍ ⴰⵍⴻⵎ ⴰⵎ ⴰⵍ ⴰⴱⴻⴷ.

• ⵎⴰⵍⴰ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵕⴰⴱ, ⵜⵀⴰⵎⴰⵜⴰⵏⴻⵜ ⴻⵏⴻⵙ oⵜⴰⴽⴼoⵛⵀⴰ ⴱⴰⵛⵀⴰ ⴰⵜⵙⴰⵍⴻⴽ ⴼⴻ ⵜⵀoⵏoⴱ ⵏⴻ ⴻⵍ ⴰⵍⴻⵎ oⴽoⵍ (1 ⵖoⵀⵏⴰ 2:2). ⵅⵀⴰⵜⵉ ⴻⵍ ⵕⴰⴱ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵉⴽⴰⴷⴻⵔ ⴰⵢⴰⵙⵉⴳⵀ ⴽⵉⵎⴰ ⵜⴰⴷⵀⵉⵢⴰ ⵜⵀⴻ ⴰⵍ ⴰⴱⴰⴷⵉⵢⴰ (ⵎⵓⵎⵉⴰⵜ 5:8; 2 ⴽⵓⵔⵏⵉⵜⵀⵓⵙ 5:21).

• ⴻⵍ ⵕⴰⴱ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⵎoⴽⵀⵍⵉⵙ ⴻⵍ ⵡⴰⵀⵉⴷ (ⵃoⵙⴻⴰ 13:4; ⵛⴼ. 1 ⵟⵉⵎoⵜⵀⵢ 2:3). ⵎⴰⵍⴰ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵍⴰ ⴱⴰⵢⵉⵍⵉ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵎoⴽⵀⵍⵉⵙ, ⵎⴰⵍⴰ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴰⵏⵉ ⵜⵀⴻ ⵕⴰⴱ.

ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵍⴰ ⵜⵀⴻ ⵔⴰⴱ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⴰⴱⴻⴷ. ⵄⵎ ⵕⴰⴱ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵍⴰ ⵉⴽⴰⴷⴻⵔ ⴰⵢⴰⵔⴷⴰ ⵍⴳⵀⴰⴷⴻⴱ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵕⴰⴱ. ⴰⵎ ⴰⵍ ⴰⴱⴻⴷ, ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵉⵍⴰ ⵉⴽⴰⴷⴻⵔ ⴰⵢⴰⵎⴻⵜⵀ. ⵄⵎ ⴰⵍ ⴰⴱⴻⴷ ⴰⵍ ⵉⵍⴰⵀⵉ, ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⴻⵍ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵢⴰⵀⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵊⴰⵏⴻⵜⵀ ⵜⵀⴻ ⴷoⵏⵉⵜⵀ (1 ⵟⵉⵎoⵜⵀⵢ 2:5). ⵎⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ ⵢⴰⵍⴰ ⴽⵀⴰⵜⵉ ⴷⴰⴳⵀⴰ ⴰⵜⴰⵎⴻⵏⵜ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ. ⵄⵎ ⵎⴰⵏⴻⴽ ⵢⴰⵏⴰ, “ⵏⴻⵜⵛⵀ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⴻⵜⵛⵀ ⵜⵀⴻ ⵙⴰⵀ ⵏⴻⵜⵛⵀ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜⵀ. ⵃⴰⴷⵉⵍⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴱⴰⴷⵢⴰⵙ ⴰⵍ ⴰⴱ ⴱⵍⴰ ⵏⴻⵜⵛⵀ” (ⵖoⵀⵏⴰ 14:6).

Englishⵡⴰⵍⴰ ⴳⵀⵍ ⵙⴰⴼⵀⴰ ⵔⴰⵉⵙⵉⴰ ⵏ ⵙⵀⴰⵡⵉⵢⴰ

ⵎⴰⵏⵀo ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ?
© Copyright Got Questions Ministries