settings icon
share icon

Siyakwamukela kulihlelo lweSISwati ku www.GotQuestions.org!

Imibuto yeliBhayibhele

Siyacolisa, kodwva ngeke sakhona kwamukela imibuto ngeSISwati ngalesikhatsi. Uma ungabhala nokufundza siNgisi, ungatfumela imibuto yakho ku - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Ngaphansi makhasi lakhona kuSISwati:Tindzaba letimnandzi

Utfole imphilo yangunaphakadze?

Utfole kucolelwa ngikumukela kanjani kucolelwa kuNkulunkulu?

Kusho kutsini kwemukela Jesu njengemsindzisi welucobo lwakho?

Yini licebo lensindziso/indlela yensindziso?

Uyini Umkhrestu?

Sengibeke kukholwa kwami kuJesu…kulandzelani-ke?Imibuto lenganamcondvo

Ngabe Nkulunkulu ukhona? Ngabe bukhona bufakazi lobubonakalako ngebukhona ba Nkulunkulu?

Ungubani Jesu Khrestu?

Ngabe Jesu unguNkulunkulu?

Imibuto yeliBhayibhele
© Copyright Got Questions Ministries