settings icon
share icon
Umbuto

Utfole kucolelwa ngikumukela kanjani kucolelwa kuNkulunkulu?

Impendvulo


Imisebenti yebaphostoli 13:38 utsi ngakho-ke bazalwane bami, ngifuna nati kutsi nag Jesu kucolelwa kwetono kumenyetelwa kini”

Yini kucolelwa futsi yindzaba ngikudzinga?

Ligama “ kucolela”kushokucima lapho bekubhalwe khona kuhlobe, kukhohlwa, kucisha sikweledi lapho sona lomunye, sifunisisa kucolelwa kute budlelwane bubuyiselwe kucolelwa akuniketwa ngobe umuntfu kufanele acolelwe. Akekho lofanele kucolelwa. Kucolelwa kukwenta kwelutsandvo, kwemusa nesihawu. Kucolela kusi ncumo sekutsi ungabambeli muntfu lutfo kunobe ngabe yini lebayentile kuwe

Libhayibheli lisitjela kutsi sonkhe siyadzinga kucolelwa ngu Nkulunkulu. Sonkhe sonile. Umshumayeli 7:20 umemetela kutsi “ akukho muntfu emhlabeni lowenta lokulungile futsi angoni ( 1 John 1:8) utsi, “ nangabe sitsi asinasono, sisento sekuhlubuka kuNkulunkulu ( sihlabelelo51:4) ngekwemphumela sidzinga kakhulu kucolelwa nangabe tono tetfu tingakacolelwa sitawucitsa ingunaphakadze yonkhe sihlupheka ngenca yetono tetfu ?( Mathewu 25:46, Johane 3:36)

Kucolelwa- ngikutfola kanjani?

Kuyabongeka nkulunkulu unelutsndvo nemusa- ulangatelela kusicolela tono tetfu (2 Pethru 3:9) usitjela kutsi, uyakubeketelela, angafuni kutsi namunye abhubhe, kodvwa wonkhe muntfu ete ensindzisweni” Nkulunkulu ulangatelela kusicolela, ngaleso sizatfu, waniketela kutsi sitawucolelwa.

Sijeziso lesilungile ngetono tetfu kufa . incenye yekucala ( Baseroma 6: 23) utsi ngobe inkokhelo yesono kufa…. “ kufa lokungunaphakadze ngiko lesikusebentele ngetono tetfu. Nkulunkulu tikwelicebo lakhe lelihle weta waba ngumuntfu – Jesu Khrestu ( Johane 1:1-14) Jesu wafa esiphambanweni, atsatsa sijeziso lebesifanele tsine – kufa(2 basekorinte 5:21) usifundzisa kutsi, Nkulunkulu wenta lobekengenasono waba sono ngenca yetfu , kute kutsi kuye, singaba kulunga kwaNkulunkulu, kufa kwa Jesu kwaniketela kucolelwa kwemhlaba wonkhe (1 John 2:2) umemetela kutsi” ungumnikelo wekucolelwa kwetono teftu kuphela kodvwa netemhlaba wonkhe “ Jesu wavuka kulabafile, wamemetela kuncoba kwakhe ngetulu kwesono nekufa (1 basekhorinte 15: 1-28) bonga nkulunkulu, ngekufa nangekuvuka kwa Jesu Khrestu, incenye yesibili yebaseroma 6:23,iliciniso” kodvwa siphon saNkulunkulu sikuphila lokuphakadze ngaJesu Khrestu inkhosi yetfu”

Ngabe uyafuna tono takho ticolelwe? Utivela unesikolotane nemuva wekutsi angeke uphunyuke? Kucolelwa kwetono takho kukhona nagabe angbeka kukholwa kwasho kuJesu Khrestu njengemsindzisi wakho ( BaseEfesu 1:7) utsi, “ kuye sinekuhlengwa ngengati yakhe, nekucolelwa kwetono, ngekuya kwencebo yemusa wa Nkulunkulu” Jesu walikhokhela licala letfu, kutenatsi sicolelwe konkhe lekufanele ukwente kucela Nkulunkulu akucolele nga Jesu, ukholelwa kutsi Jesu wafa kute akhokhele kucolelwa kwakho nekutsi utakucolela ( Johane 3:16-17) uphetse umbiko lomangalisako, “ ngobe Nkulunkulu walitsandza live wate wanikela ngendvodzana yakhe leyodvwa abe nekuphila lokuphakadze ngobe Nkulunkulu akakatfumeli indvodzana yakhe kutsi itewulahla live kodvwa kusindzisa live ngayo”

Kucolelwa- ngabe kumalula kanjalo nje?

Yebo, kulula kanjalo nje! Angeke ukusebentele kucolelwa nguNkulunkulu. Angeke ukukhokhele kucolelwa nguNkulunkulu.

Usitsatsile sincumo ngaKhristu ngaloku ukufundzile? Numa kunjalo, cafata ku "ngimamukelile Khristu lamuhla" ngaphansi.

EnglishBuyela kulikhasi leSiSwati

Utfole kucolelwa ngikumukela kanjani kucolelwa kuNkulunkulu?
© Copyright Got Questions Ministries