settings icon
share icon
Umbuto

Ungubani Jesu Khrestu?

Impendvulo


Ngekungafani nembuto lotsi “ Ngabe Nkulunkulu ukhona? Bambalwa kakhulu bantfu lebabuta kutsi ngabe Jesu Khrestu uke waba khona. Kuyemukeleka nje kutsi Jesu bekangumuntfu lowahamba hamba emhlabeni ka Israyeli eminyakeni lengu2000 leyendlulile. Kuphikisana kucala lapho lendzaba ngaJesu bunguye bakhe sekucociswana ngabo.Cishe tonkhe tinkholo tifundzisa kutsi Jesu bekangumprofethi nobe abengumfundisi lomuhle nobe indvodza lenebunkulunkulu.

C.S. Lewis encwadzini yakhe “ Mere Christianity” nobe “ Bukhrestu nje’ ubhala loku lokulandzelako: Ngizama lapha ukuvimbela nobe ngubani ekushoni intfo lebuwula kakhulu lebantfu bavamise kuyisho ngaye ( Jesu Khrestu): sengilungele kumukela Jesu njengathishela lomkhulu ngekutiphatsa lokuhle, kodvwa angimamukeli nakatsi unguNkulunkulu. Leyo-ke ngiyo intfo lesingakafaneli kuyisho indvodza lebekadze ingumunftu-nje bese isho tintfo letinje ngaJesu angeke ibe ngumfundzisi walokuhle ingabe iluhlanya- esigabeni sendvodza letsi ilicandza lelebiwe nobe-ke utakuba anguSathane wesihogo. Kufanele utikhetsele lendvodza beyingu nekutsi indvodzana ya Nkulunkulu nobe-ke indvodza lehlanyako nobe lokubi kakhulu kunaloko. Ungamvalela njengesiwula, ungamkhafunela, umbulale njengelidimoni nobe-ke ungawa etinyaweni takhe umbite ngeNkosi naNkulunkulu, kepha-ke asingeti nentfo lengemanyala letfusako ekubeni kwakhe nguthishela lomkhulu webantfu. Akakasishiyeli loko kukhetsa kuvulekile kitsi katange ahlose loko.

Ngabe ujesu yena bekatsi ungubani? Ngabe libhayibheli lona litsi ungubani? Kwekucala, asesibuke emagameni lekawashoko ku Johane 10:30, “ Mine nababe Simunye” ngekubuka nje kwekucala , loku akubonakali sengatsi utsi unguNkulunkulu kodvwa-ke buka emajuda kutsi abese entani ngekusho kwakhe loko, “ Asikugcobi ngematje ngatotonke letintfo” aphendvula kodvwa;ke kuhlambalatangobe ungumuntfu phaca lotibita ngaNkulunkulu . ( Johane 10:33).Emajuda evisisa inkhulumo yaJesu yekubita nga Nkulunkulu emavesini lalandzelako jesu akazange awalungise emajuda ngekutsi atsi “ angikasho kutsi nginguNkulunkulu” loko kukhomba kutsi Jesu ngekweliciniso bekatsi yena ungu Nkulunkulu, “ Mine nababe Simunye” ( Johane 10:30) Johane 8:58 ngulesinye sibonelo: nginitjele liciniso, Jesu waphendvula , emajuda atsatsa kuematje azama kugcoba Jesu (Johane 8:59) kusho kwakhe ngebunguye bakhe atsi “Nginguye kusetjentiswa lokucondzile kwelitestamende lelidzala kweligama la Nkulunkulu ( Eksodusi 3:14) yini indzaba emejuda afuna kugcoba Jesu ngematje futsi nangabe abengakasho intfo lebekadze batsembela ekutseni iyahlambalata, kusho, kutisho kutsi uguNkulunkulu

Johane 1:1 utsi “ Lolivi beka nguNkulunkulu” Johane 1: 14 utsi “ lolivi waba yinyama” lokuchaza ngalokusobala kutsi Jesu ungunkulunkulu enyameni. Thomas umfundzi kuJesu watsi kujesu “ Nkosi yami na Nkulunkulu wami”( John 20: 28) Jesu akazange amlungise umphostoli Pawula umchaza atsi “ Nkulunkulu wetfu nemsindzisi, Jesu Khrestu” (Thithu 2:13) umphostoli Petru naye usho lokufanako “.Nkulunkulu wetfu Jesu Khrestu” ( 2 Petro 1:1 Nkulunkulu longubabe ungufakazi ngalokuphelele ngebunguye baJesu futsi, “ kepha- ke ngendvodzana utsi” sihlalo sakho sebukhosi Nkulunkulu sitawuhlala phakadze naphakadze, nekulunga kutawuba yintfonga yembuso wakho. tiprofetho telitestamente lilidzala tisho ngebunkulunkulu bakhe sitalelwe untfwana, siphiwe indvodzana , nembuso wakhe usemahlombe akhe, nekutsi utawubitwa ngemeluleki lomangalisako,Nkulunkulu wemandla , babe ngunaphakadze nenkhosi yekuthula” ( Isaya 9:6)

Njengobe C.S. Lewis akhulumile kukholelwa kuJesu kuphela ekubeni ngumfundzisi lomuhle akusiko kukhetsa. Jesu ngalokusobala nalokungaphikeki washo kutsi ungu Nkulunkulu nangabe angesiye Nkulunkulu yebo ungulocalemanga nekutsi akesuye umphrofethi , umfundzisi lolungile nobe-ke indvodza lenebunkulunkulu emizameni yokuchaza emavi aJesu” bafundzi baletikhatsi” batsi “ Jesu mbamba wemandvulo” akazange asho letintfo letinyenti lelibhayibheli limchaza angito.Singubobani ke tsine kutsi singaphikisana nelivi la Nkulunkulu ngaloku Jesu lakusho nalangazange akusho ? lofundzako angakususa kanjani kweminyaka leti2000 ku Jesu aphindze abe nekuvisisa loko Jesu akusho nalangazange akusho kunalabo lebaphila naye bakhonta naye baphindze bafundziswa nguJesu cobo lwakhe ( Johane 14:26)

Yini ndzaba lombuto ngebunguye mbamba Jesu ubaluleke nakangaka? Yini kube lakutsi Jesu ungunkulunkulu nobe cha? Sizatfu lesibaluleke kakhulu kutsi Jesu abenguNkulunkulu ngolokutsi nangabe angesuye Nkulunkulu, kufa kwakhe bekungeke kwenele kuhlawula licala lesono semhlaba wonkhe (1 Johane 2:2) Jesu bekafanele kuba nguNkulunkulu kuphela labengahlawula licala lelingapheli. ( BaseRoma5:8, Basekorinte5:21)Jesu bekafanele kuba ngu Nkulunkulu kusihlawulela lelicala. Jesu bekafanela kuba ngumuntfu kute asifele. Insindziso ikhona kuphela ngekukholwa ku Jesu Khrestu. BuNkulunkulu baJesu Khrestu busizatfu sekutsi uyindlela leya ensindzisweni, buNkulunkulu baJesu ngiyo lendzaba bukhulunywa, “ ngiyindlela neliciniso nekuphila akekho lota kubabe ngaphandle kwami(Johane 14:6)

EnglishBuyela kulikhasi leSiSwati

Ungubani Jesu Khrestu?
© Copyright Got Questions Ministries