settings icon
share icon
Umbuto

Ngabe Nkulunkulu ukhona? Ngabe bukhona bufakazi lobubonakalako ngebukhona ba Nkulunkulu?

Impendvulo


Bukhona baNkulunkulu angeke bucinisekiswe nobe bungacinisekiswa. Libhayibheli litsi kufanele sikwemukele ngekukholwa kutsi kuliciniso kutsi nkulunkulu ukhona nekutsi ngaphandle kwekukholwa angeke wamtfokotisa Nkulunkulu, ngobe lowo lota kuye kufanele akholwe kutsi ukhona kutsi uyabavuza labo lebemfunisisako” ( Emahebheru 11:6) nangabe Nkulunkulu bekafisa, bekangavele abonakale akhombise umhlaba wonke kutsi yena ukhona, kepha nangabe bekangakwenta loko bekungeke kube nesidzingo sekukholwa “ Jesu wamtjela kutsi” ngobe ungibonile ukholiwe babusisiwe labo lebakholwa bangakaboni ( Johane 20:29)

Kodvwa-ke loko akusho kutsi atikho tintfo letifakaza ngebukhona baNkulunkulu libhayibheli litsi “ Emazulu afakaza ngenkatimulo ya Nkulunkulu sibhakabhaka sisho ngemsebenti watandla takhe. Lusuku ngelusuku akhuluma inkhulumo, busuku ngebusuku abeka lwati abaleni. Akukho inkhulumo nobe lulwimi lapho amaphimbo ato angevakali amaphimbo awo ayaphuma aye emhlabeni wonkhe jikelele emavi ato ekugcineni kwemhlaba (Tihlabelelo 19:1-4)

Ngekubuka tinkanyeti uvisise bubanti bendalo yonkhe, ucaphele timangaliso temvelo, ubone buhle bekushona kwelilanga – konkhe loku bekungakeneli, bukhona lobunye bufakazi ngaNkulunkulu etinhlitiyweni tetfu Umshumayeli 3:11 usitjela kutsi “ udale ingunaphakadze etinhlitiyweni tebantfu” ekujuleni kitsi kunenkhomba yekutsi kukhona lokutsite emuva kwalomhlaba singalwala lolwati etingcondvweni tetfu kodvwa bukhona baNkulunkulu kitsi nakuto tindzawo letisitungeletile lendzaba isebaleni iyabonakala nangaphandle kwaloko libhayibheli liyasicwayisa kutsi labanye basetakuphika bukhona baNkulunkulu “ silima sitsi enhlitiyweni yaso, akunaNkulunkulu ( Tihlabelelo14:1) nakubo bantfu labashiwo yindvulo, kuto tonkhe timmphucuko,nakuwo onkhe emakhontinethi ayakholelwa ebukhoneni baNkulunkulu lotsite, kufanele kube nenkholo nobe ke( lotsite) lekenta kube nalokukholelwa

Ekungeteni kuloko lokushiwo libhayibheli kuphikisana ngebukhona baNkulunkulu kunekuphikisana lokulandzelana kahle. Kwekucala,ona kunemcabango locondzene nemvelaphi yebukhona bakhe Nkulunkulu nekucinisisekisa ngebukhona bakhe lokuvamise kakhulu ngalomcabango locondzene unemvelaphi nebukhona bakhe isebentisa umcondvo waNkulunkulu kucinisekisa ngebukhona bakhe . Lokuvamise kakhulu ngalomcabango locondzene nemvelaphi nebukhona bakhe isebentisa umcondvo waNkulunkulu kucinisekisa bukhona baNkulunkulu icala ngenchazelo yaNkulunkulu njengekutsi lebungeke bucondziswe ngebukhulu kubese kuphikiswana ngekutsi kubakhona kukhulu kunekungabikhona, ngako-ke lomkhulu longentiwa emcondvweni kufanele abe khona. Nangabe Nkulunkulu bekangekho, -ke Nkulunkulu bekangeke abe ngulomkhulu lekangu Ngikhona nalokoke bekutawuphikisana nalenchazelo yaNkulunkulu.

Yesibili impikiswano ingulena yekufundzangemvelo yaNkulunkulu, lemphikiswano ngalemfundziso itsi njengobe indalo ikhombisa lokumangalisako ngalokwakhile, kufanele abe khona longcwele longulengcweti sibonelo, nangabe umhlaba bewungemamayela langemakhulu lambalwa edvute nobe khashane nelilanga, bewungeke ukhone kuniketela imphilo njengaloku wenta nyalo nangabe letintfwana letikhona emoyeni betimbalwa ngemaphesenti, asho tonkhe tintfo emhlabeni kungafani kweliphrotheni ngalinye kunelitfuba leli 1 kulunga 10243 ( lokuke ngu 10 alandzelwa bozero lebangu 243 lokusakhi nje kunye kufaka tigidzi temaphrotheni langemamolekhule

Yesitsatfu imphikiswano ngebukhona baNkulunkulu ibitwa ngekutsiwa. Lwati ngetekwati. Ngoloko naloko lokwentekako kufanele kube nalokucalako lendalo yonkhe naloku lokukuyo ibangelwe ngulokutsite kufanele kube khona lo-kutsite lokwenta kutsi konkhe kubekhona . ngekwenteka kufanele kube lokwacala kute konkhe kubekhona lowoke nguNkulunkulu lowenta kwabakhona

Yesine imphikiswano, ngulena leyatiwa ngekutsi yekutiphatsa lokuhle nobe nguluphi lusiko kusukela endvulo lomtsetfo lotsite wonkhe uyakwati lokuhle nalokubi . kubulala kucalemanga nekweba intfo leyaliwa ngumhlaba wonkhe jikelele lomcondvo wavelaphi nabekadze ungabuyi kuNkulunkulu.

Ngaphandle ke kwako konkhe loku, libhayibheli lisitjela kutsi bantfu batakwala lwati lolusobala nalolungaphikeki ngaNkulunkulu babese batsemba emanga endzaweni yalo Base Roma 1:25 utsi bantjintjiselani neliciniso laNkulunkulu ngemanga nekutsi badvumisa baphindze bakhonta lokudaliwe kuneMdali-lodvunyiswa phakadze Amen. “libhayibheli liphindze limemetele kutsi bantfu abasiso sizatfu sekungakholwa kuNkulunkulu: “ Ngobe kusukela ekudalweni kwemhlaba lokuliciniso kwaNkulunkulu- emandla akhe anguna phakadze nemvelo yakhe yebungcwele ibonakale kahle, yevisiseka kuloku lokwentiwe, kute umuntfu abete langatitsetselela ngako(Roma 1:20)

Banftu bamemetela kwala bukhona ba Nkulunkulu ngekutsi akunalwati nobe akucinisekeki sizatfu lesiliciniso kutsi batsi banganele nje bamukele kutsi kuna Nkulunkulu, kufanele nabo babonise kutsi banemsebenti lotsite kuNkulunkulu nekutsi badzinga kucolelwa kuye ( baseRoma 3:23, 6:23) nangabe Nkulunkulu akhona, sitatilandza ngalesikwentako nangabe Nkulunkulu angekho sesingenta nobe yini lesingafuna kuyenta ngaphandle kwekukhatsateka kutsi Nkulunkulu utasehlulela. Ngiyo lendzaba lebanyenti lebala bukhona ba Nkulunkulu babambelela kulemfundziso yemvelo kutsi konkhe kwatentekela lokunye lokuligama nekutsembela kumdali Nkulunkulu. Nkulunkulu ukhona futsi wonkhe umuntfu uyati kutsi ukhona lokutsi labanye bazama kwala ngenkhani kutsi bangacinisekisi bukhona bakhe nguloku nje lokukusho kutsi yebo ukhona.

Sati kanjani kutsi Nkulunkulu ukhona? Njengemakhrestu, siyati kutsi Nkunlunkulu ukhona ngobe sikhuluma kuye onkhe emalanga asimuva ngetindlebe akhuluma kitsi, kodvwa siyabuva bukhona bakhe, sive nekusihola kwakhe, silangatelela umusa wakhe. Tintfo tentekile etimphilweni tetfu letingenanchazelo kuphela Nkulunkulu.Nkulunkulu wente lokumangalisako wasisindzisa nekutsi wantjintja timphilo lokukutsi angeke sichaze kodvwa siyavuma kuloku lokubonakalako ekugcineni, bukhona baNkulunkulu kufanele bumukelwe ( Hebheru 11:6) kukholwa kuNkulunkulu akusiko kuzuba lokubumphumphutse ebumnyameni, kuphephile kungena ekamelweni lelikhanyiswe kahle lapho bantfu la banyeti sebevele bemile.

EnglishBuyela kulikhasi leSiSwati

Ngabe Nkulunkulu ukhona? Ngabe bukhona bufakazi lobubonakalako ngebukhona ba Nkulunkulu?
© Copyright Got Questions Ministries