settings icon
share icon
Umbuto

Yini licebo lensindziso/indlela yensindziso?

Impendvulo


Ngabe ulambile, kungasiyo indlala yekulambela kudla, kepha indlala yalokuliciniso empilweni? Kukhona yini lokujulile kakhulu kuwe lokungafuni kunetiseka? Nangabe kunjalo, Jesu uyindlela; Jesu watsi,” mine ngisinkhwa sekuphila lowo lota kimi angeke alambe nalowo lokholwa kimi angeke ome”( Johane 6:35)

Ngabe ucakekile? Awukhoni kutfola indlela nobe injongo yemphilo? Ngabe kubonakala sengatsi lomunye ucime tibani awukhoni kutfola longakhanyisa ngako. Nakunjalo Jesu uyindlela! Jesu wamemetela “ Ngikukhanya kwelive. Lowo lolandzela mine angeke ahambe ebumnyameni, kodvwa utawuba nekukhanya kwekuphila” (Johane 8:12)

Ngabe uva sengatsi uvaleleke ngephandle kwemphilo? Wazama iminyango leminyenti, kodvwa utfole kutsi nawuvula akunamphilo nekutsi akunanchazelo. Ngabe ufuna imphilo lephumelelisako nalenelisako? Nangabe kunjalo, Jesu uyindlela! Jesu watsi, “Mine ngilisango, lowo longena ngami utawusindziswa utawungena uphume atfole lidlelo ( Johane 10:9)

Ngabe bantfu labanyenti bayakuphoca? Budlelwane bakho nalabanye buseteni abunalutfo?ngabe wonkhe muntfu njengabo bonkhe bazama kukwentela phansi. Nangabe kunjalo Jesu uyindlela! Jesu washo,mine ngingumelusi lomuhle. Melusi lomuhle ubeka kuphila kwakhe phasi ngenca yetimvu. Ngingumelusi lomuhle, ngiyatati timvu tami nato tiyangati” (Johane 10:11-14 )

Ngabe uyamangala kutsi kwentekani umva kwalempilo? Ngabe udziniwe kuphila imphilo yakho uyiphilela tintfo letibonakalako? Ngabe uyangabata kutsi imphilo inenchazelo? Ngabe ufuna kuphila emva kwekufa? Nakunjalo Jesu uyindlela! watsi “mine ngikuvuka nekuphila. Lowo lokholwa kimi utawuphila ngisho nome angafa, nalowo lophilako akholwe kimi angeke afe. ( Johane 11:25)

Yini indlela? yini liciniso? Yini imphilo? Jesu waphendvula, “Mine ngiyindlela neliciniso nekuphila. Akekho lota kubabe ngaphandle kwami”( Johane 14:6)

Lokulamba lokuvako kulamba kwakamoya, kungasutsiswa ngu Jesu kuphela longasusa lobumnyama Jesu ungumnyango wemphilo lenelisako. Jesu ngumngani namelusi lobekadze umfuna Jesu ukuphila kulomhlaba nakuletitako. Jesu uyindlela yensindziso.

Sizatfu sekuva lendlala, sizatfu sekubonakala ulahlekile ebumnyameni, sizatfu sekungatfoli inchazelo yemphilo, ngulokutsi uhlukaniswe na Nkulunkulu.Libhayibheli lisitjela kutsi sonkhe sonile futsi sehlukene naNkulumkulu (Umshumayeli 7:20, baseRoma 3:23). Lesikhala losivako enhlitiyweni sekutsi Nkulunkulu akekho emphilweni yakho. Sadalelwa kuba nebudlelwane naNkulunkulu ngenca yekona kwetfu sehlukanisiwe nalobudlelwane. Ngalokubi kakhulu tono tetfu tiyasehlukanisa naNkulunkulu wetfu ingunaphakadze, kulemphilo nakuletako (BaseRoma 6:23,Johane 3:36)

Ingasombululeka kanjani lenkinga. Jesu uyindlela. Jesu watsatsa sono setfu kuye (2Basekorinte 5:21) uJesu wafa endzaweni yetfu (Baseroma 5:8), watsatsa sijeziso lefanele tsine emva kwemalanga lamatsatfu, Jesu wavuka kulabafile wacinisekisa kuncoba kwakhe ngetulu kwesono nekufa (Baseroma 6:4-5) Yini indzaba wenta loko? Jesu waphendvula lombuto ngekwakhe “ lutsandvo lolukhulu lanalo kutsi abeke phansi imphilo yakhe ngenca yebangani bakhe (Johane15:13) Jesu wafela kutsi tsine siphile . nasibeka kukholwa kwetfu kuJesu sitsemba ekufeni kwakhe njangenhlawulo yetono tetfu tiyacolelwa tigezwe . Sitawubese siyasutsa emoyeni.Tibane titawukhanya, sitawuba nemphilo leyenelisako, sitawumati umngani wetfu weliciniso namelusi lomuhle. Sitakwati kutsi sitakuba nemphilo emva kwekufa nekuvuka ezulwini phakadze na Jesu.

Nkulunkulu walitsandza live wate wanikela ngendvodzana yakhe letelwe yodvwa kute ngulowo nalowo lokholwa ngiyo angafi kodvwa abenekuphila lokuphakadze.(Johane 3:16)

Usitsatsile sincumo ngaKhristu ngaloku ukufundzile? Numa kunjalo, cafata ku "ngimamukelile Khristu lamuhla" ngaphansi.

EnglishBuyela kulikhasi leSiSwati

Yini licebo lensindziso/indlela yensindziso?
© Copyright Got Questions Ministries