settings icon
share icon
Umbuto

Utfole imphilo yangunaphakadze?

Impendvulo


Libhayibheli liletsa lehlobile indlela leya ekuphileni kwangunaphakadze. Kwekucala, sifanele sibone kutsi sonile kuSimakadze: “Ngobe bonkhe bonile basilelwe yinkhatimulo yaNkulunkulu ( BaseRoma 3:23).Sonkhe sentile tintfo letingajabulisi kuNkulunkulu, letenta kutsi sifanelwe kujeziswa. Njengobe tonkhe tono tetfu timelene naNkulunkulu wangunaphakadze, kujeziswa kwangunaphakadze kuphela lokusenele. Inkhokhelo yesono ikufa, kodvwa sipho semusa saNkulunkulu sikuphila lokungunaphakadze ku Jesu Krestu loyinkhosi yetfu”( BaseRoma 6:23).

Kodvwa-ke Jesu Krestu, longenasono (1 Petro 2: 22), indvodzana yaNkulunkulu yaphakadze waba ngumuntfu (Johane1: 1, 14) wase uyafa kute asikhokhele licala letfu. Nkulunkulu ukhombisa lutsandvo lwakhe kitsi kuloku: ngekutsi sisesetoni, Krestu wasifela (BaseRoma 5:8) Jesu Krestu wafa esiphambanweni (Johane 19: 31-42) atsatsa kujeziswa kwetfu lokusifanele (2 Corinthians 5:21). Emva kwemalanga lamatsatfu Wavuka ekufeni (2BaseKhorinte 15:1-4), akhombisile kuncoba kwakhe sono kanye nekufa. “ Emuseni wakhe lomkhulu usinikete kutalwa kabusha etsembeni leliphilako ekuvukeni kwaJesu krestu kulabafile (1 Petru 1:3).

Ngekukholwa kufanele sigucule kucabanga kwetfu macondzana naKrestu- kutsi ungubani, wentani, nekutsi yini ndzaba- ngensindziso ( Imisebenti yebaphostoli 3:19). Nangabe sibeka kukholwa kwetfu kuye, sitsembe kufa kwakhe esiphambanweni kutsi kuhlawule tono tetfu, sitawutsetselelwa futsi simukele sitsembiso semhilo yangunaphakadze ezulwini. Nkulunkulu walitsandza live wate wanikela ngendvodzana yakhe leyodvwa kute lowo lokholwa ngiyo angabhubhi kodvwa abe nekuphila lokuphakadze. (Johane 3:16) Nangabe uvuma ngemlomo wakho, ‘Jesu uyinkosi’, ukholwe enhliiyweni yakho kutsi Nkulunkulu wamvusa kulabafile, utawuhlengwa” (BaseRoma 10:9 ). Kukholwa kuphela kungumsebenti lophelele waKrestu esiphambanweni kuyindlela leliciniso leyisa emphilweni yangunaphakadze! “Kungemusa kutsi sisindzisiwe, ngekukholwa- loku akusiko ngani, kusipho saNkulunkulu- hhayi ngekwemisebenti kute kubete lotichayisako.(BaseEfesu 2:8-9)

Nangabe ufuna kwemukela Jesu Krestu njengemsindzisi wakho, nawu umthandazo losibonelo. Khumbula, kusho lomthandazo,nobe lomunye nje umthandazo ngete kwakusindzisa. Kutsembela kuKrestu kupphela lokungakusindzisa ekoneni. Lomthandazo indlela nje yekusho kuNkulunkulu ngekukholelwa kuye nekumbonga ngekupha kwakhe kutsi usindziswe. “Nkulunkulu, ngiyati kutsi ngonile kuwe, nekutsi ngifanele kujeziswa.Kepha Jesu Krestu watsatsa sijeziso lesingifanele kute ngekukholwa kuye ngingacolelwa. Ngibeka kutsemba kwami kuwe kwensindziso. Ngiyabonga ngemusa wakho lomangalisako nangekucolelwa- sipho semphilo yangunaphakadze.

Usitsatsile sincumo ngaKhristu ngaloku ukufundzile? Numa kunjalo, cafata ku "ngimamukelile Khristu lamuhla" ngaphansi.

EnglishBuyela kulikhasi leSiSwati

Utfole imphilo yangunaphakadze?
© Copyright Got Questions Ministries