settings icon
share icon
Umbuto

Uyini Umkhrestu?

Impendvulo


Sichazamavi singachaza ligama umkhrestu ngentfo lefana nekutsi “ngumuntfu lofakaza kukholelwa kuJesu njengalogcotjiwe nobe-ke enkholweni lesekelwe etimfundzisweni taJesu.” Loku kusicalo lesihle, njengato tonkhe tinchazelo tetichazamavi,kuyesilela ngekukhuluma mbamba ngekweliciniso lelibhayibheli lekutsi kusho kutsini kuba ngumkhrestu.ligama “umkhrestu” lisetjentiswe katsatfu etestamendeni lelisha (imisebenti yebaphostoli 11:26; 26:28; 1 Petru 4;16). Balandzeli baJesu Khrestu bacala kubitwa ngemakhrestu e-Antiyokhi ( Imisebenti yebaphostoli 11:26) ngobe kutiphatsa kwabo, kusebenta kwabo nekukhuluma kwabo bekufana nekwa Khrestu. Ligama lelitsi “umkrestu” lisho ngalokusebaleni kutsi “lolilunga lenhlangano yaKhrestu nobe “umlandzeli waKhrestu.”

Ngenhlanhla lembi ngekuhamba kwesikhatsi, ligama “umkhrestu” lalahlekelwa kakhulu kubonakala kwenchazelo yalo nekutsi livamise kusetjentiswa kumuntfu lokholwako nobe lotiphetse kahle kodvwa longaba nobe angabi ngumlandzeli weliciniso waJesu Khrestu. Bantfu labanyenti lebangakholelwa nalabangatsembeli kuJesu Khrestu batibona bangemakhestu ngesizatfu nje sekutsi bayaya esontfweni nobe baphila nesive “lesingemakhrestu”. Kepha kuya esontfweni, nekusita labo lebangenanhlanhla njengawe,nobe kuba ngumuntfu lolungile akukwenti ube ngumkhrestu. Kuya enkonzweni akukwenti kutsi ube ngumkrestu njengobe kuya egalaji kungakwent ube yimoto. Kuba lilunga lelibandla, kungena tinkhonzo njalonjalo , nekunikela emsebentini welibandla akukwenti kutsi ube ngumkhrestu.

Libhayibheli lifundzisa kutsi lemisebenti lemihle lesiyentako angeke isente semukeleke kuNkulunkulu. Thithu 3:5 utsi, “ Wasisindzisa , kungasito tintfo letilungile lesitentile, kepha ngenca yemusa wakhe. Wasisindzisa ngekusihlanta kwekutalwa nekwentiwa busha ngamoya longcwele. Umkhrestu-ke ngulowo lotelwe kabusha nguNkulunkulu.( Johane 3:3; Johane 3:7 ; 1 Petru 1:23) nekukholwa nekutsemba ujesu khrestu. Base-efesu 2:8 usitjela kutsi ….”ngemusa sisindzisiwe, ngekukholwa- kodvwa loku ukuphumi kitsi, kungenca yesipho saNkulunkulu.”

Mkhrestu loneliciniso ngumuntfu lobeke inkholo nelitsembha kumsebenti waJesu Khrestu, kufaka ekatsi kufa kwakhe esiphambhanweni ngetono takhe nekuvuka kwakhe esukwini lesitsatfu . Johane 1:12 usitsela, “ kubonke labamamukelakho, nalabanelitsembha egameni lakhe, ubanika imvume kuba bantfwana bakaNkulunkulu.” Luphawu lwemkhrestu loneliciniso lutsandvo lwalabanye and nekulihlonipha ligama laNkulunkulu (1 Johane 2:4, 10). Umkhrestu loneliciniso ngumtfwana waNkulunkulu, incenye yemdeni waNkulunkulu, loye iniketwe impilo lensha nguJesu Khrestu.

Usitsatsile sincumo ngaKhristu ngaloku ukufundzile? Numa kunjalo, cafata ku "ngimamukelile Khristu lamuhla" ngaphansi.

EnglishBuyela kulikhasi leSiSwati

Uyini Umkhrestu?
© Copyright Got Questions Ministries