settings icon
share icon
Umbuto

Ngabe Jesu unguNkulunkulu?

Impendvulo


Jesu akakabhalwa ebhayibhelini asho emagama ncimishi, “ nginguNkulunkulu” loko akusho-ke kutsi akazange wamemetela kutsi unguNkulunkulu. Tsatsa sibonelo emavi aJesu kuJohane 10:30, “mine nababe simunye” sidzinga kuphela sati kutsi amajuda enta njani ngalokusho kwakhe kutsi unguNkulunkulu bazama kumgcoba ngematje ngalesizatfu “ ungumuntfu phaca utibita ngaNkulunkulu”( Johane 10:33) emajuda bewevisisa kahle kutsi Jesu bekatsini- buNkulunkulu caphela kutsi Jesu akazange wala kutsi unguNkulunkulu lapho Jesu atsi, Mine nababe simunye “(Johane 10:30) bekatsi yena neyise babemvelo nebungibo bunye. Johane 8:58 ngulesinye sibonelo Jesu watsi “nginitjele liciniso, ngaphambi kwekutsi Abrahama atalwe, Ngikhona! “ kuphendvula kwemajuda leva lakushoko adobha ematje kute ambulale ngekuhlambalata kwakhe, njengekusho kwemtsetfo wa Mosi ( Levitikusi 24:15)

Johane uyisho ngalokunye lendzaba yebuNkulumkulu ba Jesu “ livi bekanguNkulunkulu”na “livi waba yinyama” Johane 1:1-14 lamavesi asho ngalokusobala kutsi Jesu unguNkulunkulu enyameni- imisebenti yebaphostoli 20:28 isitjela kutsi, “ Banini belusi belibandla, libandla laNkulunkulu ngengati yakhe Jesu Khrestu (Imisebenti yebapostoli 20:28 utsi Nkulunkulu utsenge libandla ngengati yakhe ngakho-ke, Jesu unguNkulunkulu!

Umfundzi Tomasi watsi ngaJesu “Nkosi yami naNkulunkulu wami” (Johane 20:23) Jesu akazange amekhute. Thithu 2:13 uysikhutsata kutsi silindzele kubuya kwaNkulunkulu nemsindzisi, Jesu Khrestu bona futsi ku2 Phetro 1:1 encwadzini yemaHebheru 1:8 uyise utsi ngaJesu, kodvwa ngendvodzana , sihlalo sakho sebukhosi, Nkulunkulu sitawuma phakadze naphakadze, nekulunga kutawubayintfonga yalobukhosi.longuyiseukhomba kuJesu “ njengaNkulunkulu” akhombisa kutsi Jesu unguNkulunkulu.

KuSambulo, ingelosi yayala Johane kutsi akhonte Nkulunkulu kuphela ( Sambulo 19:10) emehlandla lamanyenti embhalweni Jesu umukela kudvunyiswa ( Mathewu 2:11, Mathewu14:33, 28:9-17, Luka 24:52, Johane 9:38) akabakhuti labo lebamdvumisako nangabe Jesu bakangasiye Nkulunkulu bekatawubatjela bantfu kutsi bangamdvumisi, njengobe lengelosi yenta encwadzini ye Sambulo.Kunemavesi lamanyenti neticaphuno tembhalo letikhuluma ngebuNkulunkulu ba Jesu.

Sizatfu lesibaluleke kakhulu sekutsi Jesu abe nguNkulunkulu, kufa kwakhe bekungeke kwenele kuhlawula licala lemhlaba wonkhe (1 Johane 2:2) sidala lesidaliwe, leJesu angaba ngiso nangabe abengesiye Nkulunkulu, besingeke sihlawule licala lelingapheli lelalidzingeka kutsi lihlawulwe kuNkulunkulu longenamkhawulo. NguNkulunkulu kuphela lobengatfwala tono temhlaba ( 2 Basekhorinte 5:21) wafa, wavuka, wacinisekisa kuncoba kwakhe ngetulu kwesono nekufa.

EnglishBuyela kulikhasi leSiSwati

Ngabe Jesu unguNkulunkulu?
© Copyright Got Questions Ministries