settings icon
share icon
Umbuto

ZKusho kutsini kwemukela Jesu njengemsindzisi welucobo lwakho?

Impendvulo


Sewumemukele yini Jesu Khrestu njengemsindzisi welucobo lwakho? Kute uvisise kahle lombuto, kufanele uvisise lamagama latsi “Jesu Khrestu” lucobo nemsindzisi.

Ngubani Jesu Khrestu? Labaningi bangasho kutsi Jesu Khrestu uyindvodza lelungile, mfundzisi lomkhulu, noma ke umprofethi waNkulunkulu. Loko kuliciniso imphela nga Jesu, kodvwa abachazi ngalokugcwele ngekweliciniso kutsi ungubani libhayibheli lisitjela kutsi Jesu unguNkulunkulu enyameni, Nkulunkulu esimeni semuntfu (bona Johane 1: 1,14) Nkulunkulu weta emhlabeni kutosifundzisa, aselaphe, asicondzise, asicolele aphindze asifele. Jesu Khrestu unguNkulunkulu, ungumdali, Nkulunkulu lophakeme. Ngabe sewumemukele yini loJesu Khrestu?

Yini umsindzisi, nekutsi kungani sidzinga umsindzisi? Libhayibheli lisitjela kustsi sonkhe sonile sonkhe sente tento litimbi ( baseRoma 3:10-18). Ngemphumela wesono setfu, sifanelwe intfukutselo nekwehlulelwa nguNkulunkulu . Sijeziso setono litentiwe kuloNkulunkulu longenamkhawulo nalo lophakadze kujeziswa lokungapheli baseRoma 6:23,( sambulo 20:11-15) ngiyo lendzaba sidzinga umsindzisi.

Jesu khrestu weta emhlabeni wafa endzaweni yetfu. Kufa kwaJesu kwaba yinhlawulo lengapheli yetono tetfu ( 2 basekhorinte 5:21) Jesu wafa wakhokha licala letono tetfu ( baseRoma 5:8) Jesu wahlawula licala kute tsine singasahlawuli. Kuvuka kwakhe kulabafile kwacinisekisa kutsi kufa kwakhe kwenele kuhlawula tono tetfu.ngiyo lendzaba Jesu nguye kuphela naloyedvwa umsindzisi ( Johane 14:6, Imisebenti yeba postoli 4:12) !

Uyatsembela kuJesu njengemsindzisi wakho? Ngabe Jesu ungumsindzisi wakho welucobo? Bantfu labanyenti babuka bukhrestu njengekuya enkonzweni, bente tinhlambululo, nobe kungenti letinye tetono. Loko-ke kuakusibo bukhrestu lobungibo. BuKhrestu kuba nebudlelwane belucobo na Jesu khrestu. Kumukela Jesu njengemsindzisi welucobo, kusho kubeka kukholwa kwelucobo lwakho kuye futsi umetsembe . Akekho losindziswa ngekukholwa kwalabanye. Akekho lotsetselelwa ngekwenta tintfo letitsite indlela yinye yekusisindziswa kumamukela ngekwakho Jesu njengemsindzisi wakho, wetsembe ekufeni kwakhe njengenhlawulo yetono yetono takho nekufa nekuvuka kwakhe njengesiciniseko semphilo yangunaphakadze ( Johane 3: 16) ngabe ungumsindzisi wakho ngewelucobo?Nangabe ufuna kwemukela Jesu khrestu njengemsindzisi welucobo lwakho shano lamagama lawa kuNkulunkulu. Khumbulu kutsi kusho lomthandazo angeke kukusindzise. Kutsembela kuJesu Khrestu nemsebenti wakhe lophelele esiphambanweni ngawe ngekutsi akusindzise esonweni. Lomthandazo yindlela lelula yekusho kuNkulunkulu kukholwa kwakho kuye umbonge ngekunikela kutsi usindzisiwe. “Nkulunkulu, ngiyati kutsi ngonile kuwe nekutsi ngifanele kujeziswa. Kepha ngiyakholwa kutsi Jesu watstsa sijeziso lesingifanele kute kutsi ngekukholwa kuye ngingacolelwa nekutsi ngibeka kutsemba kwami ensindzisweni yakho ngimukela Jesu njengemsindzisi welucobo lwami ngiyawubonga umusa wakho lomangalisako nekutsetselelwa- sipho sangunaphakadze! Amen.

Usitsatsile sincumo ngaKhristu ngaloku ukufundzile? Numa kunjalo, cafata ku "ngimamukelile Khristu lamuhla" ngaphansi.

EnglishBuyela kulikhasi leSiSwati

ZKusho kutsini kwemukela Jesu njengemsindzisi welucobo lwakho?
© Copyright Got Questions Ministries