settings icon
share icon
Umbuto

Sengibeke kukholwa kwami kuJesu…kulandzelani-ke?

Impendvulo


Wente kahle! Wente sincumo sekugucula imphilo! Mhlawumbe uyabuta, “ seyini-ke nyalo? Ngikicala kanjani luhambo lwami naNkulunkulu?” tinyatselo letisihlanu letishiwo ngentasi titakuniketa inkhombandlela levela ebhayibhelini nangabe unemibuto eluhambweni lwakho, uyacelwa kuvakashela ku: www.GotQuestions.org/SiSwati.

1. Ciniseka kutsi uyaluvisisa lusindziso.

1 Johane 5:13 usitjela kutsi, “ nginibhalela letintfo nine lenikholwa egameni lendvodzana yaNkulunkulu kute nati kutsi neinephila lokuphakadze” Nkulunkulu ufuna sibe nesiciniseko sekwati ngalokucinisekile kutsi sisindziswe. Asesibukete lokungemaphuzu labalulekile ensindziso

a) Sonkhe sonile. Sonkhe sentile tintfo letingajabulisi Nkulunkulu (Baseroma 3:23)

b) Ngenca yesono setfu,sifanele kujeziswa ngekuhlukaniswa phakadze naNkulunkulu(Baseroma 6:23)

c) Jesu wafa esiphambanweni kuhlawulela tono tetfu (Baseroma 5:8, 2Basekorinte 5:21) Jesu wafa endzaweni yetfu, atsatsa sijeziso lesasifanele kuvuka kwakhe kwacinisekisa kutsi kufa kwaJesu bekwekukhokhela tono tetfu.

d) Nkulunkulu uniketa kucolelwa nensindziso kubo bonkhe lebabeka kukholwa kwabo kuJesu- batsemba kufa kwakhe njengenhlawulo yetono tetfu ( Johane 3:16, Baseroma 5:1 Baseroma 8:1) lowo-ke ngumbiko wensindziso! Nangabe ubeke kukholwa kwakho kuJesu khrestu njengemsindzisi wakho, usindzisiwe! Tonkhe tono takho ticolelwe, naNkulunkulu wetsembisa kungakushiyi nekungakulahli (Baseroma 8:38-39,Mathewu 28:20) khumbula insindziso yakho icinisekiwe kuJesu khrestu yedvwa njengemsindzisi wakho ungaba nekuciniseka kutsi utawucitsa ingunaphakadze naNkulunkulu ezulwini

2. Tfola libandla lelihle lelifundzisa ngelibhayibheli

ungacabangi libandla njengesakhiwo Libandla libantfu. Kubalulekile kakhulu kutsi lebakholelwa kuJesu khrestu babe nebudlelwane lomunye nalomunye. Leyo-ke ngulenye yetinjongo telibandla nyalo ngobe sewubeke kukholwa kwakho kuJesu khrestu siyakukhutsata kakhulu kutsi utfole libandla lelikholelwa ebhayibhelini endzaweni yangakini nekutsi ubese ukhuluma kumfundzisi matise ngelukholo lwakho lolusha kuajesu khrestu.

Injongo uesibili yelibandla fundzisa libhayibheli ungafundza kusebentisa umyalo waNkulunkulu emphilweni yakho kuvisisa libhayibheli sikhiye sekuphila imphilo lephumelelako nalenemandla yebukhrestu 2 Thimothi 3:16-17 utsi, yonkhe imibhalo iphefunyulelwa nguNkulunkulu, ilungele kufundzisa, kubuta, kucondzisa,nekuyala kute umuntfu waNkulunkulu apheleliswe emsebentini lomuhle

Injongo yesitsatfu yelibandla dvumisa kudvumisa kubonga Nkulunkulu ngalakwentile! Nkulunkulu usisindzisile. Nkulunkulu uyasitsandza Nkulunkulu uyasinetisa Nkulunkulu uyasihola, asicondzise futsi singahlala kanjani singambongi Nkulunkulu ungcwele, ulungile, uyatsandza, unemusa futsi ugcwele sihawu Sembulo 4:11 utsi, “ ufanele Nkhosi yetfu naNkulunkulu wetfu ludvumo bukhosi,nemandla ngobe adale tonkhe tinfto nangentsandvo yakho tenteka futsi tingito”

3. beka sikhatsi tikwelusuku nelusuku kujonga Nkulunkulu

labanye bantfu babita lesikhatsi , “sikhatsi sekuthula”labanye basibita ngekutsi sikhatsi sekutinikela, ngobe ngulesikhatsi lapho sitinikela kuNkulunkulu labanye bakhetsa tikhatsi tasekuseni,kube labanye bakhetsa sikhatsi santsambama lokunendzaba ngulokwekutsi uchitse sikhatsi sakho naNkulunkulu ngutiphi tinfto letenta sikhatsi setfu naNkulunkulu?

a) Kuthandaza , kuthandaza kalula-nje kukhuluma naNkulunkulu. Khuluma naNkulunkulu ngetitfo letikukhatsatako nangetinkinga. Cela nkulunkulu akunetele etindzingweni takho mtjele nkulunkulu kutsi umtsandza kangakanani nekutsi ubonga kangakanani ngalakwentele kona ngulokho-ke umthandazo longako

b) Kufundza libhayibheli. Ekwengeteni kufundza libhayibheli esontfweni, esikoleni selisontfo, netifundvo ngelibhayibheli ngekwakho lihbayibheli liphetse konkhe lodzingeka ukwati macondzana nekuphila imphilo lephumelelako yebukhrestu iphetse kucondziswa nguNkulunkulu ekwenteni tincumo letihlakaniphile, ungayati kanjani intsandvo yaNkulunkulu , nekutsi ungabafundzisa kanjani labanye kutsi bakhule emoyeni libhayibheli lilivi laNkulunkulu kitsi . libhayibheli lisicondziso saNkulunkulu lisisifundzako kutsi singaphila kanjani timphilo tetfu ngendlela lemjabulisako yena naletasenelisa.

4. Yakha budlelwane nebantfu lebangakusita ngekukamoya

1 Basekorinte 15:33 usitjela kutsi, “ ungakhohliswa bangani lababi bonakalisa kutiphatsa lokuhle libhayibheli lingcwele ticwayiso ngemitselela yebantfu lababi lenayo kutsi . kuchitsa sikhatsi nalabo labatimbandzakanya emisebentini yesono kutawusenta silingeke ngaleto tento.kutiphatsa kwalabo lebasedvute natsi kutawubonakala nakitsi ngiyo lendzaba kubalulekile kutitungeleta ngebantfui lebatsa ndza inkhosi nalebatinikela kuyo.

Zama kutfola umngani nobe babili labasuka ebandleni lakho, lebangakusita bakukhutsate ( Mahebheru 3:13, 10:24) cela bangani bakho bakugcine unekutilandza ngesikhatsi sakho sekuthula tento takho, nekuhamba kwakho naNkulunkulu.babute kutsi ungenta nagakubo njengobe ucelile ngawe loku- akusho kutsi kufanele ukhohlwe ngabo bonkhe bangani bakho lebamati jesu loyinkhosi njengemsindzisi wabo chubeka ube ngumngane wabo ubatsandze kalula nje abati kutsi uyiguculile imphilo yakho futsi angeke usenta letinfto letingelebe uvamise kutenta cela Nkulunkulu akunikete ematfuba kuhlephulelana ngaJesu nebangane bakho.

5. Ubhatjathiswe.

bantfu labanyenti abevisisi ngekubhatjatiswa ligama “ bhaphatisa” lisho kunyeta emantini kubhatjatiswa indlela yelibhayibheli yekumemetela kukholwa kwakho lokusho ku Khrestu nekutinikela kuye kutsi umlandzele lesento sekunciliswa ementini, sikhombisa kungcwatjwa kanye nakhrestu lesento sekuphuma emantini sisitfombe sekukhombisa kuvuka kwakhrestu. Kubhatjatiswa kutibonakalisa kuJesu nekungcwatjwa kanye nekuvuka (Baseroma 6:3-4)

kubhatjatiswa akusiko lokukusindzako kubhatjatiswa akuhlanti tono takho. Kubhatjatiswa kusinyatselo sekulalela kumenyetelwa kwakho kuKhrestu kuphela ngensindziso yakho. Kubhatjatiswa kubalulekile ngobe kusinyatselo sekulalela- kusho kubo bonkhe ngekutinikela kuye nangabe sewulungele kubhatjatiswa khuluma nemfundzisi wakho.

EnglishBuyela kulikhasi leSiSwati

Sengibeke kukholwa kwami kuJesu…kulandzelani-ke?
© Copyright Got Questions Ministries