ख्रीष्टियन जीवन को बारेमा प्रश्नहरु


ख्रीष्ट्रियन भनेको के हो?

मेरो जीवनको निम्ति परमेश्वरको इच्छालाई म कसरी जान्न सक्छु?

मेरो ख्रीष्यिन जीवनमा पापमाथि मैले कसरी विजय प्राप्त गर्न सक्छु?

के ख्रीष्टियनहरुले पुरानो करारको नियमलाई पालन गर्नु पर्छ?

बाइबलले ख्रीष्टियनले दिने दशांशको विषयमा के भन्दछ?

मैले कसरी मेरो मित्र र परिवारको सदस्यलाई बिना कुनै ठेस पुराई वा अपमानजनक तरीकाले सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छु ?

मसीह उपवास – यसको बारेमा बाइबलले के भन्छ?

मैले मेरो विरुद्ध अपराध गर्नेलाई कसरी क्षमा गर्न सक्छु?

आत्मिक वृद्धि के हो?

बाइबलले आत्मिक युद्धको बारेमा के भन्दछ?

हामीले परमेश्वरको आवाजलाई कसरी पहिचान गर्न सक्छौ?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

ख्रीष्टियन जीवन को बारेमा प्रश्नहरु

कसरी पत्ता लगाउनुहोस् ...

ईश्वरसँग अनन्तता बिताउनुहोस्परमेश्वरबाट क्षमा प्राप्त गर्नुहोस्