अती महत्वपुर्ण प्रश्नहरु


येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ?

के येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ? येशूले कहिल्यै पनि परमेश्वरको भएको दाबी गर्नुभयो?

के परमेश्वरको अस्तित्व छ? के परमेश्वरको अस्तित्व को प्रमाण छ?

के परमेश्वर वास्तविक हुनुहुन्छ? म कसरी निश्चित रुपमा जान्न सक्छु कि परमेश्वर वास्तविक हुनुहुन्छ?

के बाइबल साँच्चै परमेश्वरको वचन हो?

परमेश्वरका विशेषताहरु के हुन? परमेश्वर के जस्तै हुनुहुन्छ?

जीवनको अर्थ के हो?

ख्रीष्टियन धर्म के हो - र ख्रीष्टियनहरुले के विश्वास गर्छन्?

के ख्रीष्टियनहरुले पुरानो करारको नियमलाई पालन गर्नु पर्छ?

के ख्रीष्टको इश्वरत्व बाइबलीय छ?

के उद्धार विश्वासद्वारा मात्रै, वा विश्वास र कामहरद्वारा हुन्छ?

मेरो जीवनको निम्ति परमेश्वरको इच्छालाई म कसरी जान्न सक्छु?

पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ?

मेरो ख्रीष्यिन जीवनमा पापमाथि मैले कसरी विजय प्राप्त गर्न सक्छु?

मैले किन आत्मा हत्या गर्नु हुदैन?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

अती महत्वपुर्ण प्रश्नहरु