खुशीको खवर


के तपाइले अनन्त जीवन पाउनु भएको छ?

के क्षमा प्राप्त गर्नुभएको छ? म कसरी परमेश्वर सगं क्षमा पाऊँन सक्छु?

ख्रीष्टियनहरूको पुन जन्म भन्नको अर्थ के हो?

चार आत्मिक नियमहरू के के हुन?

म कसरी परमेश्वरसँग सही रहन सक्छु?

म मरे पछि स्वर्ग जाने कुराको निश्चय म कसरी हुन सक्छु?

के मृत्युपछि जीवन पाइन्छ?

के येशू स्वर्ग जाने एक मात्र बाटो हुन्?

उद्धारकोलागि रोमीको बाटो के हो?

येशूलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रुपमा ग्रहण गर्नुको अर्थ के हो?

मलाई चाहिने वास्तविक धर्म कुन हो?

मुक्तिको योजना/ बाटो भनेको के हो?

पापीको प्रार्थना भनेको के हो?

ख्रीष्ट्रियन भनेको के हो?

मैले आफ्नो विश्वास येशू मा राखेको छु ... अब के?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

खुशीको खवर