ဘ၀ဆံုးျဖတ္ဆက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


ဘ၀၏ အဓိပါယ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။?

ကၽြႏု္ပ္၏ ဘ၀တြင္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္မည္သုိ႔ သိရွိႏုိင္မည္နည္း။ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႔ ေျပာထားသနည္း?

ခရစ္ယာန္မ်ားအေၾကြးမွီတင္ျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ခရစ္ ယာန္တစ္ေယာက္က ေငြေခ်းငွားသင့္သလား။?

ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေဆးဆရာ၀န္မ်ားထံ သြားသင့္သလား။?

ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သင့္သလား။ က်မ္းမာေရးအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။?

တရားစြဲဆိုျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။?

ခရစ္ယာန္မ်ား စစ္မႈထမ္းေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း?

ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။?


ဘ၀ဆံုးျဖတ္ဆက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား