ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္အေၾကာင္းကို ေသခ်ာတိက်စြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းမ်ားထဲမွာရွိေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ သူအသက္ရွင္သည့္အခ်ိန္မွာ ပညာအရွိဆံုးေသာသူျဖစ္ေသာ ေရွာလမုန္က ဤေလာကမွာအသက္ရွင္ေသာအခါ ဘ၀သည္ အနတၱျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္။ သူက ဘ၀သည္ အနတၱသက္သက္ျဖစ္ေၾကာင့္ ေဒသနာက်မ္းထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ "အခ်ဳပ္အျခာစကားဟူမူ ကား၊ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕၍ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။ ဤေရြ႕ကား၊ လူႏွင့္ဆုိင္ေသာအမႈအရာအလံုး စံုတုိ႔ကို ခ်ဳပ္ျခာသတည္း။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ ၀ွက္ထားျခင္းမွစ၍ အလံုးစံုေသာအမႈ၊ ေကာင္းမေကာင္းရွိသမွ်တုိ႔ကို စစ္ေၾကာ၍ တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူလတံ့သတည္း" (ေဒသနာ ၁၂း၁၃-၁၄)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တစ္ေန႔ေန႔က်ရင္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ တရားစီရင္ရန္ ရပ္မည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေလာကမွာ အသက္ရွင္စဥ္ခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေတြး၊ အသက္တာႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို က်င့္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရား သခင္ကို ဂုဏ္ျပဳၾကရန္ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးက တုိက္တြန္းထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ နာခံျခင္း ျဖစ္သည္။

အျခားေသာ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ ဤကမၻာမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာအရာျဖစ္သည္ဟု ခံယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤေလာကမွာအသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးအျမင္သည္ အျခားသူမ်ား၏အျမင္ႏွင့္ မတူပါ။ သူက ေနာင္လာမည့္အခ်ိန္မွာ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈရွိလိမ့္မည္ဟု ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။ သူက "အကၽြႏ္ုပ္မူကား၊ ေျဖာင့္ မတ္၍ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ဖူးျမင္ရပါလိမ့္မည္။ ႏိုးေသာအခါ ပံုသ႑ာန္ေတာ္အားျဖင့္ အကၽြႏု္ပ္ကို ျပည့္စံုရပါလိမ့္မည္" (ဆာ လံ ၁၇း၁၅)။ ဒါ၀ိဒ္အတြက္က်ေတာ့၊ ျပည္စံုေသာ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈကို ဘုရားသခင္၏မ်က္ႏွာေတာ္ ဖူးျမင္ျခင္း (သူႏွင့္ မိတ္ႆဟာယဖြဲ႕ျခင္း)ႏွင့္ သူႏွင့္တူေသာအခ်ိန္(၁ေယာ ၃း၂)တြင္ ေရာက္ရွိလာလိမ့္မည္။

ဆာလံ ၇၃ ထဲတြင္ အာသပ္သည္ ဆိုးေသာသူတုိ႔အေၾကာင္းကို ေျပာထားသည္။ သူတုိ႔က သူတုိ႔၏ ကံၾကမၼာကို သတိမျပဳသူ၊ သူတုိ႔၏အနာဂတ္ကို သူတုိ႔အႏုိင္အထက္ျပဳေသာသူမ်ား၏ေက်ာကုန္းေပၚမွာတည္ေဆာက္သူမ်ား၏ စံုစမ္းျခင္းခံရသည့္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပ ထားသည္။ သို႔ေသာ္သူက သူတုိ႔၏ ဘ၀နိဂံုးအေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္းသံုးသတ္ထားပါသည္။ သူတို႔လုိက္လံရွာေဖြျခင္းသည္ ဆိုးေသာအမႈအရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို အခန္းငယ္ ၂၅ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ "ကုိယ္ေတာ္မွတပါး ေကာင္းကင္ဘံုမွာ အကၽြႏု္ပ္၌ အဘယ္သူရွိပါသနည္း။" အာသအတြက္ ဘုရားသခင္သည္ အျခားေသာအမႈအရာအားလံုးထက္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္အဆက္အသြယ္မရွိလွ်င္ ဘ၀မွာ စစ္မွန္ေသာအဓိပၸါယ္မရွိေတာ့ေပ။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာခရစ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႕မီေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထား သည္။ သူက သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ကို သိကၽြမ္းျခင္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ထိုအရာမ်ားအသည္ ေခ်းပံုကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ဟု နိဂံုးခ်ဳပ္ထားသည္။ ဖိလိပၸိ ၃း၉-၁၀ထဲတြင္၊ ေပါလုက သူက အျခားေသာအရာမ်ားအားလံုးထက္ ခရစ္ေတာ္ကို သိရွိခ်င္ သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ေသျခင္းခံရေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ကာ သူ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ပိုင္ဆုိင္ျခင္းသည္ အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ မည္သို႔ပင္ အခက္အခဲကို ႀကံဳေတြ႕ေနပါေစ ခရစ္ေတာ္ကို သိရွိျခင္း၊ သူ႕ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သူႏွင့္မိတ္ႆဟာယဖြဲ႕ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္း ျဖစ္သည္ (၂တိ ၃း၁၂)။ ေနာက္ဆံုးမွာ သူက ေသျခင္းမွာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာသူမ်ားထဲတြင္ သူကိုယ္တုိင္ပါ၀င္လိမ့္ညမဟု ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တ ေနခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားဖန္ဆင္းျခင္းအေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ- (၁) သူ၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ႏွင့္ သူႏွင့္မိတ္ ႆဟာယဖြဲ႕ရန္ (၂) သူတပါးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ မိတ္ႆဟာယရွိရန္၊ (၃) အလုပ္လုပ္ရန္ႏွင့္ (၄) ေလာကကို အုပ္စိုး ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူသားမ်ားက အျပစ္ျပဳၿပီး က်ဆံုးခဲ့ေသာအခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္ႆဟာယဖြဲ႕ ျခင္း ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ သူတပါးႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈကိုလည္း ခဲယဥ္းသည္။ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္လည္း စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းသည္။ လူေတြက ကမၻာေပၚမွာဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ားအေပၚ အုပ္စိုးႏုိင္ရန္ ခက္ခဲလာခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ ႏွင့္ ျပန္လည္မိတ္ႆဟာယဖြဲ႕ျခင္း၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိ ႏုိင္သည္။

လူသားမ်ားဖန္ဆင္းျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ရန္ႏွင့္ သူႏွင့္အစဥ္အၿမဲေပ်ာ္ရႊင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္နာခံျခင္း၊ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္အိမ္ကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈၿပီး ေျမာ္လင့္ျခင္း၊ သူကို ေကာင္းမြန္စြာ သိကၽြမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစႏုိင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘ၀အတြက္ ဘုရားသခင္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း အသက္ရွင္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းက ကၽြႏု္ပ္တို႔အား စစ္မွန္ၿပီး ခုိင္ခံ့ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို ေပးႏုိင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ၾကြယ္၀ေသာအသက္တာ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။