ခရစ္ယာန္မ်ားအေၾကြးမွီတင္ျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ခရစ္ ယာန္တစ္ေယာက္က ေငြေခ်းငွားသင့္သလား။


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္မ်ားအေၾကြးမွီတင္ျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ခရစ္ ယာန္တစ္ေယာက္က ေငြေခ်းငွားသင့္သလား။

အေျဖ:
ေရာမ ၁၃း၈ ထဲတြင္ ရွင္ေပါလုက ေမတၱာတရားကလႊဲၿပီးအျခားေသာအရာတစံုတခုကုိမွ်မတင္ေစႏွင့္ဟု အားေပး တုိက္တြန္းထားသည္။ ျပန္မဆပ္ရေသးေသာအေၾကြးအားလံုးကို ဘုရားသခင္က မုန္းတီးသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္ (ဆာလံ၃၇း၂၁ ကိုလည္း ၾကည့္ပါ)။ သုိ႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာက အေၾကြးမယူရန္ တားျမစ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း မေတြ႕ရပါ။ သမၼာက်မ္းစာက အေၾကြးတင္ျခင္းကို သတိေပးထားသည္။ အေၾကြးျပန္ေပးဆပ္ရန္အတြက္လည္း အားေပးထားသည္။သို႔ေသာ္ အေၾကြးယူျခင္းကိုမတားျမစ္ပါ။ သမၼာက်မ္းစာ ေငြေခ်းယူေသာသူမ်ားအေပၚ အႏုိင္အ ထက္ျပဳေသာ ေငြေခ်းစားသူမ်ားအတြက္ တရားစီရင္ျခင္း စကားလံုးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အေၾကြးတင္သူအေပၚ တရားစီရင္ျခင္းမရွိပါ။

ေငြေခ်းအတိုးယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူအခ်ိဳ႕က ေမးခြန္းထုတ္တတ္ၾကသည္။ ေခ်းေငြမ်ားမွ အတိုးအနည္းငယ္ တရား၀င္ သတ္မွတ္ရယူျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေနရာမ်ားစြာမွာ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္ (သုတၱံ ၂၈း၈၊ မႆဲ ၂၅း၂၇)။ ေရွးေဟာင္းဣသေရလဥပေဒထဲတြင္ ဆင္းရဲသားမ်ားထံမွ အတိုးအျမတ္မထုတ္ယူရန္၊ ေငြေခ်းစနစ္ကို တားျမစ္ထားပါ သည္ (၀တ္ျပဳ ၂၅း၃၅-၃၈)။ ဤဥပေဒက လူမႈေရး၊ ေငြေၾကးေရးႏွင့္၀ိညာဥ္ေရးပုိင္းမွ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ရန္ ေဖာ္ျပထား သည္။ သို႔ေသာ္ ေဖာ္ျပရန္ ထိုက္တန္ေသာအရာႏွစ္ခု ရွိသည္။ ပထမေနျဖင့္၊ ဥပေဒက ဆင္းရဲသားမ်ားအား သူတုိ႔၏ အေျခအေနပို၍မဆိုးရြားေစရန္ အစစ္အမွန္ကူညီေပးသည္။ ဆင္းရဲျခင္းသည္ ဆိုးရြားေသာအေျခအေနျဖစ္သည္။ သူတပါးထံအကူအညီေတာင္းခံျခင္းသည္ ရွက္စရာေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ဆင္းရဲသားမ်ားအား ေငြအတိုးျဖင့္ ေခ်းငွား ျခင္းသည္ သူတုိ႔အတြက္ ျပန္ေပးဆပ္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ကာ၊ တာ၀န္ပို၍ႀကီးမားလာပါသည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ဥပေဒက ၀ိညာဥ္ေရးရာ သင္ခန္းစာကို သြန္သင္ခဲ့သည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားအား အတိုးမယူဘဲ ေငြေခ်းငွား ျခင္းသည္ ေက်းဇူးေတာ္အမႈျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ ထိုေငြမ်ားကို အတိုးေပးဆပ္စရာမလိုဘဲ လြတ္လပ္စြာအသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကို "မသိမမွတ္ေသာ" သူ၏လူမ်ားအေပၚ ဘုရားသခင္ထားရွိ ေသာ ေက်းဇူးဂရုဏာေတာ္တရားကို ေဖာ္ျပေပးလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘာမွ်မဟုတ္၊ ေက်းကၽြန္ဘ၀ ျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ပုိင္ဆုိင္ေသာနယ္ေျမအား ငွါးရမ္းခ ေပးေဆာင္သည့္အခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္က သူတုိ႔အား အဲဂုတၱဳျပည္မွ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္ (၀တ္ျပဳ ၂၅း၃၈)။ ထိုနည္းတူ ဘုရားသခင္က ဆင္းရဲသားမ်ားအား ထိုသို႔ေသာ ေက်းဇူးဂရုဏာ ေဖာ္ျပေပးရန္ ေျမာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

ခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း ထိုနည္းတူပင္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈ၏ ဘ၀၊ အေသခံျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းက ဘုရားသခင္အေပၚ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္ေၾကြးမ်ား ေပးဆပ္ေပးခဲ့သည္။ ယခု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဆင္းရဲသားမ်ားအား၊ အထူး သျဖင့္ ယံုၾကည္သူလုပ္ေဆာင္ဖက္မ်ားအား သူတုိ႔၏ဆင္းရဲဒုကၡေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ အတိုးမယူဘဲ ေငြေခ်းငွားႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးရွိသည္။ သခင္ေယရႈက ေၾကြးမီွတင္ေသာ သူႏွစ္အေၾကာင္းကို၊ အေၾကြးေခ်းယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခြင့္လႊတ္ ျခင္းစိတ္ရွိရန္ ပံုဥပမာတစ္ခုကို ေဖာ္ျပထားသည္ (မႆဲ ၁၈း၂၃-၂၅)။ သမၼာက်မ္းစာက ေငြေခ်းငွားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တားျမစ္ျခင္း၊ အားေပးတုိက္တြန္းျခင္း မရွိပါ။ သမၼာက်မ္းစာက အေၾကြးမွီတင္ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာအမႈအရာျဖစ္သည္ဟု သြန္သင္ထားသည္။ အေၾကြးယူေသာသူသည္ အေၾကြးရွင္ထံကၽြန္ခံသည္။ ထိုနည္းတူ၊ အေၾကြးတင္မွီျခင္းသည္ "ဆိုးသြမ္းေသာအရာ" ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးကို သတိရွိရွိ ကိုင္တြယ္လွ်င္ အေၾကြးျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ လံုး၀လိုအပ္ပါက ေငြေၾကးအေငြးမ်ားကို ခရစ္ယာန္တစ္ဦးက အျမန္ဆံုးျပန္ဆပ္ရမည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ယာန္မ်ားအေၾကြးမွီတင္ျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ခရစ္ ယာန္တစ္ေယာက္က ေငြေခ်းငွားသင့္သလား။