ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေဆးဆရာ၀န္မ်ားထံ သြားသင့္သလား။


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေဆးဆရာ၀န္မ်ားထံ သြားသင့္သလား။

အေျဖ:
အခ်ိဳ႕ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားက ေဆးဆရာ၀န္မ်ားထံ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ သြားျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္ ျခင္းအားနည္းမႈျဖစ္သည္ဟု ထင္တတ္ၾကသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ယံုၾကည္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမွာ ဆရာ၀န္ထံ သြားေရာက္ ေဆးကုသမႈခံယူျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားနည္းခ်က္ျဖစ္ကာ ဘုရားသခင္က သင့္အား က်န္းမာေစျခင္းမွ ေႏွာက္ယွက္ ကာကြယ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ခရစ္ယာန္ေလာကအရာမ်ားအဖြဲ႕က ေဆးဆရာ၀န္မ်ား၏အကူအညီေတာင္းခံျခင္း သည္ တခါတရံ မိမိကုိယ္ကို က်န္းမာေစရန္ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာအစြမ္းအစမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို ဆီး တားပိတ္ပင္သည္ဟု ထင္မွတ္တတ္ၾကသည္။ ဤစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအေတြးအေခၚမ်ားသည္ လံုး၀မမွန္ကန္ပါ။ မိတ္ေဆြ သည္ ကားပ်က္စီးသြားေသာအခါ ကားျပင္ဆုိင္သို႔ သြားသလား။ သို႔မဟုတ္ ဘုရားသခင္က အံ့ၾသဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာျပဳ ကာ ကားက်န္းမာေစသည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနသလား။ မိတ္ေဆြ၏အိမ္မွာ အသံုးျပဳေသာ ပိုက္လံုးကြဲသြားေသာအခါ ထို ပိုက္လံုးကို ဖာရန္ ဘုရားသခင္ကို ေစာင့္သလား။ သုိ႔မဟုတ္ ေရပုိက္ျပင္ကို ခ်က္ျခင္း ေခၚသလား။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုယ္ခႏၶာက်န္းေစေသာသူျဖစ္သလား။ ကားျပဳျပင္ေပးေသာသူျဖစ္သလား။ ေရပုိင္ျပန္လည္ဆပ္ဆင္ေပး ေသာသူျဖစ္သလား။ ဘုရားသခင္ျပဳႏုိင္ေသာ အံ့ၾသဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ေစာင့္ဆုိင္းျခင္းဟူသည္မွာ မိမိကုိယ္ကို ကူညီရန္ ပညာအစြမ္းအစပိုင္ဆုိင္ေသာ သူသည္မိမိကုိယ္ကို ကူညီမည့္အစား ဘုရားသခင္ျပဳေသာ အံၾသဖြယ္နိမိတ္ လကၡ ဏာကို ေစာင့္ဆုိင္းျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဆးဆရာ၀န္မ်ားကို အႀကိမ္ေပါင္းတစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ေဆးဆရာ၀န္မ်ား ထံ သြားသင့္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုကို ေကာက္ႏုတ္လွ်င္ ၆ရာ ၁၆း၁၂ ျဖစ္သည္။ "အာသမင္းနန္စံ သံုးဆယ္ကုိးႏွစ္တြင္၊ ေျခေတာ္၌ အနာေရာဂါစြဲ၍ ျပင္စြာခံရေသာ္လည္း၊ ထာ၀ရဘုရားကို မဆည္းကပ္၊ ေဆးသမ်ားတုိ႔ကို သာ ဆည္းကပ္ေလ၏။" အာသမင္းသည္ ေဆးဆရာ၀န္မ်ားကို ဆည္းကပ္ရံုသာမက ဘုရားသခင္ကို မဆည္းကပ္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဆးဆရာ၀န္ထံ သြားေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေဆးဆရာ၀န္ကို မယံုၾကည္ဘဲ ဘုရားသခင္ကို သာယံုၾကည္ရမည္ ျဖစ္သည္။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ "ေဆးကုသမႈခံယူျခင္း" အေၾကာင္းကို က်မ္းခ်က္မ်ားစြာက ေဖာ္ျပထားသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ပတ္တီး ျဖင့္စည္းျခင္း (ေဟာရွာယ ၁း၆)၊ ဆီလူးျခင္း (ယာကုပ္ ၅း၁၄)၊ ဆီႏွင့္၀ိုင္ျဖင့္လူးျခင္း (လုကာ ၁၀း၃၄)၊ သစ္ရြက္ျခင္းအုပ္ ျခင္း (ေယဇေက်လ ၄၇း၁၂)၊ ၀ုိင္အသံုးျပဳျခင္း (၁တိ ၅း၂၃)၊ အနာလိမ္းေဆး၊ အထူးသျဖင့္ "balm of Gilead" (ေယရမိ ၈း၂၂) အသံုးျခင္းတုိပသည္။ တမန္ေတာ္၀တၳဳႏွင့္သတင္းေကာင္းစာေစာင္လုကာေရးေသာသူ၊ လုကာအား ရွင္ေပါလုက "ခ်စ္ေသာေဆးဆရာ၀န္" (ေကာေလာသဲ ၄း၁၄)ဟု ရည္ညႊန္းခဲ့သည္။

မာကု ၅း၂၅-၃၀ ထဲတြင္ ေသြးသြန္ေရာဂါစြဲကိုင္ေသာ မိန္းမတစ္ဦးအေၾကာင္းကို ေတြ႕ႏုိင္သည္။ သူသည္ ေဆးဆရာ၀န္ မ်ားစြာႏွင့္ တုိင္ပင္ကုသၿပီး ေငြအားလံုးကုန္ဆံုးေသာ္လည္း သူမခံစားေသာေရာဂါမေပ်ာက္ကင္းႏုိင္ပါ။ သူက သခင္ေယရႈ ထံလာၿပီး သူ၏အ၀တ္ကို တို႔မိလွ်င္ အနာေပ်ာက္လိမ့္မည္ဟု သူယံုၾကည္ခဲ့သည္။ သူမလာၿပီး တို႔ထိေသာအခါ ေရာဂါ ခ်က္ျခင္းေပ်ာက္ကင္းသြားသည္။ ဖာရိရွဲမ်ားထံ ဘာေၾကာင့္ အျပစ္သားမ်ားႏွင့္အတူ အခ်ိန္အသံုးျပဳခဲ့သနည္းဟု ေျဖၾကား ၿပီးေနာက္ သခင္ေယရႈက သူတုိ႔ထံ "က်န္းမာေသာသူတုိ႔သည္ ေဆးသမားကို အလိုမရွိၾက။ နာေသာသူတုိ႔သာလွ်င္ အလို ရွိၾက၏" (မႆဲ ၉း၁၂)ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ဤက်မ္းခ်က္မ်ားအားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္က ေအာက္ပါအေျခခံသေဘာတရား အတုိင္း ေတြးေတာႏုိင္သည္။

၁။ ေဆးဆရာ၀န္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားကဲ့သို႔ ထင္မွတ္စရာလည္းမလုိအပ္ပါ။ သူတုိ႔သည္ တခါတရံ ေရာကဂါကို ကုသေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေငြကုန္သေလာက္ ေရာဂါမေပ်ာက္ ကင္းတတ္ပါ။

၂။ ေဆးဆရာ၀န္မ်ားထံ ေဆးကုသမႈခံယူျခင္းႏွင့္ ေဆး၀ါးသံုးေဆာင္ျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မတားျမစ္ထားပါ။ ေဆး၀ါး ျဖင့္ ကုသျခင္းသည္ ေကာင္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ခံထားသည္။

၃။ ေဆးဆရာ၀န္မ်ားမေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္ေသာေရာဂါမ်ားကို ဘုရားသခင္ေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္သည္ (ယာကုပ္ ၄း၂၊ ၅း၁၃)။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆႏၵအတုိင္းအရာအားလံုး ဘာမဆိုေပးမည္ဟု ဂတိမထားခဲ့ပါ (ေဟရွာယ ၅၅း၈-၉)။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ျပဳေသာအမႈအရာအားလံုးသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအားျဖင့္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္ကို ေသခ်ာစြာ သိရမည္ (ဆာလံ ၁၄၅း၈-၉)။

ထိုေၾကာင့္၊ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေဆးဆရာ၀န္မ်ားထံသို႔ သြားသင့္သလား။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဥာဏ္ရည္ရည္ ေသြးထက္ျမက္ေအာင္ဖန္ဆင္းထားခဲ့ၿပီး၊ ေဆး၀ါးေဖာ္စပ္ႏုိင္ေသာဥာဏ္ကိုလည္းေပးကာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုယ္ခႏၶာ ျပဳျပင္ေသာ နည္းလမ္းကိုလည္း ေပးထားသည္။ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာေစရန္အတြက္ ဤအစြမ္းအစမ်ားႏွင့္ ပညာမ်ားလက္ေတြ႕အသံုးျပဳ ျခင္းသည္ မွားယြင္းမႈမရွိပါ။ ေဆးဆရာ၀န္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ဆုေက်းဇူးျဖစ္သည္။ သူတို႔အားျဖင့္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို က်န္းမာေစႏိုင္သည္။ ထိုနည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္အေပၚ၌သာ ယံုၾကည္ျခင္း ထားရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ေဆးဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားအေပၚ မထားသင့္ပါ။ ဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲေသာအရာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာအခ်ိန္တုိင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ဥာဏ္ပညာေပးမည္ဟု ဂတိေပးေသာ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းသင့္ပါ သည္ (ယာကုပ္ ၁း၅)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေဆးဆရာ၀န္မ်ားထံ သြားသင့္သလား။