တရားစြဲဆိုျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: တရားစြဲဆိုျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ေကာရိ ႏၱဳယံုၾကည္သူမ်ားအား အခ်င္းခ်င္းတုိက္ခုိက္ကာ တရားရံုးသုိ႔မသြားၾကရန္ လမ္းညႊန္ထားသည္ (၁ကာ ၆း၁-၈)။ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ခြင့္မလြတ္ျခင္းႏွင့္ မတူ ညီမႈမ်ားကို နားလည္မႈမေပးဘဲ ရန္ၿငိမ္းမႈမျပဳျခင္းသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရႈံးႏွိမ့္ျခင္းရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေစသည္။ ခရစ္ယာန္ မ်ားသည္ ျပႆနာေပါင္းစံုႏွင့္ရင္ဆုိင္ၿပီး ထိုျပႆနာမ်ားကို မေျဖရွင္းႏုိင္လွ်င္ လူေတြက အဘယ္ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ ခ်င္ၾကမည္နည္း။ သို႔ေသာ္ တရားစြပ္စြဲရန္ သင့္ေတာ္ေသာအရာအခ်ိဳ႕ရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းက လုိက္လာၿပီး (မႆဲ ၁၈း၁၅-၁၇) စိတ္မေက်မနပ္ျဖစ္ေသာသူသည္ မွားယြင္းေသးလွ်င္ တရား ရံုး၌တရားစီရင္ေစရမည္။ ဤအရာကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥာဏ္ပညာရရွိရန္ ဆုေတာင္းျခင္း မ်ားစြာ လုိအပ္သည္ (ယာ ကုပ္ ၁း၅)။ ၀ိညာဥ္ေရးရာေခါင္းေဆာင္မႈ၌ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရမည္။

၁ေကာ ၆း၁-၆ ထဲတြင္ အသင္းေတာ္၌ မသင့္မတင့္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ရွင္ေပါလုက ဤဘ၀ တြင္ ျဖစ္ပ်က္လာေသာ တရားစီရင္မႈအားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေသာအခါ ရံုး၌တရားစီရင္ျခင္းမ်ိဳးကို ကိုးကား ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤဘ၀တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေသာကိစၥမ်ားေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ ရံုး၌စြဲတင္တရားစြဲျခင္းသည္ အသင္းေတာ္ ႏွင့္မပတ္သက္ေၾကာင္းကို ရွင္ေပါလုေဖာ္ျပလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္ျပႆနာမ်ားကို တရားရံုးသို႔ မပို႔သင့္ပါ။ သို႔ေသာ္အသင္းေတာ္၌သာ တရားစီရင္ရမည္။

တမန္ေတာ္ အခန္းႀကီး ၂၁-၂၂က ရွင္ေပါလုသည္ မတရားစြပ္စြဲမႈခံရသျဖင့္ သူမက်ဴးလြန္ေသာဒုစရုိက္အျပစ္ေၾကာင့္ ခ်ည္ ေႏွာင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရာမစစ္သားမ်ားက သူ႔ကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့သည္။ "စစ္ဗိုလ္ႀကီးက ေပါလုအား အိမ္ထဲသို႔ေခၚၿပီး သူသည္ ဒုစရုိက္က်ဴးလြန္သူျဖစ္ေၾကာင္း မိမိကုိယ္ကို အျပစ္၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ အမိန္႔ေပးကာ ၾကာပြတ္ျဖင့္ ရုိက္နက္ခဲ့ၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္လူထုက စိတ္တက္ၾကြေနၾကသည္ကို သိရွိရန္ သူက ဆႏၵ ရွိခဲ့သည္။ သူတို႔က ေပါလုကို ၾကာပြတ္ျဖင့္ရုိက္ရန္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာအခါ ေပါလုက မတ္သပ္ရပ္ၿပီး ရံုးအရာရွိအား 'ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမခံေသာ ေရာမႏုိင္ငံသားတစ္ဦးကို ၾကာပြတ္ျဖင့္ရုိက္ျခင္းသည္ တရားသလား'"ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ေပါလုက မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္ ေရာမဥပေဒႏွင့္သူ၏ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ဥပေဒကို မွန္ကန္ေသာ စိတ္ထား ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာႏွလံုးျဖင့္အသံုးျပဳလွ်င္ မွားယြင္းမႈတစံုတခုမွ်မရွိပါ။

ေပါလုက "ထိုသို႔သင္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းတရားေတြ႕သည္ အမႈမွာ အလြန္ႀကီးစြာေသာ အျပစ္ရွိၾက၏။ တရားမေတြ႕ဘဲ ညႇဥ္းဆဲျခင္းကို အဘယ္ေၾကာင့္မခံၾကသနည္း" (၁ေကာ ၆း၇)ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤေနရာမွာ ေပါလုေဖာ္ျပလိုေသာ အရာမွာ ယံုၾကည္သူတစ္ဦး၏ သက္ေသခံခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔သက္ေသခံျခင္းသည္ ဆဲဆိုျခင္း၊ ညႇဥ္းဆဲျခင္းထက္ပို၍ ေကာင္းမြန္သည္။ လူတစ္ေယာက္ကို ခရစ္ေတာ္ထံမွ ေ၀းေသာေနရာ တရားရံုးသို႔ ေခၚေဆာင္ၿပီး ဒဏ္ခတ္ျခင္းထက္ပို၍ ေကာင္းသည္။ တရားဥပေဒအရတရားစီရင္ျခင္း ႏွင့္ လူတစ္ေယာက္၏ထာ၀ရ၀ိညာဥ္အတြက္ စစ္ဆင္ႏြဲျခင္းသည္ မည္သည့္အရာက ပို၍အေရးႀကီးသနည္း။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္၊ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အသင္းေတာ္ကိစၥမ်ားအတြက္ တရားရံုးသို႔ အခ်င္းခ်င္းစြဲခ်က္ တင္သင့္သလား။ လံုး၀ တရားမစြဲသင့္ပါ။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ တရားရံုး၌ ၿမိဳ႕ရြာျပႆနာအတြက္ တရားစြဲဆိုသင့္သလား။ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ေသာအရာ ျဖစ္ပါက မစြဲသင့္ပါ။ ခရစ္ယာန္မ်ားက ခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသာသူမ်ားအား ၿမိဳ႕ရြာျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲသင့္သ လား။ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ေသာအရာ ျဖစ္ပါက မစြဲသင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ နမူနာအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ၏ကိုယ္ပုိင္လြတ္လပ္မႈကို ကာကြယ္ ျခင္းအားျဖင့္ (ေပါလု၏စံနမူနာအတုိင္း) တရားဥပေဒႏွင့္ဆုိင္ေသာအရာမ်ားကို သင့္ေတာ္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
တရားစြဲဆိုျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။