ခရစ္ယာန္မ်ား စစ္မႈထမ္းေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္မ်ား စစ္မႈထမ္းေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း

အေျဖ:
သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ စစ္မႈထမ္းျခင္းအေၾကာင္းကို ေျမာက္မ်ားစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စစ္မႈထမ္းျခင္းသည္ ဥပမာအလကၤာျဖစ္သည္ ။ က်မ္းခ်က္မ်ားစြာက ဤေမးခြန္းႏွင့္ တုိိက္ရုိက္ဆက္ ႏြယ္မႈရွိသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ စစ္မႈထမ္းသင့္/မထမ္းသင့္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ တိတိက်က်ေဖာ္ျပ ထားျခင္းမရွိပါ။ ထိုနည္းတူ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ရွိေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားစစ္မႈထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ ရိုေသေလးျမတ္ ဖြယ္ေကာင္းေသာအမႈအရာျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏စစ္မႈထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ညီညြတ္မႈရွိသည္ကို သိ ရွိရန္လိုအပ္သည္။

ပထမဦးဆံုး စစ္မႈထမ္းျခင္းကို ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၌ ေတြ႕ရသည္ (ကမၻာ ၁၄)။ အာျဗဟံ၏တူ ေလာတအား ဧလံမင္းႀကီး ေခေဒါရေလာမာက မိမိမင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပန္ေျပးဆြဲ ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။ အာျဗဟံက သူ၏အိမ္သူအိမ္သား ၃၁၈ ကို ေလာတအား စံုရံုးေစၿပီး ဧလံလူမ်ားကို တုိက္ထုတ္ေခ်ပေစခဲ့သည္။ ဤေနရာတြင္ စစ္အင္အားသည္ ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပစ္မရွိေသာသူမ်ား ကယ္တင္ရန္ႏွင့္ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ထိုသမုိင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားက စစ္တပ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ စစ္ေအာင္ ျမင္ျခင္းကို ေပးေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ သူက ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ စစ္တပ္အင္အားဖြဲ႕စည္းျခင္းကို မည္သို႔ပင္ ေႏွး ေကြးေနပါေစ၊ အင္အားေလ်ာ့နည္းေနပါေစ သူ၏လူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင္ေရွာက္ခဲ့သည္။ ေရွာလု၊ ဒါ၀ိဒ္ ႏွင့္ ေရွာလမုန္ မင္းႀကီးတို႔က ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကို တိုးတက္ဖြံ႕ျဖဳိးေစခဲ့ၿပီးေနာက္ ဣသေရလလူမ်ိဳးၾကားထဲမွာ ပံုမွန္စစ္တပ္အင္အား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ ေရွာလုသည္ ပထမဦးဆံုးေသာ စစ္တပ္ကို ထူေထာင္ဖြဲ႕စည္းသူျဖစ္သည္ (၁ရာ ၁၃း၂၊ ၂၄း၂၊ ၂၆း၂)။

ေရွာလုက စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒါ၀ိဒ္က ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သူက စစ္တပ္အင္အားကို တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ သူ႕အေပၚ သစၥာေစာင့္မည့္အျခားတုိင္းတပါးမွာ စစ္တပ္မ်ားကို ငွားရမ္းခဲ့သည္ (၂ရာ ၁၅း၁၉-၂၂)။ သူက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ သူ၏စစ္တပ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ရန္ ယြာဘကို ခန္႔ထားခဲ့သည္။ ဒါ၀ိဒ္၏လက္ေအာက္မွာ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အမၼဳန္လူမ်ိဳးမ်ားကဲ့သို႔ စစ္တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ခဲ့သည္ (၂ရာ ၁၁း၁၊ ၅ရာ ၂၀း၁-၃)။ ဒါ၀ိဒ္က တစ္ႏွစ္မွာ တစ္လလုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ စစ္တပ္ ၂၄,၀၀၀ ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္ (၅ရာ ၂၇)။ ေရွာလမုန္မင္းႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိသည္။ သူက စစ္တပ္အင္အားဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ျမင္းလွည္းရထားမ်ားႏွင့္ ျမင္းစီးသူမ်ားကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္ (၃ရာ ၁၀း၂၆)။ ဘီစီ ၅၈၆ ခုႏွစ္ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးေသဆံုးၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ၿဖိဳခြဲသည့္ခ်ိန္အထိ စစ္တပ္ အင္အား တည္တံခဲ့သည္။ ဘီစီ ၅၈၆ ခုႏွစ္မွာ ဣသေရလ(ယုဒ)မ်ားက ႏုိင္ငံေရးတစ္ခုလံုး ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့သည္။

ဓမၼသစ္က်မ္းထဲမွာ ေရာမစစ္အရာရွိ (စစ္သားတစ္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေသာသူ)က သခင္ေယရႈအား ခ်ဥ္းကပ္ေသာအခါ သခင္ေယရႈသည္ အံ့ၾသသြားခဲ့သည္။ စစ္အရာရွိက သခင္ေယရႈအေပၚတံု႕ျပန္မႈက မိမိအခြင့္အာဏာကို ေကာင္းမြန္ စြာ သိရွိသည္။ သခင္ေယရႈအေပၚ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုလည္း သိရွိခဲ့သည္ (မႆဲ ၈း၅-၁၃)။ သခင္ေယရႈက သူေျပာဆို ေသာအရာကို မျငင္းဆိုခဲ့ပါ။ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စစ္အရာရွိမ်ားစြာကို ခရစ္ယာန္မ်ား၊ ဘုရားသခင္ ကို ေၾကာက္ရြံ႕သူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္စရုိက္ရွိသူမ်ားက ခ်ီးမြမ္းၾကသည္ (မႆဲ ၈း၅၊ ၂၇း၅၄၊ မာကု ၁၅း၃၉-၄၅၊ လုကာ ၇း၂၊ ၂၃း၄၇၊ တမန္ ၁၀း၁၊ ၂၁း၃၂၊ ၂၈း၁၆)။

ေနရာမ်ားႏွင့္ရာထူးမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စစ္တပ္အင္အားမ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာစစ္အရာရွိမ်ားကဲ့သို႔ တန္ဖိုးထားသင့္သည္။ စစ္အရာရွိသည္ အရိုအေသျပဳသင့္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ရွင္ေပါလုက ဧပေျဖာဒိတ္အား ခရစ္ယာန္လုပ္ေဆာင္ဖက္၊ "စစ္တပ္လုပ္ေဆာင္ဖက္" (ဧဖက္ ၂း၂၅)ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။ သမၼာက်မ္းစာက ဘုရားသခင္၏စစ္လက္နက္၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၌ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း အား စစ္တပ္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပၿပီး (ဧဖက္ ၆း၁၀-၂၀)၊ စစ္တပ္မ်ား၀တ္ဆင္ထားေသာ စစ္ဦးထုတ္၊ ဒုိင္းလႊား၊ ဓားေျမာင္မ်ား ကို္င္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာက စစ္တပ္၌တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို တုိက္ရိုက္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္နည္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပထားသည္။ မိမိႏုိင္ငံအတြက္ ကိုယ္က်င့္စရုိက္၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဥာဏ္ပညာမ်ားအားျဖင့္ အေစခံေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား က သူတုိ႔၏တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ မွန္ကန္ရန္ႏွင့္ ရိုေသဖြယ္ေကာင္းေသာအရာ ျဖစ္ရန္ ေသခ်ာစြာ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ စစ္မႈထမ္းေသာသူမ်ားအား ရိုေသေလးျမတ္ျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ျခင္းမ်ားကို ခံထုိက္ေပသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ယာန္မ်ား စစ္မႈထမ္းေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း