settings icon
share icon
မေးခွန်း

ခရစ်ယာန်များ စစ်မှုထမ်းဆောင်ခြင်းအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့ ဖော်ပြထားသနည်း

အဖြေ


သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် စစ်မှုထမ်းခြင်းအကြောင်းကို မြောက်များစွာ ဖော်ပြထားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဖော်ပြထားသော စစ်မှုထမ်းခြင်းသည် ဥပမာအလင်္ကာဖြစ်သည် ။ ကျမ်းချက်များစွာက ဤမေးခွန်းနှင့် တိုိက်ရိုက်ဆက် နွယ်မှုရှိသည်။ လူတစ်ယောက်သည် စစ်မှုထမ်းသင့်/မထမ်းသင့်အကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ တိတိကျကျဖော်ပြ ထားခြင်းမရှိပါ။ ထိုနည်းတူ နှုတ်ကပတ်တော်ထဲတွင်ရှိသော ခရစ်ယာန်များစစ်မှုထမ်းဆောင်ခြင်းသည် ရိုသေလေးမြတ် ဖွယ်ကောင်းသောအမှုအရာဖြစ်သည်။ သူတို့၏စစ်မှုထမ်းဆောင်ခြင်းသည် နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ညီညွတ်မှုရှိသည်ကို သိ ရှိရန်လိုအပ်သည်။

ပထမဦးဆုံး စစ်မှုထမ်းခြင်းကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ တွေ့ရသည် (ကမ္ဘာ ၁၄)။ အာဗြဟံ၏တူ လောတအား ဧလံမင်းကြီး ခေဒေါရလောမာက မိမိမင်းကြီးများနှင့် ပြန်ပြေးဆွဲ ဖမ်းဆီးခဲ့ကြသည်။ အာဗြဟံက သူ၏အိမ်သူအိမ်သား ၃၁၈ ကို လောတအား စုံရုံးစေပြီး ဧလံလူများကို တိုက်ထုတ်ချေပစေခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင် စစ်အင်အားသည် ကောင်းသော လုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်း၊ အပြစ်မရှိသောသူများ ကယ်တင်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

ထိုသမိုင်းနောက်ပိုင်းတွင် ဣသရေလလူမျိုးများက စစ်တပ်အင်အား တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် စစ်အောင် မြင်ခြင်းကို ပေးသော ဘုရားဖြစ်သည်။ သူက ဣသရေလလူမျိုးများသည် စစ်တပ်အင်အားဖွဲ့စည်းခြင်းကို မည်သို့ပင် နှေး ကွေးနေပါစေ၊ အင်အားလျော့နည်းနေပါစေ သူ၏လူများကို ကာကွယ်စောင်ရှောက်ခဲ့သည်။ ရှောလု၊ ဒါ၀ိဒ် နှင့် ရှောလမုန် မင်းကြီးတို့က နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေခဲ့ပြီးနောက် ဣသရေလလူမျိုးကြားထဲမှာ ပုံမှန်စစ်တပ်အင်အား ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။ ရှောလုသည် ပထမဦးဆုံးသော စစ်တပ်ကို ထူထောင်ဖွဲ့စည်းသူဖြစ်သည် (၁ရာ ၁၃း၂၊ ၂၄း၂၊ ၂၆း၂)။

ရှောလုက စတင်ခဲ့ပြီးနောက် ဒါ၀ိဒ်က ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူက စစ်တပ်အင်အားကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ သူ့အပေါ် သစ္စာစောင့်မည့်အခြားတိုင်းတပါးမှာ စစ်တပ်များကို ငှားရမ်းခဲ့သည် (၂ရာ ၁၅း၁၉-၂၂)။ သူက စစ်ဦးစီးချုပ် အဖြစ် သူ၏စစ်တပ်များကို ဦးဆောင်ရန် ယွာဘကို ခန့်ထားခဲ့သည်။ ဒါ၀ိဒ်၏လက်အောက်မှာ ဣသရေလလူမျိုးများသည် အမ္မုန်လူမျိုးများကဲ့သို့ စစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့နိုင်ခဲ့သည် (၂ရာ ၁၁း၁၊ ၅ရာ ၂ဝး၁-၃)။ ဒါ၀ိဒ်က တစ်နှစ်မှာ တစ်လလုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် စစ်တပ် ၂၄,၀၀၀ ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည် (၅ရာ ၂၇)။ ရှောလမုန်မင်းကြီး အုပ်ချုပ်မှုကာလမှာ ငြိမ်းချမ်းမှုရှိသည်။ သူက စစ်တပ်အင်အားဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ မြင်းလှည်းရထားများနှင့် မြင်းစီးသူများကို ထပ်မံတိုးချဲ့ခဲ့သည် (၃ရာ ၁ဝး၂၆)။ ဘီစီ ၅၈၆ ခုနှစ် ရှောလမုန်မင်းကြီးသေဆုံးပြီး နိုင်ငံတော်ဖြိုခွဲသည့်ချိန်အထိ စစ်တပ် အင်အား တည်တံခဲ့သည်။ ဘီစီ ၅၈၆ ခုနှစ်မှာ ဣသရေလ(ယုဒ)များက နိုင်ငံရေးတစ်ခုလုံး ပိတ်ပင်တားဆီးခဲ့သည်။

ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာ ရောမစစ်အရာရှိ (စစ်သားတစ်ရာအုပ်ချုပ်သောသူ)က သခင်ယေရှုအား ချဉ်းကပ်သောအခါ သခင်ယေရှုသည် အံ့သြသွားခဲ့သည်။ စစ်အရာရှိက သခင်ယေရှုအပေါ်တုံ့ပြန်မှုက မိမိအခွင့်အာဏာကို ကောင်းမွန် စွာ သိရှိသည်။ သခင်ယေရှုအပေါ် သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်း သိရှိခဲ့သည် (မဿဲ ၈း၅-၁၃)။ သခင်ယေရှုက သူပြောဆို သောအရာကို မငြင်းဆိုခဲ့ပါ။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲတွင် ဖော်ပြထားသော စစ်အရာရှိများစွာကို ခရစ်ယာန်များ၊ ဘုရားသခင် ကို ကြောက်ရွံ့သူများနှင့် ကောင်းသောအကျင့်စရိုက်ရှိသူများက ချီးမွမ်းကြသည် (မဿဲ ၈း၅၊ ၂ရး၅၄၊ မာကု ၁၅း၃၉-၄၅၊ လုကာ ရး၂၊ ၂၃း၄၇၊ တမန် ၁ဝး၁၊ ၂၁း၃၂၊ ၂၈း၁၆)။

နေရာများနှင့်ရာထူးများသည် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွနု်ပ်တို့၏ စစ်တပ်အင်အားများသည် သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ ဖော်ပြထားသောစစ်အရာရှိများကဲ့သို့ တန်ဖိုးထားသင့်သည်။ စစ်အရာရှိသည် အရိုအသေပြုသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရှင်ပေါလုက ဧပဖြောဒိတ်အား ခရစ်ယာန်လုပ်ဆောင်ဖက်၊ "စစ်တပ်လုပ်ဆောင်ဖက်" (ဧဖက် ၂း၂၅)ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြ ထားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဘုရားသခင်၏စစ်လက်နက်ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၌ စိတ်အားထက်သန်ခြင်း အား စစ်တပ်ကဲ့သို့ဖော်ပြပြီး (ဧဖက် ၆း၁၀-၂၀)၊ စစ်တပ်များဝတ်ဆင်ထားသော စစ်ဦးထုတ်၊ ဒိုင်းလွှား၊ ဓားမြောင်များ ကို်င်ဆောင်နေသကဲ့သို့ ဖော်ပြထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာက စစ်တပ်၌တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းကို တိုက်ရိုက်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်နည်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ ဖော်ပြထားသည်။ မိမိနိုင်ငံအတွက် ကိုယ်ကျင့်စရိုက်၊ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ဉာဏ်ပညာများအားဖြင့် အစေခံသော ခရစ်ယာန်များ က သူတို့၏တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်တွင် မှန်ကန်ရန်နှင့် ရိုသေဖွယ်ကောင်းသောအရာ ဖြစ်ရန် သေချာစွာ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ စစ်မှုထမ်းသောသူများအား ရိုသေလေးမြတ်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတင်ခြင်းများကို ခံထိုက်ပေသည်။

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

ခရစ်ယာန်များ စစ်မှုထမ်းဆောင်ခြင်းအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့ ဖော်ပြထားသနည်း
© Copyright Got Questions Ministries