ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သင့္သလား။ က်မ္းမာေရးအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သင့္သလား။ က်မ္းမာေရးအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
လူဘ၀အသက္တာမွာ ျပဳလုပ္ေသာအရာမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ လူအခ်ိဳ႕က ၀ိညာဥ္ေရးကိုသာ လံုး၀ဂရုစုိက္ၿပီး ကိုယ္ခႏၶာကို လ်စ္လ်ဴရႈထားၾကသည္။ အျခားေသာသူမ်ားက သူတုိ႔၏ ကိုယ္ခႏၶာပံုသြင္းလွပဖို႔ရန္အတြက္သာ ဦးစားေပးၿပီး ၀ိညာဥ္ေရးရာတိုးတက္ေရးႏွင့္ရင့္က်က္မႈကို လ်စ္လ်ဴရႈထားသည္။ ဤသို႔အသက္ရွင္ျခင္းမ်ိဳးသည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီညြတ္မႈမရွိပါ။ ၁တိ ၄း၈ ထဲတြင္ "ကိုယ္ကာယကို ဆံုးမျခင္းသည္ မ်ားစြာေသာအက်ိဳးကို မေပးတတ္။ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းမူကား၊ ယခုဘ၀၊ ေနာင္ဘ၀ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ဂတိေတာ္ကို ရသည္"ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤက်မ္းပုိဒ္က ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္ဟု မေဖာ္ ျပထားပါ။ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အလြန္ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းသည္ ပို၍ တန္ဖိုးရွိသည္ကို ေဖာ္ျပလို ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁ေကာ ၉း၂၄-၂၇ ထဲတြင္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ သမၼာတရားကိုေဖာ္ျပေသာအခါ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ထားသည္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ "ဆုရရွိရန္"အတြက္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၌ ပါ၀င္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ႏႈိင္းယွဥ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ရွာေဖြေသာ ဆုမွာ အေရာင္မွိန္ပ်က္စီးျခင္းမရွိႏုိင္ေသာ ထာ၀ရသရဖူပင္ ျဖစ္ သည္။ ၂တိ ၂း၅ ထဲတြင္ "ပြဲ၌လူခ်င္းတုိက္မိေသာသူမည္သည္ကား၊ ထံုးတမ္းအတုိင္းမတုိက္လွ်င္ ပန္းဦးရစ္ကိုမရ" ဟု ရွင္ေပါလုက ေဖာ္ျပထားသည္။ ရွင္ေပါလုက ၂ တိ ၄း၇ ထဲတြင္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ေနာက္တဖန္ႏႈိင္းယွဥ္ထားသည္။ "ေကာင္းစြာေသာ တုိင္လွန္ျခင္းကို ငါျပဳၿပီ။ ေျပးရေသာလမ္းကို အဆံုးတုိင္ေအာင္ေျပးၿပီ။ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကို ေစာင့္ ေရွာက္ၿပီ။" ဤက်မ္းပုိဒ္မ်ားက ကိုယ္ကာယ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းကို အဓိက ေဖာ္ျပလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရွင္ေပါလုက ကိုယ္ကယၿပိဳင္ဆုိင္မႈကို အေကာင္းျမင္၀ါဒျဖင့္အသံုးျပဳကာ ကုိယ္ကာက ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းအား ၀ိညာဥ္ေရးရာ သမၼာတရားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ကာယႏွင့္၀ိညာဥ္ပိုင္ဆုိင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏၀ိညာဥ္ေရးရာအေျခအေနမွာ သမၼာက်မ္း စာအားျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ကၽြႏုပ္တုိ႔၏ က်မ္းမာသန္စြမ္းေရးအတြက္ ၀ိညာဥ္ေရးရာက်န္းမာေရးႏွင့္ ကိုယ္ကာယက်န္းမာ ေရးအတြက္ လုိအပ္မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴမရႈသင့္ပါ။

ထိုေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား ကာယေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မွားယြင္းမႈမရွိပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိကိုယ္ခႏၶာကို ေကာင္းမြန္စြာ ဂရုစုိက္ရန္ သမၼာက်မ္းစာက တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားသည္ (၁ေကာ ၆း၁၉-၂၀)။ သမၼာက်မ္းစာက အနတၱ ျဖစ္သည္ဟုလည္း သတိေပးထားသည္ (၁ရာ ၁၆း၇၊ သုတၱံ ၃၁း၃၀၊ ၁ေပ ၃း၃-၄)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္း၏ ပန္းတုိင္မွာ လူေတြ အထင္ႀကီး ေလးစားေအာင္ မိမိကိုယ္ခႏၶာဖြံ႕ၿဖိဳးလွပေစဖို႔ရန္ မျဖစ္သင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကိုယ္ကာယ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈရရွိၿပီး ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ ပန္းတုိင္မ်ားေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးအတြက္ က်န္းမာ သန္စြမ္းေသာကိုယ္ခႏၶာပိုင္ဆုိင္ရန္ ကာယေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သင့္သလား။ က်မ္းမာေရးအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။