ကောင်းကင်မန်၊နတ်ဆိုးများနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ


နောက်ဆုံးချိတ်အတွက် ပရောဖက်ပြုချက်များပြောကြားချက်အရ မည်မည့်အ ရာများဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်နည်း။?

နောက်ဆုံးသောအချိန်များ၏ နိမိတ်လက္ခဏာများသည် မည်သည့်အရာများ ဖြစ်ကြသနည်း။?

အသင်းတော်ချီဆောင်ခြင်းသည် မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း။?

ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဟူသည် အဘယ်နည်း။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလသည် နောက် ဆုံးသောခုနစ်နှစ်ဖြစ်သည် ကို ကျွနု်ပ်တို့မည်သို့သိရှိနိုင်ကြမည်နည်း။?

ဘေးဒဏ်ကြီးကာလနှင့်စပ်လျဉ်းသောချီဆောင်ခြင်း ဘေးဒဏ်ကြီးကာလသည် မည်သည့်အချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်နည်း။?

သခင်ယေရှုခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြငး်သည် မည်သည့်အရာ ဖြစ်သ နည်း။?

အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးခြင်းသည် အဘယ်နည်း။ ၄င်းကို တကယ့်အဖြစ်အပျက် အဖြစ် နားလည်သဘောပေါက်ရမည်လော။?


ကောင်းကင်မန်၊နတ်ဆိုးများနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ

ဘယျလိုထှကျရှာရနျ ...

ဘုရားသခငျနှငျ့အတူထာဖွုနျဘုရားသခငျထံမှအပွစျလှှတျခွငျးလကျခံရရှိ