ေကာင္းကင္မန္၊နတ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


ေနာက္ဆံုးခ်ိတ္အတြက္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ မည္မည့္အ ရာမ်ားျဖစ္ပ်က္လိမ့္မည္နည္း။?

ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္မ်ား၏ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားသည္ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ၾကသနည္း။?

အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။?

ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသည္ ေနာက္ ဆံုးေသာခုနစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္ ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕မည္သို႕သိရွိႏုိင္ၾကမည္နည္း။?

ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာခ်ီေဆာင္ျခင္း ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္နည္း။?

သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခငး္သည္ မည္သည့္အရာ ျဖစ္သ နည္း။?

အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။ ၄င္းကို တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ အျဖစ္ နားလည္သေဘာေပါက္ရမည္ေလာ။?


ေကာင္းကင္မန္၊နတ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား