အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။ ၄င္းကို တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ အျဖစ္ နားလည္သေဘာေပါက္ရမည္ေလာ။


ေမးခြန္း: အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။ ၄င္းကို တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ အျဖစ္ နားလည္သေဘာေပါက္ရမည္ေလာ။

အေျဖ:
အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္က ဤေလာကတြင္ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္ စိုးျခင္းကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက အႏွစ္တစ္ေထာင္ကို ပံုဥပမာအျဖစ္ ဘာသာျပန္ဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက အႏွစ္တစ္ေထာင္ကို “ရွည္လ်ားေသာကာလတစ္ခု” ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထိုကာသည္ ခရစ္ေတာ္အုပ္စုိးေသာကာလျဖစ္ကာ အႏွစ္တစ္ေထာင္သည္ တကယ့္အႏွစ္တစ္ေထာင္မဟုတ္ေပဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၂-၇ ထဲတြင္ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းသည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ျဖစ္ေၾကာင့္ကို တိတိ က်က် ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္က “ရွည္လ်ားေသာကာလ” ကုိေဖာ္ျပလုိလွ်င္ သူက အခ်ိန္ကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

ခရစ္ေတာ္တဖန္ျပန္ႂကြလာေသာအခါ သူသည္ သူကိုယ္တုိင္ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ရွိ ဒါ၀ိဒ္၏ပလႅင္ေတာ္ေပၚတြင္ ထုိင္ရလိမ့္မည္ ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (လုကာ ၁း၃၂-၃၃)။ အေျခအေနေပၚတြင္ မမူတည္ေသာ ပဋိညာဥ္က ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာကသို႕တ ဖန္ႂကြလာ၍ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးမည္ ဟု ေဖာျပထားပါသည္။ အာျဗဟံႏွင့္ခ်ဳပ္ဆုိေသာ ပဋိညာဥ္စာခဳဳပ္ထဲတြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ နယ္ေျမ၊ ပစၥည္းဥစၥာဓန၊ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ ၀ိ ညာဥ္ပိုင္းဆုိင္ရာေကာင္းႀကီးမဂၤလာ (ကမၻာ ၁၂း၁-၃) မ်ားကို ဂတိေပးထားသည္။ ဖိလစ္တုိင္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ဣသေရလလူမ်ားမ်ားသည္ မိမိနယ္ေျမ၌ျပန္စုံစည္းမည့္အ ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ေျမကို ျပန္လည္သိမ္းယူမည့္အေၾကာင္း (တရားေဟာ ၃၀း၁-၁၀) ဂတိျပဳထားပါသည္။ ဒါ၀ိဒ္ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆုိေသာစာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ခြင့္လႊတ္ ျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုသို႕ခြင့္လႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႕သည္ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာခံစားၾကမည္ျဖစ္သည္ (ေယရမိ ၃၁း၃၁-၃၄)။

သခင္ေယ႐ႈဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာေသာအခါ ထိုပဋိညာဥ္မ်ားသည္ ျပည့္စံုသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လူမ်ိဳးအသီးသီးမွ ျပန္လည္စု႐ံုးၾကကာ (မႆဲ ၂၄း၃၁) သူတုိ႕သည္ ေျပာင္းလဲၾက၍ (ဇာခရိ ၁၂း၁၀-၁၄)ေမရွီယျဖစ္ေသာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏အုပ္စိုးမႈေအာက္ တြင္ ျပန္လည္စု႐ံုးၾကမည္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆုိင္းရာျပည့္စံုျခငး္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအခ်ိန္ (မိကၡာ ၄း၂-၄၊ ေဟာရွာယ ၃၂း၁၇-၁၈)၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအခ်ိန္ (ေဟရွာ ၆၁း၇၊ ၁၀)၊ ႏွစ္သိမ့္မႈခံယူေသာအခ်ိန္ (ေဟာရွာယ ၄၀း၁-၂)၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္းမရွိေသာအ ခ်ိန္ (အာမုတ္ ၉း၁၃-၁၅၊ ေယာလ ၂း၂၈-၂၉) ျဖစ္သည္။ အႏွစ္တေထာင္အုပ္စိုးျခင္းထဲတြင္ ယံု ၾကည္သူမ်ားသာ ၀င္ေရာက္ရမည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ ထိုအခ်ိန္သည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း (မႆဲ ၂၅း၃၇၊ ဆာလံ ၂၄း၃-၄)၊ နာခံျခင္းရွိ ျခင္း (ေယရမိ ၃၁း၃၃)၊ သန္႕ရွင္းျခင္း (ေဟရွာယ ၃၅း၈)၊ သမၼာတရားႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း (ေဟရွာယ ၆၅း၁၆) ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ျပည့္စံုးေသာအမႈျပဳျခင္း (ေယာလ ၂း၂၈-၂၉) စသည့္ တုိ႕ျဖစ္ေပၚေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးေနရာတြင္ ထုိင္၍ (ေယရမိ ၃၃း၁၅-၃၁၊ အာမုတ္ ၉း၁၁) ရွင္ဘုရင္တပါးကဲ့သို႕အုပ္စိုးမည္ျဖစ္သည္ (ေဟရွာယ ၉း၃-၇၊ ၁၁း၁-၁၀)။ ျမင့္ျမတ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာဘုရင္မ်ားကလည္း အုပ္စိုးပါလိမ့္မည္ (ေဟရွာယ ၃၂း၁၊ မႆဲ ၁၉း၂၈)။ ထို႕ျပင္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သည္ တစ္ကမာၻလံုး၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ (ဇာခရိ ၈း၃)။

ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၂-၇ ထဲတြင္ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍နိဒါန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤ က်မ္းပုိဒ္ကလႊဲ၍ ေမရွီယ၏အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေသာ က်မ္းပိုဒ္အျမား အျပားတုိ႕ကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္မ်ားႏွင့္ ဂတိေတာ္ မ်ားသည္ မ်က္၀ါးထင္ထင္၊ ႐ုပ္ခႏၶာႏွင့္အနာဂတ္ႏုိင္ငံအတြက္ ျပည့္စံုမႈမ်ားစြာရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိ ႏုိင္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍၊ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုး ျခင္းသည္ ပံုေဆာင္ခ်က္ျဖစ္၍ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိဖြယ္မရွိေပ။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။ ၄င္းကို တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ အျဖစ္ နားလည္သေဘာေပါက္ရမည္ေလာ။