သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခငး္သည္ မည္သည့္အရာ ျဖစ္သ နည္း။


ေမးခြန္း: သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခငး္သည္ မည္သည့္အရာ ျဖစ္သ နည္း။

အေျဖ:
သခင္ေယ႐ႈဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူအားလံုးတုိ႕၏ေျမာ္လင့္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ သူသည္ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကတိေတာ္မ်ားႏွင့္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားျပည့္စံုရန္ သစၥာတရားႏွင့္ျပည့္ စံုသည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ဒုတိယႂကြလာသည့္အခ်ိန္တြင္ သူသည္ ပေရာဖက္ေဟာေျပာခဲ့ သည့္အတုိင္း ဗက္လဟင္ၿမိဳ႕ ႏြားစားခြက္ ထဲတြင္ သူငယ္အျဖစ္ႏွိမ့္ခ်စြာ ဖြါးျမင္ခဲ့သည္။ သခင္ ေယ႐ႈသည္ သူ၏ေမြးဖြါးျခင္း၊ အသက္ရွင္းျခင္း၊ သာသနာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အေသခံျခင္း၊ ႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေမရွီယႏွင့္ပတ္သက္ေသာပေရာက္ဖက္ျပဳခ်က္မ်ားစြာ ျပည့္စံုေစ ခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ေမရွီယႏွင့္ပတ္သက္၍မျပည့္စံုရေသးေသာပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား စြာရွိေသးသည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခင္းသည္ ထိုမျပည့္စံုရေသးေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈပထမအႀကိမ္ႂကြလာျခင္းထဲ တြင္ သူသည္ ေစခံတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာေသာအခါ သူသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘုရင္အျဖစ္ႂကြလာမည္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ပထမအႀကိမ္ႂကြ လာသည့္အခ်ိန္တြင္ သူသည္ ႏွိမ့္ခ်ေသာအသက္တာျဖင့္ႂကြလာခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈဒုတိယအ ႀကိမ္ႂကြလာေသာအခါ သူသည္ မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခမ်ားႏွင့္ႂကြဆင္းလာမည္ ျဖစ္သည္။

ဓမၼေဟာင္းထဲတြင္ရွိေသာ ပေရာဖက္မ်ားက သခင္ေယ႐ႈ၏ပထမအႀကိမ္ႂကြလာျခင္းႏွင့္ ဒုတိယအ ႀကိမ္ႂကြလာျခင္းတုိ႕၏ျခားနားမႈကို တိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သခင္ေယ႐ႈႂကြလာျခင္းအ ေၾကာင္းကို ေဟရွာယ ၇း၁၄၊ ၉း၆-၇ ႏွင့္ ဇာခရိ ၁၄း၄ ထဲတြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုက်မ္းပိုဒ္ထဲ တြင္ သခင္ေယ႐ႈၾကြလာျခင္းသည္ မတူညီေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးအျဖစ္ႂကြလာလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ ယုဒလူမ်ိဳးက်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံေသာ ေမရွီယႏွင့္ ေအာင္ျမင္ ေသာေမရွီယရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ သတုိ႕မသိေသာအခ်က္တစ္ခုသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ျခင္းခံေသာ ေမရွီယႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာေမရွီယသည္ တစ္ဦးတည္းအားျဖင့္ျပည့္စံုမည္ကုိ မသိ ျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ပထမအႀကိမ္ႂကြလာေသာအခ်ိန္တြင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံ ေသာေမရွီယအခန္းက႑ကို ျပည့္စံုေစခဲ့သည္ (ေဟရွာယ အခန္းႀကီး ၅၃)။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဒုတိယအ ႀကိမ္ႂကြလာေသာအခါ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ အခန္းက႑မ်ား ကို ျပည့္စံုေစမည္ျဖစ္သည္။ ဇာခရိ ၁၂း၁၀ ႏွင့္ ဗ်ာဒိတ္ ၁း၇ ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈ ၏ဒုတိယအႀကိမ္ ႂကြလာျခင္းအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏နာက်င္ထိုးနက္ျခင္း ခံျခင္းကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေလာကတြင္ရွိေသာလူသားအား လံုးတုိ႕သည္ သခင္ေယ႐ႈ ပထမအႀကိမ္ႂကြလာေသာအခါသူတုိ႕က မလကၡံခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ ေနာင္တ ရၾကမည္ျဖစ္သည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက တမန္ ေတာ္မ်ားထံ ဤသို႕ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ “အိုဂါလိလဲလူတုိ႕၊ အဘယ္ေၾကာင့္ေကာင္းကင္သို႕ ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္ေနၾကသနည္း။ သင္တို႕ႏွင့္ခြါ ၍ေကာင္းကင္သို႕ေဆာင္ယူျခင္းကို ခံေတာ္မူေသာ ထိုေယ႐ႈသည္ သင္တုိ႕မ်က္ေမွာက္၌ ေကာင္းကင္သို႕ႂကြသြားေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ တဖန္ႂကြလာ ေတာ္မူလတံ့ဟု ေျပာဆုိ၏” (တမန္ ၁း၁၁)။ ဇာခရိ ၁၄း၄ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈဒုတိယအႀကိမ္ႂကြ လာမည့္ေနရာကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မႆဲ ၂၄း၃၀ ထဲတြင္ “ထိုအခါလူသား၏နိမိတ္လကၡဏာ သည္ ေကာင္းကင္၌ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာလူအေပါင္းတုိ႕သည္ ငိုေႂကြျမည္တမ္းၾက၍၊ လူသားသည္ ႀကီးစြာေသာ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ကိုေဆာင္လ်က္၊ မိုဃ္းတိမ္ကိုစီး၍ႂကြလာေတာ္ မူသည္ကို ျမင္ရၾကလိမ့္မည္” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ တိတု ၂း၁၃ ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈ၏ဒုတိယ အႀကိမ္ႂကြလာျခင္းကို “ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္အားျဖင့္ထင္ရွားျခင္း” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း၁၁-၁၆ ထဲတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခင္းအေၾကာင္းကို စံုလင္စြာျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ “ထိုအခါေကာင္းကင္ဘံုဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည္ကို ငါျမင္လွ်င္၊ ျမင္းျဖဴရွိ၏။ ျမင္းစီးေသာသူ သည္ သစၥာဟူေသာအမည္၊ သမၼာဟူေသာအမည္ရွိသတည္း။ ထိုသူသည္ တရားသျဖင့္စီရင္တတ္ ၏။ တရားသျဖင့္စစ္တုိက္တတ္၏။ မ်က္စိေတာ္သည္ မီးလွ်ံကဲ့သို႕ျဖစ္၏။ ေခါင္းေတာ္ေပၚ၌ သရ ဖူမ်ားကို ေဆာင္း၏။ ကိုယ္တုိင္မွတပါး၊ အဘယ္သူမွ်မသိေသာနာမေတာ္သည္ ေရးထားလ်က္ရွိ ၏။ အေသြး၌ႏွစ္ၿပီးေသာအ၀တ္ကို၀တ္၏။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူေသာ အမည္ရွိ၏။ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခတုိ႕သည္ ျမင္းျဖဴကိုစီးလ်က္၊ စင္ၾကယ္ေသာပိတ္ေခ်ာျဖဴကို၀တ္လ်က္၊ ေနာက္ေတာ္သို႕လုိက္ၾက၏။ လူမ်ိဳးတုိ႕ကို ဒဏ္ခတ္စရာဘို႕၊ ထက္ေသာသန္လ်က္သည္ ခံတြင္းေတာ္ထဲက ထြက္၏။ သူတုိ႕ကို သံလွံတံႏွင့္ အုပ္စိုးေတာ္မူမည္။ အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံု ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ေဒါသအမ်က္ေတာ္၏ စပ်စ္နယ္ရာတန္ဆာကို ဖိနင္းေတာ္မူမည္။ ဘု ရင္တို႕၏ဘုရင္၊ သခင္တုိ႕၏သခင္ ဟု ဘဲြ႕နာမေတာ္သည္ အ၀တ္ေတာ္၌၄င္း၊ ေပါင္ေတာ္၌ ၄င္း ေရးထားလ်က္ရွိ၏။”

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခငး္သည္ မည္သည့္အရာ ျဖစ္သ နည္း။