ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသည္ ေနာက္ ဆံုးေသာခုနစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္ ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕မည္သို႕သိရွိႏုိင္ၾကမည္နည္း။


ေမးခြန္း: ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသည္ ေနာက္ ဆံုးေသာခုနစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္ ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕မည္သို႕သိရွိႏုိင္ၾကမည္နည္း။

အေျဖ:
ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသည္ ဘုရားသခင္ကဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ဆံုးမသြန္သင္ျခင္း ႏွင့္ေနာက္ဆံုးတြင္ မယံုၾကည္သူမ်ားအေပၚသူ၏တရားစီရင္ျခင္းအားျဖင့္အဆံုးသတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ အနာဂတ္ကာလတြင္ျဖစ္ပ်က္လာမည့္ ခုနစ္ႏွစ္ကာလကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈခ ရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ား၊ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ေသာ အသင္းေတာ္ သည္ အျပစ္တရားအတြက္ တရားစီရင္ျခင္းမွလႊတ္ေျမာက္၍ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလအတြင္း သူတုိ႕ သည္ ပါ၀င္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အသင္းေတာ္သည္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းတြင္ ေလာကမွ ဖယ္ရွားျခင္း ခံရၾကမည္ျဖစ္သည္ ( ၁သက္ ၄း၁၃-၁၈၊ ၁ေကာ ၁၅း၅၁-၅၃)။ အသင္းေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ၏အမ်က္ေတာ္မွ လႊတ္ေျမာက္ရၾကမည္ျဖစ္သည္ (၁သက္ ၅း၉)။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဘးဒဏ္ ႀကီးကာလကို ဘုရားသခင္၏ေန႕ရက္ ( ေဟရွာယ ၂း၁၂၊ ၁၃း၆-၉၊ ေယာလ ၁း၁၅၊ ၂း၁-၃၁၊ ၃း၁၄၊ ၁သက္ ၅း၂)၊ ဆင္းရဲဒုကၡခံျခင္း (သို႕) ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ ( တရားေဟာ ၄း၃၀၊ ေဇဖနိ ၁း၁)၊ ႀကီးမားေသာေဘးဒဏ္ႀကီး၊ ၄င္းကို ခုနစ္ႏွစ္ကာလ၏ေနာက္ဆံုးေသာ အပိုင္းျဖစ္သည္ ( မႆဲ ၂၄း၂၁)၊ ဆင္းရဲဒုကၡခံေသာေန႕ရက္ကာလ (ဒံေယလ ၁၂း၁၊ ေဇဖနိ ၁း၁၅)၊ ယာကုပ္အမ်ိဳး ၌အမႈေရာက္ေသာေန႕ရက္ (ေယဇမိ ၃၀း၇) ဟု ကင္ပြန္းတပ္ထားပါသည္။

ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အခ်ိန္ကို သိရိွရန္ အတြက္ ဒံေယလ ၉း၂၄-၂၇ ကိုသိရိွနား လည္ရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ “သင္၏လူမ်ား” ကုိဆန္႕က်င္သည္ ဟု ေႂကြးေၾကာ္ေသာ သိတင္း ၇၀ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒံေယလ၏လူမ်ားသည္ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ား၊ ဣသေရ လလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဒံေယလ ၉း၂၄ ထဲတြင္ ဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ “လြန္က်ဴးျခင္းအမႈကိုဆီးတား၍ အျပစ္ကို တံဆိပ္ခတ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ ကိုေျဖရွင္း၍ ထာ၀ရကုသုိလ္ကိုသြင္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဗ်ာဒိတ္႐ူပါ႐ံုႏွင့္အနာဂတၱိဗ်ာဒိတ္ေတာ္တုိ႕ကို တံဆိတ္ခတ္၍၊ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာဌာနကိုလိမ္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သိတင္းခုနစ္ဆယ္ကို သင္၏ အမ်ိဳးသားခ်င္းတုိ႕အဘို႕ႏွင့္ သင္၏သန္႕ရွင္းေသာၿမိဳ႕အဘို႕ ဆံုးျဖတ္ျခင္းရွိ၏။” “သိတင္း ခုနစ္ဆယ္ ခုနစ္ႀကိမ္” အေတာအတြင္ ဤအမႈအရာမ်ားျပည့္စံုလိမ့္မည္ဟု ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ၄င္းသည္ ခုနစ္ဆယ္ ခုနစ္ႀကိမ္ႏွစ္ျဖစ္ကာ၊ ႏွစ္ေပါင္း ၄၉၀ ျဖစ္သည္။ (အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာျပန္သူမ်ားက သိတင္းခုနစ္ဆယ္ႏွစ္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္)။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မွန္ကန္ သည္ဟု အျခားေသာ ဒံေယလက်မ္းထဲတြင္ ေထာက္ခံထားပါသည္။ အခန္းငယ္ ၂၅ႏွင့္ ၂၆ ထဲတြင္ “ခုနစ္ ခုနစ္လီ ႏွင့္ ေျခာက္ဆယ္ႏွစ္ ခုနစ္လီ” (စုစုေပါင္း ၆၉)၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ျပန္လည္ စတင္တည္ေဆာက္ခ်ိန္တြင္ ေမရွီယသည္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရမည္ဟု ဒံေယလက ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ တနည္းအားျဖင့္၊ ၆၉ ခုနစ္လီ ႏွစ္ (၄၈၃ႏွစ္္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕တဖန္တည္ေဆာက္ၿပီး ေနာက္ ေမရွီယသည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံပါလိမ့္မည္။ သမၼာက်မ္းစာ သမုိင္းေလ့လာသူမ်ားက ႏွစ္ေပါင္း ၄၈၃ သည္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းမွ သခင္ေယ႐ႈအေသခံေသာအခ်ိန္ထိ ျဖစ္သည္ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ခရစ္ယာန္က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုက သူတုိ႕၏ အနာဂတ္ ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ ျဖစ္ပ်က္မည့္အရာမ်ား႐ႈေထာင့္က လႊဲ၍၊ ဒံေယလထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ၇၀ ခု နစ္လီကို သိရွိခဲ့ၾကသည္။

ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းမွ ေမရွီယအေသခံေသာအခ်ိန္အထိသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၈၃ျဖစ္ရာ ဒံေယလ ၉း၂၄ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားျပည့္စံုဖို႕ ခုနစ္ႏွစ္ တစ္လီ က်န္ေသးသည္။ “လြန္က်ဴးျခင္းအမႈကိုဆီးတား၍ အျပစ္ကို တံဆိပ္ခတ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ ကိုေျဖရွင္း၍ ထာ၀ရကုသုိလ္ကိုသြင္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဗ်ာဒိတ္႐ူပါ႐ံုႏွင့္အ နာဂတၱိဗ်ာ ဒိတ္ေတာ္တုိ႕ကို တံဆိတ္ခတ္၍၊ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာဌာနကိုလိမ္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သိတင္းခုနစ္ ဆယ္ကို သင္၏ အမ်ိဳးသားခ်င္းတုိ႕အဘို႕ႏွင့္ သင္၏သန္႕ရွင္းေသာၿမိဳ႕အဘို႕ ဆံုးျဖတ္ျခင္းရွိ၏။” ေနာက္ဆုံုးက်န္ေသးေသာ ခုနစ္ႏွစ္တစ္လီကို ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို သူတုိ႕၏အျပစ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္တရားစီရင္ မည္ျဖစ္သည္။

ဒံေယလ ၉း၂၇ ထဲတြင္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလအတြက္ ျဖစ္ပ်က္ရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဓိကေဖာ္ျပထားပါသည္။ “တသိတင္းတြင္ လူအမ်ားတုိ႕ႏွင့္ပဋိညာဥ္ဖြဲ႕ျခင္းရွိ၍၊ ထိုသိတင္းတ ၀က္တြင္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္ျခင္းကိုပေပ်ာက္ေစလိမ့္မည္။ ရြံရွာဘြယ္ေသာအရာ၏ အထြဋ္ေပၚသို႕ ဖ်က္ဆီးေသာသူသည္ေရာက္၍၊ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေသာသုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္းသည္ ပ်က္ဆီးအပ္ေသာသူတုိ႕ကို မလႊမ္းမိုးမွီတုိင္ေအာင္ထိုသုိ႕ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ၾကားေျပာ၏။” ဤက်မ္း ပိုဒ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လူသည္ သခင္ေယ႐ႈျဖစ္သည္။ သူ႕ကို “ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာရြံရွာဖြယ္ အရာ” (မႆဲ ၂၄း၁၅) ႏွင့္ ဗ်ာဒိတ္၁၃ ထဲတြင္ “ေတာသားရဲ” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒံေယလ ၉ း၂၇ထဲတြင္ ထိုသားရဲက ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ဆုိလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ သိတင္းတစ္ပတ္ အလယ္ (ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၏ ၃ ၁/၂ႏွစ္၊)တြင္ သူသည္ ထိုပဋိညာဥ္ကိုခ်ိဳးဖ်က္ကာ ယဇ္ပူေဇာ္ ျခင္းအမႈကိုလည္းဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁၃ ထဲတြင္ ထိုသားရဲသည္ မိမိပံုသ႑ာန္ ရုပ္ တုကို တည္ေဆာက္ကာ လူေတြကို ကုိးကြယ္ေစလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၁၃း၅ ထဲတြင္ ထိုကာလသည္ ၄၂ လ၊ ၄ငး္သည္ သံုးႏွစ္ခြဲ ၾကန္႕ၾကာလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ ဒံေယလ ၉း၂၇ ထဲတြင္ ထုိအခ်ိန္သည္ သိတင္း၏အလယ္ခန္႕တြင္ျဖစ္ပ်က္လိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားကာ ဗ်ာဒိတ္ ၁၃း၅ ထဲတြင္ သားရက ၄၂ လအတြင္ ထိုအမႈျပဳလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထား ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္စုစုေပါင္းသည္ ၈၄ လ (သို႕) ခုနစ္ႏွစ္ ၾကာလိမ့္မည္ဟု လြယ္လင့္တကူသိရွိ ႏုိင္ပါသည္။ ဒံေယလ ၇း၂၅ ကိုလည္းၾကည့္ပါ။ “အခ်ိန္၊ အခ်ိန္၊ အခ်ိန္တစ္၀က္” (အခ်ိန္= ၁ ႏွစ္၊ အခ်ိန္=၂ ႏွစ္၊ တစ္၀က္= ၆လ၊ စုစုေပါင္း ၃ႏွစ္ခြဲ နွစ္)ျဖစ္သည္။ “ႀကီးမားေသာ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာ လ” ကုိေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ခုနစ္ႏွစ္ကာလ၏ေနာက္ဆံုး သံုးႏွစ္ခြဲအတြင္း သားရဲသည္ အလြန္ တန္ခိုးႀကီးလာမည္ျဖစ္သည္။

ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလကို ဗ်ာဒိတ္ ၁၁း၂-၃ တြင္လည္းေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ထိုက်မ္းပုိဒ္ထဲတြင္ ၁၂၆၀ ရက္ႏ်င္ ၄၂ လ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒံေယလ ၁၂း၁၁-၁၂ ထဲတြင္ ၁၂၉၀ ရက္ ႏွင့္ ၁၃၃၅ ရက္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုေန႕ရက္မ်ားသည္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာ အလယ္ပိုင္းကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ဒံေယလ ၁၂ ထဲတြင္ ရွိေသာ ေန႕ရက္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ တရား စီရင္ျခင္းအဆံုးပိုင္းလည္းပါ၀င္သည္ (မႆဲ ၂၅း၃၁-၄၆)။ ထိုအခ်ိန္သည္ ခရစ္ေတာ္အႏွစ္တစ္ ေထာင္အုပ္စိုးရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာအခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၄-၆)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသည္ ေနာက္ ဆံုးေသာခုနစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္ ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕မည္သို႕သိရွိႏုိင္ၾကမည္နည္း။