ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္မ်ား၏ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားသည္ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ၾကသနည္း။


ေမးခြန္း: ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္မ်ား၏ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားသည္ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ၾကသနည္း။

အေျဖ:
မႆဲ ၂၄း၅-၈ ထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕တုိ႕ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “အမ်ားေသာသူတုိ႕က၊ ငါသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏ဟုဆုိလ်က္၊ ငါ၏အေယာင္ကို ေဆာင္၍ေပၚလာသျဖင့္ လူအမ်ားတုိ႕ကို လွည့္ျဖား ၾကလိမ့္မည္။ သင္တုိ႕သည္ စစ္တုိက္ျခင္းအေၾကာင္းကို၄င္း၊ စစ္တုိက္အံ့ေသာ သိတင္းစကားကို ၄င္း၊ ၾကားရၾကလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္လည္းတုန္လႈပ္ျခင္းမရွိေစျခင္းငွါ၊ သတိျပဳၾကေလာ့။ ထိုအမႈအ ရာမ်ားသည္ ျဖစ္ရမည္။ သို႕ေသာ္လည္း အဆံုးသည္ မျဖစ္ေသး။ လူတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး၊ တႏုိင္ငံႏွင့္တ ႏုိင္ငံရန္ ဘက္ျပဳၾကလိမ့္မည္။ အရပ္ရပ္တုိ႕၌ အစာေခါင္းပါးျခင္း၊ ကာလနာမ်ားျပားျခင္း၊ ေျမႀကီးလႈပ္ျခင္းတုိ႕သည္ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုအမႈအရာတုိ႕သည္ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း၏အစအဦးျဖစ္ သတည္း။” မွားယြင္းေသာေမရွီယမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္း၊ အစာေရစာ ေခါင္းပါးမႈမ်ား၊ ကာလနာေဘးမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေပၚေပါက္လာျခင္း စသည္တုိ႕ သည္ ေနာက္ဆံုးကာ၏လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို သတိေပးထား ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ လွည့္ျဖားျခင္းကို ခံစားရၾကမည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ နာက်င္မႈ၏အစသာျဖစ္သည္။ အဆံုးသည္ ေရာက္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ္ ဘာသာျပန္သူမ်ားက ေျမငလွ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးကေသာင္းကနင္းျဖစ္ျခင္း၊ ႏွင့္ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚတုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ကာလကို နီးကပ္ေနၿပီ ဟု ေျပာတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ထုိအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေသာေန႕ရက္မ်ားကို နီးကပ္ ေနျခင္းကို ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီဟု ေဖာ္ျပလုိျခင္းမဟုတ္ ေပ။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္တြင္ မွားယြင္းေသာပေရာဖက္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အတည့္အလင္းဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္ မူသည္ကား၊ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ယံုၾကည္ျခင္းစြန္႕လႊတ္၍ နတ္ဆိုးမ်ား၏သြန္သင္ျခင္းသို႕ လုိက္ၾကလိမ့္မည္” (၁တိ ၄း၁) ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေသာေန႕ရက္ကို “ႀကီးမားေသာ အႏၱရာယ္အခ်ိန္မ်ား” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအခ်ိန္တြင္ လူေတြက အ က်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားလာကာ “သမၼာတရားကို ခုခံေတာ္လွန္” ၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ (၂တိ ၃း၁-၉၊ ၂သက္ ၂း၃ကိုလည္းႀကည့္ပါ)။

အျခားေသာလကၡဏာသည္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္ယုဒလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဗိမာန္ေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ရန္ၿငိဳးပြါးလာမည္။ တစ္ကမာၻလံုးကို ဘုရင္တစ္ပါးက အုပ္ခ်ဳပ္ မည္ျဖစ္သည္။ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ကာလသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားေပၚတြင္ အမ်ားစု သက္ ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ ဣသေရလႏုိင္ငံသည္ အစိုးရေသာ ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ေအဒီ ၇၀ မွစ၍ ပထမအႀကိမ္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ မွတ္သားစရာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က အျဗဟံအား ခါနန္ျပည္သည္ သင့္၏ “ ထာ၀ရ ပိုင္ဆုိင္မႈ” ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ကတိ ထားခဲ့သည္ ( ကမာၻ၊ ၁၇း၈)။ ထို႕ျပင္ ေယဇေက်လကလည္း ဣသေရလမ်ား၏ကာယပိုင္းႏွင့္၀ိ ညာဥ္ပိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္းကို ကတိေပးခဲ့သည္ ( ေယဇေက်လ အခန္းႀကီး ၃၇)။ ဣသေရလလူ မ်ိဳးမ်ားသည္ အနာဂတ္ကာလႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ပေရာဖက္ဆုိင္ရာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးေသာေန႕ရက္သည္ သူတုိ႕၏နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈသည္ အလြန္အေရးႀကီး သည္ (ဒံေယလ ၁၀း၁၄၊ ၁၁း၄၁၊ ဗ်ာဒိတ္ ၁၁း၈)။

ထိုနိမိတ္လကၡဏာမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ေနာက္ဆံုးေသာေန႕ရက္ကာလႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသခ်ာစြာပိုင္းျခားသိျမင္ႏုိင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီဟု ကၽြႏု္ပ္တို႕ အထစ္ခ် အေျပာႏုိင္ေပ။ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ျပင္ဆင္မႈျပဳ ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အား လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ားကို ေပးခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းရွိရန္အတြက္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္မ်ား၏ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားသည္ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ၾကသနည္း။