ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာခ်ီေဆာင္ျခင္း ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္နည္း။


ေမးခြန္း: ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာခ်ီေဆာင္ျခင္း ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္နည္း။

အေျဖ:
ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ခ်ီေဆာင္ျခင္းအခ်ိန္သည္ ယေန႕အသင္းေတာ္ ေခတ္ကာလတြင္ စကားအခ်ည္အတင္ ျငင္းခံုျခင္းရွိေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ခ်ီေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ႈေတာင့္ သံုးမ်ိဳးရွိသည္။ ၄ငး္တုိ႕မွာ- pre-tribulational ( ေဘးဒဏ္ ႀကီးကာလမတုိင္မီ ခ်ီေဆာင္ျခင္း)၊ mid-tribulational (ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ တြင္ျဖစ္ေစ၊ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလႏွင့္အလြန္နီးကပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေပၚျခင္း)၊ ႏွင့္ post- tribulational (ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္ခ်ီေဆာင္ျခင္း) စသည္တုိ႕ျဖစ္သည္။ စတုတၳအခ်က္သည္ pre-wrath (အမ်က္ေဒါသမတုိင္မီ) ဟု သိရသည္။ ၄င္းသည္ mid-tribulaiton ႏွင့္ နီးစပ္မႈရိွသည္။

ပထမအေနျဖင့္၊ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာရည္ရြယ္ခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဒံေယလ ၉း၂၇ အရ ရက္သတၱပတ္ခုနစ္ဆယ္ေျမာက္ “ခုနစ္” ( ခုနစ္ႏွစ္) သည္ ေနာက္ကာလတြင္ ျဖစ္လာ မည့္အရာျဖစ္သည္။ ဒံေယလျမင္ေသာ ခုနစ္ဆယ္ခုနစ္ ပေရာဖက္မ်ားသည္ (ဒံေယလ ၉း၂၀-၂၇) ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ ဘုရားသခင္က ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို အထူးဂ႐ုစိုက္ေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ခုနစ္ဆယ္ ခုနစ္ေျမာက္အ ပတ္သည္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၊ အထူးသျဖင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ဆံုးမသြန္သင္မည့္အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ယေန႕ယံုၾကည္သူအသင္းေတာ္မ်ား ရွိေတာ့မည္အဟုတ္ေပ။ ထိုအခ်ိန္အတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဤေလာကတြင္ ေနရန္လုိအပ္ေသးမည္နည္း ဟု ေမးရန္ရိွသည္။

ခ်ီေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္းကို ၁သက္ ၄း၁၃-၁၈ ထဲတြင္ အဓိကေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုက်မ္းပုိဒ္ထဲ တြင္အသက္ရွင္ေသးေသာယံုၾကည္သူအားလံုးမ်ားႏွင့္ ေသၿပီးေသာယံုၾကည္သူအားလံုးတုိ႕သည္ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ မိုဃ္းတိမ္ေပၚတြင္ ေတြ႕၍ သူႏွင့္အတူ ထာ၀ရစိုးစံေတာ္မူၾကမည္ျဖစ္သည္။ ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဤေလာကမွ ဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္သည္။ ၁သက္ ၅း၉ ထဲတြင္ ရွင္ေပါလုက “ အမ်က္ေတာ္ကိုခံေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႕ကို ခန္႕ ထားေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ငါတုိ႕သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္၊ ကယ္တင္ျခင္းကို ပုိင္ရေစျခင္းငွါ၊ ခန္႕ ထားေတာ္မူ၏” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်မ္းထဲတြင္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၏အစပိုင္း ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄ငး္ထဲတြင္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလတြင္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အမ်က္ေဒါ သကို ေလာကသို႕ မည္သို႕သြန္းေလာင္းသည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို သူ၏အမ်က္ေဒါသသြန္းေလာင္းျခင္းမွ ကယ္တင္လိမ့္မည္ဟု ကတိျပဳထားေသာ ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ေလာကမွ ဖယ္ရွားသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ေဘးဒဏ္ ႀကိးကာလအစျပဳလာမည္ျဖစ္သည္။

ခ်ီေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍အျခားအေရးႀကီးေသာ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ဗ်ာဒိတ္ ၃း၁၀ ထဲ တြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ၄ငး္ထဲတြင္ခရစ္ေတာ္က ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဤေလာကသို႕ ေရာက္လာမည့္ “ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းခံရေသာအခ်ိန္” တြင္ ကယ္တင္လိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိႏုိင္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဒုကၡမ်ားထဲမွ ကြယ္ကာမည္။ (သို႕) သူက ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဒုကၡမ်ားထဲမွ ကယ္တင္မည္။ ဂရိဘာသာစကားေဖာ္ျပခ်က္မွ ၾကည့္လွ်င္ ႏွစ္ခုစလံုးတုိ႕သည္ မွန္ကန္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ မည္သည့္အရာမွ ကယ္တင္မည့္ကတိေတာ္ကို သိရွိျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမွ ကယ္တင္ ျခင္းသက္သက္မဟုတ္ဘဲ၊ ဆင္းရဲဒုကၡခံရေသာ “အခ်ိန္” တြင္ ကယ္တင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ခရစ္ေတာ္က ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဆင္းရဲဒုကၡခံရေသာအခ်ိန္၊ အဓိကအားျဖင့္ ေဘးဒဏ္ႀကီးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာအခ်ိန္တြင္ ကယ္တင္လိမ့္မည္ဟု ကတိျပဳထားပါသည္။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ခ်ီေဆာင္ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ၁သက္ ၅း၉ ၏ေဖာ္ျပခ်က္၊ ဗ်ာဒိတ္ ၃း၁၀ ၏အနက္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ pre-tribulation (ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလမတုိင္မီ ခ်ီေဆာင္ျခင္း) သည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို တိက်မွန္ကန္စြာျဖင့္ အနက္ဖြင့္လွ်င္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလမတုိင္မီ ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္အၫြတ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိ ႏုိင္ပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာခ်ီေဆာင္ျခင္း ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္နည္း။