ေနာက္ဆံုးခ်ိတ္အတြက္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ မည္မည့္အ ရာမ်ားျဖစ္ပ်က္လိမ့္မည္နည္း။


ေမးခြန္း: ေနာက္ဆံုးခ်ိတ္အတြက္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ မည္မည့္အ ရာမ်ားျဖစ္ပ်က္လိမ့္မည္နည္း။

အေျဖ:
ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေျပာၾကာခ်က္အျမားအျပား ရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာတစ္အုပ္လံုးတြင္ရွိေသာ က်မ္းစာအုပ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ခ်ိန္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုပေရာဖက္မ်ားအားလံုးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အသိ အမွတ္ျပဳျခင္းသည္ အလြန္ခက္ခဲသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕တုိ႕ သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေနာက္ဆံုးခ်ိန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထား သည့္အတုိင္း အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်ီေဆာင္ျခင္း အခ်ိန္တြင္ ခရစ္ေတာ္က ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံယူေသာ ယံုၾကည္သူအားလံုးကို ဤေလာကမွ ဖယ္ရွားပါလိမ့္မည္ (၁သက္ ၄း၁၃-၁၈၊ ၁ေကာ ၁၅း၅၁-၅၄)။ခရစ္ေတာ္၏တရားစီ ရင္ျခင္းပလႅင္ေတာ္တြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္စဥ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေသာေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားႏွင့္ သစၥရွိျခင္းအတြက္ ဆုေပး/ဒဏ္ေပးစနစ္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ထိုတရားစီရင္ျခင္းသည္ ထာ၀ရကာလအတြက္ မဟုတ္ေပ။ သူတုိ႕၏နာခံျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအတြက္သာ တရားစီရင္ျခငး္ ျဖစ္သည္ ( ၁ေကာ ၃း၁၁-၁၅၊ ၂ေကာ ၅း၁၀)။

အႏၱီခရစ္ ( ေတာသားရဲ) သည္ တန္ခိုးအာဏာရရွိလာၿပီး၊ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ခုနစ္ႏွစ္ အတြက္ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိလိမ့္မည္ (ဒံေယလ ၉း၂၇)။ ထိုခုနစ္ႏွစ္ကာလကို “ေဘးဒဏ္ႀကီး ကာလ” ဟု သိရသည္။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလတြင္ ထိတ္လန္႕စရာေကာင္းေသာစစ္ပြဲမ်ား၊ အစာေရ စာေခါင္းပါးမႈမ်ား၊ ကာလနာေဘးမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္က အျပစ္တရားျပဳေသာသူမ်ား၊ ဆိုးသြမ္းေသာသူမ်ားႏွင့္ ေကာက္က်စ္ေသာသူမ်ား အေပၚ သူ၏အမ်က္ေဒါသကို သြန္းေလာင္းမည္ျဖစ္သည္။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသည္ Apocalypse ေခၚျမင္းစီးေယာက်ၤားေလးေယာက္ေပၚလာေသာအခ်ိန္ႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္း တံဆိပ္၊ တံပိုးႏွင့္ ခြက္ဖလား ခုနစ္ခုသြန္းေလာင္းေသာအခ်ိန္တြင္ အဆံုးသတ္ပါလိမ့္မည္။

ခုနစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္ခြဲအေတာအတြင္း၊ အႏၱီခရစ္သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဋိ ညာဥ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး၊ ထိုစာခ်ဳပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ကာ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲပါလိမ့္မည္။ အႏၱီခရစ္က “အလြန္ ညစ္ညမ္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ” တစ္ခုကို ျပဳပါလိမ့္မည္။ သူသည္ မိမိ႐ုပ္ပံုကို ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ဗိမာန္ ေတာ္ထဲတြင္ တည္ေဆာက္ကာ လူေတြ႕ကိုကိုးကြယ္ေစပါလိမ့္မည္( ဒံေယလ ၉း၂၇။ ၂သက္ ၂း၃-၁၀)။ ထိုဗိမာန္ေတာ္သည္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရမည့္ဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ခုနစ္ႏွစ္မွ ေနာက္ ဆံုးသံုးႏွစ္ခြဲသည္ “ႀကီးမားေသာ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ” (ဗ်ာဒိတ္ ၇း၁၄) ႏွင့္ “ယာကုပ္၏အမ်ိဳး၌ အမႈေရာက္ေသာေန႕ရက္” (ေယရမိ ၃၀း၇) ဟု သိရသည္။

ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလခုနစ္ႏွစ္ကုန္ဆံုးသြားေသာအခ်ိန္တြင္ အႏၱီခရစ္သည္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္ ေနာက္ဆံုးေသာစစ္ပြဲဆင္ႏြဲပါလိမ့္မည္။ ၄င္းကို အေမဂဒုန္စစ္ပြဲဟု သိရသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ တ ဖန္ျပန္လာ၍ အႏၱီခရစ္ႏွင့္၄င္း၏စစ္ဗိုလ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပါလိမ့္မည္။ သူတုိ႕ကို ငရဲမီးအုိင္ထဲသို႕ပစ္ ခ်ပါလိမ့္မည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း၁၁-၂၁)။ ထိုေနာက္ခရစ္ေတာ္က စာတန္ကို ခ်ည္ေႏွာင္၍ အႏွစ္တစ္ ေထာင္အတြင္း အဆံုးမရွိေသာတြင္းထဲသို႕ ပစ္ခ်မည္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဤေလာကတြင္ သူ၏ႏုိင္ငံအႏွစ္ တစ္ေထာင္ကို အုပ္စိုးပါလိမ့္မည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁-၆)။

အႏွစ္တစ္ေထာင္ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ စာတန္ကို ျပန္လည္လႊတ္ခဲ့ၿပီး၊ သူသည္ တဖန္႐ႈံးႏွိမ့္ ကာ ငရဲမီးအုိင္ထဲတြင္ ထာ၀ရပစ္ခ်ျခင္းကိုခံရပါလိမ့္မည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၇-၁၀)။ ခရစ္ေတာ္က ႀကီး မားေသာ ပလႅင္ေတာ္ေပၚတြင္ မယံုၾကည္သူမ်ားကို တရားစီရင္၍ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၀-၁၅) သူတုိ႕ကို ငရဲမီးအုိင္ထဲသို႕ ပစ္ခ်ပါလိမ့္မည္။ ထိုေနာက္ခရစ္ေတာ္က ယံုၾကည္သူမ်ားထာ၀ရစိုးစံမည့္ေနရာ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သစ္မွ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ႀကိဳဆိုပါလိမ့္မည္။ အျပစ္၊ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ ေသျခင္းရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၁-၂၂)။

English
ထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ
ေနာက္ဆံုးခ်ိတ္အတြက္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ မည္မည့္အ ရာမ်ားျဖစ္ပ်က္လိမ့္မည္နည္း။

ဘယျလိုထှကျရှာရနျ ...

ဘုရားသခငျနှငျ့အတူထာဖွုနျဘုရားသခငျထံမှအပွစျလှှတျခွငျးလကျခံရရှိ