အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။


ေမးခြန္း: အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။

အေျဖ:
“ခ်ီေဆာင္ျခင္း” စကားလံုးသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မေတြ႕ရေပ။ သို႕ေသာ္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းယူဆခ်က္ကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ တိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ အသင္းေတာ္ခ်ီ ေဆာင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူမ်ားအားလံုးကို ေလာကမွဖယ္ရွားကာ သူ၏ေျဖာင့္ မတ္ျခင္းအမ်က္ေတာ္ကို ဤေလာကသို႕သြန္းေလာင္းေသာအခ်ိ္န္ကို ရည္ၫႊန္းလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်ီေဆာင္ျခငး္ကို ၁သက္ ၄း၁၃-၁၈ ႏွင့္ ၁ေကာ ၁၅း၅၀-၅၄ ထဲတြင္ အဓိကေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္က ေသၿပီးေသာသူမ်ားကို ထေျမာက္ေစၿပီး၊ သူတုိ႕ကို ဘုန္းတန္းခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ခႏၶာကိုယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အသက္ရွင္ေသးေသာသူမ်ားကိုလည္း ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ ခႏၶာကုိယ္ေပးကာ ေသၿပီး ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သူမ်ားႏွင့္ ေလာကမွ ဖယ္ရွားမည္ျဖစ္သည္။ “သခင္ဘုရားသည္ ေႂကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္တ မန္မင္းအသံေပးျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏တန္ပိုးေတာ္ကိုမုတ္ျခင္းႏွင့္တကြ၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွကိုယ္တုိင္ ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍၊ ခရစ္ေတာ္၌ေသလြန္ေသာသူတုိ႕သည္ အဦးထ ေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခါ အသက္ရွင္၍ က်န္ႂကြင္းေသာငါတုိ႕သည္အာကာသေကာင္းကင္၌ သခင္ဘုရားထဲေတာ္သို႕ ေရာက္ေစျခင္းငွါ၊ ထိုသူတုိ႕ႏွင့္တကြ မုိဃ္းတိမ္ေပၚသို႕ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ခံရေသာအားျဖင့္ သခင္ ဘုရားႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ေနရၾကလိမ့္မည္” (၁သက္ ၄း၁၆-၁၇)။

ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ တကယ့္တကယ္ျဖစ္ပ်က္မည့္အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႕သည္ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ေသာခႏၶာကုိယ္အျဖစ္သို႕ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ “နက္နဲ ေသာအရာတစ္ခုကိုငါျပဦးမည္။ ငါတို႕ရွိသမွ်သည္ အိပ္ေပ်ာ္ရၾကမည္မဟုတ္။ သို႕ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ဆံုးေသာတံပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ တခဏျခင္းတြင္ မ်က္စိတမွိတ္၌ ငါတုိ႕ရွိသမွ်သည္ ေျပာင္း လဲျခင္းသို႕ေရာက္ရၾကမည္” (၁ေကာ ၁၅း၅၁-၅၂)။ ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕လုိခ်င္ေတာင့္တ ေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အျပစ္တရားႏွင့္ ကင္းကြာသြားလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ အစဥ္ထာ၀ရေနရလိမ့္မည္။ ၄င္း အျပင္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းႏွင့္ယူဆခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ ထိုသို႕ျငင္း ဆုိျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္းကို ျငငး္ခံုၾကမည့္အစား၊ “အခ်င္းခ်င္းတေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ခြန္အား ေပးျခင္း” သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ျဖစ္သည္(၁သက္ ၄း၁၈)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။