မွားယြင္းေသာဘာသာတရားမ်ား၊ မွန္ကန္ေသာဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


အစြန္းေရာက္ဘာသာတရား၏အဓိပၸါယ္မွာ အဘယ္နည္း။?

မွားယြင္းေသာဆရာ၊ မိစၦာပေရာဖက္တစ္ပါးကို ကၽြန္ေတာ္ မည္သို႔ သိရွိႏုိင္မည္နည္း။?

သခင္ေယ႐ႈသာလွ်င္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လမ္းခရီးျဖစ္သေလာ?

ကၽြႏူ္ပ္အတြက္ စစ္မွန္ေသာဘာသာတရားသည္ အဘယ္နည္း?

ဘာသာတရားအစြန္းေရာက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းေသာဘာသာတရားကိုးကြယ္သူမ်ားထံ သတင္းေကာင္းေဟာေျပာရန္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းမွာ အဘယ္နည္း။?

ေယေဟာ၀ါသက္ေသခံမ်ားသည္ မည္သူေတြ ျဖစ္ၾကသနည္း။ သူတုိ႔က ဘာကို ယံုၾကည္ၾကသနည္း။?

ေမာလ္မြန္းခံယူခ်က္စြဲကိုင္သူမ်ားသည္ အစြန္းေရာက္ဘာသာတရားကိုးကြယ္ျခင္း ျဖစ္သလား။ ေမာလ္မြန္းမ်ားက ဘာကို ယံုၾကည္သလဲ။?

ခရစ္ယာန္မ်ားက အျခားေသာသူမ်ား၏ဘာသာတရားယံုၾကည္မႈမ်ားကို သည္းခံသင့္သလား။?


မွားယြင္းေသာဘာသာတရားမ်ား၊ မွန္ကန္ေသာဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား