အစြန္းေရာက္ဘာသာတရား၏အဓိပၸါယ္မွာ အဘယ္နည္း။


ေမးခြန္း: အစြန္းေရာက္ဘာသာတရား၏အဓိပၸါယ္မွာ အဘယ္နည္း။

အေျဖ:
"အစြန္းေရာက္ဘာသာတရား"ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾကားေသာအခါ စာတန္ကိုကိုးကြယ္ေသာသူမ်ား၊ တိရစၦာန္မ်ားျဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာသူမ်ား၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားျဖင့္အလုပ္လုပ္ေသာသူမ်ား၊ ထူးဆန္းေသာအရာလုပ္ေဆာင္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ရုပ္တု ကိုကိုးကြယ္၍ ပြဲက်င္းပေသာသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ကၽြနု္ပ္တို႔ ထင္တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္မွာ အစြန္းေရာက္ဘာသာ တရားအမ်ားစုသည္ ပိုၿပီး အျပစ္ကင္းၾကသည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္အစြန္းေရာက္ဘာသာတရားကိုးကြယ္ျခင္းအဓိပၸါယ္ မွာ "ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သမၼာတရားအေျခခံမူ၀ါဒ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အမ်ားကို ျငင္းပယ္ေသာ ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ား" ျဖစ္သည္။ ရိုးရိုးေလးျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္ အစြန္းေရာက္ဘာသာတရားကိုးကြယ္ျခင္းဟူသည္မွာ လူတစ္ေယာက္သည္ ယံုၾကည္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈမရရွိရန္ ေသြးေဆာင္သြန္သင္သူအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္မႈမတူေသာ္လည္း အစြန္းေရာက္ဘာသာတရားကိုးကြယ္သူမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ ဘာသာတရားကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔ကို မွန္ကန္ေသာ ဘာသာတရားသြန္သင္ေသာ သမၼာတရားမ်ားကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ အစြန္းေရာက္ဘာသာတရားကိုးကြယ္ေသာခရစ္ယာန္သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏အေျခခံက်ေသာသမၼာတရားမ်ားကို တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အမ်ားျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔က ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအျဖစ္ မိမိကုိယ္ကို ေျပာၾကသည္။

အစြန္းေရာက္ဘာသာတရားကိုးကြယ္သူမ်ား၏ အမ်ားစု သြန္သင္မႈမ်ားမွာ သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းမရႏုိင္ေၾကာင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ဘုရားျဖစ္ျခင္းကို ျငင္းပယ္ ျခင္းသည္ သူအေသခံျခင္းက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္မ်ား ေပးဆပ္ေက်ေအးေစရန္ မလံုေလာက္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းမရဟု ျငင္းပယ္ျခင္းသည္လည္း ေကာင္းမႈကုသိုလ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ဟု ခံယူျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သည္ ။ ဘာသာတရား အစြန္းေရာက္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ နမူနာႏွစ္ခုမွာ Jehovah's Witnesses ႏွင့္ Mormons တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ Jehovah's Witnesses ႏွင့္ Mormons တို႔က သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ေသာအရာမ်ားစြာကို သေဘာတူသည္။ ထိုအရာႏွင့္တူေသာအရာမ်ားကိုလည္း ယံုၾကည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔က ခရစ္ေတာ္၏ဘုရားျဖစ္ ျခင္းႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္အားျဖင့္ရရွိသည္ဟု သြန္သင္သျဖင့္ သူတုိ႔သည္ အစြန္းေရာက္ ဘာသာတရားကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ Jehovah's Witnesses, Mormons ႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ သူမ်ားသည္ လူေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကကာ သမၼာတရားကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အစြန္းေရာက္ဘာသာတရား၌ပါ၀င္ေသာသူမ်ားက သခင္ေယရႈခရစ္ ေတာ္ကိုသာ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ဟူေသာ သမၼာတရားကို ယံုၾကည္ျခင္း၌ အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
အစြန္းေရာက္ဘာသာတရား၏အဓိပၸါယ္မွာ အဘယ္နည္း။