ဘာသာတရားအစြန္းေရာက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းေသာဘာသာတရားကိုးကြယ္သူမ်ားထံ သတင္းေကာင္းေဟာေျပာရန္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းမွာ အဘယ္နည္း။


ေမးခြန္း: ဘာသာတရားအစြန္းေရာက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းေသာဘာသာတရားကိုးကြယ္သူမ်ားထံ သတင္းေကာင္းေဟာေျပာရန္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းမွာ အဘယ္နည္း။

အေျဖ:
အစြန္းေရာက္ဘာသာတရား၌ျဖစ္ေစ၊ မွားယြင္းေသာဘာသာေရး၌ ပါ၀င္ေသာသူမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ေသာအေရးႀကီးဆံုးအရာတစ္ခုမွာ သူတုိ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူတုိ႔၏ႏွလံုး သားကို ေျပာင္းလဲကာ သမၼာတရားသိရွိရန္ သူတုိ႔၀ိညာဥ္မ်က္စိဖြင့္ေပးဖို႕ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆုေတာင္းရမည္ (၂ေကာ ၄း၄)။ သူတုိ႔သည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္လုိအပ္ေၾကာင္းနားလည္းရန္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္း ရမည္ (ေယာဟန္ ၃း၁၆)။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဖြင့္ျပျခင္းမရွိဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူေတြအား သမၼာတရားကို မသြန္သင္ႏုိင္ပါ (ေယာဟန္ ၁၆း၇-၁၁)။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေကာင္းမြန္ေသာခရစ္ယာန္အသက္တာအားျဖင့္ အသက္ရွင္ရမည္။ သို႔မွသာလွ်င္ မွားယြင္းေသာ ဘာသာ တရားကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ဘာသာတရား၌ရွိေသာသူမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔အသက္တာမွာ ဘုရားသခင္ျပဳေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါလိမ့္မည္ (၁ေပ ၃း၁-၂)။ သူတုိ႔ထံ တန္ခိုးႀကီးမားစြာျဖင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ ဥာဏ္ပညာေတာင္းရမည္ (ယာကုပ္ ၁း၅)။ ထိုျပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သတင္းေကာင္းေ၀ငွျခင္း၌ ရဲရင့္မႈရွိရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာရမည္ (ေရာမ ၁၀း၉-၁၀)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ယံုၾကည္မႈကို မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ရမည္ (၁ေပ ၃း၁၅)။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္းႏွင့္ရိုေသစြာလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ခံယူခ်က္ကို မွန္ကန္စြာ ေဟာေျပာရမည္။ စကားလံုးမ်ားကို ရဲ၀ံ့စြာ ေျပာရမည္။ စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးေသာ သေဘာျဖင့္ မေျပာသင့္ပါ။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ေဟာေျပာေသာသူမ်ားအား ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း ခ်န္ေပးထားရမည္။ ကယ္တင္ျခင္းသည္ လူေတြကို ကယ္တင္ေပးေသာ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘာသာတရားအစြန္းေရာက္ေသာသူမ်ားႏွင့္မွားယြင္းေသာဘာသာတရား၌ က်င္လည္ေသာသူမ်ားအေပၚ ကယ္တင္ျခင္းတရားေ၀ငွရာတြင္ သူတုိ႔သည္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိရင္လည္း သူတုိ႔အား ေကာင္းမြန္စြာေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ မွားယြင္းေသာယံုၾကည္မႈမ်ားကို သိရွိေစျခင္းကို စိတ္ရွည္စြာ ရွင္းျပျခင္းသည္ အလြန္ ေကာင္းသည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာအရာမွာ သူတုိ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ သက္ေသခံျခင္း၊ သူတို႔ေရွ႕မွာ ခရစ္ယာန္အသက္တာအားျဖင့္ ရွင္သန္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ကိုးစားျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႔ကို ခ်ဥ္ကပ္ျခင္း၊ ရွင္းျပျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲေစျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဘာသာတရားအစြန္းေရာက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းေသာဘာသာတရားကိုးကြယ္သူမ်ားထံ သတင္းေကာင္းေဟာေျပာရန္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းမွာ အဘယ္နည္း။