ေယေဟာ၀ါသက္ေသခံမ်ားသည္ မည္သူေတြ ျဖစ္ၾကသနည္း။ သူတုိ႔က ဘာကို ယံုၾကည္ၾကသနည္း။


ေမးခြန္း: ေယေဟာ၀ါသက္ေသခံမ်ားသည္ မည္သူေတြ ျဖစ္ၾကသနည္း။ သူတုိ႔က ဘာကို ယံုၾကည္ၾကသနည္း။

အေျဖ:
ေယေဟာ၀ါသက္ေသ ခံမ်ားသည္ဟု ယခုသိရေသာ ဂုိဏ္းမ်ားသည္ ၁၈၇၀ ခုႏွစ္ Charles Taze Russell ဦးေဆာင္ေသာ က်မ္းစာသင္တန္းအားျဖင့္ Pennsylvania ၌ စတင္ခဲ့သည္။ Russell က သူ၏အဖြဲ႕ကို "Millennial Dawn Bible Study" ဟု နာမည္ေပးခဲ့သည္။ Charles T. Russel က "The Millennial Dawn" ေခၚ စာအုပ္ကို volume ေျခာက္ ခုအထိ သူမေသခင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ယေန႔ ေယေဟာ၀ါသက္ေသခံမ်ားစြဲကိုင္ေသာ ဓမၼခံယူခ်က္အမ်ားစုသည္ ထုိစာအုပ္ထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။ ၁၉၁၆ခုႏွစ္တြင္ Russell ေသၿပီးေနာက္၊ သူ႕သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ သူ႕ရာထူးဆက္ခံသူ Judge J.F. Rutherford က "Millennial Dawn" "The Finished Mystery" အပုိင္း ခုနစ္ခုေျမာက္ႏွင့္ေနာက္ဆံုး volume အား 1917 ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ က်မ္းစာေမွ်ာ္စင္ႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္အဖြဲ႕ကို ၁၈၈၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး "Millennial Dawn" လႈပ္ရွားမႈက အျခားသူမ်ားထံ သူတုိ႔၏ယံုၾကည္မႈအျမင္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ ေသာ တန္ဆာပလာအျဖစ္ တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၃၁ အထိတုိင္း ထိုအဖြဲ႕ကို "Russellites" ဟု သိရသည္။ အေၾကာင္းမွာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္မေပါင္းေဖာ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ "ေယေဟာ၀ါသက္ ေသခံမ်ား"ဟု နာမည္ ျပန္ေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔သီးသန္႔ရပ္တည္ေသာအဖြဲ႕ကို "က်မ္းစာ ေက်ာင္းသားမ်ား" ဟု သိရသည္။

ေယေဟာ၀ါသက္ေသခံမ်ားက ဘာကို ယံုၾကည္ၾကသနည္း။ ခရစ္ေတာ္၏ဘုရားျဖစ္ျခင္း၊ ကယ္တင္ျခင္း၊ သံုးပါးတစ္ဆူ၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ လူသားမ်ားအတြက္ ခရစ္ေတာ္အေသခံျခင္းမ်ားကို သူတုိ႔က သံသယ၀င္ၿပီး သူတုိ႔က ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး orthodox ခရစ္ယာန္မ်ားယံုၾကည္မႈကို ကန္႔ကြက္သည္။ ေယေဟာ၀ါသက္ေသ ခံမ်ားက သခင္ေယရႈသည္ ေကာင္းကင္တမန္ႀကီး၊ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ သမၼာက်မ္း စာ ေဖာ္ျပေသာ သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ျခင္း (ေယာဟန္ ၁း၁၊ ၁၄၊ ၈း၅၈၊ ၁၀း၃၀)အေၾကာင္းကို ဆန္႔က်င္ သည္။ ေယေဟာ၀ါသက္ေသခံမ်ားက ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားႏွင့္နာခံျခင္းအားျဖင့္ ရရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ ၾကသည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပေသာ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္သည္ (ေယာဟန္ ၃း၁၆၊ ဧဖက္ ၂း၈-၉၊ တိတု ၃း၅)ဟုေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ေယေဟာ၀ါသက္ေသခံမ်ားက သံုးပါးတစ္ဆူကို ျငင္းပယ္သည္။ သခင္ေယရႈသည္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံေသာသူျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ သည္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ေယေဟာ၀ါသက္ေသခံမ်ားက လူသားမ်ားကိုယ္စား ခရစ္ ေတာ္အေသခံျခင္းခံယူခ်က္ကို ျငင္းပယ္ၿပီး သခင္ေယရႈ၏အေသခံျခင္းသည္ အာဒံ၏အျပစ္အတြက္သာ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ခံယူခ်က္ကို စြဲကိုင္ထားသည္။

ေယေဟာ၀ါသက္ေသခံမ်ားက ဤသမၼာက်မ္းစာႏွင့္မညီညြတ္ေသာ ခံယူခ်က္ကို ဘယ္လို စြဲကိုင္ႏုိင္သနည္း။ ပထမအေနျဖင့္၊ သမၼာက်မ္းစာသည္ ရာစုေပါင္းမ်ားစြာ အသင္းေတာ္က ပ်က္စီးေစခဲ့သည္ဟု သူတုိ႔က ေျပာၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ သူတုိ႔က သမၼာက်မ္းစာကို New World Translation အျဖစ္ ျပန္လည္ ဘာသာျပန္ဆိုၾကသည္။ သမၼာက်မ္းစာ ေမွ်ာ္စင္ႏွင့္လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားထဲတြင္ သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ခ်က္မ်ားကို သူတုိ႔၏မွားယြင္းေသာခံယူခ်က္ျဖင့္ ေရာေထြးသည္။ သူတို႔က သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခမခံပါ။ The New World Translation သည္ လူေပါင္းမ်ားစြာက တည္းျဖတ္ထားသည္။ ေယေဟာ၀ါသက္ေသခံမ်ားက သမၼာက်မ္းစာကို သူတုိ႔ခံယူခ်က္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ ဘက္ျဖစ္ေသာအရာမ်ားျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုၾကသည္။

ကင္းေမွ်ာ္စင္က သူတုိ႔၏ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ အယူ၀ါဒမ်ားကို Charles Taze Russell, Judge Joseph Franklin Rtherford, ႏွင့္သူတုိ႔၏ ရာထူးဆက္ခံသူမ်ား၏ သြန္သင္မႈမ်ားေပၚတြင္သာ အေျခခံထားသည္။ သမၼာက်မ္းစာကင္းေမွ်ာ္ စင္ ႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာကို လႊဲေခ်ာ္သြားေအာင္ သြန္သင္ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္၊ သမၼာက်မ္းစာအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူတုိ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားေျပာေသာစကား၊ ခံယူခ်က္ကို ေနာက္ ဆံုးစကားအျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။ မိမိကုိယ္ကို ေတြးေတာဆင္ျခင္းမရွိေပ။ ထိုေၾကာင့္ ရွင္ေပါလုက တိေမာေသအား(ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အပါအ၀င္) ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္ဖြင့္ျပသည့္အတုိင္းေလ့လာရန္ အႀကံျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မွန္ကန္စြာ ပုိင္းျခားထားသျဖင့္ အရွက္ကြဲမည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဤအႀကံျပဳခ်က္ ကို ၂တိ ၂း၁၅ ထဲတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ဘုရားသခင္က သူ၏သားသမီးမ်ားအား Berean ခရစ္ယာန္မ်ားကဲ့သို႔ျဖစ္လာရန္ ညြန္ၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔က ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အား ၄င္း၏သင္ၾကားသည့္အတုိင္း သိရွိရန္ ေန႔တုိင္း က်မ္း စာေလ့လာၾကသည္။

ေယေဟာ၀ါသက္ေသခံမ်ားကဲ့သို႔ သူတုိ႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကို သစၥာရွိစြာျဖင့္ ေဟာေျပာေသာဘာသာတရား ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔ေဟာၾကားခ်က္မ်ားသည္ မူရင္းအဓိပၸါယ္ပ်က္ေစသည္။ လိမ္ညာမႈျဖစ္သည္။ မွားယြင္း ေသာခံယူခ်က္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ေယေဟာ၀ါသက္ေသခံမ်ားအား သတင္းေကာင္းသမၼာတရားႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သမၼာတရားအေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရန္ သူတုိ႔၏၀ိညာဥ္မ်က္စိဖြင့္ေပးပါေစ။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ေယေဟာ၀ါသက္ေသခံမ်ားသည္ မည္သူေတြ ျဖစ္ၾကသနည္း။ သူတုိ႔က ဘာကို ယံုၾကည္ၾကသနည္း။