မွားယြင္းေသာဆရာ၊ မိစၦာပေရာဖက္တစ္ပါးကို ကၽြန္ေတာ္ မည္သို႔ သိရွိႏုိင္မည္နည္း။


ေမးခြန္း: မွားယြင္းေသာဆရာ၊ မိစၦာပေရာဖက္တစ္ပါးကို ကၽြန္ေတာ္ မည္သို႔ သိရွိႏုိင္မည္နည္း။

အေျဖ:
"အႏၱီခရစ္ႏွင့္မိစၦာပေရာဖက္မ်ား"ထြက္ေပၚလာၿပီး ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေသာသူမ်ားကို လွည့္ျဖားလိမ့္မည္ ဟု သခင္ေယရႈက သတိေပးထားသည္ (မႆဲ ၂၄း၂၃-၂၇၊ ၂ေပ ၃း၃ႏွင့္ ယုဒ ၁၇-၁၈ တုိ႔ကို ၾကည့္ပါ)။ မွားယြင္းေသာ သြန္သင္မႈႏွင့္မွားယြင္းေသာဆရာမ်ားမွ မိမိကုိယ္ကို ေစာင့္ၾကပ္ႏုိင္ေသာအေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ သမၼာတရားကို သိရွိ ျခင္း ျဖစ္သည္။ မွားယြင္းေသာ အယူ၀ါဒမ်ားကို ခ်က္ျခင္းသိၿပီး မွန္ကန္ေသာအရာမ်ားကို ေလ့လာရမည္။ "သမၼာတရားမွန္ ကန္စြာ ပိုင္းျခားသိျမင္ေသာ" (၂တိ ၂း၁၅) သူမ်ားႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာကို သတိျပဳစြာေလ့လာေသာသူမ်ားက မွားယြင္းေသာ အယူ၀ါဒကို ခ်က္ျခင္းသိလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ မႆဲ ၃း၁၆-၁၇ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ခမည္းေတာ္ဘုရား၊ သားေတာ္ဘုရားႏွင့္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဖတ္ရႈေသာ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးက သံုးပါးတစ္ဆူအေၾကာင္းကို ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားကို ခ်က္ျခင္း ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္ ေျခလွမ္းတစ္ခုမွာ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေျပာသည့္အတုိင္းစစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ သြန္သင္မႈအားလံုးကို ဆန္းစစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သခင္ေယရႈက "အသီးကိုအားျဖင့္ အပင္ကို သိရွိႏုိင္သည္" (မႆဲ ၁၂း၃၃)ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ဤေနရာမွာ "အသီး" ၾကည့္ ေသာအခါ ဆရာမ်ား၏ သြန္သင္မႈကို မွန္ကန္သည္ဟု သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ စမ္းသပ္မႈ သံုးခုရွိသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ-

၁။ ဤဆရာက သခင္ေယရႈအေၾကာင္းကို မည္သို႔ ေျပာသနည္း။ မႆဲ ၁၆း၁၅-၁၆ထဲတြင္ သခင္ေယရႈက "မင္းတုိ႔ ငါ့ကို ဘယ္လိုထင္ၾကသလဲ"ဟု ေမးေသာအခါ ေပတရုက "ကိုယ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ေသာဘုရားသခင္၏သားေတာ္၊ ခရစ္ ေတာ္ျဖစ္သည္"ဟု ျပန္ေျဖခဲ့သည္။ ဤအေျဖေၾကာင့္ ေပတရုသည္"ေကာင္းခ်ီးခံစားေသာသူ" ဟုအေခၚခံခဲ့သည္။ ၂ေယာ ၉ ထဲတြင္ "ခရစ္ေတာ္၏ေဒသနာ၌မတည္ဘဲလြန္က်ဴးေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္ကိုမသိ၊ ခရစ္ေတာ္၏ ေဒသနာ၌ တည္ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္သားေတာ္ကိုသိ၏" ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ တနည္းအားျဖင့္၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သူ၏ကယ္တင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈကို ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကိုျငင္းပယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈအေသခံျခင္း၊ သခင္ေယရႈ၏လူသားျဖစ္ျခင္းကို ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ လည္း ဘုရားသခင္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁ေယာ ၂း၂၂ထဲတြင္ "မုသာကို သံုးေသာသူမူကား အဘယ္သူနည္း။ ေယရႈသည္ ခရစ္ေတာ္မဟုတ္ဟု ျငင္းပယ္ေသာသူျဖစ္သတည္း။ ခမည္းေတာ္ႏွင့္သားေတာ္ကို ျငင္းပယ္ေသာသူသည္ အႏၱီခရစ္ျဖစ္၏" ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

၂။ ဤဆရာက သတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာသလား။ သတင္းေကာင္းဆိုသည္မွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အရ သခင္ေယရႈအေသခံျခင္း၊ သၿဂႌဳဟ္ ခံျခင္းႏွင့္ထေျမာက္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္ (၁ေကာ ၁၅း၁-၄)။ "ဘုရားသခင္က သင့္ကို ခ်စ္သည္" "ဘုရားသခင္က ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေသာသူမ်ားကို ေကၽြးေမြးခ်င္သည္" "ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို ခ်မ္းသာ ေစခ်င္သည္"ဟူေသာစကားမ်ားသည္ ျပည့္စံုေသာ သတင္းေကာင္းမဟုတ္ပါ။ ရွင္ေပါလုက ဂလာတိ ၁း၇ထဲတြင္ "ထိုဧ၀ံေဂလိတရားသည္ ဧ၀ံေဂလိတရားမဟုတ္။ သင္တုိ႔ကို ေႏွာင့္ရွက္၍ ခရစ္ေတာ္၏ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေမွာက္လွန္ ခ်င္ေသာသူအခ်ိဳ႕ရွိၾက၏"ဟု သတိေပးသည္။ မည္သူမွ်၊ နာမည္ေက်ာ္တရားေဟာဆရာပင္လွ်င္ ဘုရားသခင္ေပးထား ခဲ့ေသာသတင္းစကားကို ေျပာင္းလဲပုိင္ခြင့္မရွိပါ။ "တဖန္တံု၊ သင္တုိ႔ခံယူၿပီးေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားမွတပါး အျခားေသာ ဧ၀ံ ေဂလိတရားကို တစံုတေယာက္ေသာသူေဟာေျပာလွ်င္၊ ထိုသူသည္ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေစဟု ငါတို႔ဆိုခဲ့ၿပီးသည္ အတုိင္းယခုငါထပ္၍ ဆိုေသး၏" (ဂလာတိ ၁း၉)။

၃။ ဤဆရာက ဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသလား။ မွားယြင္း ေသာဆရာမ်ားအား ယုဒ ၁၁ က "သူတုိ႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကာဣနေနာက္သို႔လုိက္ၾက၏။ အခကိုရျခင္းငွါ ဗာလမ္မွားယြင္းသကဲ့သို႔အလြန္မွားယြင္းျခင္းရွိၾက၏။ ေကာရ၏ ျငင္းခံျခင္းအျပစ္ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏"ဟု ေျပာထားသည္။ တနည္းအားျဖင့္၊ မွားယြင္းေသာဆရာတစ္ပါးအား သူ၏မာန္မာနၾကီးျခင္း၊ (ကာဣနက ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္ေတာ္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည္)၊ ေလာဘႀကီးျခင္း (ေငြေၾကးရရွိေရးအတြက္ ဗာလမ္၏ ပေရာဖက္ ျပဳျခင္း)၊ ပုန္ကန္ထၾကြျခင္း (ေကာရ၏ ေမာေရွအေပၚ မိမိကုိယ္ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း)အားျဖင့္ သိရွိႏုိင္သည္။ သခင္ေယရႈက ထိုသို႔ေသာသူမ်ားကို သတိျပဳရန္ ေျပာခဲ့သည္။ သူတုိ႔၏အသီးမ်ားအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိရွိလိမ့္မည္ (မႆဲ ၇း၁၅-၂၀)။

အသင္းေတာ္မွာ မွားယြင္းေသာ သြန္သင္ျခင္းကို ပထုတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အထူးသျဖင့္ ဂလာတိ၊ ၂ေပ၊ ၁ေယာ၊ ၂ေယာ၊ ႏွင့္ ယုဒတုိ႔ကို ဆက္လက္ေလ့လာပါ။ မွားယြင္းေသာဆရာ/မိစၦာပေရာဖက္မ်ားကို သိရွိရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္။ စာတန္သည္ ေကာင္းကင္တမန္အလင္းကဲ့သို႔ ဟန္ေဆာင္တတ္သည္ (၂ေကာ ၁၁း၁၄)။ သူ၏အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားသည္လည္း ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏အေစခံကဲ့သို႔ ဟန္ေဆာင္တတ္သည္ (၂ေကာ ၁၁း၁၅)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သမၼာတရားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မွသာလွ်င္ အတုအေယာင္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
မွားယြင္းေသာဆရာ၊ မိစၦာပေရာဖက္တစ္ပါးကို ကၽြန္ေတာ္ မည္သို႔ သိရွိႏုိင္မည္နည္း။