ခရစ္ယာန္မ်ားက အျခားေသာသူမ်ား၏ဘာသာတရားယံုၾကည္မႈမ်ားကို သည္းခံသင့္သလား။


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္မ်ားက အျခားေသာသူမ်ား၏ဘာသာတရားယံုၾကည္မႈမ်ားကို သည္းခံသင့္သလား။

အေျဖ:
ကၽြနု္ပ္တို႔၏ "သည္းခံျခင္း"ေခတ္ကာလတြင္ နားလည္မႈ စိတ္ထားသည္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။ စိတ္အေတြးအေခၚပညာ၊ ယူဆခ်က္ ႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းစနစ္အားလံုးမွာ တူညီေသာ စိတ္ေကာင္းရွိၾကသည္။ နားလည္မႈ စိတ္ထားရွိသူမ်ားက အားလံုးကို အခ်င္းခ်င္း ရိုေသၾကရန္ ေျပာၾကသည္။ အျခားသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္မတူေသာ ယံုၾကည္မႈတစ္ခုကို စြဲကိုင္ေသာသူမ်ား၊ သူတုိ႔၏ယံုၾကည္မႈသည္ မွားယြင္းေသာ္လည္း သမၼာတရားတခုတည္းသာ သိရွိျခင္းသည္ အျမင္က်ဥ္းျခင္း၊ အသိပညာနည္းပါးျခင္း၊ တယူသန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

မတူညီေသာ ဘာသာတရားမ်ားက အခ်ုင္းခ်င္းတုိက္ခုိက္ၾကသည္။ နားလည္မႈအေပးအယူျပဳျခင္းကို စြဲကုိင္ေသာသူမ်ားက ထိုတုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစျခင္း မျပဳႏုိင္ၾကပါ။ ဥပမာအားျဖင့္၊ သမၼာက်မ္းစာက "လူသည္ တခါတည္းေသ၍ ထိုေနာက္မွ တရားစီရင္ေတာ္မူျခင္းကိုခံရမည္" (ေဟၿဗဲ ၉း၂၇)ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ အေရွ႕ပိုင္းသာသာတရားမ်ားက လူ၀င္စားျခင္းအေၾကာင္းကို သြန္သင္ထားသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ႀကိမ္ တည္းေသမလား။ သို႔မဟုတ္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေသရမလား။ သင္ၾကားမႈႏွစ္ခုစလံုးတုိ႔သည္ မွားယြင္းေနသည္။ ထိုေၾကာင့္ လူသည္ တစ္ႀကိမ္တည္းေသရမည္/ လူသည္ ေသၿပီးမွ လူျပန္၀င္စားရမည္ဟူေသာ မတူညီေသာ ယံုၾကည္ျခင္းႏွစ္ခုကို အတူတူရွိႏုိင္ေရးအတြက္ နားလည္မႈေပးေသာ သြန္သင္သူမ်ားက သမၼာတရားတစ္ခုကို တီထြင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။

ေယရႈက "ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္ ခမည္းေတာ္ထံသို႔ အဘယ္သူမွ်မေရာက္ရ" (ေယာဟန္ ၁၄း၆ )ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္သည္ သမၼာတရားကို လက္ခံ ခဲ့သည္။ အယူ၀ါဒမဟုတ္ပါ။ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ ဤခရစ္ယနာ္မ်ားခံယူေသာ သမၼာတရားသည္ "အျမင္က်ယ္ျခင္း"ဟု ယခုေခၚေ၀ၚေသာ အယူ၀ါဒႏွင့္ မတူပါ။ ခရစ္ယာန္မ်ားက သခင္ေယရႈသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ခဲ့သည္ဟု လူအမ်ားေရွ႕ မွာ ၀န္ခံခဲ့ၾကသည္ (ေရာမ ၁၀း၉-၁၀)။ သူသည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို အမွန္ယံုၾကည္လွ်င္ "စိတ္အျမင္က်ယ္"ကာ မယံုၾကည္သူမ်ားေျပာေသာ သခင္ေယရႈသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ျခင္းမရွိဟူေသာ ယံုၾကည္မႈကို မည္သုိ႔ လက္ခံႏုိင္ မည္နည္း။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သြန္သင္မႈကို ျငင္းပယ္လွ်င္ ဘုရားသခင္ကို သစၥာေဖာက္ေရာင္းစားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ယံုၾကည္မႈသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးနုိင္ရန္ သာဓကမ်ားစြာရွိသည္ကို မွတ္ထားပါ။ (ခရစ္ေတာ္သည္ ကုိယ္ခႏၶာျဖင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း)ကဲသို႔ေသာအရာမ်ားမ်ားကို ျငင္းပယ္၍မရပါ။ ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒစာေစာင္ေရးသားသူ သုိ႔မဟုတ္ ေပါလု၏ "ကိုယ္ထဲမွာရွိေသာဆူး"သေဘာသဘာ၀အေၾကာင္းကို ျငင္းဆိုႏုိင္သည္။ ဤအေရးမႀကီးေသာ အရာ မ်ားျငင္းခံုျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္အလာဟတကုန္ဆံုးေစျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ (၂တိ ၂း၂၃၊ တိတု ၃း၉)။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အေရးပါေသာ အယူ၀ါဒမ်ား ေဆြးေႏြးျငင္းခံုသည့္အခ်ိန္၌ပင္ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ရိုေသေလးစားျခင္းအားျဖင့္ ထိုအရာကို ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ စိတ္သေဘာထားမတုိက္ဆုိင္ေသာခံယူခ်က္လည္းရွိႏုိင္သည္။ လူတစ္ေယာက္၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္မတူညီေသာ အျမင္လည္းရွိႏုိင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေမးခြန္းေမးျမန္းေသာသူမ်ားအေပၚ ဂရုဏာတရားျဖင့္ ျပသကာ သမၼာတရားကို ခုိင္ခံစြာ ဆုပ္ကုိင္ထားရမည္။ သခင္ေယရႈပမာ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ သမၼာတရားႏွစ္ ပါးစလံုးျဖင့္ ျပည့္၀ရမည္ (ေယာဟန္ ၁း၁၄)။ ေမးထားေသာေမးခြန္းမ်ားကို ႏွိမ့္ခ်စြျဖင့္ ေျဖၾကားရန္ ေပတရုက တုိက္တြန္း ထားသည္။ "သင္တုိ႔ေျမာ္လင့္ျခင္း၏အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းေသာသူရွိသမွ်တုိ႔အား၊ ႏူးညံ့ေသာသေဘာ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သေဘာႏွင့္ ျပန္ေျပာျခင္းငွါ၊ ကာလအစဥ္မျပတ္အသင့္ရွိေနၾကေလာ့" (၁ေပ ၃း၁၅)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ယာန္မ်ားက အျခားေသာသူမ်ား၏ဘာသာတရားယံုၾကည္မႈမ်ားကို သည္းခံသင့္သလား။