ေမာလ္မြန္းခံယူခ်က္စြဲကိုင္သူမ်ားသည္ အစြန္းေရာက္ဘာသာတရားကိုးကြယ္ျခင္း ျဖစ္သလား။ ေမာလ္မြန္းမ်ားက ဘာကို ယံုၾကည္သလဲ။


ေမးခြန္း: ေမာလ္မြန္းခံယူခ်က္စြဲကိုင္သူမ်ားသည္ အစြန္းေရာက္ဘာသာတရားကိုးကြယ္ျခင္း ျဖစ္သလား။ ေမာလ္မြန္းမ်ားက ဘာကို ယံုၾကည္သလဲ။

အေျဖ:
ေမာလ္မြန္းဘာသာတရား၊ ၄င္းေနာက္လုိက္သူမ်ားကို ေမာလ္မြန္းယံုၾကည္သူမ်ားဟု သိရၿပီး Later Day Saints (LDS)ဟု သိရသည္။ Joseph Smith ေခၚ လူတစ္ေယာက္အားျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာခန္႔က တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူက ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ႏွင့္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သူ႕ထံသို႔လာၿပီး အသင္းေတာ္အားလံုးႏွင့္ က်င့္သံုးမႈမ်ားသည္ ယိုယြင္းပ်က္စီးခဲ့သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ Joseph Smith က အသစ္ေသာဘာသာတရားကို ထူေထာင္ၿပီး ထိုအသင္းေတာ္တစ္ခုတည္းသာလွ်င္ "ကမၻာေပၚမွာ စစ္မွန္ေသာအသင္ေတာ္" ျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ေမာလ္မြန္းတို႔၏ျပႆနာမွာ သမၼာက်မ္းစာကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး ႏႈတ္ကပတေ္ေတာ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာအရာမ်ားကို ပံုႀကီးခ်ဲ႕ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားက သမၼာက်မ္းစာသည္မွားယြင္းေၾကာင္း မျပည့္စံုေၾကာင္း ေျပာစရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ကိုးစားျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း၊ ႏႈတ္ ကပတ္ေတာ္အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာၿပီး ဘုရားသခင္၏မႈတ္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္သည္ (၂တိ ၃း၁၆)။

ေမာလ္မြန္းယံုၾကည္သူမ်ားက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ဘုရားသခင္၏မႈတ္သြင္းေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါ အခ်က္ေလးခုအတုိင္း ယံုၾကည္ၾကသည္။ ၁။ သမၼာက်မ္းစာကို တိက်မွန္ကန္စြာ ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ က်မ္း ပုိဒ္ခြဲျခင္းသည္ တိက်မႈမရွိသျဖင့္ မွားယြင္းေသာ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ၂။ ေမာလ္မြန္စာအုပ္ သည္ ၁၈၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ၿပီး Smith ၏ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ Smith က ထိုစာအုပ္သည္ ကမၻာေပၚ မွာ အမွန္ကန္ဆံုးေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ အျခားေသာစာအုပ္မ်ားထက္ ထိုစာအုပ္လမ္းညႊန္ခ်က္အတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္လွ်င္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ပို၍နီးကပ္ႏုိင္သည္။ ၃။ ဓမၼခံယူခ်က္ႏွင့္ ပဋိညာဥ္မ်ား ထဲတြင္ ျပဳျပင္ခဲ့ၿပီးေသာ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏အသင္းေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေခတ္မီေသာ ဗ်ာဒိတ္စကားမ်ားပါ၀င္သည္။ ၄။ တန္ဖိုးႀကီးမ်ားေသာ ရတနာျမတ္ ကို ေမာ္လ္မြန္းယံုၾကည္သူမ်ားက ေပ်ာက္ဆံုးသြား ခဲ့ေသာ က်မ္းစာအုပ္ထဲမွာပါ၀င္သည့္ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္သြန္သင္မႈမ်ားကို အဓိကေဖာ္ျပထားေသာစာအုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းယံုၾကည္ၿပီး ကမၻာဖန္ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းကို သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ျဖည့္စြက္ထားသည္။

ေမာလ္မြန္းယံုၾကည္သူမ်ားက ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို ေအာက္ပါတုိင္းယံုၾကည္ၾကသည္။ သူသည္ ေလာကမွာ အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာသူမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသူအျဖစ္ ေလာကမွာ အမႈျပဳေသာသူ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔က ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္က လူသားတစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ ပ်က္စီးႏုိင္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာ၊ အေသြးအသားရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ယခု ေမာလ္မြန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား သြန္သင္မႈႏွင့္မတူဘဲ Brigham Young က အာဒံသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ဖခင္ျဖစ္သည္ဟု သြန္သင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္မ်ားက ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို ဤသို႔ သိထားၾကသည္။ ဘုရားသခင္တဆူတည္းရွိသည္ (တရားေဟာရာ က်မ္း ၆း၄၊ ေဟရွာယ ၄၃း၁၀၊ ၄၄း၆-၈)။ သူသည္ ထာ၀ရတည္ရွိသည္ (တရားေဟာရာက်မ္း ၃၃း၂၇၊ ဆာလံ ၉၀း၂၊ ၁တိ ၁း၁၇)။ သူသည္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာသူမဟုတ္ဘဲ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္သည္ (ကမၻာဦးက်မ္း ၁၊ ဆာလံ ၂၄း၁၊ ေဟရွာယ ၃၇း၁၆)။ သူသည္ ျပည့္စံုသည္။ သူႏွင့္တူေသာသူတစ္ဦးမွ် မရွိပါ (ဆာလံ ၈၆း၈၊ ေဟရွာယ ၄၀း၂၅)။ ခမည္းေတာ္ဘုရား သခင္သည္ လူမဟုတ္ပါ။ (ေတာလည္ရာက်မ္း ၂၃း၁၉၊ ၁ရာ ၁၅း၂၉၊ ေဟာေရွ ၁၁း၉)။ သူသည္ နံ၀ိညာဥ္ ျဖစ္သည္ (ေယာဟန္ ၄း၂၄)။ ၀ိညာဥ္သည္ အေသြးအသားမရွိပါ (လုကာ ၂၄း၃၉)။

ေမာလ္မြန္းယံုၾကည္သူမ်ားက ေသၿပီးေနာက္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ- celestial kingdom (အာကာတ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ)၊ terrestrial kingdom (ကမၻာႏွင္ဆုိင္ေသာ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ)၊ the telestial kingdom (ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ)ႏွင့္ အေမွာင္ထုႏုိင္ငံ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ လူသားမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အသက္ရွင္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာ လူတစ္ေယာက္သည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ပုိင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ျခင္းရွိ/မရွိအေပၚမူတည္ၿပီး ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ ငရဲ သို႔သြားရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ကုိယ္ခႏၶာမဟုတ္ေသာ ၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေနထုိင္လိမ့္မည္ (၂ေကာ ၅း၆-၈)။ မယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ငရဲ (သို႔) လူေသေနရာမွာ ပစ္ခ်ျခင္းကို ခံရမည္ (လုကာ ၁၆း၂၂-၂၃)။ သခင္ေယရႈျပန္လည္ၾကြလာေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အသစ္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာ ပုိင္ဆုိင္လိမ့္မည္ (၁ေကာ ၁၅း၅၀-၅၄)။ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္ ရွိလိမ့္မည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၁)။ မယံုၾကည္သူမ်ား အတြက္ ထာ၀ရငရဲမီးအုိင္းထဲသို႔ ပစ္ခ်ျခင္းခံရမည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၁-၁၅)။ ေသၿပီးေနာက္ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ဒုတိယ အခြင့္အေရးမရွိေတာ့ပါ (ေဟၿဗဲ ၉း၂၇)။

ေမာလ္မြန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက သခင္ေယရႈလူ႕ဇာတိခံယူျခင္းသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ႏွင့္မာရိတုိ႔၏ ကုိယ္ခႏၶာ အေသြးအသားေပါင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သြန္သင္ခဲ့ၾကသည္။ သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားတစ္ပါးျဖစ္သည္ဟု ေမာလ္မြန္း မ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္လည္း ဘုရားတစ္ပါးျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေမာလ္မြန္းဘာသာတရားက ယံုၾကည္ ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ဟု သြန္သင္ခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားက သမုိင္းတ ေလွ်ာက္တြင္ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းျခင္းကို မီွႏုိင္ေသာသူတစ္ေယာက္မွ် မရွိဟု သြန္သင္ခဲ့သည္ (၁ရာ ၂း၂)။ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌ သန္႔ရွင္းႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္ (၁ေကာ ၁း၂)။ သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္၏တပါးတည္းေသာသားေတာ္ျဖစ္သည္ (ေယာဟန္ ၃း၁၆)။ သူတုိ႔တစ္ပါး တည္းသာလွ်င္ အျပစ္ကင္းမဲ့စြာ၊ အျပစ္ကင္းစင္ေသာအသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ကာ ယခု ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္အျမင့္ ဆံုးမွာ ေနေသာသူျဖစ္သည္ (ေဟၿဗဲ ၇း၂၆)။ သခင္ေယရႈႏွင့္ ဘုရားသခင္သည္ တလံုးတ၀ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈသည္ ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ ေမြးဖြားျခင္းမရွိမီ တည္ရွိေသာဘုရားျဖစ္သည္ (ေယာဟန္ ၁း၁-၈၊ ၈း၅၆)။ သခင္ေယရႈသည္ မိမိကုိယ္တုိင္ ယဇ္ပေရာဟိတ္အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က သူ႕ကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစခဲ့သည္။ တစ္ေန႔ေသာအခါ လူအားလံုးက သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံၾကလိမ့္မည္ (ဖိလိပၸိ ၂း၆-၁၁)။ သခင္ေယရႈက ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားအားျဖင့္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႔မေရာက္၊ သူ႕ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ကယ္တင္ ျခင္းရရွိသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္ (မႆဲ ၁၉း၂၆)။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိအျပစ္မ်ားအတြက္ ထာ၀ရျပစ္ဒဏ္ခံထုိက္ေသာ သူ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ထာ၀ရေမတၱာေတာ္ႏွၤင့္ ေက်းဇူးေတာ္က ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ထာ၀ရျပစ္ဒဏ္မွ ကယ္လြတ္ခဲ့သည္။ "အျပစ္တရား၏ အခကားေသျခင္းေပတည္း။ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ ကား၊ ငါတုိ႔ သခင္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း" (ေရာမ ၆း၂၃)။

ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္သူ၏သားေတာ္၊ သခင္ေယရႈကို သိရွိျခင္းျဖစ္သည္ (ေယာဟန္ ၁၇း၃)။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္သည္ (ေရာမ ၁း၁၇၊ ၃း၂၈)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဆုိးေသာသူျဖစ္ေစ၊ အျပစ္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ ဤဆုေက်းဇူးကို ရရွိႏုိင္သည္ (ေရာမ ၃း၂၂)။ "ထိုသခင္၏ နာမေတာ္မွတပါး ငါတို႔ကို ကယ္တင္ႏုိင္ေသာ နာမတစံုတခုမွ် ေကာင္းကင္ေအာက္ လူတို႕တြင္ မေပၚမရွိဟု ေပတရုသည္ ထိုသူတုိ႔အား ျမြက္ဆို၏" (တမန္ ၄း၁၂)။

ေမာလ္မြန္းယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လူေတြေပၚမ်ား ခင္မင္မႈ၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္သနားၾကင္နာမႈရွိၾကေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို မွားယြင္းစြာသြန္သင္ေသာ မွားယြင္းေသာ ဘာသာတရား၏လွည့္ျဖားမႈကို ခံရေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ေမာလ္မြန္းခံယူခ်က္စြဲကိုင္သူမ်ားသည္ အစြန္းေရာက္ဘာသာတရားကိုးကြယ္ျခင္း ျဖစ္သလား။ ေမာလ္မြန္းမ်ားက ဘာကို ယံုၾကည္သလဲ။