ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


ကမၻာႀကီး၏ သက္တမ္းမွာ အဘယ္နည္း။ ကမၻာႀကီးသည္ ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ် ၾကာခဲ့သနည္း။?

ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။?

ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္သိပံၸပညာကို ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဆန္႔က်င္မႈရွိသလား။?

ေနာဧေခတ္မွာ တစ္ကမၻာလံုးေရလႊမ္းမိုးခဲ့သလား။ ေနရာေဒသတစ္ခုထဲ ေရလႊမ္းမိုးခဲ့သလား။?

ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ျခင္းခံယူခ်က္ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။?

ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ အေကာင္းအဆိုးကို သိကၽြမ္းေစေသာအပင္ ထားရွိခဲ့သနည္း။?

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခြန္အားႀကီးေသာလူ အေၾကာင္းကို မည္သို႕ေဖာ္ျပထားပါသ နည္း။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခြန္အားႀကီးေသာသူအေၾကာင္းရိွပါသလား။


ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား