ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ


ကမ္ဘာကြီး၏ သက်တမ်းမှာ အဘယ်နည်း။ ကမ္ဘာကြီးသည် နှစ်ပေါင်းမည်မျှ ကြာခဲ့သနည်း။?

ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့ ဖော်ပြထားသနည်း။?

ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့်သိပ္ပံပညာကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ဆန့်ကျင်မှုရှိသလား။?

နောဧခေတ်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးရေလွှမ်းမိုးခဲ့သလား။ နေရာဒေသတစ်ခုထဲ ရေလွှမ်းမိုးခဲ့သလား။?

ကျွမ်းကျင်သော ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခြင်းခံယူချက်ဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။?

ဘုရားသခင်သည် အဘယ်ကြောင့် ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာ အကောင်းအဆိုးကို သိကျွမ်းစေသောအပင် ထားရှိခဲ့သနည်း။?

သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ခွန်အားကြီးသောလူ အကြောင်းကို မည်သို့ဖော်ပြထားပါသ နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ခွန်အားကြီးသောသူအကြောင်းရှိပါသလား။


ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ

ဘယျလိုထှကျရှာရနျ ...

ဘုရားသခငျနှငျ့အတူထာဖွုနျဘုရားသခငျထံမှအပွစျလှှတျခွငျးလကျခံရရှိ