ကမၻာႀကီး၏ သက္တမ္းမွာ အဘယ္နည္း။ ကမၻာႀကီးသည္ ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ် ၾကာခဲ့သနည္း။


ေမးခြန္း: ကမၻာႀကီး၏ သက္တမ္းမွာ အဘယ္နည္း။ ကမၻာႀကီးသည္ ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ် ၾကာခဲ့သနည္း။

အေျဖ:
သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ အာဒံသည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ကမၻာႀကီးတည္ရွိၿပီး ေျခာက္ရက္ေန႔မွာ ဖန္ဆင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကို အေျခခံၿပီး ကမၻာႀကီးႏွစ္ေပါင္းမည္မွ်ၾကာခဲ့သည္ကို သိရွိရန္အတြက္ လူသားမ်ားဖန္ဆင္းျခင္း သမိုင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ဤကိစၥမွာ ကမၻာဦးက်မ္းသည္ တိက်မွန္ကန္သည္။ ဖန္ဆင္းျခင္း ေျခာက္ ရက္မွာ ႏွစ္ဆယ္ေလးနာရီျဖစ္သည္။ ကမၻာဦးက်မ္း၏သမုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္အျဖစ္အပ်က္မွာ ၾကားကာလဟူ၍မရွိပါ။

ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းႀကီး ၅ ႏွင့္ ၁၁ ထဲတြင္ လူမ်ိဳးႏြယ္စုစတင္ေပၚေပါက္လာျခင္းစာရင္းက အာဒံႏွင့္သူ၏ ေဆြစဥ္မ်ိဳး ဆက္မ်ားအေၾကာင္း၊ အာဒံမွ အာျဗဟံအထိ ဆင္းသက္လာေသာ မ်ိဳးရိုးအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဆြစဥ္ မ်ိဳးဆက္သမုိင္းအရအာျဗဟံအသက္မွ ကမၻာဦးက်မ္း ၅ ႏွင့္ ၁၁ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႏွစ္ကို ေပါင္းထည့္ၿပီး ေရတြက္ ပါက ကမၻာႀကီးသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀ ခန္႔၊ ႏွစ္ေပါင္းအနည္းငယ္သာ ၾကာသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

ယေန႔သိပၸံပညာရွင္အမ်ားစုလက္ခံထားၿပီး ပညာေရးေက်ာင္းမွာ သင္ၾကားေပးေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာၾကာျခင္း သည္ မည္သည့္အရာ ျဖစ္သနည္း။ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ က်င့္သံုးေသာ ေန႔ရက္ေရတြက္ျခင္းႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ၄င္း တုိ႔မွာ radiometric ေန႕ရက္ေရတြက္ျခင္းႏွင့္ geologic dating ေရတြက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ကမၻာႀကီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀ ထက္ငယ္သည္ဟု လက္ခံယံုၾကည္ေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက radiometric timescale သည္ မွားယြင္းေသာ ခံယူခ်က္ေပၚတြင္ ရပ္တည္ထားသည္ဟု ခုခံေျပာဆိုၾကသည္။ Geologic timescale ေရတြက္ျခင္းသည္ စဥ္းစားလက္ခံ ႏုိင္ေသာ အယူအဆျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ထို႕ျပင္သူတုိ႔က မမွန္ေသာ ကမၻာေဟာင္းဒ႑ာရီပံုျပင္ကို လက္ခံၾက သည္။ ေပၚပ်ဴလာျဖစ္ေနေသာမွားယြင္းေသာခံယူခ်က္ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္ၾကာလာေသာအခါ ေမ်ာက္မွ လူသားျဖစ္လာျခင္း၊ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းမွ စိန္ျဖစ္လာျခင္း၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေလာင္ဆာဆီ၊ ေက်ာက္စက္ပန္းဆြဲမ်ား၊ ေက်ာက္စက္မိုးေမွ်ာ္ စသည္တုိ႔ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခံယူၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ ငယ္ေသးေသာကမၻာကို လက္ခံယံုၾကည္ ေသာသူမ်ားက ကမၻာသစ္က ကမၻာေဟာင္းကို အစားထိုးလဲလွယ္ခဲ့သည္ဟု အေပါင္းလကၡာျဖင့္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ငယ္ရြယ္ေသာကမၻာကိုယံုၾကည္ေသာသိပၸံပညာရွင္မ်ားက သူတုိ႔သည္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာေခတ္ကာလတြင္ အသက္ရွင္ၾကသည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔က သူတုိ႔၏အဆင့္အတန္းမ်ာသည္ သိပံၸပညာရွင္မ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သက္ေသထူထားသည့္အတုိင္း အခ်ိန္ၾကာလာေသာအခါ ႀကီးမားလာၿပီး ကမၻာေဟာင္း လက္ခံ ယံုၾကည္သည့္အတုိင္း ကမၻာႀကီးသည္ ေဟာင္းလာမည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ ကမၻာႀကီး၏သက္တမ္းကို သက္ေသမျပႏုိင္ပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀ ျဖစ္ေစ၊ သန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ေစ အျမင္မ်ား (အျခားေသာအရာမ်ား)သည္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အေပၚမွာ ရပ္တည္ထားသည္။ Radiometric dating ကိုယံုၾကည္ေသာ ႏွစ္ေပါင္းသန္းေပါင္းမ်ားစြာခံယူေသာသူမ်ားက ျဒပ္စင္တစ္ခုသည္ ေဆြးေျမ့ကာ အျခားအရာတစ္ခုသို႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈတစံုတခုမွ်ရွိသည္ကို မသိထားၾကပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀ ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားက သမၼာက်မ္းစာသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ကမၻာႀကီးသက္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရလႊမ္းမိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘုရားသခင္က ကမၻာႀကီးအား ရင့္က်က္ျပည့္စံုခဲ့ၿပီးေသာအရာအျဖစ္ဖန္ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကိုလည္း တင္ျပထားသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ဘုရားသခင္က အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔အား အသက္အရြယ္ျပည့္စံုေသာသူမ်ားအျဖစ္ ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ အာဒံ ႏွင့္ဧ၀တို႔ ဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆးဆရာ၀န္မ်ားက သူတုိ႔ကို စစ္ေဆးလွ်င္ အသက္ ၂၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္း တင္ျပႏုိင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ တစ္ရက္သာ ရွိေသးသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ၊ အျခားေသာ ေခတ္အဆင့္ ဆင့္တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ တင္ျပျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားတရားမသိေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားေျပာဆိုေသာစကားထက္ ဘုရား သခင္၏စကားေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းသည္ ပို၍ အၿမဲတမ္းေကာင္းမြန္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကမၻာႀကီး၏ သက္တမ္းမွာ အဘယ္နည္း။ ကမၻာႀကီးသည္ ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ် ၾကာခဲ့သနည္း။