ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ျခင္းခံယူခ်က္ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။


ေမးခြန္း: ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ျခင္းခံယူခ်က္ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။

အေျဖ:
ကၽြမ္းက်င္ေသာဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ျခင္းခံယူခ်က္ ဆြဲကိုင္သူမ်ားက လွပေသာအရာမ်ားကို သက္ေသျဖင့္ ရွင္းျပရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ၿပီး အသက္ရွင္ျခင္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကိုလည္းရွင္းျပကာ မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ေတြ႕ေစႏုိင္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ရုပ္ခႏၶာတည္ေဆာက္မႈမ်ားရွင္းျပျခင္းသည္ Darwin အဆိုကို ေထာက္ခံအားေပးေသာသူမ်ား၏အဆို ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတုိ႔က ဒီဇုိင္းျပဳလုက္ျခင္းကို ဦးစားေပးသည္။ စဥ္းစားေတြးေတာလွ်င္ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ရာမွာ တတ္ကၽြမ္းေသာ ဒီဇုိင္းနာတစ္ေယာက္လိုအပ္သည္။ လွပေသာဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ျခင္းက ဒီဇုိင္းနာတစ္ဦးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ျခင္း ခံယူခ်က္မွာ အဓိကအားျဖင့္ အခ်က္သံုးခု ေဖာ္ျပထားသည္။ (၁)မေျပာင္းလဲ ေသာ ရႈပ္ေထြးမႈ၊ (၂) တိက်စြာ ဖန္ဆင္းထားျခင္း၊ (၃) လူသားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေျခခံသေဘာတရား တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

မေျပာင္းလဲေသာ ရႈပ္ေထြးမႈကို "… ဖြဲ႕စည္းပံုတစ္ခုထဲတြင္ အဓိကေသာ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား အျပန္အလွန္လႈပ္ရွား ပါ၀င္ျခင္း၊ တစံုတခုကို ျဖဳတ္ပစ္လုိက္ပါက ထိုအရာ၏လုပ္ေဆာင္မႈကို ရပ္တန္႔ေစႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္"ဟု ေဖာ္ျပႏုိင္ သည္။ ထိုနည္းတူ အသက္သည္လည္း ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္အလုပ္လုပ္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသည္ အျခားတစ္ခုႏွင့္ေပါင္းမွာ အရာ၀တၳဳတစ္ခု ေပၚေပါက္လာႏုိင္ၿပီး အက်ံဳး၀င္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ မ်က္စိသည္ အလြန္အက်ံဳး၀င္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ မ်က္ဆန္၊ အျမင္အာရံု၊ အခြံမပါဘဲ မ်က္လံုးသည္ ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္မလုပ္ ဘဲ ျမင္ႏုိင္ေတြ႕ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ ထိုအရာတစ္ခုစီတုိင္းသည္ အလြန္အက်ံဳး၀င္ေသာ ဖြ႕ဲစည္းမႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ မ်က္လံုးထဲမွာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာအရာအားလံုးသည္ ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္မလုပ္လွ်င္ မ်က္လံုးအသံုး၀င္ေသာ အရာျဖစ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

တိက်ေသာဖန္ဆင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားထဲမွာ ေတြ႕ရွိႏုိင္ေသာ ရႈပ္ေထြးမႈ စံနမူနာပင္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ မူလစတင္ျဖစ္ထြန္းေသာေနရာတစ္ခုရွိရမည္။ တိက်ေသာဖန္ဆင္းျခင္းမ်ားက တစံုတခုျဖစ္ထြန္းျခင္းအားျဖင့္ တိုးတက္ေသာ စံနမူနာမရွိႏုိင္ဟု ျငင္းဆိုၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ အခန္းတစ္ခုထဲမွာ ကြန္ပ်ဴတာ အလံုး ၁၀၀ ႏွင့္ ေမ်ာက္ အေကာင္ ၁၀၀ ရွိေသာ္လည္း စကားလံုးျဖစ္ထြန္းမည္မဟုတ္ပါ။ ၀ါက်တစ္ခုေတာင္မွ ျဖစ္ထြန္းမည္မဟုတ္ပါ။ Shakesperean မ်ားက စာရုိက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ Shakespearean မ်ားထက္ ပိုၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာသူ မည္မွ် ရွိမည္ နည္း။

လူသားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေျခခံသေဘာတရားက ကမၻာႏွင့္စၾကာ၀႒ာက ကမၻာေပၚမွာ သက္ရွိအားလံုးမ်ား ရွင္သန္ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ ကမၻာေပၚမွာပ်ံ၀ဲေနေသာေလ ေရဒီယုိလႈိင္းအား အနည္းငယ္ေျပာင္းေရႊ႕လွ်င္ အျခားေသာ လႈိင္းတစ္ခုသို႔ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာႀကီးသည္ ေနမွ အနည္းငယ္နီးလွ်င္၄င္း၊ အနည္းငယ္ေ၀းကြာလွ်င္၄င္း မ်ားစြာေသာအရာမ်ားသည္ ရပ္တန္႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚမွာ ရွိေသာ လူသားမ်ား အသက္ရွင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အသီးအႏွံမ်ားစြာ လုိအပ္သည္။ ထိုအသီးအႏွံမ်ားသည္ တဆင့္မွတဆင့္သို႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖစ္လွ်င္ လူသားမ်ားသည္ အသက္ရွင္ႏုိင္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။

ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ျခင္း ခံယူခ်က္က ကၽြမ္းက်င္ေသာသူ (ဘုရားသခင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာသူတစ္ဦးဦး ျဖစ္ေစ) ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ျခင္းခံယူခ်က္စြဲကိုင္သူအမ်ားစုမွာ ဘုရားသခင္မရွိဟု ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔က ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းအေၾကာင္းကို သက္ေသျပသႏုိင္ရန္အတြက္ ကမၻာတစ္ခု လံုး၏လွပမႈကို ျမင္ေတြ႕ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္မရွိဟု ယံုၾကည္သူအနည္းငယ္က ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္သူကို အသိအမွတ္ မျပဳၾကပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ျခင္းကိုလည္း မလက္ခံၾကပါ။ သူတုိ႔က ကမၻာႀကီးသည္ အျခားလူတစ္ဦးဦးက အျခားေနရာမွ ပံုသြင္းျပဳလုပ္ထားသည္ဟု သက္ေသျပသၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔က ထိုအျခားလူမ်ား၏အစကိုလည္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ ထိုေၾကာင့္ သူတုိ႔က ေစ့စပ္ေသျခာေသာ သက္ေသျပသျခင္းအေျဖမေပးႏုိင္ၾကပါ။

ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ျခင္း ခံယူ်က္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဖာ္ျပထားေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထိုအရာႏွစ္ခုတုိ႔၏ကြာဟမႈကို သိရွိရန္အေရးႀကီးသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ကို ယံုၾကည္ လက္ခံေသာသူမ်ားက သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပထားေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ မွန္ကန္ၿပီး ယံုၾကည္စရာအေကာင္း ဆံုးျဖစ္သည္ဟု နိဂံုးခ်ဳပ္ၾကသည္။ ကမၻာေပၚမွာရွိေသာ သက္ရွိအားလံုးသည္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဘုရားသခင္၏လက္ရာေတာ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူတုိ႔က ဤနိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းကို မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပသႏုိင္ရန္ အ တြက္ သဘ၀တရားအားျဖင့္ သက္ေသျပၾကသည္။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ျခင္း ခံယူခ်က္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ား က ကမၻာေပၚမွာရွိေသာသက္ရွိအားလံုးကို ကၽြမ္းက်င္ေသာလူတစ္ေယာက္က ဖန္ဆင္းထားသည္ဟု ေျပာကာ သဘ၀တရားအားျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ၾကသည္။ (လူတစ္ေယာက္ဟုသာ ေဖာ္ျပထားသည္)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ျခင္းခံယူခ်က္ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။