ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္သိပံၸပညာကို ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဆန္႔က်င္မႈရွိသလား။


ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္သိပံၸပညာကို ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဆန္႔က်င္မႈရွိသလား။

အေျဖ:
သိပၸံအတတ္ဆိုသည္မွာ "သဘာ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ေဖာ္ျပျခင္း၊ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျခင္း၊ သိအိုရိအရရွင္းျပျခင္း" ျဖစ္သည္။ သိပံၸအတတ္ဆိုသည္မွာ ကမၻာတစ္ခုလံုးျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို ပို၍ သိရွိရန္အတြက္ လူသားမ်ားအသံုးျပဳေသာ နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာျခင္းမွ ေပၚေပါက္လာေသာ ပညာသုေတသနပင္ ျဖစ္သည္။ သိပံၸအတတ္ျဖင့္ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းမ်ားက လူသားမ်ား၏ ဥာဏ္ႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ေပၚလြင္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ သိပံၸအတတ္ပညာကိုအေပၚ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္မတူသင့္ပါ။ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးသည္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ၿပီး သိပၸံပညာကို ရိုေသႏုိင္သည္။ ဘယ္အရာက ျပည့္စံုၿပီး ဘယ္အရာက မျပည့္စံုသည္ကို သိရွိသင့္သည္။

ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းသည္ လံုး၀ဥႆံုယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ၾကသည္။ လမ္းညြန္ရန္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၾကသည္။ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကို ယံုၾကည္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ၿပီး ျပည့္စံုေသာ၊ အရာခပ္သိမ္းတတ္စြမ္းႏုိင္ေသာ၊ အရာအားလံုးသိကၽြမ္းေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အျခားအရာႏွင့္ ႏႈိင္းတု၍မရေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သိပံၸအတတ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းသည္ စိတ္အားျဖင့္သာ ယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သိပံၸပညာရွင္မ်ားက ႀကီးမားေသာအရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္လည္း မွား တတ္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သိပံၸအတတ္ပညာကို ယံုၾကည္လွ်င္ မျပည့္စံုေသာ၊ အျပစ္အနာအဆာရွိေသာ၊ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ၊ ပ်က္စီးႏုိင္ေသာ လူသားမ်ားကို ယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သမုိင္းတေလွ်ာက္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုသည္ မွားယြင္းၾကသည္။ ကမၻာ့ပံုသ႑ာန္၊ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းႏႈန္း၊ ကာကြယ္ေဆး၊ ေသြးသြင္းျခင္း၊ ႏွင့္ ျပန္လည္ထုတ္လြင့္ျခင္းမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာရွိသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဘယ္ေတာ့မွ မမွားပါ။ ေျပာင္းလဲမႈလည္း မရွိပါ။

သမၼာတရားသည္ ဘယ္ေတာ့မွမမွားပါ။ ထိုေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအတြက္ ေကာင္းေသာသိပံၸအတတ္ကို ေၾကာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ကမၻာတစ္ခုလံုးကို ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းအေၾကာင္း ေလ့လာေလေလ ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္း ကို အံ့ၾသေလေလျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဥာဏ္ပညာမ်ားက ေရာဂါဘယ၊ သတိမမူျခင္း၊ နားလည္မႈလႊဲျခင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ သိပံၸပညာရွင္းမ်ားသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းထက္ လူသားမ်ား၏ဥာဏ္ပညာကို ယံုၾကည္ေသာအခါ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဘာသာတရားကို ကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ မျခားနားပါ။ သူတုိ႔ သည္ လူေတြကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ထိုယံုၾကည္မႈကို ခုခံေျပာဆိုရန္ ၾကိဳးပမ္းၾကသည္။

မိမိကိုယ္ကို အထင္ၾကီးေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို မယံုၾကည္ၾကေသာလည္း ကမၻာအေၾကာင္းကို ျပည့္စံုစြာ နားမလည္ေၾကာင္း မိမိကုိယ္ကို ၀န္ခံၾကသည္။ သူတို႔က လူမ်ားစြာတုိ႔တီထြင္ေသာ သီအိုရိက လည္းသက္ေသမျပႏုိင္သလို ဘုရားသခင္ျဖစ္ေစ၊ သမၼာက်မ္းစာက ျဖစ္ေစ သက္ေသမျပႏုိင္၊ သိပံၸပညာကလည္း သက္ေသမျပႏုိင္ဟု ဆုိၾကသည္။ သိပံၸပညာအတတ္သည္ တိက်ေသခ်ာမႈမရွိေသာ နိယာမျဖစ္သည္။ သမၼာတရားကို သာ ရွာေဖြသည္။ ထိုထက္ပို၍ေလးနက္ေသာအရာကို မရွာႏုိင္ပါ။

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ သိပံၸအတတ္မ်ားက ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံသည္။ ဆာလံ ၁၉း ၁ ထဲတြင္ "မိုဃ္းေကာင္းကင္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ၾကားေျပာ၍၊ မိုဃ္းမ်က္ႏွာၾကက္သည္ လက္ေတာ္ႏွင့္လုပ္ေသာအရာမ်းကို ျပသ၏"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေခတ္ေပၚသိပံၸပညာရွင္မ်ားက ကမၻာမ်ားစြာရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိၾကသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းသက္ေသကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ပို၍ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ကမၻာေပၚမွာ ရွိေသာ DNA မ်ားအံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႕ရွိေသာအရာမ်ား၊ ရူပေဗဒ၏နိယာမရႈပ္ေထြးေတြ႕ရွိမႈမ်ား၊ အေျခအေနမ်ားလွပတင့္တယ္စြာတည္ရွိျခင္းမ်ား ႏွင့္ ဓာတုေဗဒပညာ္မ်ားက သမၼာက်မ္းစာသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္က သမၼာတရားကို ရွာေဖြေသာ သိပံၸအတတ္ကို ခံယူသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ထက္ လူသားမ်ား၏ဥာဏ္ပညာကို မယံုၾကည္သင့္ပါ။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္သိပံၸပညာကို ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဆန္႔က်င္မႈရွိသလား။