ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျငင္းခံုမႈမ်ားကို သိပၸံနည္းပညာရွင္မ်ားအဆိုအရ ေျဖၾကားေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မဟုတ္ပါ။ သိပံၸပညာရွင္မ်ားအဆုိအရ ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္တုိ႔သည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကမၻာဦးက်မ္းထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေျဖမ်ားႏွင့္ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္တု႔ိအၾကားအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖ ရွင္းေပးျခင္းသည္ ဤစာေစာင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ေရာမ ၁း၂၅ ထဲတြင္ " သူတုိ႔သည္မွန္ေသာဘုရားသခင့္အရာ၌ အမွားကိုထားလ်က္၊ ဖန္ဆင္းတတ္ေသာသခင္ကိုပယ္၍ ဖန္ဆင္းအပ္ေသာအရာကို ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။ ထိုသခင္သည္ ထာ၀ရမဂၤလာရွိေတာ္မူ၏။ အာမင္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔အျငင္းပြားမႈေပၚေပါက္လာရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ဘုရားမရွိဘူးဟု ယံုၾကည္သူမ်ား၊ ဘုရားတရားမယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္မွဘုရားျဖစ္လာသည္ဟု ယံုၾကည္သူတခ်ိဳ႕ရွိသည္။ အျခား ေသာသူမ်ားက ဘုရားသခင္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ (သို႔ေသာ္ သူတုိ႔က ဘုရားသခင္သည္ ေလာကမွာမရွိဘဲ အေ၀းမွ ရွိၿပီး ေလာကမွာရွိေသာအရာအားလံုးသည္ အလိုအေလ်ာက္တိုးတက္ေျပာင္းလဲၾကသည္ဟု ခံယူၾကသည္)။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ သည္ ပို၍အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ႐ိုးသားစြာ ခံယူယံုၾကည္သူအခ်ိဳ႕လည္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏အဆိုကို ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားက ရာႏႈန္းျပည့္မယံုၾကည္ မလက္ခံၾကပါ။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ကို ယံုၾကည္ေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏အဓိက လက္ခံယံုၾကည္မႈမွာ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ေသးငယ္ေသာအရာတစ္ခုမွ ပို၍ ျမင့္ေသာ အရာတစ္ခုသို႔တိုးတက္ေျပာင္းလဲျခင္းမွ ေပၚေပါက္လာသည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဆင္ကဲျဖစ္စဥ္သည္ သဘာ၀အေလ်ာက္တိုးတက္ေျပာင္းလဲျခင္းအားျဖင့္ အရာအားလံုးေပၚေပါက္လာသည္ဟု ခံယူျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုရားမရွိဟုယံုၾကည္ေသာသူမ်ား၏အဆုိကို မွန္ကန္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ လူသားမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ဖန္ဆင္းရွင္မရွိ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေျဖရွင္းခ်က္ရွိရမည္။ Charles Darwin မတုိင္မီ ဆင္းကဲျဖစ္စဥ္ယံုၾကည္မႈကို ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သူသည္ သဘာ၀၊ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ယံုၾကည္မႈကို ပထမဦးဆံုး အားေပးတိုးတက္ ေစေသာသူျဖစ္သည္။ Darwin သည္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအျဖစ္ မိမိကုိယ္ကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ဘ၀တြင္ လြမ္းဆြတ္၀မ္းနည္းမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရာေသာအခါ သူက ေနာက္ပုိင္းတြင္ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ မႈႏွင့္ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကို စြန္႔ပစ္ခဲ့သည္။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ယံုၾကည္မႈသည္ ဘုရားရွိေၾကာင္းမယံုၾကည္ေသာသူမ်ား၏ တီထြင္မႈ ျဖစ္သည္။ Darwin ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကို ျငင္းပယ္ရန္အတြက္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ခံယူခ်က္၏ေနာက္ဆံုးဆိုးက်ိဳးမွာ ဘုရားသခင္မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ယံုၾကည္မႈသည္ ဘုရားသခင္မရွိသည္ဟု ယံုၾကည္မႈကို ေပၚေပါက္ေစသည္။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ကို ေပၚေပါက္ေစေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ အဓိက ပန္းတုိင္မွာ ဘုရားမရွိဟု ယံုၾကည္ေသာသူမ်ား၏ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ လူသားမ်ားစတင္ေပၚေပါက္လာျခင္း ေျဖရွင္းခ်က္ကို ၀န္ခံရန္အတြက္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ လူသားမ်ားစတင္ေပၚေပါက္လာ ျခင္း ခံယူခ်က္သည္ ဖန္ဆင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေသခ်တိက်သည္။

သမၼာက်မ္းစာက "ဘုရားသခင္မရွိဟု မုိက္ေသာသူသည္ ထင္တတ္၏"(ဆာလံ ၁၄း၁၊ ၅၃း၁)ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ကိုမယံုၾကည္ျခင္းအျပစ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ ခြင့္လြတ္ျခင္းမရဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။ "အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရာမ်ားကို ေထာက္ရႈသျဖင့္၊ ထာ၀ရတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ထာ၀ရအျဖစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ မ်က္ျမင္မရေသာဘုရားသခင္၏အရာတုိ႔သည္ ကမၻာတည္သည္ကာလမွစ၍ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ ထိုေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ ကုိယ္အျပစ္ကို မဖံုးႏုိင္ရာ" (ေရာမ ၁း၂၀)။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကို ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားသည္ မုိက္မဲေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္အခ်ိဳ႕အပါအ၀င္၊ လူမ်ားစြာတုိ႔က အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ကို ယံုၾကည္ေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ သိပၸံနည္းအရ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ယံုၾကည္လက္ခံခဲ့ၾကသနည္း။ သမၼာက်မ္းစာအရ သူတု႔ိသည္ မုိက္မဲေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မိုက္မဲျခင္းသည္ ဥာဏ္ပညာတိမ္ေကာျခင္းကို ျပ႒ာန္းလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ကို ယံုၾကည္ေသာ သိပၸံပညာရွင္အမ်ားစုသည္ ဥာဏ္ ေကာင္းၾကသည္။ မုိက္မဲျခင္းဆိုသည္မွာ ဥာဏ္ပညာကို သင့္ေတာ္စြာ အသံုးမခ်တတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုတၱံ ၁း၇ထဲတြင္ "ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသေဘာသည္ ပညာ၏အခ်ဳပ္အျခာျဖစ္၏။ လူမုိက္တုိ႔သည္ ပညာႏွင့္ဥပေဒသကို မထီမဲ့ ျမင္ျပဳတတ္ၾက၏"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္လက္ခံေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက သိပၸံနည္းမက်ေသာ၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ား စစ္ေဆးျခင္းမရွိေသာ ဖန္ဆင္းျခင္း/လွပေသာဒီဇုိင္းကို သေရာ္ေျပာဆိုၾကသည္။ "သိပၸံ"နည္းက်သည္ဟု ခံယူႏုိင္ေသာအရာတစ္ခုကို လက္ခံ ႏုိင္ရန္အတြက္ ေလ့လာစမ္းသပ္မႈရွိရမည္ဟု သူတုိ႔က ဆိုၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကမၻာၾကီးသည္ "သဘာ၀တရား"ျဖစ္ သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းကို သဘာ၀တရားအားျဖင့္ ျဖစ္လာသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္သဘာ၀တရားထက္ လြန္ကဲေသာအရာမ်ားကို ေလ့လာစမ္းသပ္၍မရပါ။ ထိုေၾကာင့္ ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္လွပေသာဒီဇုိင္းကိုလည္း သိပံၸအားျဖင့္ မွန္းဆလို႕မရပါ။ ဆင့္ကဲတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာျခင္းကိုလည္း ေလ့လာစမ္းသပ္၍မရပါ။ သို႔ေသာ္ ၄င္းသည္ ဆင့္ကဲျဖစ္ စဥ္ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူမ်ား၏ေဖာ္ျပခ်က္မဟုတ္ပါ။ ကြင္းဆက္အေနျဖင့္ အရာအားလံုးသည္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ခံယူခ်က္၏ ႀကိဳတင္မွန္းဆထားျခင္း၊ ႀကိဳတင္ထင္ျမင္ထားျခင္း၊ ႀကိဳတင္လက္ခံထားျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။ တိက် ေသခ်ာေသာစမ္းသပ္ျခင္းမရွိပါ။

သို႔ေသာ္ ကမၻာႀကီးအစႏွင့္ လူသားမ်ား၏အစကို ေလ့လာစမ္းသပ္၍မရပါ။ ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္တုိ႔သည္ အစျပဳ ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယံုၾကည္ျခင္းကိုသာ အေျခခံထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ ကမၻာႀကီးႏွင့္ ကမၻာႀကီးမွာရွိေသာလူသားမ်ားအေၾကာင္းကို စစ္ေဆးရန္ ျပန္မသြားႏုိင္သျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ကို စမ္းသပ္၍မရပါ။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ယံုၾကည္ေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဖန္ဆင္းျခင္းကို ျငင္းဆိုၾကသည္။ သူတုိ႔ စိတ္ထဲမွာ တဆင့္ၿပီးတဆင့္တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာျခင္းကို သိပၸံနည္းက်စြာ အရာအားလံုးအစျပဳျခင္းကိုလည္း လက္မခံ ၾကပါ။ အရာအားလံုးအစျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူမ်ားက ဖန္ဆင္းျခင္းကဲ့သို႔ အရာ အားလံုးအစျပဳျခင္းကို ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္သည္ အရာအားလံုး၏အစျပဳျခင္းကို စမ္းသပ္၍ရေသာနည္း လည္းျဖင့္သာ ထင္ျမင္ယူဆထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ၄င္းသည္ အရာအားလံုးစတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး"သိပၸံ" နည္းက် စဥ္းစားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ မုိက္မဲမႈသာ ျဖစ္သည္။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ကို ယံုၾကည္ လက္ခံေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေသခ်ာသင့္ေတာ္စြာ စမ္းသပ္မႈမရွိဘဲ အရာအားလံုး၏အစျပဳျခင္းခံယူခ်က္ကို ျငင္းပယ္ ခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတုိ႔၏က်ဥ္းေျမာင္းေသာ "သိပၸံပညာ"အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ယုတၱိမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ မွန္ကန္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကိုးကြယ္ရမည့္ ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ပါး ရွိရလိမ့္မည္။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္သည္ ဘုရားမရွိဟု ယံုၾကည္ေသာသူမ်ား၏ခံယူခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဘုရားမရွိဟုယံုၾကည္သူမ်ား ေပၚေပါက္လာ ၿပီး လူသားမ်ားသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းမဟုတ္ဟု ရွင္းျပထားသည္။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္က ကမၻာေပၚမွာ ဘုရားသခင္ရွိရန္လုိအပ္သည္ဟု ျငင္းပယ္ၾကသည္။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္သည္ ဘုရားရွိျခင္းကို မယံုၾကည္ေသာ ဘာသာတရား အတြက္ "ဖန္ဆင္းျခင္း ခံယူခ်က္"ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ တိက်သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အရာခပ္သိမ္းကို တတ္စြမ္းႏုိင္ၿပီးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို ယံုၾကည္ႏုိင္သည္။ သို႔မဟုတ္ မိုက္မဲ ေသာအရာျဖစ္ေသာ "သိပၸံ" ပညာအားျဖင့္ ယုတၱိဆန္ဆန္ရွင္းျပေသာအရာမ်ားကို ယံုၾကည္ႏုိင္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။