ေနာဧေခတ္မွာ တစ္ကမၻာလံုးေရလႊမ္းမိုးခဲ့သလား။ ေနရာေဒသတစ္ခုထဲ ေရလႊမ္းမိုးခဲ့သလား။


ေမးခြန္း: ေနာဧေခတ္မွာ တစ္ကမၻာလံုးေရလႊမ္းမိုးခဲ့သလား။ ေနရာေဒသတစ္ခုထဲ ေရလႊမ္းမိုးခဲ့သလား။

အေျဖ:
ေရလႊမ္းမိုးျခင္းသည္ တစ္ကမၻာလံုးျဖစ္သည္ဟု က်မ္းခ်က္ထဲတြင္ ေသခ်ာစြာ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ကမၻာ ၇း၁၁ ထဲတြင္ "ႀကီးစြာေသာ နက္နဲရာ ေရေပါက္ေရတြင္းတုိ႔၏ အဆီးအတားရွိသမွ်ကို ပယ္ရွင္း၍ မိုဃ္းေကာင္းကင္ျပြန္မ်ားကို ဖြင့္သည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ကမၻာ ၁း၆-၇ႏွင့္ ၂း၆ တို႔ထဲတြင္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းမတုိင္မီ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနႏွင့္ ယခု ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႕ႀကံဳေသာအရာမ်ားသည္ အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္အရျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဖာ္ျပခ်က္အရျဖစ္ေစ၊ ကမၻာႀကီးသည္ တစ္ခ်ိန္က ေရလႊမ္းမိုးျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ေတြးေတာမွန္းဆႏုိင္ သည္။ ထိုေရလႊမ္းမိုးျခင္းသည္ ေကာင္းကင္အထိေရလႊမ္းမိုးျခင္း ျဖစ္သည္။ မိုးသီးမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏုိင္သ္ည။ ေရခဲတုံး ႀကီးမ်ားလည္းပါ၀င္ႏုိင္သ္ည။ ေျမေပၚမွာရွိေသာေရမ်ားႏွင့္ ေရခဲတံုးၾကီးမ်ား၊ ေျမေပၚမွာက်န္ရစ္ေသာေရမ်ားၾကည့္လွ်င္ (ကမၻာ ၂း၆) ကမၻာတစ္ခုလံုးေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာတစ္ခုလံုးေရလႊမ္းမိုးျခင္းအေၾကာင္းကို အရွင္းလင္းဆံုးေဖာ္ျပေပးေသာက်မ္းခ်က္မွာ ကမၻာ ၇း၁၉-၂၃ ျဖစ္သည္။ ေရမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး "ေနာက္တဖန္ေရသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ အလြန္အားႀကီးသျဖင့္၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ ေအာက္၌ရွိသမွ်ေသာ ေတာင္ႀကီးအေပါင္းတု်ိ႔သည္ ျမႇပ္ၾက၏။ ေရျမႇပ္ေသာေတာင္တုိ႔အထက္၌ လႊမ္းတတ္ေသာေရသည္ ဆယ္ငါးေတာင္ရွိသတည္း။ ေျမေပၚမွာ လႈပ္ရွားတတ္ေသာ တိရစၦာန္မ်ိဳးတည္းဟူေသာ ငွက္၊ သားယဥ္၊ သားရဲ၊ ေျမေပၚမွာ တြားတတ္ေသာတိရစၦာန္အေပါင္းတုိ႔ႏွင့္ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ေသၾကကုန္၏။ ေျမမ်က္ႏွာေပၚ၌ရွိေသာလူျဖစ္ေစ၊ သားျဖစ္ေစ၊ တြားတတ္ေသာအရာျဖစ္ေစ၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္ျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ေသာအရာရွိရွိသမွ်တို႔ကို ေျမႀကီးေပၚ က ပယ္ရွင္းေတာ္မူ၍၊ ပ်က္စီးကြယ္ေပ်ာက္ျခင္းသို႔ေရာက္ၾကကုန္၏။ ေနာဧမွစ၍ ေနာဧႏွင့္အတူ သေဘၤာထဲ၌ရွိေသာသူတုိ႔သာ က်န္ၾကြင္းၾကေလ၏။"

အထက္၌ေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းပုိဒ္ကိုၾကည့္လွ်င္ "အားလံုး"ဟူေသာ စကားလံုးကို မၾကာခဏေတြ႕ႏုိင္သည္။ "မိုဃ္းေကာင္းကင္ေအာက္၌ရွိသမွ်ေသာေတာင္ႀကီးအေပါင္းတုိ႔သည္ ျမႇပ္ၾက၏" "ေရျမႇပ္ေသာေတာင္တုိ႔အထက္၌ လႊမ္းတတ္ေသာေရသည္ ဆယ္ငါးေတာင္ရွိသတည္း" "ေျမေပၚမ်ာ တြားတတ္ေသာ တိရစၦာန္္အေပါင္းတုိ႔ႏွင့္လူအေပါင္း တုိ႔သည္ ေသၾကကုန္၏" ဟုေဖာ္ျပထားျခင္းကိုလည္း ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းသည္ တစ္ကမၻာလံုးျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းသည္ ေနရာေဒသတစ္ခုတည္း၌ ျဖစ္ပ်က္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ေနာဧအား သေဘၤာႀကီးကို တည္ေဆာက္ေစသလဲ။ သူႏွင့္အတူ၊ တိရစၦာန္မ်ားကို အျခားေနရာသို႔ ဘာ ေၾကာင့္ မေျပာင္းေရႊ႕ေစသလဲ။ ကမၻာေပၚမွာရွိသမွ်ေသာ တိရစၦာန္မ်ား၀င္ဆံ့ႏုိင္ေသာ သေဘၤာႀကီးကို ဘုရားသခင္က အဘယ္ေၾကာင့္ ေနာဧအားတည္ေဆာက္ရန္ မိန္႔မွာခဲ့သလဲ။ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းသည္ တစ္ကမၻာလံုးမဟုတ္ခဲ့လွ်င္ သေဘၤာ ႀကီးတည္ေဆာက္စရာမလိုအပ္ပါ။

ေပတရုကလည္း ၂ေပ ၃း၆-၇ထဲတြင္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းသည္ တစ္ကမၻာလံုးျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ "ျဖစ္ဘူးေသာ ေကာကဓာတ္ကို ထိုသို႔အားျဖင့္ ေရႏွင့္လႊမ္းျမႇပ္၍ ဖ်က္ဆီးေၾကာင္းကို ထိုသူတုိ႔သည္ မွတ္မိခ်င္ေသာစိတ္မရွိၾက။ ယခုရွိေသာ မိုဃ္းေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးမူကား၊ တရားဆံုးျဖတ္၍ အဓမၼလူတုိ႔ကို ဖ်က္ဆီးေသာေန႔ရက္တုိင္ေအာင္၊ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ သိုထားလ်က္ရွိ၍ မီးရိႈ႕ျခင္းအဘို႕အလိုငွါ ေရရစ္သတည္း။" ဤက်မ္းပုိဒ္မ်ားထဲတြင္ ေပတရုက ေနာဧေခတ္မွာ ကမၻာလံုးေရလႊမ္းမိုးျခင္းအားျဖင့္ ဒဏ္ခံရသည္ဟု ေဖာျ္ပထားသည္။ ရွိခဲ့ၿပီးေသာကမၻာသည္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းခံရသည္ဟု ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုျပင္ က်မ္းျပဳသူအမ်ားအျပားကလည္း ကမၻာတစ္ခုလံုးေရလႊမ္း မိုးျခင္းကို လက္ခံခဲ့ၾကသည္ (ေဟရွာယ ၅၄း၉၊ ၁ေပ ၃း၂၀၊ ၂ေပ ၂း၅၊ ေဟၿဗဲ ၁၁း၇)။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ သခင္ေယရႈ ကိုယ္တုိင္က တစ္ကမၻာလံုးေရလႊမ္းမိုးျခင္းကို ယံုၾကည္ၿပီး သူျပန္လာေသာအခါ ကမၻာပ်က္စီးျခင္း၏ ပံုစံျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ (မႆဲ ၂၄း၃၇-၃၉၊ လုကာ ၁၇း၂၆-၂၇)။

ကမၻာတစ္ခုလံုးေရလႊမ္းမိုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ကလႊဲၿပီး အျခားေသာေလာကအရာမ်ားကလည္း သက္ေသျပသခဲ့သည္။ ေနရာတုိင္းမွာ ႀကီးမားေသာ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းအမ်ားအျပားရွိၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အသီးအႏွံ မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေစေသာ ၾကီးမားေသာ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကိုလည္း ေနရာအႏွံအျပားမွာ ရွိသည္။ ပင္လယ္သမုဒၵရာထဲမွာရွိေသာ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းမ်ားကိုလည္း ေတာင္ထိပ္မွာ ေတြ႕ရသည္။ ေနရာအသီးသီးမွာရွိေသာ လူမ်ိဳးစုႏြယ္မ်ားက ေရလႊမ္းမိုးျခင္း ပံုျပင္ဒ႑ရီရွိၾကသည္။ ဤအရာမ်ားအားလံုးသည္ ကမၻာတစ္ခုလံုးေရလႊမ္းမိုးျခင္း၏ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ေနာဧေခတ္မွာ တစ္ကမၻာလံုးေရလႊမ္းမိုးခဲ့သလား။ ေနရာေဒသတစ္ခုထဲ ေရလႊမ္းမိုးခဲ့သလား။